REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 65

DECYZJA Nr 52/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 20. Przemyskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. dyw. Stefana Roweckiego ps. „Grot”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689, z 2013 r. poz. 1636, z 2020 r. poz. 2193 oraz z 2023 r. poz. 1730), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych Ministerstwa Obrony Narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się odznakę pamiątkową 20. Przemyskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. dyw. Stefana Roweckiego ps. „Grot”, zwaną dalej „odznaką”.

§ 2.

Zatwierdza się:

1) wzór odznaki określony w załączniku nr 1;

2) wzór legitymacji odznaki określony w załączniku nr 2.

§ 3.

Nadaje się regulamin odznaki określony w załączniku nr 3.

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. C. Tomczyk

Załącznik 1. [WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 20. PRZEMYSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ IM. GEN. DYW. STEFANA ROWECKIEGO PS. „GROT”]

Załączniki do decyzji Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 29 maja 2024 r. (poz. 65)

Załącznik nr 1

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 20. PRZEMYSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ IM. GEN. DYW. STEFANA ROWECKIEGO PS. „GROT”


Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 20. PRZEMYSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ IM. GEN. DYW. STEFANA ROWECKIEGO PS. „GROT”]

Załącznik nr 2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 20. PRZEMYSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ IM. GEN. DYW. STEFANA ROWECKIEGO PS. „GROT”


Załącznik 3. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 20. PRZEMYSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ IM. GEN. DYW. STEFANA ROWECKIEGO PS. „GROT”]

Załącznik nr 3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 20. PRZEMYSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ IM. GEN. DYW. STEFANA ROWECKIEGO PS. „GROT”

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej „odznaką”, 20. Przemyskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. dyw. Stefana Roweckiego ps. „Grot”, zwanej dalej „20 PBOT”, jest znakiem przynależności do 20 PBOT i więzi z regionem. Stanowi istotną formę wyróżnienia żołnierzy i pracowników 20 PBOT za nienaganną służbę i pracę oraz uhonorowania innych osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla 20 PBOT.

2. Odznaka jest zmodyfikowaną wersją historycznego znaku Gwiazda Przemyśla - odznaki pamiątkowej przyznawanej uczestnikom walk o oswobodzenie Przemyśla w okresie od listopada 1918 r. do maja 1919 r. podczas wojny Polsko-Ukraińskiej, zatwierdzonej rozkazem Ministra Spraw Wojskowych z dnia 13 grudnia 1921 r. (Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 49, poz. 872). Odznaka ma kształt sześcioramiennej gwiazdy, mieszczącej się w kole o średnicy 45 mm, na którą nałożony jest wieniec laurowy, będący symbolem zwycięstwa. Na górnym ramieniu gwiazdy, pomiędzy labrami, umieszczono herb Przemyśla - miejsca stacjonowania 20 PBOT. Na dolnym ramieniu gwiazdy, pomiędzy wstęgami, znajduje się wizerunek słupa granicznego, symbolizujący tradycje Brygady Korpusu Ochrony Pogranicza Podole, której dowódcą był gen. dyw. Stefan Rowecki ps. „Grot” - patron 20 PBOT. Środek wieńca wypełnia wizerunek panoramy Przemyśla, na który nałożono liczbę „20” - numer taktyczny 20 PBOT. Odznaka jest barwy srebrzystej.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Dowódcy 20 PBOT, zwanemu dalej „Dowódcą”, z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym po przesłużeniu w 20 PBOT co najmniej roku;

3) byłym i obecnym żołnierzom obrony terytorialnej, pełniącym terytorialną służbę wojskową, po minimum trzech latach nienagannie pełnionej służby w 20 PBOT;

4) pracownikom resortu obrony narodowej po przepracowaniu w 20 PBOT co najmniej dwóch lat;

5) żołnierzom rezerwy będącym na przydziałach mobilizacyjnych w 20 PBOT przez okres co najmniej trzech lat oraz po odbyciu ćwiczeń wojskowych;

6) innym osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla 20 PBOT, na wniosek Komisji, o której mowa w pkt 7.

4. Odznakę nadaje Dowódca na podstawie wniosku zaopiniowanego przez Komisję, o której mowa w pkt 7, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie dziennym Dowódcy.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją stwierdzającą nadanie odznaki, zwaną dalej „legitymacją”, i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

7. Dowódca powołuje 5-osobową Komisję w składzie:

1) przewodniczący - Szef Sekcji Komunikacji Społecznej 20 PBOT;

2) Mąż Zaufania Korpusu Oficerów;

3) Mąż Zaufania Korpusu Podoficerów;

4) Mąż Zaufania Korpusu Szeregowych;

5) przedstawiciel pracowników 20 PBOT.

8. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie dziennym Dowódcy.

9. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak;

3) wnioskowanie o przyznanie prawa do odznaki osobom, o których mowa w pkt 3 ppkt 6;

4) wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.

10. Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność 4/5 jej członków.

11. Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski, o których mowa w pkt 9 ppkt 3 i 4, zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Treść opinii i wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Dowódcy.

12. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z zasadami ceremoniału wojskowego.

13. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.

15. Prawo do posiadania odznaki tracą żołnierze i pracownicy 20 PBOT skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze prawomocnie ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dowódca z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

17. Od decyzji, o której mowa w pkt 16, przysługuje prawo do wniesienia odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.

18. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Dowódcy.

19. Wizerunek odznaki może być umieszczany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzacyjnych 20 PBOT, za zgodą Dowódcy.

20. Pierwszy egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

21. Koszty wykonania pozostałych odznak mogą być finansowane z limitu wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych naliczonych na stanowisko Dowódcy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-31
  • Data wejścia w życie: 2024-05-31
  • Data obowiązywania: 2024-05-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA