REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 167

DECYZJA NR 140/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie osób właściwych do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej w poszczególnych korpusach osobowych (grupach osobowych)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438), art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305, z późn. zm.1)) oraz § 1 pkt 9 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych (Dz. U. poz. 1333), ustala się, co następuje:

§ 1.

Niżej wymienione osoby funkcyjne, zwane dalej „osobami właściwymi", wskazuje się jako osoby, o których mowa w art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, posiadające kwalifikacje właściwe dla korpusu osobowego (grupy osobowej):

1) wojsk lądowych - Inspektor Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, zwanego dalej „DG RSZ";

2) sił powietrznych - Inspektor Sił Powietrznych DG RSZ;

3) marynarki wojennej - Inspektor Marynarki Wojennej DG RSZ;

4) wojsk specjalnych - Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych;

5) wojsk obrony terytorialnej - Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej;

6) łączności i informatyki w grupach osobowych:

a) sztabowej, eksploatacji systemów łączności oraz technicznej - Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia - P6 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, zwanego dalej „SG WP",

b) projektowo-programowej informatyki oraz eksploatacji systemów informatycznych - Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni;

7) kryptologii i cyberbezpieczeństwa - Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni;

8) rozpoznania i walki radioelektronicznej - Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2 SG WP;

9) przeciwlotniczym - Szef Zarządu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej DG RSZ;

10) inżynierii wojskowej - Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej DG RSZ;

11) obrony przed bronią masowego rażenia - Szef Zarządu Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia DG RSZ;

12) logistyki - Szef Zarządu Logistyki - P4 SG WP;

13) medycznego - Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia Ministerstwa Obrony Narodowej, zwanego dalej „MON";

14) żandarmerii wojskowej - Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;

15) sprawiedliwości i obsługi prawnej w grupie osobowej obsługi prawnej - Dyrektor Departamentu Prawnego MON;

16) duszpasterstwa w grupie osobowej teologicznej odpowiednio:

a) Naczelny Kapelan - Ordynariusz Polowy /Biskup Polowy/,

b) Prawosławny Ordynariusz Wojskowy,

c) Naczelny Kapelan Wojskowy - Ewangelicki Biskup Wojskowy;

17) finansowym - Dyrektor Departamentu Budżetowego MON;

18) wychowawczym - Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON;

19) ogólnym w grupach osobowych:

a) zarządzania oraz kadrowej - Dyrektor Departamentu Kadr MON,

b) administracji wojskowej - Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji,

c) ochrony informacji niejawnych - Dyrektor Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych MON,

d) komunikacji - Dyrektor Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej,

e) kultury fizycznej - Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7 SG WP,

f) ochrony przeciwpożarowej - Szef Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej,

g) metrologii - Dyrektor Wojskowego Centrum Metrologii - Naczelny Metrolog Wojska Polskiego.

§ 2.

Osoby właściwe mogą opracować i uaktualniać modele przebiegu służby dla oficerów zawodowych i podoficerów zawodowych w przyporządkowanym im korpusie osobowym (grupie osobowej), zwanych dalej „modelami szczegółowymi".

§ 3.

Opracowane modele szczegółowe uwzględnia się w procesie wyznaczania na stanowiska służbowe.

§ 4.

Do zadań osób właściwych w przyporządkowanym im korpusie osobowym (grupie osobowej) należy również:

1) uzgadnianie opracowanych i uaktualnianych modeli szczegółowych z Dyrektorem Departamentu Kadr MON;

2) zgłaszanie Dyrektorowi Departamentu Kadr MON potrzeb ilościowych, w specjalnościach wojskowych, a w przypadku, gdy jest to niezbędne również z określeniem poszczególnych typów sprzętu w danej specjalności wojskowej w zakresie uzupełnienia pierwszych stanowisk w korpusie:

a) oficerów - w celu określenia wielkości naboru na studia wojskowe oraz kursy oficerskie w uczelniach wojskowych i centrach szkolenia,

b) podoficerów - w deficytowych specjalnościach wojskowych w tym korpusie, na które występuje zasadność uruchomienia naboru ochotników ze środowiska cywilnego do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w trakcie kształcenia w szkołach podoficerskich, ze względu na niewystarczający potencjał naboru spośród szeregowych zawodowych,

c) szeregowych - w deficytowych specjalnościach wojskowych, na które występuje zasadność uruchomienia naboru ochotników do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w trakcie kształcenia w ośrodkach szkolenia i centrach szkolenia, ze względu na niewystarczający potencjał naboru spośród szeregowych dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierzy rezerwy;

3) opracowanie i przesłanie do Dyrektora Departamentu Kadr MON wykazu kierunków studiów szczególnie przydatnych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, będących kryterium do udzielania pomocy żołnierzom zawodowym w związku z pobieraniem nauki, a także aktualizacja tego wykazu do końca grudnia każdego roku;

4) określanie wymaganych i preferowanych kierunków (profili) wykształcenia i kwalifikacji, na potrzeby prowadzenia rekrutacji na kursy oficerskie w uczelniach wojskowych i centrach szkolenia oraz na szkolenia wojskowe realizowane w szkołach podoficerskich, centrach szkolenia oraz ośrodkach szkolenia;

5) udział w postępowaniach rekrutacyjnych na kursy oficerskie w uczelniach wojskowych i centrach szkolenia oraz na szkolenia wojskowe w szkołach podoficerskich, centrach szkolenia i ośrodkach szkolenia;

6) opracowanie i aktualizacja założeń organizacyjno-programowych studiów podyplomowych oraz kursów kwalifikacyjnych i doskonalących, funkcjonujących w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych;

7) opracowanie, uaktualnianie i uzgadnianie specjalistycznych treści kształcenia i efektów uczenia się do programów studiów w uczelniach wojskowych;

8) dokonywanie oceny wniosków organizacyjno-etatowych w zakresie zgodności z modelem przebiegu służby wojskowej;

9) wydanie oraz aktualizacja wytycznych w zakresie wymogów i kwalifikacji ustalanych w kartach opisu stanowisk służbowych dla typowych stanowisk służbowych.

§ 5.

Przy opracowywaniu i uaktualnianiu modeli szczegółowych, osoby właściwe biorą pod uwagę następujące cele tych modeli:

1) określenie, z uwzględnieniem potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, warunków i kolejności zajmowania stanowisk służbowych, w poszczególnych korpusach osobowych (grupach osobowych) i pionach funkcjonalnych, na podstawie których planuje się modelowy rozwój i przebieg służby żołnierzy zawodowych;

2) określenie, z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb właściwych dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej lub specjalności wojskowej), wymaganych i preferowanych form doskonalenia zawodowego, w szczególności poprzez wskazanie:

a) kierunków studiów (dziedzin nauki, dyscyplin naukowych, zakresów i obszarów wiedzy, kwalifikacji, formy, kierunku, specjalności, obszaru i profilu kształcenia),

b) kursów kwalifikacyjnych realizowanych w systemie doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych, w związku z objęciem stanowiska służbowego o wyższym stopniu etatowym lub w innym niż dotychczas pionie funkcjonalnym,

c) kursów doskonalących realizowanych w systemie doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych, mających na celu podwyższenie kwalifikacji lub uzupełnienie wiedzy na zajmowanym stanowisku służbowym lub proponowanym do wyznaczenia stanowisku służbowym w tym samym pionie funkcjonalnym,

d) studiów lub kursów mających na celu podwyższenie kwalifikacji lub uzupełnienie wiedzy żołnierzy zawodowych rekrutowanych z innych korpusów osobowych (grup osobowych).

§ 6.

Elementami składowymi modeli szczegółowych są:

1) wykazy stanowisk służbowych występujących w danym korpusie osobowym (grupie osobowej), zaszeregowanych do poszczególnych stopni etatowych, zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach nr 1 i 2 do decyzji;

2) graficzne zestawienie stanowisk służbowych, według przewidywanej kolejności ich zajmowania wraz z wymaganymi i preferowanymi formami doskonalenia zawodowego, sporządzane w oparciu o modele przebiegu służby, określone w załączniku nr 3 do decyzji;

3) część opisowa, stanowiąca uzupełnienie graficznego zestawienia stanowisk służbowych, o którym mowa w pkt 2.

§ 7.

Osoby właściwe współpracują z:

1) Dyrektorem Departamentu Kadr MON i Szefem Zarządu Organizacji i Uzupełnień - P1 SG WP - w zakresie udostępniania danych niezbędnych do opracowania i uaktualniania modeli szczegółowych;

2) Dyrektorem Departamentu Szkolnictwa Wojskowego MON - w zakresie danych niezbędnych do opracowania i uaktualniania modeli szczegółowych, w części dotyczącej form doskonalenia zawodowego.

§ 8.

Uzgodnione modele szczegółowe przekazywane są w postaci elektronicznej do Biura Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego, w celu ich zamieszczenia w informatycznym systemie ewidencji wojskowej „SEW online".

§ 9.

Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7 SG WP jest właściwym do opracowania założeń organizacyjno-programowych dla form kwalifikacyjnych, w tym kursów wyrównawczych, z wyłączeniem form doskonalenia zawodowego, o których mowa w § 4 pkt 6.

§ 10.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.2)

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834 i 1872.

2) Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją Nr 457/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie osób właściwych do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej w poszczególnych korpusach osobowych (grupach osobowych) (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 316, z 2020 r. poz. 62 oraz 2021 r. poz. 161), która utraciła moc w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834 i 1872).

Załącznik 1. [WYKAZ STANOWISK SŁUŻBOWYCH W KORPUSIE OFICERÓW ZAWODOWYCH]

Załączniki do decyzji Nr 140/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2023 r. (poz. 167)

Załącznik nr 1

WYKAZ STANOWISK SŁUŻBOWYCH W KORPUSIE OFICERÓW ZAWODOWYCH


Załącznik 2. [WYKAZ STANOWISK SŁUŻBOWYCH W KORPUSIE PODOFICERÓW ZAWODOWYCH]

Załącznik nr 2

WYKAZ STANOWISK SŁUŻBOWYCH W KORPUSIE PODOFICERÓW ZAWODOWYCH


Załącznik 3. [MODEL PRZEBIEGU SŁUŻBY W KORPUSIE OFICERÓW]

Załącznik nr 3

MODEL PRZEBIEGU SŁUŻBY W KORPUSIE OFICERÓW


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-01
  • Data wejścia w życie: 2023-12-01
  • Data obowiązywania: 2023-12-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA