REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 23

ZARZĄDZENIE NR 6/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 19 marca 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 33/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 250, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 21 w ust. 3 w pkt 6 w lit. c kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) obsługa administracyjno-biurowa prac Komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce.”;

2) w § 22a w ust. 3 w pkt 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„wykonywanie w ramach pośrednictwa, o którym mowa w decyzji w sprawie podporządkowania jednostek organizacyjnych osobom zajmującym kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej albo kierownikom komórek organizacyjnych, zadań dotyczących:”;

3) w § 23:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „oraz zakwaterowania żołnierzy zawodowych”,

b) w ust. 2 po wyrazie „państwa” skreśla się przecinek oraz wyrazy „jak również warunków do realizacji uprawnień żołnierzy zawodowych do zakwaterowania”,

c) w ust. 3:

- uchyla się pkt 3a,

- uchyla się pkt 8,

- w pkt 11 skreśla się wyrazy „i Funduszu Dróg Samorządowych”;

4) w § 27 w ust. 3 w pkt 3 w lit. c po wyrazie „wojskowych” dodaje się wyrazy „i centrach szkolenia”;

5) w § 30:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Departament Polityki Zbrojeniowej odpowiada za organizację i nadzorowanie systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego (SpW), realizację przedsięwzięć dotyczących działalności Ministra w zakresie problematyki zbrojeniowej, a także za projektowanie rozwiązań systemowych dotyczących uprawnień żołnierzy zawodowych do zakwaterowania.”,

b) w ust. 2 po wyrazie „obronnego” dodaje się przecinek i wyrazy „a także zapewnienie warunków do realizacji uprawnień żołnierzy zawodowych do zakwaterowania”,

c) w ust. 3 w pkt 6 w lit. b kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

„7) wykonywanie na rzecz osoby zajmującej kierownicze stanowisko Ministerstwa, której podporządkowany jest Departament, zadań wynikających z podporządkowania tej osobie Agencji Mienia Wojskowego;

8) projektowanie rozwiązań systemowych dotyczących uprawnień żołnierzy zawodowych do zakwaterowania.”;

6) w § 32 w ust. 3 w pkt 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „§ 23 ust. 3 pkt 8” zastępuje się wyrazami „§ 30 ust. 3 pkt 8”;

7) w § 36 w ust. 3 w pkt 5 wyrazy „Dyrektora Departamentu Kadr” zastępuje się wyrazami „Szefa SG WP”;

8) w § 46 w ust. 3 uchyla się pkt 10.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda


1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2016 r. poz. 165, z 2017 r. poz. 103, 185 i 220, z 2018 r. poz. 6, 38, 143 i 202, z 2019 r. poz. 106 i 201, z 2020 r. poz. 68, 117 i 178, z 2021 r. poz. 142, 214 i 256, z 2022 r. poz. 58 oraz z 2023 r. poz. 96.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-03-20
  • Data wejścia w życie: 2024-03-20
  • Data obowiązywania: 2024-03-20

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA