REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 179

DECYZJA Nr 152/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 6 grudnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz godła okrętowego ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 i 4 lit. d rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689, z 2013 r. poz. 1636, z 2020 r. poz. 2193 oraz z 2023 r. poz. 1730), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych Ministerstwa Obrony Narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się:

1) odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką", ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki", zwanego dalej „ORP Czernicki";

2) godło okrętowe ORP Czernicki, zwane dalej „godłem".

§ 2.

Zatwierdza się:

1) wzór odznaki określony w załączniku nr 1;

3) wzór legitymacji stwierdzającej nadanie odznaki określony w załączniku nr 2;

4) wzór godła określony w załączniku nr 3.

§ 3.

Nadaje się regulamin odznaki określony w załączniku nr 4.

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski

Załącznik 1. [WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ORP „KONTRADMIRAŁ XAWERY CZERNICKI”]

Załączniki do decyzji Nr 152/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 6 grudnia 2023 r. (poz. 179)

Załącznik nr 1

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ORP „KONTRADMIRAŁ XAWERY CZERNICKI"


Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ORP „KONTRADMIRAŁ XAWERY CZERNICKI”]

Załącznik nr 2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ORP „KONTRADMIRAŁ XAWERY CZERNICKI"


Załącznik 3. [WZÓR GODŁA OKRĘTOWEGO ORP „KONTRADMIRAŁ XAWERY CZERNICKI”]

Załącznik nr 3

WZÓR GODŁA OKRĘTOWEGO ORP „KONTRADMIRAŁ XAWERY CZERNICKI"Załącznik 4. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ORP „KONTRADMIRAŁ XAWERY CZERNICKI”]

Załącznik nr 4

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ORP „KONTRADMIRAŁ XAWERY CZERNICKI"

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej „odznaką", ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki", zwanego dalej „ORP Czernicki", jest zewnętrznym znakiem więzi łączących żołnierzy oraz osoby szczególnie zasłużone dla ORP Czernicki. Posiadanie odznaki jest wyrazem uhonorowania i stanowi widoczny znak przynależności do społeczności wojskowej kultywującej chlubne tradycje Marynarki Wojennej.

2. Odznaka, o wymiarach 35x45 mm, ma kształt kotwicy z liną zwiniętą w kształcie litery „S" barwy złotej, będącej symbolem Marynarki Wojennej. Na kotwicę nałożony jest centralnie herb szlachecki Jastrzębiec, którym posługiwał się ród Czernickich, z którego wywodził się patron ORP Czernicki. Na poprzeczce kotwicy umieszczono czarny napis „ORP Kontradmirał Xawery CZERNICKI".

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Dowódcy ORP Czernicki, zwanemu dalej „Dowódcą", z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym po przesłużeniu na ORP Czernicki co najmniej roku;

3) żołnierzom rezerwy będącym na przydziałach mobilizacyjnych na ORP Czernicki przez okres co najmniej trzech lat oraz po odbyciu ćwiczeń wojskowych;

4) innym osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla ORP Czernicki, na wniosek Komisji, o której mowa w pkt 7.

4. Odznakę nadaje Dowódca na podstawie wniosku zaopiniowanego przez Komisję, o której mowa w pkt 7, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie dziennym Dowódcy.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją stwierdzającą nadanie odznaki, zwaną dalej „legitymacją", i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

7. Dowódca powołuje 4-osobową Komisję w składzie:

1) przewodniczący - zastępca Dowódcy;

2) przedstawiciel korpusu oficerów;

3) przedstawiciel korpusu podoficerów;

4) przedstawiciel korpusu marynarzy.

8. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie dziennym Dowódcy.

9. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak;

3) wnioskowanie o przyznanie prawa do odznaki osobom, o których mowa w pkt 3 ppkt 4;

4) wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.

10. Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność 3/4 jej członków.

11. Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski, o których mowa w pkt 9 ppkt 3 i 4, zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Treść opinii i wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Dowódcy.

12. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z zasadami ceremoniału wojskowego.

13. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.

15. Prawo do posiadania odznaki tracą żołnierze ORP Czernicki skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze prawomocnie ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dowódca z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

17. Od decyzji, o której mowa w pkt 16, przysługuje prawo do wniesienia odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.

18. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Dowódcy.

19. Wizerunek odznaki może być umieszczany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzacyjnych ORP Czernicki, za zgodą Dowódcy.

20. Pierwszy egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

21. Koszty wykonania pozostałych odznak mogą być finansowane z limitu wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych naliczonych na stanowisko Dowódcy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-07
  • Data wejścia w życie: 2023-12-07
  • Data obowiązywania: 2023-12-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA