REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 82

DECYZJA NR 65/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Jednostki Działań w Cyberprzestrzeni „A”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 i 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689, z 2013 r. poz. 1636, z 2020 r. poz. 2193 oraz z 2023 r. poz. 1730), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych Ministerstwa Obrony Narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się:

1) odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, Jednostki Działań w Cyberprzestrzeni „A”, zwanej dalej „JDC A”;

2) oznakę rozpoznawczą JDC A, zwaną dalej „oznaką”.

§ 2.

Zatwierdza się:

1) wzór odznaki określony w załączniku nr 1;

2) wzór legitymacji odznaki określony w załączniku nr 2;

3) wzór oznaki:

a) na mundur wyjściowy określony w załączniku nr 3,

b) na mundur polowy określony w załączniku nr 4,

c) na mundur polowy w kamuflażu pustynnym określony w załączniku nr 5.

§ 3.

Nadaje się regulamin odznaki określony w załączniku nr 6.

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. C. Tomczyk

Załącznik 1. [WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ JEDNOSTKI DZIAŁAŃ W CYBERPRZESTRZENI „A”]

Załączniki do decyzji Nr 65/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 19 czerwca 2024 r. (poz. 82)

Załącznik nr 1

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ JEDNOSTKI DZIAŁAŃ W CYBERPRZESTRZENI „A”


Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ JEDNOSTKI DZIAŁAŃ W CYBERPRZESTRZENI „A”]

Załącznik nr 2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ JEDNOSTKI DZIAŁAŃ W CYBERPRZESTRZENI „A”Załącznik 3. [WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ JEDNOSTKI DZIAŁAŃ W CYBERPRZESTRZENI „A” NA MUNDUR WYJŚCIOWY]

Załącznik nr 3

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ JEDNOSTKI DZIAŁAŃ W CYBERPRZESTRZENI „A” NA MUNDUR WYJŚCIOWYZałącznik 4. [WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ JEDNOSTKI DZIAŁAŃ W CYBERPRZESTRZENI „A” NA MUNDUR POLOWY]

Załącznik nr 4

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ JEDNOSTKI DZIAŁAŃ W CYBERPRZESTRZENI „A” NA MUNDUR POLOWY


Załącznik 5. [WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ JEDNOSTKI DZIAŁAŃ W CYBERPRZESTRZENI „A” NA MUNDUR POLOWY W KAMUFLAŻU PUSTYNNYM]

Załącznik nr 5

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ JEDNOSTKI DZIAŁAŃ W CYBERPRZESTRZENI „A” NA MUNDUR POLOWY W KAMUFLAŻU PUSTYNNYMZałącznik 6. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ JEDNOSTKI DZIAŁAŃ W CYBERPRZESTRZENI „A”]

Załącznik nr 6

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ JEDNOSTKI DZIAŁAŃ W CYBERPRZESTRZENI „A”

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej „odznaką”, Jednostki Działań w Cyberprzestrzeni „A”, zwanej dalej „JDC A”, stanowi formę wyróżnienia żołnierzy i pracowników JDC A za nienaganną służbę i pracę oraz uhonorowania innych osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla JDC A. Odznaka symbolizuje więź łączącą żołnierzy i pracowników, której podstawą są tradycje jednostki, etos służby i charakter wykonywanych zadań.

2. Odznaka, o wymiarach 35x45 mm, jest bezpośrednim odwzorowaniem odznaki pamiątkowej Centrum Operacji Cybernetycznych, którego tradycje dziedziczy JDC A, wprowadzonej decyzją Nr 2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Centrum Operacji Cybernetycznych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 54). Odznaka ma kształt tarczy rycerskiej barwy chabrowej ze srebrzystym obramowaniem. Barwa chabrowa nawiązuje do barwy wojsk łączności i radiotechnicznych. Pole tarczy pokryte jest wchodzącymi w głąb ciągami cyfr: „1” i „0”, symbolizującymi przepływ informacji w kanale telekomunikacyjnym. W centralnej części odznaki znajduje się wizerunek białego orła z czarnymi konturami trzymającego w szponach srebrno-złocistą kulę ziemską, otoczoną złocistymi liniami symbolizującymi globalną sieć komputerową. W górnej części tarczy na srebrzystym polu umieszczono złociste listery „CYBER” - skrót od nazwy cyberprzestrzeń. Użyte elementy nawiązują do charakteru zadań i specyfiki służby JDC A.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Dowódcy JDC A, zwanemu dalej „Dowódcą”, z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym po przesłużeniu w JDC A co najmniej roku;

3) pracownikom resortu obrony narodowej po przepracowaniu w JDC A co najmniej dwóch lat;

4) żołnierzom rezerwy będącym na przydziałach mobilizacyjnych w JDC A przez okres co najmniej trzech lat oraz po odbyciu ćwiczeń wojskowych;

5) innym osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla JDC A, na wniosek Komisji, o której mowa w pkt 7.

4. Odznakę nadaje Dowódca na podstawie wniosku zaopiniowanego przez Komisję, o której mowa w pkt 7, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie dziennym Dowódcy.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją stwierdzającą nadanie odznaki, zwaną dalej „legitymacją”, i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

7. Dowódca powołuje 6-osobową Komisję w składzie:

1) przewodniczący - zastępca Dowódcy;

2) przedstawiciel oficerów starszych;

3) przedstawiciel oficerów młodszych;

4) przedstawiciel podoficerów;

5) przedstawiciel szeregowych;

6) przedstawiciel pracowników JDC A.

8. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie dziennym Dowódcy.

9. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak;

3) wnioskowanie o przyznanie prawa do odznaki osobom, o których mowa w pkt 3 ppkt 5;

4) wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.

10. Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność 4/6 jej członków.

11. Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski, o których mowa w pkt 9 ppkt 3 i 4, zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Treść opinii i wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Dowódcy.

12. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z zasadami ceremoniału wojskowego.

13. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.

15. Prawo do posiadania odznaki tracą żołnierze i pracownicy JDC A skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze prawomocnie ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dowódca z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

17. Od decyzji, o której mowa w pkt 16, przysługuje prawo do wniesienia odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.

18. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Dowódcy.

19. Wizerunek odznaki może być umieszczany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzacyjnych JDC A, za zgodą Dowódcy.

20. Pierwszy egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

21. Koszty wykonania pozostałych odznak mogą być finansowane z limitu wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych naliczonych na stanowisko Dowódcy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-20
  • Data wejścia w życie: 2024-06-20
  • Data obowiązywania: 2024-06-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA