REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 56

DECYZJA NR 44/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie funkcjonowania Wojskowej Służby Kurierskiej Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 6a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438), § 2 pkt 6 i pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) oraz § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (Dz. U. poz. 1603) ustala się, co następuje:

§ 1.

1. Wojskowa Służba Kurierska Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „WSK RP”, zapewnia nadawanie, przyjmowanie, przewożenie, wydawanie i ochronę materiałów niejawnych, w tym kryptograficznych oraz jawnych materiałów kryptograficznych za granicę i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Podczas wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, zwanych dalej „wymianą materiałów”, kurierzy WSK RP mogą dodatkowo wymieniać inne rejestrowane materiały jawne, o ile nie utrudni to wymiany materiałów, o których mowa w ust. 1.

3. WSK RP zarządza dyrektor lub zastępca dyrektora Zarządu VI Służby Kontrwywiadu Wojskowego, realizujący zadania Szefa Krajowego Organu Generacji i Dystrybucji, zwany dalej „Szefem KOGD”, który zleca wymianę materiałów kurierom, o których mowa w ust. 4.

4. Zadania WSK RP realizują kurierzy z:

1) właściwej jednostki organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

2) Regionalnego Centrum Informatyki Warszawa, zwanego dalej „RCI Warszawa”.

5. Wymiana materiałów przez kurierów WSK RP realizowana jest w postaci przesyłek.

6. Szef KOGD na podstawie udzielonego mu upoważnienia przez Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, zleca realizację zadań WSK RP przez kurierów, o których mowa w ust. 4 pkt 1.

7. Szef KOGD nadzoruje wymianę materiałów realizowaną przez WSK RP oraz reprezentuje WSK RP w kontaktach międzynarodowych.

§ 2.

1. W celu wymiany materiałów Kierownik Jednostki Organizacyjnej, zwany dalej „KJO”, składa zlecenie do Szefa KOGD, co najmniej na 14 dni roboczych przed terminem ich dostarczenia do adresata.

2. Za dostarczenie materiałów kurierom WSK RP, wskazanym przez Szefa KOGD, odpowiedzialny jest KJO. Materiały dostarcza się na co najmniej 3 dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji wymiany materiałów.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Szefa KOGD, termin, o którym mowa w ust. 2, może zostać skrócony. O skrócenie terminu dostarczenia materiałów występuje KJO.

4. Do wymiany materiałów Szef KOGD może zapotrzebować statek powietrzny na rzecz WSK RP.

5. Loty na rzecz WSK RP realizuje się w ramach limitu Ministra Obrony Narodowej uzgodnionego z dysponentem statków powietrznych.

6. Niezależnie od zadań realizowanych w ramach WSK RP, Komendant RCI Warszawa zapewnia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymianę materiałów kryptograficznych na rzecz Centralnej Kancelarii Kryptograficznej Ministerstwa Obrony Narodowej.

7. Wymiana materiałów niejawnych oznaczonych międzynarodową klauzulą tajności, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pomiędzy komórkami i jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanymi, realizowana jest przez te komórki i jednostki oraz przez podmioty spełniające wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych, wskazane w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne, zwanego dalej „rozporządzeniem”, bez udziału WSK RP.

8. Wymiana materiałów niejawnych oznaczonych międzynarodową klauzulą tajności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pomiędzy Służbą Kontrwywiadu Wojskowego i instytucją międzynarodową Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) i Unii Europejskiej, realizowana jest przez kurierów, o których mowa w § 1 ust. 4.

9. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymiana materiałów kryptograficznych do komórek i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, realizowana jest przez Organy Bezpieczeństwa Systemów Łączności i Informatyki, o których mowa w § 2 pkt 25 zarządzenia Nr 46/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii kryptograficznych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 401 oraz z 2020 r. poz. 210), bez udziału WSK RP.

10. Do materiałów, o których mowa w § 1 ust. 2, przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio.

§ 3.

1. Kurier jest przedstawicielem WSK RP w czasie zagranicznych podróży służbowych, upoważnionym do wymiany materiałów.

2. Kurier WSK RP podczas wymiany materiałów może występować w ubiorze cywilnym.

3. Kurier WSK RP podczas zagranicznych podróży służbowych odbywających się na terytorium państw członkowskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego posługuje się certyfikatem kurierskim, którego wzór określają odrębne przepisy NATO dotyczące transportu materiałów niejawnych, w tym kryptograficznych.

4. Certyfikat, o którym mowa w ust. 3, wydaje Szef KOGD.

5. Kurier WSK RP podczas realizacji zagranicznych podróży służbowych posługuje się paszportem dyplomatycznym.

6. Szef KOGD zatwierdza „Kartę wzorów podpisów” zawierającą podpisy kurierów WSK RP, której wzór określają odrębne przepisy.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiana materiałów kryptograficznych może być realizowana przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane oraz przez podmioty spełniające wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych, wskazane w § 2 ust. 1 rozporządzenia.

8. Szef KOGD wyraża zgodę na realizację wymiany, o której mowa w ust. 7.

9. W przypadku, gdy zachodzi konieczność pilnej wymiany materiałów niejawnych poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej i nie istnieje możliwość przekazania materiałów WSK RP, KJO może zezwolić na wymianę tych materiałów zgodnie z § 23 rozporządzenia.

§ 4.

Traci moc decyzja Nr 257/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie działalności Wojskowej Służby Kurierskiej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 195).

§ 5.

Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-24
  • Data wejścia w życie: 2024-05-25
  • Data obowiązywania: 2024-05-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA