REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 8

DECYZJA Nr 5/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 26 stycznia 2024 r.

zmieniająca decyzję w sprawie Rady Modernizacji Technicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 8 lit. a-c i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 117/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2021r. w sprawie Rady Modernizacji Technicznej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 189, z 2022 r. poz. 187 oraz z 2023 r. poz. 21, 39 i 116) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 2:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) Żandarmerii Wojskowej;”,

b) dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

„7) Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

8) Służby Wywiadu Wojskowego.”;

2) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda

Załącznik 1. [REGULAMIN RADY MODERNIZACJI TECHNICZNEJ]

Załącznik do decyzji Nr 5/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 26 stycznia 2024 r. (poz. 8)

REGULAMIN RADY MODERNIZACJI TECHNICZNEJ

1. Przewodniczący kieruje pracami Rady Modernizacji Technicznej, zwanej dalej „Radą”, w szczególności:

1) zwołuje posiedzenia Rady lub zarządza prowadzenie prac Rady w trybie obiegowym lub zdalnym;

2) ustala porządek prac Rady;

3) ustala harmonogram zadań do zrealizowania między posiedzeniami Rady;

4) określa zakres zadań do zrealizowania przez osoby funkcyjne wchodzące w skład Rady oraz ekspertów i specjalistów zaproszonych do prac w Radzie.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, pracami Rady kieruje wskazany przez Przewodniczącego - Zastępca przewodniczącego.

3. Osoby, o których mowa w § 2 ust. 2 decyzji, oraz zaproszeni eksperci i specjaliści posiadają uprawnienia doradcze, w szczególności prezentują stanowiska, oceny i propozycje.

4. Zaproszeni eksperci oraz specjaliści przed przystąpieniem do prac w Radzie, składają oświadczenie dotyczące wystąpienia konfliktu interesów lub jego braku. Przez konflikt interesów należy rozumieć okoliczności (prawne lub faktyczne), w których interes prywatny (osobisty lub majątkowy) eksperta lub specjalisty pozostaje w sprzeczności z bezstronnym prezentowaniem przez niego stanowiska, oceny i propozycji przedstawianej Radzie.

5. W sprawach wymagających podjęcia rozstrzygnięcia przez Przewodniczącego, w szczególności w zakresie spraw wskazanych w § 3 ust. 1 decyzji, Rada podejmuje uchwały większością głosów. Członkowie Rady - przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego nie biorą udziału w głosowaniu. Zaproszeni eksperci i specjaliści nie biorą udziału w głosowaniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Głosowanie może odbywać się zdalnie lub w trybie obiegowym.

6. Przewodniczący podejmuje decyzje w oparciu o stanowiska, oceny i propozycje wypracowane przez Radę.

7. Rada w celu wykonywania swoich zadań, może odbywać posiedzenia, pracować zdalnie lub w trybie obiegowym.

8. W pracach Rady bierze udział protokolant - przedstawiciel Departamentu Polityki Zbrojeniowej.

9. Z prac Rady sporządza się protokół, który zatwierdza Przewodniczący.

10. Protokół z prac Rady zawiera w szczególności:

1) oznaczenie miejsca i daty prac Rady oraz wskazanie formy prac (posiedzenie, praca zdalna, tryb obiegowy);

2) decyzje podjęte przez Przewodniczącego;

3) istotne kwestie w omawianych sprawach mające znaczenie dla podejmowanych decyzji;

4) zwięźle przedstawione stanowiska uczestników prac Rady, w tym wynik głosowania;

5) w przypadku posiedzeń listę obecności z podpisami uczestników posiedzenia, a w przypadku pracy zdalnej lub trybu obiegowego zestawienie osób biorących udział w danej sprawie (jako załącznik do protokołu);

6) oświadczenia dotyczące wystąpienia konfliktu interesów lub jego braku, złożone przez ekspertów lub specjalistów zaproszonych do prac Rady.

11. Organ Wykonawczy Rady:

1) przygotowuje i organizuje prace Rady;

2) opracowuje projekty planów pracy, a także protokoły z prac Rady;

3) koordynuje obieg dokumentów na potrzeby prac Rady;

4) zapewnia terminowe przygotowanie materiałów do prac Rady;

5) nadzoruje proces definiowania wymagań sprzętowych przez Agencję Uzbrojenia, w szczególności zapewnia terminowość prac oraz zgodność z decyzjami podjętymi przez Przewodniczącego;

6) wykonuje inne zadania postawione przez Przewodniczącego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-01-26
  • Data wejścia w życie: 2024-01-26
  • Data obowiązywania: 2024-01-26

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA