REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 15

DECYZJA NR 10/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 1 marca 2024 r.

w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego w obszarze informatyki, kryptologii i cyberbezpieczeństwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 8 lit. a-c i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Decyzja określa sposób pozyskiwania sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej oraz wszelkich jego części, komponentów lub podzespołów, technicznych środków materiałowych do sprzętu wojskowego oraz dokumentacji technicznej sprzętu wojskowego, usług, a także dostaw, usług i robót budowlanych, bezpośrednio związanych z tym sprzętem wojskowym, w obszarze informatyki, kryptologii i cyberbezpieczeństwa pozyskiwanego przez Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni oraz jednostki podległe, w szczególności na potrzeby:

1) zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa;

2) zapewnienia zdolności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, do działań w cyberprzestrzeni;

3) rozwoju infrastruktury przeznaczonej do montażu lub funkcjonowania sprzętu wojskowego w cyberprzestrzeni.

§ 2.

Decyzji nie stosuje się do pozyskiwania sprzętu wojskowego nabywanego w ramach programu Foreign Military Sales i Foreign Military Financing, za realizację którego odpowiedzialny jest Szef Agencji Uzbrojenia.

§ 3.

Użyte w decyzji określenia i skróty oznaczają:

1) analiza techniczno-ekonomiczna (ATE) - dokument będący wynikiem prac analitycznych etapu „Określenie założeń do projektowania”, zawierający ekonomiczne uwarunkowania realizacji koncepcji zaproponowanych w projekcie koncepcyjnym SpW, w tym między innymi oszacowanie kosztów realizacji prac rozwojowych, kosztów badań, opracowania dokumentacji, ceny wyrobu w produkcji seryjnej, kosztów eksploatacji i kosztów utylizacji;

2) arkusz analizy ryzyka (AAR) - dokument będący zapisem wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka, o którym mowa w przepisach dotyczących funkcjonowania systemu zapewnienia jakości SpW;

3) badania - doświadczalne wyznaczanie ilościowych lub jakościowych charakterystyk właściwości urządzenia;

4) badania kwalifikacyjne (BK) - badania kontrolne prototypów (partii urządzeń) wykonywane w celu określenia przydatności urządzenia do wprowadzenia na uzbrojenie (wyposażenie) i przekazania ich do produkcji seryjnej;

5) badania naukowe - działalność, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.1));

6) badania wstępne (BW) - badania kontrolne prototypów (partii urządzeń), które wykonuje się w celu określenia możliwości przedstawienia ich do BK;

7) BU - badania uzupełniające;

8) BU-BZO - badania uzupełniające badania zdawczo-odbiorcze;

9) BZO - badania zdawczo-odbiorcze;

10) certyfikacja - proces, o którym mowa w art. 50 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756, 1030 i 1532);

11) certyfikat - dokumenty, o których mowa art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;

12) cykl życia SpW - wszelkie możliwe kolejne lub powiązane etapy życia SpW, w szczególności badania naukowe i rozwój, projektowanie przemysłowe, produkcja, użytkowanie, naprawa, modernizacja, modyfikacja, utrzymanie, logistyka, szkolenie, testowanie, wycofywanie i utylizacja;

13) DKWOC - Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni;

14) dokumentacja techniczna (DT) - dokumentacja w rozumieniu odrębnej decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie dokumentacji technicznej SpW. W zależności od poziomu gotowości technologicznej SpW w procesie pozyskiwania wyróżnia się:

a) DT prototypu (DTP) - DT SpW, która jest jednym z wyników realizacji prac rozwojowych; DTP może być podstawą do seryjnej produkcji i dostaw SpW wyłącznie w przypadku gdy SpW opracowany zgodnie z tą dokumentacją uzyskał certyfikat lub dopuszczenie rozwiązania informatycznego;

b) DT do produkcji seryjnej (DTPS) - DT SpW, która jest podstawą do seryjnej produkcji i dostaw SpW;

15) dopuszczenie rozwiązania informatycznego - formalne potwierdzenie realizacji wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie trybu oceny i sposobu dopuszczania rozwiązań informatycznych, w których mają być przetwarzanie informacje niejawne (Dz. U. poz. 2098), w odniesieniu do rozwiązania informatycznego;

16) Foreign Military Financing (FMF) - program amerykańskiej polityki bezpieczeństwa polegający na przyznawaniu rządom państw, będących sojusznikami Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA), pomocowych środków finansowych, które mogą być wykorzystane w amerykańskim programie udzielania zamówień wojskowych Foreign Military Sales na pozyskanie towarów i usług związanych z obronnością, wytwarzanych w USA;

17) Foreign Military Sales (FMS) - program amerykańskiej polityki bezpieczeństwa pozwalający uprawnionym instytucjom państw oraz rządom państw będących sojusznikami USA, nabywać od rządu USA towary i usługi związane z obronnością, finansowane ze środków pomocowych lub środków własnych;

18) GrB - grupa badawcza;

19) gestor rozwiązania informatycznego - jednostka lub komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację czynności związanych z oceną rozwiązania informatycznego planowanego do przetwarzania informacji niejawnych;

20) instytucja ekspercka - komórka organizacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej lub jednostka organizacyjna resortu obrony narodowej właściwa w zakresie danego rodzaju SpW;

21) jednostka organizacyjna - jednostka organizacyjna w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834,1872);

22) karta katalogowa - dokument, o którym mowa w przepisach dotyczących zasad wprowadzania do SZ RP SpW oraz wycofywania SpW nieodpowiadającego wymaganiom wojska;

23) komórka organizacyjna - komórka organizacyjna w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

24) komórka wewnętrzna - wydzielona organizacyjnie część danej komórki organizacyjnej lub jednostki organizacyjnej;

25) KBK - komisja badań kwalifikacyjnych;

26) KBZO - komisja badań zdawczo-odbiorczych;

27) KWOC - Komponent Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni;

28) metodyka - dokument opracowywany obowiązkowo, stanowiący część programu sprawdzeń weryfikacyjnych, programów testów, programu badań, warunków technicznych lub występujący oddzielnie, zawierający zbiór sposobów i metod ustalających najbardziej racjonalną kolejność wykonywania sprawdzeń (ocen) charakterystyki (właściwości, wskaźnika, parametru) urządzenia oraz sposób oceny ich wyników;

29) modernizacja - proces unowocześnienia SpW polegający na zmianie jego zasadniczych elementów konstrukcji w sposób skutkujący polepszeniem parametrów użytkowych i eksploatacyjnych, w tym w szczególności parametrów krytycznych, których efektem będzie zmiana jego przeznaczenia, w wyniku czego powstaje nowy SpW;

30) modyfikacja - proces unowocześnienia SpW polegający na wymianie, zastąpieniu lub rozbudowie istniejących podzespołów, funkcji lub oprogramowania, polepszeniu parametrów krytycznych, bez zmiany jego zasadniczego przeznaczenia, w wyniku czego nie powstaje nowy SpW;

31) NATO - Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego;

32) nowy SpW - SpW, który nie został dotychczas wprowadzony do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

33) ocena zgodności - działania, o których mowa w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;

34) OPK - ocena projektu koncepcyjnego;

35) OPW - ocena projektu wstępnego;

36) organizator systemu teleinformatycznego - kierownik jednostki organizacyjnej organizującej system teleinformatyczny lub upoważniony przez niego kierownik komórki organizacyjnej, w rozumieniu przepisów w sprawie organizacji ochrony systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej;

37) OZP - określenie założeń do projektowania;

38) parametry krytyczne - zbiór parametrów (charakterystyk) taktyczno-technicznych ujętych w wymaganiach sprzętowych, specyfikacji technicznej lub programie sprawdzeń weryfikacyjnych, o decydującym znaczeniu dla funkcjonalności SpW;

39) PiR - projektowanie i rozwój;

40) praca rozwojowa - w odniesieniu do SpW jest to zespół przedsięwzięć obejmujący prace oparte na istniejącej wiedzy uzyskanej w wyniku badań naukowych lub doświadczeń praktycznych, realizowanych i podejmowanych w celu rozpoczęcia produkcji nowych materiałów, produktów lub urządzeń, opracowania nowych procesów, systemów oraz usług lub w celu znacznej poprawy istniejących już procesów, systemów i usług. Praca rozwojowa może dotyczyć wykonania egzemplarza lub egzemplarzy prototypowych pokazujących zastosowanie nowej koncepcji lub nowej technologii w rzeczywistym lub reprezentatywnym środowisku;

41) program badań (PB) - dokument organizacyjno-metodyczny obowiązujący w czasie badań, określający cel, zakres, warunki i tryb ich wykonywania, wyposażenie materiałowo-techniczne i pomiarowe badań oraz sprawozdawczość obejmującą te badania. W zależności od przedmiotu badania, rodzaju badania dotyczącego tego przedmiotu i czasowego umiejscowienia badania w procesie pozyskiwania, wyróżnia się: Program Badań Wstępnych (PBW), Program Badań Kwalifikacyjnych (PBK) i Program Badań Zdawczo-Odbiorczych (PBZO);

42) program sprawdzeń weryfikacyjnych (PSw) - dokument określający zakres oraz sposób przeprowadzenia i oceny wyników prób i sprawdzeń poznawczych lub porównawczych nowego SpW, oferowanego poza procesem realizacji prac rozwojowych;

43) program testów (PTe) - dokument określający zakres oraz sposób prowadzenia i oceny wyników testów na etapie odbioru nowego SpW, pozyskiwanego poza procesem realizacji prac rozwojowych;

44) projekt koncepcyjny (PK) - dokument zawierający propozycje rozwiązania technicznego (rozwiązań technicznych) danej koncepcji realizacji pozyskania SpW, zawierający specyfikację techniczną systemu zweryfikowaną przez niezbędne analizy, modele i badania;

45) PrW - projekt wykonawczy;

46) prototyp - egzemplarz (partia) do badań wstępnych lub kwalifikacyjnych, wytworzony w ramach pracy rozwojowej;

47) PW - projekt wstępny;

48) RMT - Rada Modernizacji Technicznej;

49) rozwiązanie informatyczne - urządzenie lub zespół urządzeń, oprogramowanie, narzędzie lub usługa informatyczna umożliwiająca przetwarzanie informacji niejawnych w postaci elektronicznej, eksploatowana lub planowana do wdrożenia wyłącznie w jednostkach organizacyjnych wskazanych w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;

50) SKW - Służba Kontrwywiadu Wojskowego;

51) specyfikacja techniczna - dokumenty, o których mowa w art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 747);

52) sprawdzenia weryfikacyjne - sprawdzenia zgodności parametrów krytycznych oferowanego SpW z wymogami określonymi w specyfikacji technicznej, realizowane przed zawarciem umowy z wykonawcą, zgodnie z PSw;

53) sprzęt powszechnego użytku (SpPU) - wyposażenie niebędące SpW, dla którego nie są określone specjalne wymagania wojskowe, powodujące konieczność zmian cech produktu;

54) sprzęt wojskowy (SpW) - wyposażenie specjalnie zaprojektowane lub zaadaptowane do potrzeb wojskowych i przeznaczone do użycia, jako broń, amunicja lub materiały wojenne;

55) studium wykonalności (SW) - dokument zawierający informacje dotyczące sposobu pozyskania obejmujący w szczególności:

a) opis SpW, w tym rozpatrywanych alternatywnych rozwiązań,

b) opis i ocenę możliwości osiągnięcia przez rozpatrywane alternatywne rozwiązania SpW wymagań ujętych w wymaganiach sprzętowych,

c) analizę rynku w zakresie dostępności SpW spełniających wymagania ujęte w wymaganiach sprzętowych, w tym analizę istniejących technologii krytycznych lub rozwiązań technicznych i analizę potrzeb wykonania dodatkowych badań naukowych, zapewniających uzyskanie wymaganego poziomu gotowości technologii, o których mowa w przepisach dotyczących koordynacji, planowania i realizacji badań naukowych w resorcie obrony narodowej,

d) analizę kosztów cyklu życia SpW, w szczególności analizę finansową pozyskania SpW,

e) analizę potrzeb wraz z rekomendacjami w zakresie nabycia dokumentacji technicznej i praw własności intelektualnej, pozyskania licencji i zapewnienia dostępu do informacji niejawnych i wrażliwych,

f) analizę potrzeb w zakresie systemu funkcjonalnego logistyki, zapewniającego warunki dla właściwej eksploatacji SpW, obejmującej jego użytkowanie, w tym przechowywanie oraz wsparcie i zabezpieczenie logistyczne, z uwzględnieniem zdolności obsługiwania technicznego jakie powinny być ustanawiane poza Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej,

g) analizę czasowo-zadaniową pozyskania SpW, w tym wymaganej infrastruktury ściśle powiązanej z pozyskiwanym SpW i przeznaczonej do montażu lub funkcjonowania SpW oraz pozostałej infrastruktury, w tym możliwy harmonogram dostaw SpW wraz z harmonogramem realizacji infrastruktury lub usług oraz propozycję finansowania zadań w poszczególnych latach budżetowych,

h) analizę potrzeb w zakresie systemu szkolenia,

i) analizę zakresu oraz sposobu weryfikacji SpW, dotyczącą sprawdzeń weryfikacyjnych, testów lub oceny zgodności w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym rekomendacje dotyczące trybu oceny zgodności,

j) analizę ryzyka pozyskania i eksploatacji SpW, w szczególności w obszarze bezpieczeństwa dostaw,

k) rekomendacje dotyczące sposobu pozyskania SpW (w szczególności trybu pozyskania, o którym mowa w § 9 oraz trybu udzielenia zamówienia publicznego, o którym mowa w ustawie pzp), w tym infrastruktury ściśle powiązanej z pozyskiwanym SpW i przeznaczonej do montażu lub funkcjonowania SpW oraz pozostałej infrastruktury,

l) rekomendacje dotyczące etapów wymaganych w realizacji pracy rozwojowej;

56) szef właściwej komórki Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - szef komórki organizacyjnej tworzącej Sztab Generalny Wojska Polskiego, któremu powierzono odpowiedzialność za zarządzanie systemem funkcjonalnym;

57) system teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2024 r. poz. 34);

58) SZ RP - Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej;

59) technologia krytyczna - kluczowa technologia zastosowana w procesie wytwarzania SpW, niezbędna do utrzymania funkcjonalności SpW w całym cyklu życia SpW zgodnie z wymaganiami sprzętowymi;

60) testy poznawcze SpW - przedsięwzięcia badawcze, realizowane zgodnie z PTe, związane z testowaniem SpW w warunkach użytkowania zbliżonych do przewidywanych dla tego rodzaju SpW w celu uzyskania oceny bojowego wykorzystania SpW oraz norm eksploatacyjnych i materiałowych;

61) testy SpW - sprawdzenie zgodności wybranych elementów dostarczanego SpW z wymogami określonymi w specyfikacji technicznej, realizowane zgodnie z PTe i nadzorowanych przez grupę testującą;

62) usługa - wszelkie świadczenia, które nie są robotami budowlanymi lub dostawami;

63) ustawa oin - ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;

64) ustawa pzp - ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720);

65) warunki techniczne (WT) - dokument zawierający wymagania stawiane SpW, a także określający sposób jego wykonania, kontroli, odbioru i dostawy. Układ i zawartość dokumentu określono w normie obronnej NO-06-A101;

66) wymagania bezpieczeństwa (WB) - dokument będący uszczegółowieniem WS lub specyfikacji technicznej, zawierający techniczne wymagania w zakresie mechanizmów ochrony informacji, które muszą być zaimplementowane w nowym SpW, w celu zapewnienia możliwości jego certyfikacji;

67) wymagania sprzętowe (WS) - dokument zawierający wymagania w zakresie parametrów taktyczno-technicznych dla planowanego do pozyskania nowego SpW, w szczególności obejmujący informacje dotyczące:

a) konstrukcji, przeznaczenia oraz funkcji jakie ma realizować SpW,

b) parametrów krytycznych,

c) eksploatacji, w tym normowania, strategii i systemów eksploatacji, wsparcia i zabezpieczenia logistycznego, włączając wymóg kodyfikacji oraz niezbędnej infrastruktury ściśle powiązanej z pozyskiwanym SpW i przeznaczonej do montażu lub funkcjonowania SpW,

d) stref klimatycznych i warunków środowiskowych, w jakich SpW będzie użytkowany,

e) potrzeb ilościowych, miejsc dyslokacji oraz uwarunkowań czasowych pozyskania SpW,

f) kompatybilności z innymi systemami,

g) szkolenia oraz urządzeń szkolno-treningowych,

h) DT,

i) weryfikacji SpW, w tym w zakresie parametrów krytycznych, obejmujące sprawdzenia weryfikacyjne, testy lub ocenę zgodności w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa,

j) ochrony informacji niejawnych,

k) zakresów częstotliwości radiowych - w przypadku urządzeń emitujących energię elektromagnetyczną;

68) wytwarzanie przez DKWOC - przedsięwzięcia realizowane przez DKWOC w zakresie:

a) projektowania algorytmów, protokołów i oprogramowania,

b) projektowania, opracowywania, konstruowania SpW lub jego części, komponentów, podzespołów,

c) produkcji SpW lub jego części, komponentów, podzespołów na podstawie odpowiedniej dokumentacji;

69) zakup z dostosowaniem - procedura pozyskania nowego SpW realizowana w przypadku, gdy z analizy rynku wynika, że nie ma istniejących na rynku gotowych rozwiązań spełniających wszystkie wymagania techniczne, a istnieje możliwość ich spełnienia przez dostosowanie (integrację) istniejących rozwiązań do wymagań Zamawiającego;

70) Zamawiający - Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych;

71) założenia taktyczno-techniczne (ZTT) - dokument stanowiący podstawę merytoryczną do rozpoczęcia etapu PiR zawierający pełne, wymagane parametry techniczne i operacyjne projektowanego SpW oraz szczegółową strukturę techniczną projektowanego SpW, wraz z określeniem jego powiązań z otoczeniem, a także rodzaje planowanych badań prototypu. Układ i zawartość dokumentu określono w normie obronnej NO-06-A101.

§ 4.

Minister Obrony Narodowej:

1) nadzoruje funkcjonowanie systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego w obszarze informatyki, kryptologii i cyberbezpieczeństwa;

2) może nakazać przeprowadzenie definiowania WS i opracowania SW;

3) podejmuje decyzje o:

a) czasowym wstrzymaniu pozyskiwania SpW,

b) przerwaniu pozyskiwania SpW;

4) wydaje decyzje w sprawie pozyskania SpW w sposób lub na zasadach innych niż określone w decyzji, w szczególności w zakresie przyjęcia jako podstawy pozyskania SpW innych dokumentów niż określone w decyzji;

5) akceptuje propozycje uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych programach rozwojowych w obszarze techniki oraz technologii;

§ 5.

Dowódca KWOC:

1) inicjuje i uczestniczy w realizacji procesu pozyskiwania SpW;

2) definiuje:

a) WS dla SpW informatyki, kryptologii i cyberbezpieczeństwa,

b) specyfikacje techniczne dla SpW lub SpPU informatyki, kryptologii i cyberbezpieczeństwa,

c) WB dla SpW informatyki, kryptologii i cyberbezpieczeństwa w przypadku, gdy w WS lub specyfikacji technicznej zawarto wymóg certyfikacji;

3) weryfikuje WS poprzednich edycji, w odniesieniu do WS zdefiniowanych dla SpW informatyki, kryptologii i cyberbezpieczeństwa;

4) podejmuje decyzje o opracowaniu specyfikacji technicznych w celu usunięcia podatności systemów teleinformatycznych, zidentyfikowanych w ramach bieżących analiz ich funkcjonowania, w szczególności na podstawie wyników monitorowania bezpieczeństwa cyberprzestrzeni oraz potrzeb zgłaszanych przez organizatorów systemów teleinformatycznych i gestorów rozwiązań informatycznych wynikających z przeprowadzanego w sposób ciągły szacowania ryzyka dla bezpieczeństwa danych oraz systemów;

5) ustala, w zależności od: specyfiki i właściwości SpW, trybu pozyskiwania i warunków eksploatacji, wymagania stawiane wykonawcy oraz sposób weryfikacji i odbioru SpW, uwzględniając zasady określone w normie obronnej NO-06-A105, a także wymagania dotyczące DT;

6) występuje do właściwych jednostek organizacyjnych i organizatorów systemów teleinformatycznych lub gestorów rozwiązań informatycznych, dla których przeznaczony jest SpW, o wydzielenie ich przedstawicieli do komisji albo zespołu sterującego powoływanych w trakcie realizacji procesu pozyskiwania;

7) może pełnić rolę wnioskodawcy w procesie certyfikacji. W takim przypadku uzgadnia z SKW harmonogram czynności niezbędnych do uzyskania certyfikatu oraz występuje do SKW z wnioskiem o przeprowadzenie tej certyfikacji;

8) wprowadza do stosowania w DKWOC:

a) procedury dotyczące wytwarzania SpW oraz jego części, komponentów lub podzespołów przez DKWOC w obszarach informatyki, kryptologii i cyberbezpieczeństwa, uwzględniające przedsięwzięcia wskazane w § 3 pkt 68, w których w szczególności określa zadania komórek wewnętrznych DKWOC odpowiedzialnych za realizację i odbiory poszczególnych etapów wytwarzania SpW, dystrybucję wytworzonego SpW do komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, naprawy, przeglądy i serwisowanie wytworzonego SpW oraz wskazuje źródła finansowania procesu wytwarzania, napraw, przeglądów i serwisowania wytworzonego SpW,

b) wytyczne do opracowywania i weryfikacji WS, specyfikacji technicznych oraz SW; w wytycznych w szczególności uwzględnia się zakres kompetencji i zadania osób funkcyjnych, komórek wewnętrznych DKWOC oraz Zamawiającego;

9) wnioskuje do Ministra Obrony Narodowej o wyrażenie zgody na pozyskanie SpW w ramach pilnej potrzeby operacyjnej;

10) nadzoruje badania naukowe i prace rozwojowe zgodnie z przepisami w sprawie planowania i realizacji w resorcie obrony narodowej czynności nadzoru nad projektami dotyczącymi obronności i bezpieczeństwa państwa realizowanymi poza resortem obrony narodowej, dla których DKWOC został ustanowiony koordynatorem;

11) występuje z wnioskiem do kierownika (dyrektora, szefa) właściwej jednostki organizacyjnej o wydzielenie z jej zasobów SpW i infrastruktury w przypadku, gdy wydzielenie tego SpW lub infrastruktury jest niezbędne do realizacji wytwarzania SpW przez DKWOC.

§ 6.

Zamawiający:

1) występuje do właściwych komórek organizacyjnych, jednostek organizacyjnych, organizatorów systemów teleinformatycznych lub gestorów rozwiązań informatycznych, dla których przeznaczony jest SpW, o wydzielenie ich przedstawicieli do komisji albo zespołu sterującego powoływanych w trakcie realizacji procesu pozyskiwania lub jako innych osób funkcyjnych związanych z tym procesem;

2) występuje z wnioskiem do kierownika (dyrektora, szefa) właściwej jednostki organizacyjnej o wydzielenie z jej zasobów SpW lub infrastruktury w przypadku, gdy wydzielenie SpW lub infrastruktury jest niezbędne do realizacji umowy zawartej przez Zamawiającego;

3) realizuje wstępne konsultacje rynkowe na wniosek Dowódcy KWOC, w celu przeprowadzenia analizy rynku na potrzeby definiowania WS;

4) udostępnia, na podstawie umowy, wartości niematerialne i prawne, w tym prawa własności intelektualnej do DT, wykonawcom umów na dostawę SpW oraz prowadzi rozliczenia w przedmiotowym zakresie.

§ 7.

Komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne zgłaszające potrzeby, organizatorzy systemów teleinformatycznych, gestorzy rozwiązań informatycznych oraz Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych uczestniczą w procesie opracowywania i uzgadniania WS lub specyfikacji technicznych, a także wydzielają, na wniosek Dowódcy KWOC lub Zamawiającego, przedstawicieli do komisji realizujących proces pozyskiwania SpW i usług.

§ 8.

SKW, na wniosek Dowódcy KWOC, opiniuje WS, specyfikacje techniczne, WB, ZTT na pozyskiwany SpW jeżeli wymagane jest uzyskanie certyfikatu.

§ 9.

1. Pozyskiwanie nowego SpW stanowi kontynuację procesu programowania rozwoju SZ RP i realizuje się na podstawie zdefiniowanych WS w trybie:

1) zakupu;

2) zakupu z dostosowaniem;

3) modernizacji SpW eksploatowanego w SZ RP;

4) prac rozwojowych;

5) wytwarzania przez DKWOC;

6) wykonania innych usług.

2. Pozyskiwanie SpW użytkowanego w SZ RP realizuje się w trybie:

1) zakupu SpW w ramach procesu uzupełniania SpW do stanów normatywnych;

2) wytwarzania przez DKWOC;

3) wykonania usług.

3. Pozyskiwanie SpW w ramach pilnej potrzeby operacyjnej realizuje się w trybie:

1) zakupu, w tym zakupu z dostosowaniem;

2) wykonania usług.

Rozdział 2

Pozyskiwanie nowego SpW

§ 10.

1. Definiowanie WS odbywa się jako drugi etap Przeglądu Potrzeb dla Zdolności Operacyjnych.

2. Definiowanie oraz weryfikacja WS poprzednich edycji, zdefiniowanych dla SpW informatyki, kryptologii i cyberbezpieczeństwa odbywa się pod kierownictwem Dowódcy KWOC przez grupy zadaniowe, w skład których wchodzą przedstawiciele:

1) DKWOC,

2) Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

3) innych komórek organizacyjnych lub jednostek organizacyjnych

- skierowanych do prac w grupach zadaniowych zgodnie z wnioskiem Dowódcy KWOC.

3. Przedstawiciele komórek lub jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, pełnią funkcje eksperckie.

4. Kwestie sporne powstałe w ramach prac grup zadaniowych, o których mowa w ust. 2, rozstrzyga Dowódca KWOC.

§ 11.

Dowódca KWOC może w trakcie opracowywania WS lub specyfikacji technicznych poszukiwać lub korzystać z doradztwa, w tym przy wykorzystaniu wstępnych konsultacji rynkowych, w trybie i na zasadach określonych w ustawie pzp.

§ 12.

1. W ramach definiowania WS opracowuje się również:

1) SW - stanowiące załącznik do WS;

2) WB - w przypadku gdy SpW będzie przeznaczony do przetwarzania informacji niejawnych i będzie podlegał certyfikacji.

2. W ramach definiowania WS grupa zadaniowa rozpatruje możliwość pozyskania nowego SpW w trybie jego wytworzenia przez DKWOC.

3. W przypadku gdy z analiz prowadzonych w toku definiowania WS wyniknie, że osiągnięcie zdolności operacyjnej możliwe jest poprzez pozyskanie SpPU:

1) odstępuje się od definiowania WS;

2) opracowuje się specyfikację techniczną dla SpPU, uwzględniając wymogi procedur opracowania dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie i na zasadach określonych w ustawie pzp oraz regulacjach wewnętrznych Zamawiającego;

3) SW ogranicza się do:

a) opisu SpPU, w tym rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych,

b) analizy rynku w zakresie dostępności SpPU spełniającego wymagania określone w specyfikacji technicznej,

c) analizy kosztów cyklu życia SpPU, w tym analizy czasowych, finansowych i organizacyjnych możliwości pozyskania SpPU oraz zapewnienia bezpieczeństwa dostaw,

d) analizy czasowo-zadaniowej pozyskania SpPU, w tym wymaganej infrastruktury ściśle powiązanej z pozyskiwanym SpPU i przeznaczonej do montażu lub funkcjonowania SpPU oraz pozostałej infrastruktury, w tym możliwy harmonogram dostaw SpPU wraz z harmonogramem realizacji infrastruktury lub usług oraz propozycję finansowania zadań w poszczególnych latach budżetowych,

e) analizy potrzeb wraz z rekomendacjami w zakresie nabycia dokumentacji technicznej i praw własności intelektualnej oraz pozyskania licencji,

f) sposobu i zakresu zapewnienia dostępu do informacji niejawnych i wrażliwych oraz ochrony tych informacji,

g) analizy potrzeb w zakresie systemu szkolenia,

h) rekomendowanego sposobu pozyskania SpPU, w tym infrastruktury ściśle powiązanej z pozyskiwanym SpPU i przeznaczonej do montażu lub funkcjonowania SpPU oraz pozostałej infrastruktury,

i) sposobu i zakresu weryfikacji SpPU;

4) Dowódca KWOC zatwierdza specyfikację techniczną i SW oraz przesyła do Zamawiającego w celu przeprowadzenia postępowania.

4. SW nie opracowuje się w przypadku pozyskiwania SpW z zasobów innej armii lub w formie darowizny. Uwzględnia się jednak analizę kosztów cyklu życia SpW. Wymagania w zakresie SpW, obejmujące parametry taktyczno-techniczne lub specyfikację techniczną lub sposób ich określenia, określa się w umowie stanowiącej podstawę jego nabycia.

§ 13.

1. Opracowane WS Dowódca KWOC przedstawia do zatwierdzenia RMT.

2. W przypadku braku zatwierdzenia WS RMT wskazuje powody braku zatwierdzenia, które uwzględnia się w ponownym procesie definiowania WS, zawężonym do aspektu zakwestionowanego przez RMT. Poprawione WS przesyłane są do zatwierdzenia przez RMT w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania przez DKWOC powodów braku zatwierdzenia WS poprzednio przesłanych do zatwierdzenia.

§ 14.

1. Procedura weryfikacji WS poprzednich edycji może być zainicjowana między cyklami planistycznymi każdorazowo w zakresie wynikającym z:

1) nowych warunków wynikających ze zmiany środowiska bezpieczeństwa państwa, zmian/aktualizacji misji i zadań SZ RP;

2) wprowadzania nowych technologii w obszarze SpW;

3) bieżącego funkcjonowania SZ RP;

4) niewystarczającej skuteczności użytkowanego SpW lub niepełnego zakresu realizowanych usług;

5) konieczności dostosowania parametrów i charakterystyk użytkowanego SpW do aktualnie obowiązujących przepisów;

6) stwierdzenia nowych podatności generujących ryzyka bezpieczeństwa, dostępności lub niezaprzeczalności informacji w systemach teleinformatycznych lub rozwiązaniach informatycznych.

2. Zmiany WS w przypadku gdy wymagane jest uzyskanie certyfikatu, podlegają opiniowaniu przez SKW w zakresie możliwości certyfikacji.

3. WS mogą podlegać weryfikacji podczas realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

4. Zweryfikowane WS, jeśli zmiany dotyczą parametrów krytycznych, Dowódca KWOC przesyła do zatwierdzenia przez RMT. W stosunku do pozostałych zmian zatwierdzenia dokonuje Dowódca KWOC.

§ 15.

W celu realizacji umów na potrzeby SZ RP dotyczących SpW, zawieranych w resorcie obrony narodowej, dowódca właściwej jednostki organizacyjnej SZ RP, na wniosek Zamawiającego, wydziela SpW z zasobów SZ RP lub udostępnia infrastrukturę niezbędną do zrealizowania tych umów. Zasady i tryb wydzielenia SpW lub udostępnienia infrastruktury, określone przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, ujmuje się w umowie.

§ 16.

W przypadku wydzielania SpW lub udostępniania infrastruktury z zasobów SZ RP stosuje się odpowiednio zasady pokrywania kosztów określone w § 22 ust. 3.

§ 17.

W procesie pozyskiwania SpW na podstawie odrębnej decyzji Ministra Obrony Narodowej, w szczególności ze względów technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych lub celowościowych, zapewniających osiągnięcie założonego celu przy racjonalności zastosowanych środków i metod, można ustalić odmienny niż określony w niniejszej decyzji sposób pozyskania SpW, w szczególności z uwagi na:

1) priorytety modernizacji technicznej SZ RP;

2) wymagany termin pozyskania SpW;

3) złożoność SpW;

4) konieczność pozyskania SpW, usług lub robót budowlanych powiązanych z realizacją niezbędnej infrastruktury ściśle powiązanej z pozyskiwanym SpW i przeznaczonej do montażu lub funkcjonowania SpW;

5) konieczność przeciwdziałania skutkom wystąpienia incydentów i podatności generujących ryzyka bezpieczeństwa, dostępności lub integralności danych w systemach teleinformatycznych lub rozwiązaniach informatycznych.

§ 18.

W odniesieniu do SpW o złożonym charakterze, w szczególności gdy jego pozyskanie wymaga realizacji wielu zadań skutkujących potrzebą pozyskania różnego typu SpW, dopuszcza się opracowanie odrębnych WS lub specyfikacji technicznych dla każdego wyodrębnionego zadania.

§ 19.

W przypadku, gdy pozyskiwany SpW jest o niewielkim stopniu złożoności technicznej, niewymagającym realizacji infrastruktury ściśle powiązanej z pozyskiwanym SpW i przeznaczonej do montażu lub funkcjonowania SpW SW ogranicza się do zakresu określonego w § 12 ust. 3 pkt 3.

§ 20.

1. Pozyskiwanie SpW powinno odbywać się z uwzględnieniem cyklu życia SpW.

2. Prototyp SpW opracowany w ramach pracy rozwojowej podlega weryfikacji w zakresie zgodności z ZTT, a nowy SpW, pozyskiwany w ramach zakupu, zakupu z dostosowaniem, modernizacji lub zlecenia innych usług, podlega weryfikacji w zakresie zgodności z WS, a w przypadku pilnej potrzeby operacyjnej wniosku o pozyskanie SpW w ramach tego procesu lub SW.

3. W uzasadnionych przypadkach Dowódca KWOC może dopuścić weryfikację SpW lub jego prototypu w zakresie zgodności dodatkowo z innymi dokumentami, niż określone w ust. 2.

4. W celu zapewnienia właściwej eksploatacji SpW, w tym zapewnienia możliwości jego modernizacji lub modyfikacji, w umowie na pozyskanie SpW należy dążyć do zagwarantowania pozyskania praw własności intelektualnej do DT albo pozyskania licencji i zapewnienia dostępu do danych niezbędnych do funkcjonowania SpW oraz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw, w szczególności wobec technologii krytycznych wraz z oprogramowaniem i opisem interfejsów.

§ 21.

1. DT, w stosunku do której Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Ministra Obrony Narodowej przysługują prawa własności intelektualnej lub wskazano w odrębnych przepisach Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Obrony Narodowej jako uprawnionego do korzystania z DT, podlega zaakceptowaniu zgodnie z właściwością przez Dowódcę KWOC, który akceptuje dokumentację techniczną SpW, opracowaną w ramach realizacji prac rozwojowych oraz pozyskaną w procesie zakupu SpW realizowanego przez Zamawiającego.

2. Przed przedstawieniem do akceptacji DT, o której mowa w ust. 1, dokonuje się uzgodnień poszczególnych zbiorów dokumentów wchodzących w jej skład, co najmniej z:

1) odpowiednim rejonowym przedstawicielstwem wojskowym (RPW) - dokumentacja produkcyjna (jeżeli występuje) w zakresie możliwości realizacji procesu zapewniania jakości dostaw SpW oraz usług naprawczych i serwisowych;

2) właściwą jednostką organizacyjną - dokumentacja zabezpieczenia i dokumentacja użytkowania (jeżeli występują), w szczególności w zakresie wymagań dotyczących parametrów eksploatacyjnych i technicznych SpW oraz napraw SpW;

3) organizatorem systemu teleinformatycznego lub gestorem rozwiązania informatycznego - stosownie do potrzeb.

§ 22.

1. W przypadku uzasadnionej potrzeby poddania testom poznawczym SpW niebędącego na wyposażeniu SZ RP, możliwe jest testowanie SpW z oferty przemysłu, na podstawie odrębnej decyzji Ministra Obrony Narodowej.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) tryb i zasady organizacji i przeprowadzenia testów poznawczych SpW;

2) tryb wyboru wyspecjalizowanej jednostki przewidzianej do przeprowadzenia testów;

3) wskazanie instytucji właściwej do opracowania PTe;

4) wskazanie komórek organizacyjnych lub jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za organizację i zabezpieczenie przeprowadzenia testów poznawczych SpW;

5) wskazanie komórek organizacyjnych lub jednostek organizacyjnych biorących udział w testach poznawczych;

6) wymagane do poniesienia przez resort obrony narodowej koszty przeprowadzenia testów wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania;

7) uzasadnienie potrzeby przeprowadzenia testów poznawczych i cel testów.

3. Kierownik (dyrektor, szef, dowódca) komórki organizacyjnej lub jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację testów poznawczych SpW, w całym procesie przygotowania i przeprowadzenia testów poznawczych SpW stosuje zasadę, że całość kosztów ich organizacji i przeprowadzenia ponosi dostawca (producent) SpW. W uzasadnionych przypadkach część kosztów organizacji i przeprowadzenia testów poznawczych SpW, w szczególności dotyczących kosztów przygotowania i udostępniania poligonów, strzelnic oraz wydzielenia niezbędnego SpW i środków bojowych, może zostać pokryta z budżetu resortu obrony narodowej. Potrzebę pokrycia części kosztów uwzględnia się w decyzji, o której mowa w ust. 1.

Rozdział 3

Zakup nowego SpW

§ 23.

1. Podstawę rozpoczęcia procedury zakupu nowego SpW, w tym rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, stanowi właściwy plan rzeczowy zawierający zadanie (zadania) oraz:

1) zatwierdzone WS wraz z załącznikiem - SW, w którym wskazano sposób pozyskania w trybie zakupu lub

2) DT opracowana w ramach pracy rozwojowej lub

3) dokumentacja techniczna producenta - w sytuacji gdy pozyskanie SpW wynika z realizacji zobowiązań w zakresie osiągnięcia interoperacyjności z systemami teleinformatycznymi NATO lub Unii Europejskiej.

2. Dowódca KWOC przesyła do Zamawiającego odpowiednie dokumenty określone w ust. 1.

§ 24.

1. W przypadku realizacji pozyskania nowego SpW w trybie zakupu SpW na podstawie DT producenta, w celu podjęcia decyzji dotyczącej możliwości wprowadzenia tego SpW do SZ RP, w razie potrzeby przeprowadza się sprawdzenia weryfikacyjne.

2. Sprawdzenia weryfikacyjne, w oparciu o PSw i zgodnie z metodykami opracowanymi przez DKWOC, wykonuje komisja powołana przez Dowódcę KWOC.

3. Komisja, o której mowa w ust. 2, opracowuje protokół ze sprawdzeń weryfikacyjnych. Do protokołu zawierającego informacje o tym czy weryfikowany SpW spełnia określone parametry krytyczne, dołącza się sprawozdanie ze sprawdzeń weryfikacyjnych, zawierające wyniki sprawdzeń parametrów krytycznych.

4. W przypadku gdy procedura zakupu nowego SpW realizowana jest na podstawie DT, należy w szczególności uwzględnić, że:

1) w celu wytworzenia pierwszych egzemplarzy produkcyjnych wymagane jest:

a) opracowanie projektu DTPS, z uwzględnieniem DT i zaleceń z BK,

b) uzgodnienie projektu DTPS na zasadach właściwych dla DT określonych w decyzji Nr 155/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie zarządzania prawami własności intelektualnej powstałymi w wyniku realizacji projektów na rzecz resortu obrony narodowej oraz dokumentacją techniczną sprzętu wojskowego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 181),

c) przeprowadzenie BZO, w trybie i na zasadach określonych w normie obronnej NO-06-A105, w oparciu o uzgodniony projekt DTPS,

d) opracowanie DTPS z zastrzeżeniem, że akceptacja DTPS przez Dowódcę KWOC może nastąpić nie wcześniej niż po uwzględnieniu w niej zaleceń z przeprowadzonych BZO;

2) jeżeli dla danego typu SpW został wydany certyfikat lub Dowódca KWOC podjął decyzję, o której mowa w § 51 pkt 2, nie realizuje się czynności określonych w pkt 1, a DT pozyskana w wyniku pracy rozwojowej i zaakceptowana przez Dowódcę KWOC staje się DTPS;

3) podstawą merytoryczną prowadzenia BZO są WT albo PBZO;

4) BZO są realizowane z wykorzystaniem sił i środków wykonawcy pod nadzorem właściwego RPW, na zasadach określonych w normie obronnej NO-06-A105;

5) w przypadku realizacji BZO na podstawie WT:

a) Zamawiający nie powołuje KBZO,

b) BZO przeprowadza wykonawca, który po zakończeniu badań sporządza protokół z BZO,

c) protokół BZO zatwierdza szef właściwego RPW,

d) zatwierdzony protokół BZO przekazywany jest do Zamawiającego. Data zatwierdzenia protokołu BZO jest dniem zakończenia BZO;

6) w przypadku realizacji BZO na podstawie PBZO:

a) Zamawiający powołuje KBZO,

b) przewodniczącym KBZO jest przedstawiciel DKWOC, a jego zastępcą przedstawiciel Zamawiającego,

c) wykonawca opracowuje i przedstawia PBZO do zatwierdzenia Dowódcy KWOC, który podejmuje decyzję o potrzebie uzgodnienia PBZO z zainteresowanymi instytucjami,

d) merytorycznym źródłem PBZO są WT uzupełnione o badania istotne z punktu widzenia weryfikacji systemowej pozyskiwanego SpW oraz WB,

e) w skład KBZO, na wniosek Dowódcy KWOC, mogą wejść w razie potrzeby przedstawiciele jednostek naukowych, instytucji lub innych jednostek organizacyjnych lub komórek organizacyjnych,

f) KBZO odpowiedzialna jest za prawidłowy przebieg badań oraz opracowanie protokołu BZO, które zawiera w szczególności wnioski o spełnieniu wymagań ujętych w PBZO oraz rekomendację dotyczącą możliwości lub braku możliwości podjęcia produkcji seryjnej SpW w oparciu o DT,

g) zatwierdzony przez przewodniczącego KBZO protokół BZO przekazywany jest do Zamawiającego. Data zatwierdzenia protokołu BZO jest dniem zakończenia BZO;

7) w przypadku zakończenia BZO z wynikiem negatywnym (stwierdzenie braku możliwości podjęcia produkcji seryjnej SpW w oparciu o DT zawarte w protokole BZO), Zamawiający w uzgodnieniu z Dowódcą KWOC może:

a) na wniosek KBZO - podjąć decyzję o przeprowadzeniu BU-BZO, których koszt ponosi wykonawca, jeśli negatywny wynik BZO jest konsekwencją działalności wykonawcy. Do organizacji i prowadzenia BU-BZO stosuje się zasady przewidziane dla BZO,

b) podjąć decyzję o przerwaniu realizowanej umowy;

8) w przypadku SpW podlegającego procesowi certyfikacji, warunkiem zatwierdzenia protokołu BZO jest wydanie certyfikatu;

9) Dowódca KWOC akceptuje DT w przypadku nabywania przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Obrony Narodowej praw własności intelektualnej do DT, albo pozyskania licencji;

10) odpowiedzialność wykonawcy w zakresie zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych oraz wykonania SpW określa się w umowie.

Rozdział 4

Zakup z dostosowaniem, modernizacja

§ 25.

1. Podstawę rozpoczęcia zakupu z dostosowaniem, w tym rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, stanowi właściwy plan rzeczowy zawierający zadanie (zadania) oraz zatwierdzone WS lub specyfikacje techniczne, wraz z załącznikiem - SW, w którym wskazano sposób pozyskania w trybie zakupu z dostosowaniem.

2. Podstawę rozpoczęcia modernizacji stanowi właściwy plan rzeczowy zawierający zadanie (zadania), zatwierdzone WS lub specyfikacje techniczne, wraz z załącznikiem - SW, w którym wskazano sposób pozyskania w trybie modernizacji SpW eksploatowanego w SZ RP oraz:

1) DT SpW podlegającego modernizacji, do której Skarb Państwa posiada prawa własności intelektualnej lub

2) dane z aktualnej karty katalogowej - w przypadku braku DT modernizowanego SpW.

3. W przypadku modernizacji SpW, WS ogranicza się do wymagań dotyczących zakresu zmian SpW.

4. Dowódca KWOC przesyła do Zamawiającego odpowiednie dokumenty określone w ust. 1 lub 2.

§ 26.

1. Sposób realizacji umowy z wykonawcą nadzorowany jest przez zespół sterujący, powoływany przez Zamawiającego.

2. Wykonawcę zobowiązuje się w umowie do opracowania PrW, którego zatwierdzenie warunkuje realizację umowy.

3. W skład zespołu sterującego wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i DKWOC oraz, na wniosek Zamawiającego lub Dowódcy KWOC, innych komórek organizacyjnych lub jednostek organizacyjnych, stosownie do specyfiki SpW.

4. Przewodniczącym zespołu sterującego jest przedstawiciel DKWOC.

5. Zespół sterujący w szczególności:

1) ocenia PrW;

2) przedstawia Zamawiającemu propozycje odnośnie do realizacji umowy, w szczególności o sposobie wykonania SpW i zakresie dostosowania lub modernizacji;

3) uczestniczy w nadzorze nad realizacją testów SpW.

6. PrW zawiera w szczególności:

1) propozycje rozwiązań technicznych dla danego SpW, spełniających wymagania ujęte w WS lub specyfikacjach technicznych, w tym w razie potrzeby rozwiązań wariantowych lub równoważnych. Przedstawienie w PrW rozwiązań równoważnych jest obowiązkowe w przypadku gdy brak jest DT modernizowanego SpW i podstawą modernizacji SpW jest aktualna karta katalogowa;

2) rekomendację optymalnego rozwiązania technicznego SpW;

3) sposób i zakres ochrony informacji niejawnych dla SpW i dokumentacji;

4) specyfikację techniczną rozwiązania optymalnego - w formie załącznika.

7. PrW podlega zatwierdzeniu przez Dowódcę KWOC, który podejmuje decyzję o potrzebie uzgodnienia PrW z właściwymi instytucjami, jednostkami organizacyjnymi lub komórkami organizacyjnymi.

8. Na podstawie zatwierdzonego PrW, w przypadku wystąpienia potrzeby uzyskania certyfikatu, DKWOC opracowuje WB.

9. W celu zweryfikowania wymagań zawartych w WS lub specyfikacjach technicznych przeprowadza się testy SpW, o ile odrębne regulacje nie zobowiązują do przeprowadzenia weryfikacji SpW w inny sposób.

10. Testy SpW wykonuje wykonawca na podstawie PTe i pod nadzorem grupy testującej powołanej przez Dowódcę KWOC.

11. PTe opracowuje:

1) wyspecjalizowana jednostka, w tym jednostka organizacyjna podległa lub nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej - na zlecenie Zamawiającego lub na podstawie odrębnej umowy albo

2) wykonawca - w ramach umowy albo

3) DKWOC.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11 pkt 1 i 2, PTe podlega uzgodnieniu z Dowódcą KWOC, który podejmuje decyzję o potrzebie uzgodnienia PTe z właściwymi komórkami organizacyjnymi, jednostkami organizacyjnymi lub zainteresowanymi instytucjami.

13. Metodyki testów opracowuje, na podstawie PTe i na zlecenie Zamawiającego, wyspecjalizowana jednostka, w tym jednostka organizacyjna podległa lub nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej albo wykonawca umowy. Metodyki testów stanowią załącznik do PTe i podlegają uzgodnieniu z Dowódcą KWOC, który podejmuje decyzję o potrzebie ich uzgodnienia z innymi instytucjami, komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi.

Rozdział 5

Praca rozwojowa

§ 27.

Warunkiem rozpoczęcia pracy rozwojowej jest możliwość zastosowania technologii krytycznych o znaczeniu determinującym powodzenie pracy, które uzyskały poziom gotowości technologicznej nie niższy niż poziom VI, w rozumieniu przepisów w sprawie zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju związanych z realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. W innym przypadku prace rozwojowe powinny zostać poprzedzone badaniami naukowymi, zapewniającymi uzyskanie wymaganego poziomu gotowości technologicznej.

§ 28.

1. Podstawę rozpoczęcia pracy rozwojowej, w tym rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, stanowi właściwy plan rzeczowy zawierający zadanie (zadania) oraz zatwierdzone WS lub specyfikacje techniczne wraz z załącznikiem - SW, w którym wskazano sposób pozyskania w trybie pracy rozwojowej.

2. Dowódca KWOC przesyła do Zamawiającego zatwierdzone WS wraz z SW.

§ 29.

Celem realizacji pracy rozwojowej jest:

1) opracowanie DT pozwalającej na produkcję i zakup opracowanego SpW;

2) pozyskanie prototypu SpW wykonanego zgodnie z tą DT;

3) uzyskanie certyfikatu albo dopuszczenia rozwiązania informatycznego, jeżeli jest to niezbędne.

§ 30.

1. Realizacja pracy rozwojowej obejmuje etapy:

1) OZP, w ramach którego opracowywany jest w szczególności PK rozpatrywanego SpW;

2) PiR, w ramach którego realizuje się projekt wstępny i projekt techniczny, w celu opracowania i weryfikacji prototypu SpW oraz wykonania DT.

2. Praca rozwojowa może być realizowana w ramach jednej umowy łącznie z zakupem SpW.

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może nie pozyskiwać autorskich praw majątkowych do wyników pracy rozwojowej. Decyzję w tych sprawach podejmuje Zamawiający po uzgodnieniu z Dowódcą KWOC.

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może udzielić wykonawcy licencję do autorskich praw majątkowych do wyników pracy rozwojowej. Decyzję w tych sprawach podejmuje Zamawiający po uzgodnieniu z Dowódcą KWOC.

§ 31.

Instytucjami współpracującymi z Zamawiającym i DKWOC w trakcie realizacji prac realizowanych w etapach OZP i PiR są, stosownie do właściwości, komórki organizacyjne lub jednostki organizacyjne, według wskazanych przez Dowódcę KWOC potrzeb, które uczestniczą w kontroli i odbiorze istotnych etapów prac, w tym w BK i odbiorach poszczególnych etapów pracy rozwojowej oraz w jej odbiorze końcowym.

§ 32.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zawrzeć jednocześnie kilka umów na realizację etapu OZP w celu wybrania rozwiązania optymalnego.

§ 33.

1. Podstawą merytoryczną etapu OZP są zatwierdzone WS.

2. Etap OZP może być wykonywany przez DKWOC lub przez wykonawcę, z którym Zamawiający zawarł umowę.

3. Propozycja sposobu realizacji etapu OZP w zakresie:

1) zawarcia jednej umowy,

2) zawarcia kilku umów,

3) wykonania siłami własnymi DKWOC

- ujmowana jest w SW.

§ 34.

1. Wykonawca etapu OZP opracowuje:

1) PK zawierający w szczególności:

a) analizę możliwości osiągnięcia parametrów technicznych SpW niezbędnych do spełnienia wymagań ujętych w WS wraz z ewentualną propozycją weryfikacji tych parametrów i uzasadnieniem,

b) analizę możliwości osiągnięcia parametrów technicznych SpW niezbędnych do spełnienia wymagań ujętych w WS w zakresie dostępnych na rynku technologii popartą w razie potrzeby badaniami elementów modelowych (demonstratorów technologii), obliczeniami, symulacjami wraz z ewentualną propozycją weryfikacji tych parametrów i uzasadnieniem,

c) identyfikację problemów dotyczących kompatybilności, unifikacji, bezpieczeństwa teleinformatycznego, ochrony informacji, zabezpieczenia metrologicznego oraz kodyfikacji i standaryzacji, w tym koniecznych do zastosowania norm krajowych, międzynarodowych i właściwych dokumentów standaryzacyjnych NATO,

d) propozycje rozwiązań technicznych SpW spełniających wymagania ujęte w WS, w tym w razie potrzeby rozwiązań wariantowych,

e) sposób i zasady ochrony informacji niejawnych,

f) rekomendację rozwiązania technicznego SpW optymalnego dla SZ RP pod względem spełnienia kryterium koszt-efekt wraz z uzasadnieniem i szczegółową specyfikację techniczną,

g) w przypadku zawarcia umowy na realizację jedynie etapu OZP - także oszacowanie kosztów i czasu trwania pozostałych etapów pracy rozwojowej;

2) ATE zawierającą w szczególności:

a) analizę szacunkowych kosztów cyklu życia SpW dla możliwych i proponowanych rozwiązań lub wariantów,

b) oszacowanie kosztów i czasu trwania pozostałych etapów pracy rozwojowej,

c) plany finansowo-czasowe;

3) projekt ZTT opracowany zgodnie z normą obronną NO-06-A101 w zakresie dla ZTT.

2. W uzasadnionych przypadkach Dowódca KWOC może określić inny zakres wymagań dla dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, w szczególności poprzez rezygnację z danego zakresu, jeżeli przyczyni się to do istotnego zmniejszenia kosztu lub skrócenia terminu realizacji pracy rozwojowej, bez negatywnego wpływu na efekty końcowe. Wprowadzone odstępstwa definiuje się w SW wraz z uzasadnieniem.

3. PK oraz projekt ZTT podlegają uzgodnieniu z Dowódcą KWOC, który podejmuje decyzję o potrzebie ich opiniowania lub uzgodnienia z innymi instytucjami, jednostkami organizacyjnymi lub komórkami organizacyjnymi.

§ 35.

1. Dowódca KWOC powołuje komisję do oceny przedstawionego przez wykonawcę PK. Zadaniem komisji jest opracowanie i przedstawienie Dowódcy KWOC do akceptacji OPK, która w szczególności powinna zawierać ocenę spełnienia, w rozwiązaniu proponowanym przez wykonawcę, funkcji i parametrów zawartych w WS oraz plany finansowo-czasowe etapów pracy rozwojowej.

2. W przypadku rozwiązań ujętych w kilku PK opracowanych w ramach etapu OZP i dotyczących tego samego SpW w OPK ujmuje się ocenę porównawczą koncepcji ujętych w poszczególnych PK.

3. W przypadku niespełnienia zdefiniowanych funkcji lub parametru zawartego w WS, OPK powinna zawierać uzasadnienie braku możliwości spełnienia danego wymagania oraz proponowaną nową wartość rozważanego parametru dotyczącego tego wymagania, wraz z uzasadnieniem.

§ 36.

Na podstawie OPK i projektu ZTT DKWOC opracowuje ZTT.

§ 37.

Przed zatwierdzeniem ZTT DKWOC przesyła OPK i ZTT do zaopiniowania przez:

1) szefa właściwej komórki Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

2) SKW w zakresie możliwości certyfikacji, jeżeli w WS zawarto wymóg uzyskania certyfikatu;

3) gestora rozwiązania informatycznego w przypadku gdy gestorem nie jest DKWOC, w zakresie możliwości dopuszczenia rozwiązania informatycznego do ochrony informacji niejawnych, jeżeli w WS zawarto wymóg uzyskania dopuszczenia;

4) Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych - w razie potrzeby;

5) organizatora systemu teleinformatycznego - w razie potrzeby;

6) wykonawcę etapu OZP - w razie potrzeby.

§ 38.

Zaakceptowana OPK i przekazanie wykonawcy ZTT zatwierdzonych przez Dowódcę KWOC jest warunkiem niezbędnym dla rozpoczęcia etapu PiR.

§ 39.

Zaakceptowana OPK i zatwierdzone ZTT stanowią podstawę do ujęcia stosownych środków finansowych we właściwym planie rzeczowym na realizację kolejnych etapów pracy rozwojowej.

§ 40.

1. Podstawę rozpoczęcia etapu PiR stanowią:

1) zaakceptowana OPK rekomendująca dalszą realizację pracy rozwojowej;

2) zatwierdzone ZTT;

3) ujęcie środków na realizację pracy rozwojowej we właściwym planie rzeczowym.

2. Etap PiR realizuje się w szczególności przez opracowanie prototypu SpW i jego weryfikację pod kątem zgodności z ZTT, w tym:

1) wykonanie PW;

2) zrealizowanie projektu technicznego;

3) opracowanie DT uwzględniającej zalecenia z BK;

4) opracowanie, w razie potrzeby, dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu lub dopuszczenia rozwiązania informatycznego.

§ 41.

1. W ramach PW wykonawca w szczególności:

1) opracowuje dokumentację konstrukcyjną modelu SpW;

2) wykonuje model SpW lub jego istotne elementy;

3) przeprowadza i dokumentuje badania modelu;

4) opracowuje analizy niezbędne do potwierdzenia możliwości spełnienia wymagań ujętych w ZTT;

5) opracowuje PW;

6) przedstawia uszczegółowiony szacunek kosztów wytworzenia SpW w produkcji seryjnej (karta kosztów) zawierający co najmniej:

a) koszty materiałów,

b) koszty robocizny (ilość roboczogodzin wraz z ceną wynikającą z kwalifikacji wykonawcy),

c) koszty związane z uzyskaniem certyfikatu jeżeli jest wymagany,

d) inne koszty (kooperacja, gwarancja itp.),

e) koszt jednostkowy sugerowany w ramach produkcji seryjnej,

f) całkowity koszt jednostkowy urządzenia (uwzględnienie VAT oraz narzutów wydziałowych, zakładowych itp.);

7) proponuje weryfikację ZTT wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian, dołączając do PW projekt zweryfikowanej wersji ZTT - w razie potrzeby.

2. DKWOC opracowuje OPW i w razie potrzeby weryfikuje ZTT. Zatwierdzenie ZTT realizowane jest zgodnie z procedurą przyjętą dla etapu OZP.

3. Dowódca KWOC powołuje komisję do spraw oceny PW i opracowania OPW.

4. OPW powinna w szczególności zawierać ocenę możliwości spełnienia funkcji i parametrów zawartych w ZTT w rozwiązaniu proponowanym przez wykonawcę. W przypadku niespełnienia jakiejś funkcji lub parametru zawartego w ZTT OPW powinna zawierać uzasadnienie braku możliwości spełnienia danego wymagania oraz proponowaną nową wartość rozważanego parametru dotyczącego tego wymagania wraz z uzasadnieniem.

§ 42.

OPW przed zaakceptowaniem przez Dowódcę KWOC, wraz ze zweryfikowanymi ZTT (w razie potrzeby), podlega opiniowaniu zgodnie z procedurą właściwą dla OPK i ZTT, o której mowa w § 37.

§ 43.

1. W ramach projektu technicznego wykonawca:

1) opracowuje DTP;

2) opracowuje prototyp SpW;

3) opracowuje PBW;

4) wykonuje i dokumentuje BW;

5) opracowuje PBK wraz z metodykami;

6) uczestniczy w BK;

7) uczestniczy w procesie certyfikacji.

2. PBW podlega uzgodnieniu z DKWOC, który podejmuje decyzję o potrzebie jego opiniowania lub uzgodnienia z innymi instytucjami, jednostkami organizacyjnymi lub komórkami organizacyjnymi.

3. Przed zakończeniem BK dopuszcza się weryfikację ZTT wraz z opracowaniem przez wykonawcę uzasadnienia dla proponowanych zmian i dołączeniem projektu zweryfikowanej wersji ZTT - przy uwzględnieniu trybu procedowania zweryfikowanej wersji ZTT jak dla etapu OZP.

§ 44.

W uzasadnionych przypadkach Dowódca KWOC może określić inny zakres czynności niż określonych w § 41 ust. 1, w szczególności poprzez usunięcie lub zmianę kolejności realizacji, lub podjąć decyzję o rezygnacji z realizacji zadań określonych w § 43 ust. 1 pkt 3 i 4, jeżeli przyczyni się to do istotnego zmniejszenia kosztu lub skrócenia terminu realizacji pracy rozwojowej bez negatywnego wpływu na efekty końcowe. Wprowadzone odstępstwa definiuje się w SW wraz z uzasadnieniem.

§ 45.

1. BW wykonuje się w celu sprawdzenia zgodności prototypu SpW z wymaganiami podanymi w zamówieniu (w zatwierdzonych ZTT) oraz określenia możliwości przedstawienia prototypu SpW do BK.

2. BW przeprowadza i dokumentuje wykonawca prototypu SpW zgodnie z zasadami określonymi w normie obronnej NO-06-A105. W BW uczestniczy przedstawiciel RPW, który uzgadnia protokół z BW. Przedstawiciele DKWOC, Zamawiającego oraz innych komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych, zgodnie ze swoją właściwością, mogą uczestniczyć w BW w charakterze obserwatorów.

3. Na podstawie wyników BW, w razie konieczności wykonawca dopracowuje prototyp, sprawdza skuteczność wniesionych poprawek na drodze ponownych lub dodatkowych BW oraz koryguje dokumentację konstrukcyjną.

4. Po zakończeniu BW wykonawca przekazuje Zamawiającemu zgłoszenie o gotowości do rozpoczęcia BK prototypu uprzednio uzgodnione z właściwym RPW. Do zgłoszenia wykonawca dołącza protokoły BW, zatwierdzone przez kierownika wykonawcy orzeczenie z BW, PBK wraz z metodykami oraz inne dokumenty wymagane odrębnymi przepisami i normami.

§ 46.

1. PBK wraz z metodykami opracowuje wykonawca pracy zgodnie z normą obronną NO-06-A105.

2. Wykonawca uzgadnia PBK i metodyki z właściwym RPW oraz przesyła do Dowódcy KWOC, który podejmuje decyzję o potrzebie uzgodnień lub zasięgnięcia opinii innych instytucji lub jednostek organizacyjnych lub komórek organizacyjnych.

3. Na podstawie przeprowadzonych uzgodnień i opiniowania, Dowódca KWOC zatwierdza PBK i przekazuje zamawiającemu z powiadomieniem wykonawcy.

§ 47.

1. Na podstawie zatwierdzonego PBK, Zamawiający wydaje decyzję o przeprowadzeniu BK.

2. Projekt decyzji o przeprowadzeniu BK podlega uzgodnieniu z Dowódcą KWOC.

§ 48.

1. BK wykonuje się w celu sprawdzenia zgodności prototypu SpW z wymaganiami określonymi w ZTT, sprawdzenia poprawności wykonania DT oraz opracowania zaleceń w zakresie bojowego zastosowania, a także określenia możliwości wprowadzenia urządzenia do SZ RP i przekazania go do produkcji seryjnej.

2. Przeprowadzenie BK jest obligatoryjne. Dla SpW pracujących w systemie, w ramach BK, przeprowadza się także badania sprawdzające ich pracę w otoczeniu systemowym.

3. BK są prowadzone i dokumentowane zgodnie z zasadami określonymi w normie obronnej NO-06-A105.

§ 49.

1. Prototypy SpW przedstawione do BK powinny być przyjęte przez kontrolę jakości wykonawcy i sprawdzone przez właściwe RPW na zgodność z DT.

2. W przypadku zgłoszenia prototypu SpW do BK po przeprowadzeniu BW przez wykonawcę, prototypy SpW przedstawione do BK powinny dodatkowo mieć pozytywne wyniki BW wykonanych w pełnym zakresie zgodnym z PBW.

§ 50.

1. BK przeprowadza się zgodnie z PBK, pod nadzorem KBK powołanej przez Zamawiającego. KBK przewodniczy przedstawiciel DKWOC, a jego zastępcą jest przedstawiciel Zamawiającego. Protokół BK zatwierdza przewodniczący KBK.

2. Do zadań KBK należy w szczególności:

1) nadzorowanie realizacji BK (zgodnie z PBK) przez GrB lub wykonawcę BK, zgodnie z decyzją o przeprowadzeniu BK;

2) analiza wyników BW pod kątem przyjęcia uzyskanych w BW wyników na potrzeby BK;

3) w zależności od potrzeb - uczestniczenie w badaniach na stanowiskach badawczych;

4) ocena wyników BK wykonywanych przez GrB lub wykonawcę BK ujętych w protokołach poszczególnych badań;

5) ocena DTP;

6) opracowanie, wraz z GrB lub wykonawcą BK, protokołu BK;

7) sporządzenie orzeczenia z BK, stwierdzającego między innymi czy prototyp spełnia wymagania ujęte w ZTT i czy zastosowane rozwiązania pozwolą na uruchomienie produkcji;

8) w przypadku gdy nie wszystkie wymagania ZTT zostały spełnione przez prototyp KBK dokonuje oceny zasadności wprowadzenia SpW do SZ RP. Pozytywna ocena uprawnia KBK do wyrażenia rekomendacji, aby uznać BK jako zakończone z wynikiem pozytywnym, pomimo niespełnienia przez prototyp wszystkich wymagań ujętych w ZTT;

9) ocena potrzeby i zakresu przeprowadzania BU w przypadku gdy na etapie certyfikacji zostaną wprowadzone zmiany w DT lub zakończenia BK z wynikiem negatywnym i wypracowania przez KBK uwag i zaleceń.

3. Orzeczenie z BK sporządzane jest:

1) po zakończeniu BK - jeżeli brak jest wymagania dotyczącego uzyskania dla SpW certyfikatu lub dopuszczenia rozwiązania informatycznego;

2) po uzyskaniu certyfikatu lub dopuszczenia rozwiązania informatycznego - jeżeli WS zawierają wymaganie dotyczące uzyskania dla SpW certyfikatu lub dopuszczenia rozwiązania informatycznego.

4. Orzeczenie z BK, w zależności od wyników badań, może zawierać uwagi i zalecenia.

5. Uwagi i zalecenia KBK powinny być podzielone na dwie grupy - dotyczące spełnienia wymagań ujętych w ZTT i wykraczające poza wymagania określone w ZTT oraz powinny zawierać propozycje sposobu ich realizacji, w tym potrzebę budowy kolejnego prototypu.

6. KBK w orzeczeniu z BK rekomenduje pożądane terminy realizacji wypracowanych zaleceń i wskazuje ich wykonawcę.

7. Wprowadzenie zaleceń dotyczących spełnienia wymagań ujętych w ZTT jest weryfikowane przez KBK.

§ 51.

W przypadku zakończenia BK z wynikiem pozytywnym i wypracowania przez KBK uwag i zaleceń wykraczających poza wymagania ujęte w ZTT Dowódca KWOC może:

1) wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o ich uwzględnienie w ramach opracowania pierwszych egzemplarzy produkcyjnych, o których mowa w § 24 ust. 4 pkt 1;

2) podjąć decyzję o odstąpieniu od realizacji zaleceń KBK;

3) wystąpić z zaopiniowanym przez szefa właściwej komórki Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o powtórną realizację pracy rozwojowej od wskazanego we wniosku etapu.

§ 52.

1. W przypadku wprowadzenia zmian do DT w ramach certyfikacji lub zakończenia BK z wynikiem negatywnym i wypracowania przez KBK uwag i zaleceń dotyczących w szczególności spełnienia wymagań ujętych w ZTT Dowódca KWOC może na wniosek KBK:

1) wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie przeprowadzenia BU lub przerwanie realizowanej pracy rozwojowej;

2) wystąpić do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o wyrażenie zgody na powtórzenie pracy rozwojowej od wskazanego we wniosku etapu.

2. Koszt BU lub powtórnej realizacji pracy rozwojowej ponosi wykonawca pracy rozwojowej jeśli negatywny wynik BK jest konsekwencją działalności wykonawcy pracy rozwojowej.

3. Zasady organizacji i prowadzenia BU są takie same jak dla BK.

§ 53.

W sytuacji przerwania pracy rozwojowej DKWOC przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej propozycje dalszego postępowania co do pozyskania SpW, po zaopiniowaniu przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

§ 54.

W przypadku braku konieczności uzyskania certyfikatu wprowadzenie do DT uwag i zaleceń określonych w BK, jeśli miało to miejsce, jest podstawą zaakceptowania DT do produkcji seryjnej przez Dowódcę KWOC oraz podjęcia decyzji dotyczącej możliwości wprowadzenia SpW do SZ RP.

§ 55.

W przypadku konieczności uzyskania certyfikatu po wprowadzeniu do DT uwag i zaleceń określonych w BK, jeśli miało to miejsce, prototypy SpW wraz z wymaganą przez SKW dokumentacją, wykonawca przekazuje do SKW.

§ 56.

Uzyskanie dopuszczenia rozwiązania informatycznego lub certyfikatu, jeżeli były wymagane, jest jednym z warunków niezbędnych zaakceptowania DT do produkcji seryjnej przez Dowódcę KWOC oraz podjęcia decyzji dotyczącej możliwości wprowadzenia SpW do SZ RP.

§ 57.

Dowódca KWOC akceptuje DT po wprowadzeniu przez wykonawcę uwag i zaleceń KBK oraz po uzyskaniu certyfikatu lub dopuszczenia rozwiązania informatycznego, jeśli były wymagane, jak również po zaopiniowaniu przez właściwe instytucje.

§ 58.

1. Orzeczenie oraz protokół z BK podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład KBK.

2. Protokół BK stanowi załącznik do orzeczenia z BK.

3. Orzeczenie z BK przewodniczący KBK przedstawia zamawiającemu do zatwierdzenia.

4. Zatwierdzenie orzeczenia z BK może nastąpić nie wcześniej niż po uzyskaniu certyfikatu lub dopuszczenia rozwiązania informatycznego, jeżeli były wymagane i uzyskaniu pozytywnego wyniku BU.

5. Niepodpisanie protokołu BK wymaga złożenia przewodniczącemu KBK indywidualnego pisemnego zdania odrębnego, które jest dołączane do dokumentacji BK. KBK zajmuje stanowisko wobec złożonego zdania odrębnego i dołącza je do protokołu BK.

6. W przypadku braku jednomyślności KBK decyzję podejmuje się większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego KBK.

§ 59.

1. Instytucją odpowiedzialną za kontrolę i nadzór nad harmonogramem realizacji pracy, formalny odbiór i ocenę etapów pracy rozwojowej w ramach realizacji umowy jest Zamawiający. W tym celu Zamawiający powołuje kierownika pracy rozwojowej albo może powołać komisję lub zespół do nadzoru realizacji pracy rozwojowej.

2. Instytucją odpowiedzialną za nadzór merytoryczny nad przedmiotem pracy rozwojowej, w tym za merytoryczne rozliczanie spełnienia wymagań zawartych w ZTT w ramach komisji powoływanych przez Zamawiającego, ocenę projektów lub programów przedstawianych w ramach umowy przez wykonawcę jest DKWOC. W tym celu Dowódca KWOC powołuje zespół do nadzoru realizacji przedmiotu pracy rozwojowej.

3. Instytucjami współpracującymi z Zamawiającym i DKWOC w trakcie czynności, o których mowa w ust. 1 lub 2, są: RPW oraz na wniosek Zamawiającego lub DKWOC inne komórki organizacyjne lub jednostki organizacyjne, stosownie do potrzeb wynikających z realizacji pracy rozwojowej.

4. Na wniosek Zamawiającego lub DKWOC przedstawiciele komórek organizacyjnych lub jednostek organizacyjnych wskazują swoich przedstawicieli, którzy będą je reprezentowali w procesie kontroli, oceny i odbioru pracy rozwojowej, w tym w końcowym odbiorze pracy rozwojowej oraz w badaniach.

5. Odbiór końcowy pracy rozwojowej oraz odbiory poszczególnych etapów realizacji pracy rozwojowej realizowany jest pod nadzorem Komisji Odbioru powołanej przez Zamawiającego.

6. Przewodniczącym Komisji Odbioru jest przedstawiciel Zamawiającego.

7. Komisja, o której mowa w ust. 5, sporządza protokół końcowy odbioru pracy.

8. Po zakończeniu odbioru pracy rozwojowej (zadania, etapu umowy lub końcowego pracy) każdorazowo sporządzany jest przez Komisję Odbioru protokół zdawczo-odbiorczy (odpowiednio: zadania, etapu lub końcowy), który po podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i wykonawcy przedstawiany jest zamawiającemu do akceptacji. Zaakceptowany przez Zamawiającego protokół zdawczo-odbiorczy jest podstawą dla wykonawcy do wystawienia faktury.

9. Protokół końcowy odbioru pracy sporządzany jest podczas odbioru ostatniego etapu umowy dotyczącej pracy rozwojowej i powinien zawierać w szczególności:

1) wyszczególnienie rezultatów pracy;

2) rozliczenie nakładów finansowych;

3) listę składników majątkowych zakupionych i wytworzonych w trakcie realizacji pracy;

4) propozycje zagospodarowania składników majątkowych, w tym wykonanych prototypów oraz aparatury badawczej nabytej ze środków Zamawiającego;

5) propozycje zagospodarowania pozyskanych wartości niematerialnych i prawnych, w tym praw własności intelektualnej.

§ 60.

Po zakończeniu lub przerwaniu pracy rozwojowej kierownik pracy rozwojowej albo komisja lub zespół powołany przez Zamawiającego do nadzoru realizacji pracy rozwojowej opracowuje orzeczenie odpowiednio o zakończeniu lub przerwaniu pracy rozwojowej. Orzeczenie to syntetycznie podsumowuje przebieg i wyniki pracy rozwojowej, prezentuje wykaz istotnych dokumentów opracowanych w ramach pracy, przedstawia poniesione nakłady finansowe, proponuje sposób zagospodarowania składników majątkowych oraz zawiera wnioski odnoszące się do etapu produkcji wyrobu. Orzeczenie zatwierdza Zamawiający.

§ 61.

Zmiany wysokości planowanych kosztów realizacji prac rozwojowych ujętych we właściwych planach rzeczowych dokonywane są na wniosek Zamawiającego lub DKWOC.

§ 62.

1. Zmiany terminów zakończenia pracy rozwojowej dokonywane są po ich zaopiniowaniu przez Dowódcę KWOC oraz szefa właściwej komórki Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

2. Zamawiający, po uzyskaniu opinii DKWOC, jest upoważniony do samodzielnego podjęcia decyzji o zmianie terminu zakończenia umowy, niewykraczającej poza dany rok budżetowy oraz terminów zakończenia pośrednich etapów (zadań) umowy na realizację pracy rozwojowej. O zmianach terminów zakończenia pracy rozwojowej Zamawiający informuje szefa właściwej komórki Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i Dowódcę KWOC.

§ 63.

1. Dopuszcza się wprowadzenie do ZTT zmian na dowolnym etapie realizacji pracy rozwojowej. Proponowane zmiany w ZTT mogą wynikać w szczególności:

1) ze stwierdzenia w trakcie realizacji pracy rozwojowej braku możliwości osiągnięcia wymaganego poziomu parametrów technicznych ujętych w ZTT;

2) ze zmiany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego;

3) z oceny, że ujęte w ZTT wymagania skutkują koniecznością zastosowania rozwiązań konstrukcyjnych zagrażających życiu lub zdrowiu obsługi;

4) z oceny, że ujęte w ZTT wymagania skutkują koniecznością zastosowania rozwiązań konstrukcyjnych ekonomicznie nieuzasadnionych;

5) z oceny, że ujęte w ZTT wymagania mogą zostać osiągnięte w inny sposób, na przykład w związku z postępem technologicznym.

2. Projekt zweryfikowanych ZTT podlega uzgodnieniu i zatwierdzeniu według zasad i trybu przewidzianych dla uzgadniania i zatwierdzania ZTT. Postanowienia § 37 stosuje się odpowiednio.

§ 64.

W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji pracy rozwojowej braku możliwości osiągnięcia przez SpW wymaganego poziomu parametrów technicznych lub taktyczno-technicznych, DKWOC we współpracy z właściwą komórką Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dokonuje analizy wpływu możliwych do uzyskania parametrów technicznych na spełnienie WS. W przypadku, gdy zidentyfikowana potrzeba zmiany ZTT skutkuje brakiem możliwości spełnienia WS, DKWOC opracowuje propozycję dalszego sposobu realizacji pracy, którą przedkłada do akceptacji Ministrowi Obrony Narodowej.

§ 65.

1. W celu realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych realizowanych na podstawie umów zawieranych poza resortem obrony narodowej kierownik (dyrektor, szef) właściwej jednostki organizacyjnej może wydzielić z zasobów SZ RP, na podstawie odrębnej, opracowanej przez komórkę organizacyjną lub jednostkę organizacyjną właściwą w zakresie nadzoru nad ich realizacją, decyzji Ministra Obrony Narodowej, SpW niezbędny do zrealizowania badań naukowych lub prac rozwojowych.

2. W decyzji zawiera się postanowienia normujące tryb i zasady użyczenia SpW będącego na ewidencji SZ RP mając na względzie ochronę interesu SZ RP w przypadku jego zniszczenia, znacznego pogorszenia stanu technicznego lub utraty właściwości bojowych oraz wykorzystania w sposób niewłaściwy lub niezgodny z obowiązującymi przepisami. W szczególności określa się:

1) jednostkę organizacyjną właściwą do protokolarnego przekazania SpW;

2) terminy użyczenia SpW;

3) zobowiązania biorącego w użyczenie, w tym zasady odpowiedzialności w przypadku częściowego lub trwałego zużycia lub zniszczenia SpW, które zawarte zostaną w umowie użyczenia.

§ 66.

Powstałe w wyniku pracy rozwojowej prototypy można pozostawić u wykonawcy w celu czasowego ich przechowania. W tym celu Zamawiający i wykonawca zawierają umowę określającą warunki techniczne i organizacyjne związane z czasowym przechowywaniem. Umowa nie może skutkować obciążeniami finansowymi dla resortu obrony narodowej.

§ 67.

Komisja Odbioru Końcowego opracowuje plan zagospodarowania wyników realizacji pracy rozwojowej, w którym określa się te wyniki, ich wartość, odbiorców oraz przewidywany sposób zagospodarowania.

§ 68.

Wykonawca przekazuje poszczególne prototypy, które nie zostały pozostawione u wykonawcy odbiorcom wskazanym przez DKWOC.

§ 69.

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych Komisja Odbioru Końcowego kwalifikuje jako wartość niematerialną i prawną, jeżeli zostały spełnione następujące warunki:

1) produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone;

2) techniczna przydatność produktu lub technologii została stwierdzona w orzeczeniu z BK i odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie została podjęta decyzja o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii;

3) koszty pracy zostaną pokryte, według przewidywań, korzyściami resortu obrony narodowej z wytwarzania produktu lub stosowania technologii, w szczególności mierzonej zwiększaniem potencjału obronnego SZ RP lub oszczędnością kosztów przez cały cykl życia SpW.

2. Komisja Odbioru Końcowego może podjąć decyzję o zakwalifikowaniu kosztów zakończonych prac rozwojowych do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli spełnione są następujące warunki:

1) praca była prowadzona na potrzeby SZ RP;

2) została podjęta decyzja o wytwarzaniu produktu lub stosowaniu technologii, rozumiana jako zadanie ujęte we właściwym planie rzeczowym, odpowiadające temu produktowi lub technologii;

3) koszty pracy zostaną pokryte korzyściami resortu obrony narodowej z wytwarzania produktu lub stosowania technologii, w szczególności mierzonej zwiększaniem potencjału obronnego SZ RP.

§ 70.

1. Z uwagi na sposób zagospodarowania Komisja Odbioru Końcowego dzieli wyniki pracy na następujące grupy:

1) przydatne do produkcji lub modernizacji SpW na rzecz resortu obrony narodowej lub wykorzystania w innych pracach na rzecz resortu obrony narodowej;

2) przydatne do wykorzystania przez odbiorców;

3) przewidywane do bezpowrotnego zniszczenia ze względu na ochronę informacji niejawnych na podstawie odrębnych przepisów;

4) przewidywane do utylizacji na podstawie odrębnych przepisów;

5) przewidywane do zbycia poza resort obrony narodowej.

2. Zagospodarowanie aktywów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, odbywa się w następujący sposób:

1) odbiorca przyjmuje wyniki pracy (prototyp) od wykonawcy i kwalifikuje do odpowiedniej grupy aktywów;

2) w ramach odrębnej umowy z wykonawcą Zamawiający ustala warunki wykorzystania aktywów trwałych, w tym wartości niematerialnych i prawnych;

3) odbiorca udostępnia wykonawcy wskazane aktywa trwałe;

4) po zakończeniu realizacji umowy Zamawiający dokonuje zagospodarowania pozostałych po realizacji tej umowy aktywów trwałych.

3. Zagospodarowanie aktywów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 5, odbywa się poprzez ich przekazanie odbiorcom do wykorzystania lub zbycia poza resort obrony narodowej.

§ 71.

Postępowanie z wartościami niematerialnymi i prawnymi, które nie są prototypami, odbywa się w następujący sposób:

1) Komisja Odbioru Końcowego:

a) określa wartości niematerialne i prawne powstałe w wyniku realizacji pracy,

b) opracowuje plan zagospodarowania wartości niematerialnych i prawnych,

c) odbiera od wykonawcy dokumentację wartości niematerialnych i prawnych;

2) ewidencję wartości niematerialnych i prawnych stanowiących własność Skarbu Państwa oraz DT powstałej w wyniku realizacji PR prowadzi Zamawiający.

Rozdział 6

Wytwarzanie przez DKWOC

§ 72.

Wytwarzanie SpW przez DKWOC odbywa się zgodnie z procedurami, o których mowa w § 5 pkt 8 lit. a.

§ 73.

Podstawę rozpoczęcia wytwarzania nowego SpW przez DKWOC stanowią zatwierdzone WS wraz z załącznikiem - SW, w którym wskazano sposób pozyskania w trybie jego wytworzenia przez DKWOC.

§ 74.

Podstawę rozpoczęcia wytwarzania SpW przez DKWOC w celu usunięcia podatności lub zabezpieczenia potrzeby zgłoszonej przez organizatora systemu teleinformatycznego, lub gestora rozwiązania informatycznego stanowią zatwierdzone przez Dowódcę KWOC specyfikacje techniczne.

§ 75.

W odniesieniu do SpW o złożonym charakterze, w szczególności gdy jego pozyskanie wymaga realizacji wielu zadań skutkujących potrzebą pozyskania różnego typu SpW dopuszcza się:

1) wytwarzanie SpW przez DKWOC na podstawie zatwierdzonych odrębnych WS,

2) wytwarzanie SpW przez DKWOC na podstawie zatwierdzonych przez Dowódcę KWOC odrębnych specyfikacji technicznych

- opracowanych dla każdego wyodrębnionego zadania.

§ 76.

Podstawę rozpoczęcia wytwarzania przez DKWOC SpW użytkowanego w SZ RP stanowi DT, do której Skarb Państwa posiada prawa własności intelektualnej.

Rozdział 7

Zakup SpW użytkowanego w SZ RP

§ 77.

1. Podstawę rozpoczęcia procedury pozyskania SpW użytkowanego w SZ RP stanowi właściwy plan rzeczowy zawierający zadanie (zadania) oraz:

1) DT, do której Skarb Państwa posiada prawa własności intelektualnej;

2) dane z aktualnej karty katalogowej w przypadku braku DT wraz z:

a) opisem rozwiązań równoważnych, jeżeli możliwe jest dostarczenie rozwiązań równoważnych. W przypadku pozyskania SpW na warunkach równoważności, SpW spełniający wymagania postępowania wprowadza się do użytkowania SZ RP wraz z dokumentacją pozyskaną w toku postępowania, o ile zachodzi konieczność wprowadzenia nowego SpW albo

b) uzasadnieniem konieczności unifikacji SpW.

2. Dowódca KWOC przesyła do Zamawiającego wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z odpowiednimi dokumentami określonymi w ust. 1.

Rozdział 8

Pozyskiwanie SpW w ramach pilnej potrzeby operacyjnej

§ 78.

1. Dowódca KWOC składa wniosek do Ministra Obrony Narodowej o wyrażenie zgody na pozyskanie SpW w ramach pilnej potrzeby operacyjnej.

2. Pozyskiwanie SpW w ramach pilnej potrzeby operacyjnej realizuje się w trybie:

1) zakupu, w tym zakupu z dostosowaniem;

2) wykonania usług.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) określenie potrzeby operacyjnej wymagającej zaspokojenia oraz pożądanego terminu jej zaspokojenia;

2) uzasadnienie potwierdzające potrzebę pilnego pozyskania SpW;

3) wskazanie przyczyn, z powodu których SpW nie został dotychczas uwzględniony we właściwych planach rzeczowych;

4) wskazanie SpW podlegającego pozyskaniu albo określenie parametrów taktyczno-technicznych lub wymagań krytycznych dla SpW, a w przypadku urządzeń emitujących energię elektromagnetyczną również zakresy częstotliwości radiowych, koniecznego do pozyskania w przypadku braku możliwości (w tym z przyczyn prawnych) wskazania konkretnego SpW;

5) wskazanie istniejących na rynku wyrobów, które spełniają parametry taktyczno-techniczne lub parametry krytyczne, lub wymagania dla SpW;

6) w przypadku braku gotowych rozwiązań dotyczących SpW wskazanie zakresu niezbędnego dostosowania lub modyfikacji istniejących rozwiązań;

7) sposób i zakres ochrony informacji niejawnych dla SpW;

8) wskazanie liczby SpW;

9) szacunkowy koszt pozyskania SpW;

10) analizę czas - koszt - efekt.

4. Dowódca KWOC może, w celu opracowania wniosku, o którym mowa w ust. 1, poszukiwać lub korzystać z doradztwa przy wykorzystaniu wstępnych konsultacji rynkowych, w trybie i na zasadach określonych w ustawie pzp.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 4, parametry taktyczno-techniczne zawierają odpowiednio wymagania ustalone dla WS.

6. Zatwierdzony przez Ministra Obrony Narodowej wniosek o pozyskanie SpW, w tym w formie usługi, w ramach pilnej potrzeby operacyjnej stanowi podstawę rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, po ujęciu zadania we właściwym planie rzeczowym.

7. RMT może zainicjować pozyskanie nowego SpW z zastosowaniem przepisów dotyczących pilnej potrzeby operacyjnej, zlecając Dowódcy KWOC opracowanie wniosku w przypadku, gdy pozyskanie SpW nie jest możliwe w trybie wskazanym w § 9 ust. 1, w terminach wynikających z właściwych planów resortu obrony narodowej (w szczególności właściwego centralnego planu rzeczowego) lub gdy zaistniało opóźnienie w realizacji procedur tak znaczne, że nie jest prawdopodobne dotrzymanie tych terminów.

8. W przypadku gdy ujęcie zadania wynikającego z zatwierdzonego przez Ministra Obrony Narodowej wniosku o pozyskanie SpW lub wykonanie usługi w ramach pilnej potrzeby operacyjnej w planie rzeczowym wymaga dokonania jego korekty, korektę przeprowadza się bez dokonywania uzgodnień wymaganych odrębnymi przepisami.

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

§ 79.

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 80.

Pozyskiwanie SpW może być realizowane również w formie usługi. W takim przypadku postanowienia niniejszej decyzji odnoszące się do SpW stosuje się odpowiednio do pozyskiwanej usługi.

§ 81.

Traci moc decyzja Nr 35/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego w obszarze informatyki, kryptologii i cyberbezpieczeństwa (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 39).

§ 82.

Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. C. Tomczyk


1) Zmiany tekstu ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1088, 1234, 1672, 1872 i 2005 oraz z 2024 r. poz. 124.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-03-05
  • Data wejścia w życie: 2024-03-20
  • Data obowiązywania: 2024-03-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA