REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 27

DECYZJA NR 17/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 4 kwietnia 2024 r.

zmieniająca decyzję w sprawie podziału kompetencji w zakresie przygotowania, kierowania i wycofywania polskich kontyngentów wojskowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 11 lit. c i f oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 109/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie podziału kompetencji w zakresie przygotowania, kierowania i wycofywania polskich kontyngentów wojskowych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 130) wprowadza się następujące zmiany:

1) podstawa prawna otrzymuje brzmienie:

„Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 11 lit. c i f oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 i z 2014 r. poz. 933), w celu usprawnienia procesu użycia jednostek wojskowych, o których mowa w art. 1 w związku z art. 2 pkt 1 lit. a-d ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 755), ustala się, co następuje:”;

2) w § 7:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydaje rozkaz w sprawie przygotowania, funkcjonowania, rotacji i wycofania PKW na podstawie projektów dokumentów opracowanych w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych;”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wydaje decyzję o nadaniu etatu oraz etat PKW opracowany przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie sformowania PKW;”,

c) w pkt 11 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) opracowuje, we współdziałaniu z Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej, Dyrektorem Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia, Szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefem Służby Wywiadu Wojskowego oraz Szefem Władzy Lotnictwa Wojskowego, projekt decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie sformowania PKW, projekt etatu PKW oraz projekty dokumentów kompetencyjnych, umożliwiających sformowanie i funkcjonowanie PKW,”,

d) w pkt 12 w lit. za średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. zb w brzmieniu:

„zb) zapewnia poprzez właściwych dowódców jednostek wojskowych, realizację przez żołnierzy badań lekarskich z zakresu medycyny pracy z uwzględnieniem czynników uciążliwych i szkodliwych na planowanym stanowisku w PKW;”;

4) § 18 otrzymuje brzmienie:

„Szef Władzy Lotnictwa Wojskowego sprawuje, poprzez Szefa Wydziału Bezpieczeństwa Lotów Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, nadzór merytoryczny nad działalnością PKW w obszarze bezpieczeństwa lotów zgodnie z dokumentami obowiązującymi w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, dowództwie operacji i Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.”;

5) po § 22 dodaje się § 22a w brzmieniu:

„§ 22a. 1. W razie potrzeby pilnej ewakuacji obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku konieczności ochrony ich życia lub zdrowia, z państwa niebędącego państwem Unii Europejskiej, państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwem-stroną Traktatu Północnoatlantyckiego, użycie PKW może nastąpić z pominięciem realizacji zadań, o których mowa w § 7 pkt 11 lit. o-q, a także z pominięciem opracowania dokumentów, o których mowa w § 7 pkt 11 lit. z tiret pierwsze, trzecie, czwarte i piąte.

2. Pominięcie realizacji części zadań i opracowania dokumentów, o którym mowa w ust. 1, może mieć zastosowanie również w sytuacjach, gdy uzasadnia to charakter zadań realizowanych przez PKW lub jego specyfika, w szczególności, gdy zadania realizowane poza granicami państwa nie wymagają stałego stacjonowania PKW poza granicami państwa lub z uwagi na liczebność PKW.

3. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, podejmuje Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w oparciu o rekomendacje Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, określając w rozkazie, które zadania i dokumenty powinny zostać wykonane w danym przypadku.”.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. P. Zalewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-05
  • Data wejścia w życie: 2024-04-05
  • Data obowiązywania: 2024-04-05

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA