REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 71

DECYZJA Nr 54/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 12 czerwca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki okolicznościowej „Medal Sztabu Generalnego Wojska Polskiego”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689, z 2013 r. poz. 1636, z 2020 r. poz. 2193 oraz z 2023 r. poz. 1730), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych Ministerstwa Obrony Narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się odznakę okolicznościową „Medal Sztabu Generalnego Wojska Polskiego”, zwaną dalej „medalem”.

§ 2.

Zatwierdza się:

1) wzór medalu określony w załączniku nr 1;

2) wzór legitymacji medalu określony w załączniku nr 2;

3) wzór wniosku o nadanie medalu określony w załączniku nr 3.

§ 3.

Nadaje się regulamin medalu określony w załączniku nr 4.

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. S. Wziątek

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI OKOLICZNOŚCIOWEJ „MEDAL SZTABU GENERALNEGO WOJSKA POLSKIEGO”]

Załączniki do decyzji Nr 54/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 12 czerwca 2024 r. (poz. 71)

Załącznik nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI OKOLICZNOŚCIOWEJ „MEDAL SZTABU GENERALNEGO WOJSKA POLSKIEGO”


Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI OKOLICZNOŚCIOWEJ „MEDAL SZTABU GENERALNEGO WOJSKA POLSKIEGO”]

Załącznik nr 2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI OKOLICZNOŚCIOWEJ „MEDAL SZTABU GENERALNEGO WOJSKA POLSKIEGO”


WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI OKOLICZNOŚCIOWEJ „MEDAL SZTABU GENERALNEGO WOJSKA POLSKIEGO” (WERSJA ANGLOJĘZYCZNA)


Załącznik 3. [WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI OKOLICZNOŚCIOWEJ „MEDAL SZTABU GENERALNEGO WOJSKA POLSKIEGO”]

Załącznik nr 3

WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI OKOLICZNOŚCIOWEJ „MEDAL SZTABU GENERALNEGO WOJSKA POLSKIEGO”

Załącznik 4. [REGULAMIN ODZNAKI OKOLICZNOŚCIOWEJ „MEDAL SZTABU GENERALNEGO WOJSKA POLSKIEGO”]

Załącznik nr 4

REGULAMIN ODZNAKI OKOLICZNOŚCIOWEJ „MEDAL SZTABU GENERALNEGO WOJSKA POLSKIEGO”

1. Odznaka okolicznościowa „Medal Sztabu Generalnego Wojska Polskiego”, zwana dalej „medalem”, jest formą uhonorowania osób zasłużonych w kultywowaniu niepodległościowych tradycji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Medal jest symbolem więzi łączącej wyspecjalizowaną grupę żołnierzy, której spoiwem są: specjalistyczne wyszkolenie, etos służby oraz charakter wykonywanych zadań. Nadanie medalu jest zewnętrzną formą wyróżnienia służbowego stanowiącego wyraz uznania dla ofiarnej służby oraz powodem do dumy z przynależności do grona kadry zawodowej i pracowników Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, zwanego dalej „SGWP”.

2. Medal stanowi koło o średnicy 35 mm w kolorze srebrnym. Na awersie umieszczony jest pośrodku wypukły wizerunek orła (wzór 1919) ze złotymi szponami i koroną. Poniżej orła na skrzyżowanych złoconych buławach znajdują się złocone litery „SG” stanowiące skrót nazwy SGWP. Po obu stronach orła i nad jego głową umieszczono wypukły wężyk generalski spięty na dole czterema wypukłymi gwiazdkami. Na rewersie na środku umieszczony jest dwuwierszowy, poziomy napis "SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO". Medal jest zawieszony na srebrnej wstążce szerokości 36 mm, z pionowym granatowym pasem szerokości 24 mm pośrodku i dwoma pasami koloru srebrnego szerokości 4 mm umieszczonymi w odległości 2 mm od zewnętrznych krawędzi wstążki.

3. Prawo do otrzymania medalu przysługuje:

1) Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, zwanego dalej „Szefem Sztabu Generalnego WP”, z tytułu objęcia stanowiska;

2) żołnierzom zawodowym, którzy służą w SGWP co najmniej dwa lata i w dwóch ostatnich opiniach służbowych otrzymali średnią ocenę dobrą (4,00) lub wyższą;

3) pracownikom resortu obrony narodowej po przepracowaniu w SGWP co najmniej trzech latach;

4) innym osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla SGWP, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej albo osobom, które przyczyniły się do zwiększenia potencjału obronnego lub umocnienia obronności Polski, na wniosek Komisji, o której mowa w pkt 8.

4. Medal nadaje Szef Sztabu Generalnego WP.

5. W przypadku osób określonych w pkt 3 ppkt 2 i 3 wniosek o nadanie medalu sporządza przełożony żołnierza lub pracownika. Z wnioskiem do Szefa Sztabu Generalnego WP występuje kierownik komórki organizacyjnej tworzącej SGWP. W odniesieniu do osób wskazanych w pkt 3 ppkt 4, medal nadaje się z inicjatywy Szefa Sztabu Generalnego WP lub na wniosek Komisji, o której mowa w pkt 8.

6. Medal nadaje się imiennie wraz z legitymacją stwierdzającą jego nadanie, zwaną dalej „legitymacją”, i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie. Fakt nadania medalu potwierdza się w rozkazie Szefa Sztabu Generalnego WP.

7. Z tytułu nadania medalu nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

8. W skład Komisji wchodzą:

1) przewodniczący - wskazany zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP;

2) sekretarz - osoba wskazana przez Szefa Zarządu Organizacji i Uzupełnień - P1;

3) Starszy Podoficer SGWP;

4) przedstawiciel Zarządu Organizacji i Uzupełnień - P1 - osoba wskazana przez Szefa Zarządu Organizacji i Uzupełnień - P1, która zajmuje stanowisko w Oddziale Personalnym oraz posiada staż pracy w SGWP nie krótszy niż dwa lata.

9. Terminy posiedzeń Komisji wyznacza przewodniczący Komisji.

10. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie Szefa Sztabu Generalnego WP.

11. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do medalu;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych medali i osób pozbawionych prawa do medalu;

3) wnioskowanie o przyznanie prawa do medalu osobom, o których mowa w pkt 3 ppkt 4;

4) wnioskowanie o pozbawienie prawa do medalu.

12. Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność 3/4 jej członków.

13. Opinie Komisji o nadanie prawa do medalu lub wnioski, o których mowa w pkt 11 ppkt 3 i 4, zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Treść opinii i wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który wraz z projektem rozkazu o nadaniu medalu przedstawia się Szefowi Sztabu Generalnego WP. Protokoły oraz dokumenty wykorzystywane w trakcie posiedzeń Komisji przechowywane są w Zarządzie Organizacji i Uzupełnień - P1.

14. Członkowie Komisji za udział w jej posiedzeniach, przygotowywane opinie i wnioski nie otrzymują żadnych praw ani przywilejów.

15. Medal wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach.

16. Medal wręcza Szef Sztabu Generalnego WP lub wyznaczeni przez niego przedstawiciele w tym: Zastępcy Szefa Sztabu Generalnego WP, szefowie komórek organizacyjnych tworzących SGWP oraz ich zastępcy.

17. Akt wręczenia medalu, dokonywany w imieniu Szefa Sztabu Generalnego WP, jest poprzedzony wypowiedzeniem formuły „W imieniu Szefa Sztabu Generalnego WP wręczam Pani/Panu (podać stopień wojskowy) odznakę okolicznościową - Medal Sztabu Generalnego Wojska Polskiego”.

18. Medal nosi się na lewej stronie piersi po orderach i odznaczeniach państwowych oraz medalach resortowych. Zamiast odznaki medalu można nosić baretkę.

19. Prawo do posiadania medalu tracą osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do medalu mogą być pozbawieni żołnierze prawomocnie ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

20. Decyzję o pozbawieniu prawa do noszenia medalu podejmuje Szef Sztabu Generalnego WP z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji. Fakt pozbawienia prawa do medalu odnotowuje się w rozkazie Szefa Sztabu Generalnego WP.

21. Od decyzji, o której mowa w pkt 20, przysługuje prawo do wniesienia odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do medalu. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.

22. Wizerunek medalu może być umieszczany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzacyjnych SGWP, za zgodą Szefa Sztabu Generalnego WP.

23. Pierwszy egzemplarz medalu przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

24. Koszty wykonania pozostałych medali mogą być finansowane z limitu wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych naliczonych na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego WP.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-13
  • Data wejścia w życie: 2024-06-13
  • Data obowiązywania: 2024-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA