REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 28

DECYZJA NR 18/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 4 kwietnia 2024 r.

w sprawie nadawania polskim podmiotom gospodarczym kodu NATO podmiotu gospodarczego przez Krajowe Biuro Kodyfikacyjne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 і 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 8 lit. e i pkt 11 lit. f oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

Decyzja określa:

1) zasady nadawania kodu NATO podmiotu gospodarczego (NATO Commercial and Government Entity Code - NCAGE code) przez Krajowe Biuro Kodyfikacyjne;

2) wzór zaświadczenia o nadaniu kodu NCAGE oraz zasady jego wykorzystania;

3) wzór symbolu kodu NCAGE oraz zasady jego wykorzystania.

§ 2.

Użyte w decyzji określenia i skróty oznaczają:

1) ACodP-1 - Kodyfikacyjna Publikacja Sojusznicza nr 1 (Podręcznik Kodyfikacji NATO);

2) baza SAM (System for Award Management) - zarządzany przez rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) rejestr firm realizujących kontrakty rządowe;

3) kod NCAGE (NATO Commercial and Government Entity Code) - kod NATO podmiotu gospodarczego;

4) NCB (National Codification Bureau) - Krajowe Biuro Kodyfikacyjne;

5) NCS (NATO Codification System) - System Kodyfikacyjny NATO;

6) NMCRL (NATO Master Catalogue of References for Logistics) - Główny Katalog NATO Referencji dla Logistyki;

7) NSPA (NATO Support and Procurement Agency) - Agencja Wsparcia i Zamówień NATO;

8) podmiot gospodarczy - producent, dostawca lub usługodawca;

9) polska baza podmiotów gospodarczych (baza 43H4) - zbiór danych polskich podmiotów gospodarczych, którym WCNJiK nadało kody NCAGE;

10) sprzęt powszechnego użytku (SpPU) - wyposażenie niebędące SpW, dla którego nie są określone specjalne wymagania wojskowe, powodujące konieczność zmian cech produktu;

11) sprzęt wojskowy (SpW) - wyposażenie specjalnie zaprojektowane lub zaadaptowane do potrzeb wojskowych i przeznaczone do użycia jako broń, amunicja lub materiały wojenne;

12) środki zaopatrzenia (śz) - ogół środków określonych klasami zaopatrzenia, zaprojektowanych i wyprodukowanych lub wykorzystywanych na potrzeby wojska niezbędnych do zabezpieczenia ich funkcjonowania;

13) techniczne środki materiałowe (tśm) - części zamienne (zespoły, podzespoły, mechanizmy, urządzenia), zestawy eksploatacyjne i naprawcze oraz środki chemiczne, narzędzia i inne materiały eksploatacyjno-naprawcze;

14) WCNJiK - Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji;

15) wyrób - w rozumieniu niniejszej decyzji SpW, SpPU, tśm, śz oraz wyrób finalny w rozumieniu ACodP-1.

§ 3.

Nadanie kodu NCAGE przez WCNJiK realizowane jest w oparciu o reguły określone przez NCS.

§ 4.

Nadanie kodu NCAGE przez WCNJiK realizowane jest bezpłatnie.

§ 5.

Każdemu polskiemu podmiotowi gospodarczemu może być przydzielony tylko jeden kod NCAGE. Nadany kod NCAGE jest niepowtarzalny i nie może być przyznany innemu podmiotowi gospodarczemu, nawet w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności przez podmiot gospodarczy, któremu go nadano.

§ 6.

Kod NCAGE nadaje się polskim podmiotom gospodarczym, na ich wniosek lub na wniosek NCB, w celu ich identyfikacji w NCS.

§ 7.

Kod NCAGE nadaje się polskim podmiotom gospodarczym, które:

1) dostarczały, dostarczają lub zamierzają dostarczać wyroby lub usługi dla sił zbrojnych państw uczestniczących w NCS lub agencji NATO;

2) ubiegają się o rejestrację w bazie SAM.

§ 8.

WCNJiK, w związku z nadawaniem kodu NCAGE oraz utrzymaniem bazy 43H4, odpowiada za:

1) nadawanie kodów NCAGE polskim podmiotom gospodarczym;

2) informowanie polskich podmiotów gospodarczych o nadaniu kodu NCAGE i wpisaniu ich do bazy 43H4;

3) umieszczanie danych polskich podmiotów gospodarczych, którym nadano kod NCAGE, w bazie NMCRL prowadzonej przez NSPA;

4) prowadzenie bazy 43H4;

5) aktualizowanie bazy 43H4 oraz NMCRL w zakresie danych o polskich podmiotach gospodarczych, którym nadano kod NCAGE;

6) publikowanie wzoru wniosku o nadanie kodu NCAGE/aktualizację danych/ udostępnienie zaświadczenia lub symbolu, zwanego dalej „wnioskiem”, na stronie intranetowej oraz internetowej WCNJiK";

7) archiwizowanie dokumentacji związanej z nadawaniem kodów NCAGE;

8) udostępnianie zaświadczeń o nadaniu kodu NCAGE;

9) udostępnianie symboli kodu NCAGE.

§ 9.

W procesie nadawania kodu NCAGE:

1) WCNJiK publikuje na stronie intranetowej oraz internetowej WCNJiK wzór wniosku określający wymagane dane polskiego podmiotu gospodarczego, w szczególności:

a) nazwę podmiotu gospodarczego,

b) numer REGON,

c) dane teleadresowe,

d) typ działalności,

e) klasyfikację działalności - symbol wg PKD 2007,

f) deklarację woli pozyskania przez podmiot gospodarczy zaświadczenia o nadaniu kodu NCAGE lub symbolu kodu NCAGE wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z zasadami wykorzystania zaświadczenia o nadaniu kodu NCAGE lub symbolu kodu NCAGE;

2) polski podmiot gospodarczy składa do WCNJiK wniosek o nadanie kodu NCAGE, zgodnie ze wzorem, o którym mowa w pkt 1;

3) WCNJiK po otrzymaniu wniosku:

a) weryfikuje wniosek, o którym mowa w pkt 1, pod kątem prawidłowości jego wypełnienia i kompletności zawartych w nim informacji oraz sprawdza zgodność danych z danymi zawartymi w rejestrze REGON; polskim podmiotom gospodarczym nieposiadającym numeru REGON kod NCAGE nadaje się w oparciu o dane zawarte w przesłanym wniosku,

b) jeżeli w trakcie jego weryfikacji, o której mowa w lit. a, okaże się, że wniosek jest niekompletny lub błędnie wypełniony, w tym w zakresie danych z rejestru REGON, podmiot, który go złożył, może zostać wezwany do uzupełnienia lub korekty tego wniosku, z zastrzeżeniem § 12,

c) nadaje kod NCAGE polskiemu podmiotowi gospodarczemu,

d) włącza dane o polskim podmiocie gospodarczym do bazy 43H4,

e) przesyła dane o polskim podmiocie gospodarczym do bazy NMCRL,

f) informuje polski podmiot gospodarczy, który wystąpił z wnioskiem, o nadaniu kodu NCAGE,

g) udostępnia polskiemu podmiotowi gospodarczemu zaświadczenie o nadaniu kodu NCAGE oraz symbol kodu NCAGE, zgodnie ze złożonym wnioskiem;

4) polskie podmioty gospodarcze, którym nadano kod NCAGE, które dotychczas nie wystąpiły o udostępnienie zaświadczenia o nadaniu kodu NCAGE lub udostępnienie symbolu kodu NCAGE, w przypadku konieczności ich posiadania lub posiadania duplikatu zaświadczenia o nadaniu kodu NCAGE, składają wniosek o ich wydanie, zgodnie ze wzorem, o którym mowa w § 8 pkt 6.

§ 10.

W przypadku wystąpienia o nadanie kodu NCAGE przez NCB, WCNJiK zwraca się do polskiego podmiotu gospodarczego, będącego producentem lub dostawcą określonego wyrobu albo usługodawcą, o przekazanie danych, o których mowa w § 9 pkt 1, w formie wniosku o nadanie kodu NCAGE.

§ 11.

W przypadku niezłożenia wniosku o nadanie kodu NCAGE przez polski podmiot gospodarczy, o którym mowa w § 10, WCNJiK nadaje temu podmiotowi kod NCAGE na podstawie ogólnodostępnych informacji o podmiocie gospodarczym zawartych w rejestrze REGON.

§ 12.

W przypadku, gdy jest to uzasadnione interesem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP), dopuszczalne jest nadanie kodu NCAGE polskiemu podmiotowi gospodarczemu, którego dane zawarte we wniosku są niezgodne z danymi w rejestrze REGON, pod warunkiem przesłania przez zainteresowany polski podmiot gospodarczy potwierdzenia wystąpienia do Głównego Urzędu Statystycznego z wnioskiem o aktualizację danych zawartych w rejestrze REGON.

§ 13.

WCNJiK aktualizuje dane o polskich podmiotach gospodarczych w bazie 43H4 i NMRCL na podstawie:

1) wniosków zgłoszonych przez polskie podmioty gospodarcze;

2) okresowego porównywania danych w bazie 43H4 z danymi zawartymi w rejestrze REGON.

§ 14.

W procesie aktualizacji danych kodu NCAGE:

1) polski podmiot gospodarczy składa wniosek o aktualizację danych z chwilą ich zmiany w rejestrze REGON;

2) WCNJiK po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt 1, realizuje czynności jak dla wniosku o nadanie kodu NCAGE, zgodnie z § 9 pkt 3.

§ 15.

Nadanie kodu NCAGE uprawnia polski podmiot gospodarczy, któremu go nadano, do wykorzystania, zgodnie ze złożonym wnioskiem, zaświadczenia o nadaniu kodu NCAGE, zawierającego wizerunek odznaki pamiątkowej WCNJiK, stanowiącej inny znak używany w SZ RP i znak na nim wzorowany, w działaniach informacyjnych związanych z prowadzoną działalnością, w szczególności:

1) w dokumentach handlowych;

2) w dokumentach i materiałach promocyjnych oraz informacyjnych, w tym publikacjach elektronicznych;

3) na stronach internetowych;

4) jako element wizualny w usługach i systemach teleinformatycznych.

§ 16.

Zaświadczenie o nadaniu kodu NCAGE wydawane jest przez WCNJiK na wniosek zainteresowanego podmiotu gospodarczego w formie:

1) dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

2) papierowej z podpisem Dyrektora WCNJiK, w formacie A4.

§ 17.

Wzór zaświadczenia o nadaniu kodu NCAGE oraz jego duplikatu określa załącznik nr 1 do decyzji.

§ 18.

Dopuszczalne jest powiększanie i zmniejszanie otrzymanego przez polski podmiot gospodarczy zaświadczenia o nadaniu kodu NCAGE w materiałach, o których mowa w § 15, pod warunkiem, że:

1) zachowana jest proporcja szerokości do wysokości (współczynnik proporcji);

2) nie ulega zniekształceniu wizerunek odznaki pamiątkowej WCNJiK;

3) zachowana jest czytelność liter i liczb;

4) zachowane jest kryterium czytelności w stosunku do materiału, na którym jest odwzorowane.

§ 19.

W materiałach określonych w § 15, dopuszczalne jest wykorzystanie zaświadczenia o nadaniu kodu NCAGE, o którym mowa w § 17, w skali szarości pod warunkiem zachowania jego czytelności.

§ 20.

Polski podmiot gospodarczy, któremu wydano zaświadczenie o nadaniu kodu NCAGE, nie może przenosić uprawnień do posługiwania się tym zaświadczeniem na inny podmiot gospodarczy.

§ 21.

Zaświadczenie o nadaniu kodu NCAGE nie może być używane w sposób wprowadzający zainteresowane strony w błąd, co do jego znaczenia i celu w jakim zostało wydane.

§ 22.

Zaświadczenie o nadaniu kodu NCAGE traci ważność w przypadku zakończenia działalności przez polski podmiot gospodarczy.

§ 23.

Uprawnienie do posługiwania się zaświadczeniem o nadaniu kodu NCAGE, zawierającym wizerunek odznaki pamiątkowej WCNJiK, wygasa wskutek zakończenia działalności przez polski podmiot gospodarczy.

§ 24.

Polski podmiot gospodarczy może stosować symbol kodu NCAGE wyłącznie w powiązaniu z nadanym kodem NCAGE.

§ 25.

Wzór, podstawowe wymiary, system identyfikacji wizualnej i wersje językowe symbolu kodu NCAGE, określa załącznik nr 2 do decyzji.

§ 26.

Do posługiwania się przez polski podmiot gospodarczy, któremu nadano kod NCAGE, symbolem kodu NCAGE stosuje się odpowiednio przepisy § 15 i § 18 - § 23 decyzji.

§ 27.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda


Załącznik 1. [Wzór zaświadczenia o nadaniu kodu NCAGE]

Załączniki do decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 kwietnia 2024 r. (poz. 28)

Załącznik nr 1

Wzór zaświadczenia o nadaniu kodu NCAGE (wersja elektroniczna)Wzór zaświadczenia o nadaniu kodu NCAGE (wersja papierowa)
Wzór duplikatu zaświadczenia o nadaniu kodu NCAGE (wersja papierowa)Załącznik 2. [Wzór, wymiary i kolorystyka symbolu kodu NCAGE]

Załącznik nr 2

1) Wzór symbolu kodu NCAGE

a) Wersja kolorowa (polskojęzyczna i anglojęzyczna)

 b) Wersja w skali szarości (polskojęzyczna i anglojęzyczna)

 2) Wymiary podstawowe symbolu kodu NCAGE
3) Zastosowana kolorystka:Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-05
  • Data wejścia w życie: 2024-04-05
  • Data obowiązywania: 2024-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA