REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 3 poz. 29

ZARZĄDZENIE NR 22
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

z dnia 31 grudnia 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 8 w związku z ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) oraz w związku z § 6 ust. 1 pkt 1 statutu Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 1999 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 75, poz. 843, z 1999 r. Nr 46, poz. 534, z 2006 r. Nr 198, poz. 1455 oraz z 2008 r. Nr 178, poz. 1096), zarządza się co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia nr 20 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 4 i 5 – otrzymują brzmienie:

„4. Inspektoratem Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych kieruje pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych w randze dyrektora biura lub doradcy komendanta przy pomocy zastępcy pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w randze naczelnika wydziału lub głównego specjalisty.

5. Redakcją czasopisma „Przegląd Pożarniczy” kieruje redaktor naczelny w randze naczelnika wydziału przy pomocy zastępcy redaktora naczelnego w randze zastępcy naczelnika wydziału.”;

2) w § 3 w ust. 7 po wyrazie „doradców” dodaje się wyraz „komendanta”;

3) w § 4 w ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie;

„9) realizacji przedsięwzięć z zakresu przygotowań obronnych Komendanta Głównego określonych w odrębnych przepisach;”;

4) w § 4 w ust. 2 po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

„11a) zapewnienia udziału podległych funkcjonariuszy w służbach realizowanych na stanowisku kierowania Komendanta Głównego oraz w grupie operacyjnej i inspekcyjnej Komendy Głównej, a także podczas ćwiczeń;”;

5) w § 4 dodaje się ust 2a w brzmieniu:

„2a. Komórki organizacyjne Komendy Głównej, każda w zakresie swojego działania, uczestniczą w postępowaniu prowadzonym przez komisję do spraw szkód w majątku Komendy Głównej, w celu wyjaśnienia okoliczności i przyczyn powstania szkody w mieniu, ustaleniu jej wysokości i osób odpowiedzialnych za szkodę oraz przygotowaniu projektów decyzji w sprawach szkód w majątku – zgodnie z właściwością Komendanta Głównego.”;

6) w § 5 w ust. 1 skreśla się pkt 14;

7) w § 5 w ust. 2 skreśla się pkt 5;

8) w § 6 w ust. 1 w pkt 1 lit. d i e otrzymują brzmienie:

„d) koordynowanie opracowywania planów ratowniczych i analiz zabezpieczenia operacyjnego w zakresie ponadwojewódzkim,

e) koordynowanie opracowywania i aktualizowania zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych w zakresie ponadwojewódzkim,”;

9) w § 6 w ust. 1 w pkt 2 lit. g przed wyrazem „przeprowadzanie” dodaje się wyrazy „organizowanie i”;

10) w § 6 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dobowe zbieranie i zarządzanie informacjami z systemów: wykrywania i alarmowania, wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na obszarze kraju oraz monitoringu;”;

11) w § 6 w ust. 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 8 i pkt 9 w brzmieniu:

„8) koordynowanie w imieniu Komendanta Głównego procesu opiniowania wniosków o tworzenie, przekształcanie lub likwidację jednostek ochrony przeciwpożarowej, na podstawie art. 17 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380);

„9) prowadzenie analizy funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego w województwach oraz przedstawianie stosownych wniosków Komendantowi Głównemu.”;

12) w § 7 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) kontrolowanie nadzorowania przez Państwową Straż Pożarną przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów dotyczących przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym;”;

13) w § 7 w ust. 1 w pkt 8 wyraz „zapobiegania” zastępuje się wyrazem „przeciwdziałania”;

14) w § 8 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) prowadzenie spraw związanych ze standaryzacją i normalizacją sprzętu i pojazdów stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej;”;

15) w § 8 w ust. 1 skreśla się pkt 17;

16) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W skład Biura wchodzą:

1) Wydział Logistyki i Infrastruktury (BT-I);

2) Wydział Techniki i Standaryzacji (BT-II);

3) Wydział Modernizacji Państwowej Straży Pożarnej (BT-III);

4) Wydział Gospodarczy (BT-IV);

5) Wydział Administracyjny (BT-V).”;

17) w § 10 w ust. 1 skreśla się pkt 8;

18) w § 11 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) realizacja i koordynacja przedsięwzięć z zakresu teleinformatyki realizowanych na poziomie centralnym, na potrzeby wdrożenia i funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju;”;

19) w § 12 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Sekcja do spraw Zarządzania Kryzysowego (BL-IV)”;

20) w § 13 w ust. 1, w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) kierowanie z upoważnienia Komendanta Głównego strażaków pełniących służbę w Komendzie Głównej na naukę w szkołach i ośrodkach szkolenia Państwowej Straży Pożarnej.

21) w § 14 w ust. 1 w pkt 12 po wyrazie „współpracy” dodaje się wyraz „z”;

22) w § 14 w ust. 1 skreśla się pkt 14;

23) w § 15 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazie „Pożarnej” średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy „w tym kontroli funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego;”;

24) w § 15 w ust. 1 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

„9a) prowadzenie zadań bezpieczeństwa i higieny służby i pracy w Komendzie Głównej;”;

25) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W skład Biura wchodzą:

1) Wydział Kontroli (BKSW-I);

2) Wydział Analiz i Strategii Kontroli (BKSW-II);

3) Wydział Skarg i Wniosków (BKSW-lll);

4) Sekcja Archiwum Komendy Głównej (BKSW-IV);

5) Samodzielne stanowisko służby bhp (BKSW-V).”;

26) w § 17 w ust. 1 w pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) prowadzenie kancelarii tajnych: krajowej, NATO i UE;”;

27) w § 17 w ust. 1 w pkt 2 lit. d i e otrzymują brzmienie:

„d) opracowywanie Planu Operacyjnego Funkcjonowania Komendanta Głównego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz koordynowanie prac w zakresie Planu Operacyjnego Funkcjonowania Szefa Obrony Cywilnej Kraju w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

e) koordynowanie realizacji zadań Komendanta Głównego związanych z problematyką Programu Mobilizacji Gospodarki oraz rozdziałem rezerw państwowych dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej,”;

28) w § 21 ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Dyrektor Biura Kontroli, Skarg i Wniosków jest uprawniony do podejmowania decyzji w sprawach archiwizacji w Państwowej Straży Pożarnej.”;

29) w § 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W skład Rady Naukowej wchodzą: wskazani przez Komendanta Głównego dwaj zastępcy Komendanta Głównego, rektor-komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, wskazani przez Komendanta Głównego komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej w liczbie nie większej niż sześciu, dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, kierownicy komórek organizacyjnych wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2–6 i 8, komendanci szkół aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy oraz inne osoby wskazane przez Komendanta Głównego właściwe w sprawach należących do przedmiotu działalności Rady Naukowej.”;

30) w § 37 w ust. 4 skreśla się kropkę i dodaje się wyrazy „oraz inne osoby z Państwowej Straży Pożarnej będące specjalistami z określonej dziedziny ratownictwa wskazane przez Komendanta Głównego.”.

§ 2.

Kierujący komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej:

1) dostosują wewnętrzne regulaminy organizacyjne kierowanych przez siebie komórek do dokonanych zmian, które po zaopiniowaniu przez dyrektora Gabinetu Komendanta, przedstawią do zatwierdzenia Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia podpisania zarządzenia;

2) dostosują szczegółowe zakresy czynności pracowników biura oraz przekażą je do Biura Kadr i Organizacji.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej

nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy opublikowane zostały w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1414, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337 i Nr 98, poz. 817.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-31
  • Data wejścia w życie: 2009-12-31
  • Data obowiązywania: 2009-12-31
  • Dokument traci ważność: 2016-06-07

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA