REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 48

DECYZJA NR 37/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 8 maja 2024 r.

w sprawie wprowadzenia proporca rozpoznawczego, odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret żołnierzy 18. Batalionu Rozpoznawczego Ułanów Wileńskich im. płk. dypl. Józefa Szostaka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 22, § 31 oraz § 34 pkt 2 i 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689, z 2013 r. poz. 1636, z 2020 r. poz. 2193 oraz z 2023 r. poz. 1730), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych Ministerstwa Obrony Narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się:

1) proporzec rozpoznawczy, zwany dalej „proporcem”, Dowódcy 18. Batalionu Rozpoznawczego Ułanów Wileńskich im. płk. dypl. Józefa Szostaka, zwanego dalej „18 br”;

2) odznakę pamiątkową 18 br, zwaną dalej „odznaką”;

3) oznakę rozpoznawczą 18 br, zwaną dalej „oznaką”;

4) proporczyk na beret żołnierzy 18 br, zwany dalej „proporczykiem”.

§ 2.

Zatwierdza się:

1) wzór proporca określony w załączniku nr 1;

2) wzór odznaki określony w załączniku nr 2;

5) wzór legitymacji odznaki określony w załączniku nr 3;

6) wzór oznaki:

a) na mundur wyjściowy określony w załączniku nr 4,

b) na mundur polowy określony w załączniku nr 5;

7) wzór proporczyka określony w załączniku nr 6.

§ 3.

Nadaje się regulamin odznaki określony w załączniku nr 7.

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. S. Wziątek

Załącznik 1. [WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 18. BATALIONU ROZPOZNAWCZEGO UŁANÓW WILEŃSKICH IM. PŁK. DYPL. JÓZEFA SZOSTAKA]

Załączniki do decyzji Nr 37/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 8 maja 2024 r. (poz. 48)

Załącznik nr 1

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 18. BATALIONU ROZPOZNAWCZEGO UŁANÓW WILEŃSKICH IM. PŁK. DYPL. JÓZEFA SZOSTAKA


Załącznik 2. [WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 18. BATALIONU ROZPOZNAWCZEGO UŁANÓW WILEŃSKICH IM. PŁK. DYPL. JÓZEFA SZOSTAKA]

Załącznik nr 2

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 18. BATALIONU ROZPOZNAWCZEGO UŁANÓW WILEŃSKICH IM. PŁK. DYPL. JÓZEFA SZOSTAKA


Załącznik 3. [WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 18. BATALIONU ROZPOZNAWCZEGO UŁANÓW WILEŃSKICH IM. PŁK. DYPL. JÓZEFA SZOSTAKA]

Załącznik nr 3

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 18. BATALIONU ROZPOZNAWCZEGO UŁANÓW WILEŃSKICH IM. PŁK. DYPL. JÓZEFA SZOSTAKAZałącznik 4. [WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 18. BATALIONU ROZPOZNAWCZEGO UŁANÓW WILEŃSKICH IM. PŁK. DYPL. JÓZEFA SZOSTAKA NA MUNDUR WYJŚCIOWY]

Załącznik nr 4

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 18. BATALIONU ROZPOZNAWCZEGO UŁANÓW WILEŃSKICH IM. PŁK. DYPL. JÓZEFA SZOSTAKA NA MUNDUR WYJŚCIOWY


Załącznik 5. [WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 18. BATALIONU ROZPOZNAWCZEGO UŁANÓW WILEŃSKICH IM. PŁK. DYPL. JÓZEFA SZOSTAKA NA MUNDUR POLOWY]

Załącznik nr 5

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 18. BATALIONU ROZPOZNAWCZEGO UŁANÓW WILEŃSKICH IM. PŁK. DYPL. JÓZEFA SZOSTAKA NA MUNDUR POLOWY


Załącznik 6. [WZÓR PROPORCZYKA NA BERET ŻOŁNIERZY 18. BATALIONU ROZPOZNAWCZEGO UŁANÓW WILEŃSKICH IM. PŁK. DYPL. JÓZEFA SZOSTAKA]

Załącznik nr 6

WZÓR PROPORCZYKA NA BERET ŻOŁNIERZY 18. BATALIONU ROZPOZNAWCZEGO UŁANÓW WILEŃSKICH IM. PŁK. DYPL. JÓZEFA SZOSTAKA


Załącznik 7. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 18. BATALIONU ROZPOZNAWCZEGO UŁANÓW WILEŃSKICH IM. PŁK. DYPL. JÓZEFA SZOSTAKA]

Załącznik nr 7

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 18. BATALIONU ROZPOZNAWCZEGO UŁANÓW WILEŃSKICH IM. PŁK. DYPL. JÓZEFA SZOSTAKA

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej „odznaką”, 18. Batalionu Rozpoznawczego Ułanów Wileńskich im. płk. dypl. Józefa Szostaka, zwanego dalej „18 br”, jest zewnętrznym znakiem więzi łączących żołnierzy i pracowników 18 br oraz osoby szczególnie zasłużone dla 18 br. Posiadanie odznaki jest wyrazem uhonorowania i stanowi widoczny znak przynależności do społeczności wojskowej kultywującej chlubne tradycje orężne kawalerii polskiej.

2. Odznaka, o wymiarach 40x40 mm, jest bezpośrednim odwzorowaniem historycznej odznaki pamiątkowej 13. Pułku Ułanów Wileńskich, którego tradycje dziedziczy 18 br, zatwierdzonej rozkazem Ministra Spraw Wojskowych z dnia 24 kwietnia 1924 r. (Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 16, poz. 243). Odznaka ma kształt krzyża maltańskiego pokrytego emalią żłobkowaną barwy różowej. Pośrodku krzyża znajduje się złocony ryngraf z wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Dowódcy 18 br, zwanemu dalej „Dowódcą”, z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym po przesłużeniu w 18 br co najmniej dwóch lat;

3) pracownikom resortu obrony narodowej po przepracowaniu w 18 br co najmniej dwóch lat;

4) żołnierzom rezerwy będącym na przydziałach mobilizacyjnych w 18 br przez okres co najmniej trzech lat oraz po odbyciu ćwiczeń wojskowych;

5) innym osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla 18 br, na wniosek Komisji, o której mowa w pkt 7.

4. Odznakę nadaje Dowódca na podstawie wniosku zaopiniowanego przez Komisję, o której mowa w pkt 7, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie dziennym Dowódcy.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją stwierdzającą nadanie odznaki, zwaną dalej „legitymacją”, i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

7. Dowódca powołuje 7-osobową Komisję w składzie:

1) przewodniczący - zastępca Dowódcy;

2) zastępca przewodniczącego - Szef Sekcji Komunikacji Społecznej;

3) sekretarz - Starszy Podoficer Dowództwa;

4) Mąż Zaufania Korpusu Oficerów;

5) Mąż Zaufania Korpusu Podoficerów;

6) Mąż Zaufania Korpusu Szeregowych;

7) przedstawiciel pracowników 18 br.

8. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie dziennym Dowódcy.

9. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak;

3) wnioskowanie o przyznanie prawa do odznaki osobom, o których mowa w pkt 3 ppkt 5;

4) wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.

10. Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność 5/7 jej członków.

11. Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski, o których mowa w pkt 9 ppkt 3 i 4, zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Treść opinii i wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Dowódcy.

12. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z zasadami ceremoniału wojskowego.

13. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.

15. Prawo do posiadania odznaki tracą żołnierze i pracownicy 18 br skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze prawomocnie ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dowódca z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

17. Od decyzji, o której mowa w pkt 16, przysługuje prawo do wniesienia odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.

18. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Dowódcy.

19. Wizerunek odznaki może być umieszczany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzacyjnych 18 br, za zgodą Dowódcy.

20. Pierwszy egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

21. Koszty wykonania pozostałych odznak mogą być finansowane z limitu wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych naliczonych na stanowisko Dowódcy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-09
  • Data wejścia w życie: 2024-05-09
  • Data obowiązywania: 2024-05-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA