REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 49

DECYZJA Nr 38/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 maja 2024 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret żołnierzy Dowództwa 2. Korpusu Polskiego - Dowództwa Komponentu Lądowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 i 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689, z 2013 r. poz. 1636, z 2020 r. poz. 2193 oraz z 2023 r. poz. 1730), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych Ministerstwa Obrony Narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się:

1) odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, Dowództwa 2. Korpusu Polskiego - Dowództwa Komponentu Lądowego, zwanego dalej „D2KP-DKL”;

2) oznakę rozpoznawczą D2KP-DKL, zwaną dalej „oznaką”;

3) proporczyk na beret żołnierzy D2KP-DKL, zwany dalej „proporczykiem”.

§ 2.

Zatwierdza się:

1) wzór odznaki określony w załączniku nr 1;

2) wzór legitymacji odznaki określony w załączniku nr 2;

3) wzór oznaki:

a) na mundur wyjściowy określony w załączniku nr 3,

b) na mundur polowy określony w załączniku nr 4;

4) wzór proporczyka określony w załączniku nr 5.

§ 3.

Nadaje się regulamin odznaki określony w załączniku nr 6.

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. S. Wziątek

Załącznik 1. [WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DOWÓDZTWA 2. KORPUSU POLSKIEGO – DOWÓDZTWA KOMPONENTU LĄDOWEGO]

Załączniki do decyzji Nr 38/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 14 maja 2024 r. (poz. 49)

Załącznik nr 1

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DOWÓDZTWA 2. KORPUSU POLSKIEGO - DOWÓDZTWA KOMPONENTU LĄDOWEGO

Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DOWÓDZTWA 2. KORPUSU POLSKIEGO – DOWÓDZTWA KOMPONENTU LĄDOWEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DOWÓDZTWA 2. KORPUSU POLSKIEGO - DOWÓDZTWA KOMPONENTU LĄDOWEGO


Załącznik 3. [WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ DOWÓDZTWA 2. KORPUSU POLSKIEGO – DOWÓDZTWA KOMPONENTU LĄDOWEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY]

Załącznik nr 3

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ DOWÓDZTWA 2. KORPUSU POLSKIEGO - DOWÓDZTWA KOMPONENTU LĄDOWEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY

Załącznik 4. [WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ DOWÓDZTWA 2. KORPUSU POLSKIEGO – DOWÓDZTWA KOMPONENTU LĄDOWEGO NA MUNDUR POLOWY]

Załącznik nr 4

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ DOWÓDZTWA 2. KORPUSU POLSKIEGO - DOWÓDZTWA KOMPONENTU LĄDOWEGO NA MUNDUR POLOWY

Załącznik 5. [WZÓR PROPORCZYKA NA BERET ŻOŁNIERZY DOWÓDZTWA 2. KORPUSU POLSKIEGO – DOWÓDZTWA KOMPONENTU LĄDOWEGO]

Załącznik nr 5

WZÓR PROPORCZYKA NA BERET ŻOŁNIERZY DOWÓDZTWA 2. KORPUSU POLSKIEGO - DOWÓDZTWA KOMPONENTU LĄDOWEGO

Załącznik 6. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DOWÓDZTWA 2. KORPUSU POLSKIEGO – DOWÓDZTWA KOMPONENTU LĄDOWEGO]

Załącznik nr 6

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DOWÓDZTWA 2. KORPUSU POLSKIEGO - DOWÓDZTWA KOMPONENTU LĄDOWEGO

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej „odznaką”, Dowództwa 2. Korpusu Polskiego - Dowództwa Komponentu Lądowego, zwanego dalej „D2KP-DKL”, stanowi formę wyróżnienia żołnierzy i pracowników D2KP-DKL za nienaganną służbę i pracę oraz uhonorowania innych osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla D2KP-DKL. Odznaka symbolizuje więź łączącą żołnierzy i pracowników D2KP-DKL, której podstawą są tradycje jednostki, etos służby i charakter wykonywanych zadań.

2. Odznaka, o wymiarach 27x45 mm, jest zmodyfikowaną wersją historycznej odznaki pamiątkowej 2. Korpusu Polskiego Polskich Sił Zbrojnych, zwanego dalej „2 KP”. Dolną część odznaki stanowi podzielona w słup na dwa pola barwy białej i czerwonej tarcza Krzyżowców - historyczny symbol 8. Armii, w skład której wchodził, podczas walk we Włoszech, 2 KP. Użyte barwy Rzeczypospolitej Polskiej - biały i czerwony, symbolizują ogólnokrajowy obszar działania D2KP-DKL. Na szarym obrzeżu tarczy, otoczonym srebrną obwódką, umieszczono napis „POLSKI 2 KORPUS” barwy srebrnej. Nad tarczą na zielonym polu znajduje się srebrny wizerunek orła wojsk lądowych, który był używany przez żołnierzy 2 KP. Barwa zielona nawiązuje do Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Po bokach orła umieszczono dwie srebrne gałązki liści laurowych, symbolizujących zwycięstwo.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Dowódcy 2. Korpusu Polskiego - Dowódcy Komponentu Lądowego, zwanemu dalej „Dowódcą”, z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym po przesłużeniu w D2KP-DKL co najmniej dwóch lat;

3) pracownikom resortu obrony narodowej po przepracowaniu w D2KP-DKL co najmniej trzech lat;

4) żołnierzom rezerwy będącym na przydziałach mobilizacyjnych w D2KP-DKL przez okres co najmniej trzech lat oraz po odbyciu ćwiczeń wojskowych;

5) innym osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla D2KP-DKL, na wniosek Komisji, o której mowa w pkt 7.

4. Odznakę nadaje Dowódca na podstawie wniosku zaopiniowanego przez Komisję, o której mowa w pkt 7, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie dziennym Dowódcy.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją stwierdzającą nadanie odznaki, zwaną dalej „legitymacją”, i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

7. Dowódca powołuje 7-osobową Komisję w składzie:

1) przewodniczący - Szef Oddziału Koordynacyjnego;

2) zastępca przewodniczącego - główny specjalista;

3) sekretarz - pełnomocnik Dowódcy do spraw podoficerów;

4) Mąż Zaufania Korpusu Oficerów;

5) Mąż Zaufania Korpusu Podoficerów;

6) Mąż Zaufania Korpusu Szeregowych;

7) przedstawiciel pracowników D2KP-DKL.

8. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie dziennym Dowódcy.

9. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak;

3) wnioskowanie o przyznanie prawa do odznaki osobom, o których mowa w pkt 3 ppkt 5;

4) wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.

10. Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność 5/7 jej członków.

11. Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski, o których mowa w pkt 9 ppkt 3 i 4, zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Treść opinii i wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Dowódcy.

12. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z zasadami ceremoniału wojskowego.

13. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.

15. Prawo do posiadania odznaki tracą żołnierze i pracownicy D2KP-DKL skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze prawomocnie ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dowódca z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

17. Od decyzji, o której mowa w pkt 16, przysługuje prawo do wniesienia odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.

18. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Dowódcy.

19. Wizerunek odznaki może być umieszczany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzacyjnych D2KP-DKL, za zgodą Dowódcy.

20. Pierwszy egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

21. Koszty wykonania pozostałych odznak mogą być finansowane z limitu wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych naliczonych na stanowisko Dowódcy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-14
  • Data wejścia w życie: 2024-05-14
  • Data obowiązywania: 2024-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA