REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 176

DECYZJA NR 149/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 1 grudnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 28. Wojskowego Oddziału Gospodarczego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 i 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689, z 2013 r. poz. 1636, z 2020 r. poz. 2193 oraz z 2023 r. poz. 1730), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych Ministerstwa Obrony Narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się:

1) odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką", 28. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, zwanego dalej „28 WOG";

2) oznakę rozpoznawczą 28 WOG, zwaną dalej „oznaką".

§ 2.

Zatwierdza się:

1) wzór odznaki określony w załączniku nr 1;

2) wzór legitymacji odznaki określony w załączniku nr 2;

3) wzór oznaki:

a) na mundur wyjściowy określony w załączniku nr 3,

b) na mundur polowy określony w załączniku nr 4.

§ 3.

Nadaje się regulamin odznaki określony w załączniku nr 5.

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski

Załącznik 1. [WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 28. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO]

Załączniki do decyzji Nr 149/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 1 grudnia 2023 r. (poz. 176)

Załącznik nr 1

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 28. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGOZałącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 28. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 28. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO


Załącznik 3. [WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 28. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY]

ałącznik nr 3

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 28. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY


Załącznik 4. [WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 28. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO NA MUNDUR POLOWY]

ałącznik nr 4

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 28. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO NA MUNDUR POLOWY


Załącznik 5. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 28. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO]

Załącznik nr 5

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 28. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej „odznaką", 28. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, zwanego dalej „28 WOG", stanowi formę uhonorowania żołnierzy i pracowników 28 WOG za nienaganną służbę i pracę oraz innych osób, szczególnie zasłużonych dla 28 WOG. Odznaka symbolizuje więź łączącą żołnierzy i pracowników, której podstawą są tradycje jednostki, etos służby i charakter wykonywanych zadań.

2. Odznaka 28 WOG, o wymiarach 40x40 mm, ma kształt krzyża maltańskiego koloru niebieskiego z obrzeżem w kolorze bordowym. Użyty kolor niebieski nawiązuje do historycznej barwy intendentury i jednostek kwatermistrzowskich. W centralnej części odznaki znajduje się herb miasta Siedlce - miejsca stacjonowania 28 WOG. Na górnym ramieniu krzyża umieszczono białą liczbę „28", na lewym, prawym i dolnym ramieniu krzyża znajdują się odpowiednio białe litery: „W", „G", „O". Użyte elementy stanowią skrót nazwy 28 WOG. Pomiędzy ramionami krzyża umieszczono srebrny miecz skrzyżowany ze złotym kłosem. Wizerunek miecza i kłosa symbolizuje służby uzbrojenia i żywnościowe. Tło odznaki wypełnia w górnej części szare półkoło zębate - symbol pododdziałów remontowych oraz służb technicznych, a w dolnej części zielony półwieniec laurowy - symbol wiedzy i zwycięstwa.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Komendantowi 28 WOG, zwanemu dalej „Komendantem", z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym po przesłużeniu w 28 WOG co najmniej roku;

3) pracownikom resortu obrony narodowej po przepracowaniu w 28 WOG co najmniej dwóch lat;

4) żołnierzom rezerwy będącym na przydziałach mobilizacyjnych w 28 WOG przez okres co najmniej trzech lat oraz po odbyciu ćwiczeń wojskowych;

5) innym osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla 28 WOG, na wniosek Komisji, o której mowa w pkt 7.

4. Odznakę nadaje Komendant na podstawie wniosku zaopiniowanego przez Komisję, o której mowa w pkt 7, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie dziennym Komendanta.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją stwierdzającą nadanie odznaki, zwaną dalej „legitymacją", i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

7. Komendant powołuje 7-osobową Komisję w składzie:

1) przewodniczący - zastępca Komendanta;

2) sekretarz - Szef Wydziału Administracyjnego;

3) Kierownik Sekcji Wychowawczej;

4) Mąż Zaufania Korpusu Oficerów;

5) Mąż Zaufania Korpusu Podoficerów;

6) Mąż Zaufania Korpusu Szeregowych;

7) przedstawiciel pracowników 28 WOG.

8. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie dziennym Komendanta.

9. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak;

3) wnioskowanie o przyznanie prawa do odznaki osobom, o których mowa w pkt 3 ppkt 5;

4) wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.

10. Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność 5/7 jej członków.

11. Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski, o których mowa w pkt 9 ppkt 3 i 4, zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Treść opinii i wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Komendantowi.

12. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z zasadami ceremoniału wojskowego.

13. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.

15. Prawo do posiadania odznaki tracą żołnierze i pracownicy 28 WOG skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze prawomocnie ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Komendant z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

17. Od decyzji, o której mowa w pkt 16, przysługuje prawo do wniesienia odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.

18. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Komendanta.

19. Wizerunek odznaki może być umieszczany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzacyjnych 28 WOG, za zgodą Komendanta.

20. Pierwszy egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

21. Koszty wykonania pozostałych odznak mogą być finansowane z limitu wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych naliczonych na stanowisko Komendanta.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-04
  • Data wejścia w życie: 2023-12-04
  • Data obowiązywania: 2023-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA