REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 13

DECYZJA NR 26
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

w sprawie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy dla strażaków pełniących służbę i pracowników cywilnych zatrudnionych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2373 i 2374 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.), postanawiam, co następuje:

§ 1.

 Strażacy, pracownicy cywilni oraz osoby odbywające praktyki studenckie lub stażyści odbywający praktyczną naukę zawodu w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej są obowiązani odbyć szkolenia wstępne oraz okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy.

§ 2.

 Wprowadzam do użytku służbowego programy szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy dla strażaków, pracowników cywilnych oraz osób odbywających praktyki studenckie lub stażystów odbywających praktyczną naukę zawodu w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, stanowiące załączniki do decyzji:

1) program instruktażu ogólnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy – załącznik nr 1;

2) program instruktażu stanowiskowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy – załącznik nr 2;

3) program szkolenia okresowego dla strażaków pełniących służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby – załącznik nr 3;

4) program szkolenia okresowego dla strażaków pełniących służbę i pracowników cywilnych zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy – załącznik nr 4;

5) program szkolenia okresowego dla strażaków pełniących służbę i pracowników cywilnych zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, w tym kierowców, w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy – załącznik nr 5;

6) program szkolenia okresowego dla osób kierujących strażakami i pracownikami cywilnymi w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy – załącznik nr 6;

7) zasady organizowania i prowadzenia szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy – załącznik nr 7;

8) zasady powoływania komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów ze szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, wymienionych w pkt 3–6 –załącznik nr 8;

9) wzór wydawanej karty szkolenia wstępnego – załącznik nr 9;

10) wzór wydawanego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy – załącznik nr 10;

11) wzór dziennika przeprowadzenia zajęć z zakresu szkolenia okresowego z bezpieczeństwa i higieny służby i pracy – załącznik nr 11.

§ 3.

 Zobowiązuję osobę zajmującą samodzielne stanowisko służby bhp w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej do zorganizowania wymaganych szkoleń wstępnych i/lub okresowych dla strażaków, pracowników cywilnych oraz osób odbywających praktyki studenckie lub stażystów odbywających praktyczną naukę zawodu w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

§ 4.

 Zobowiązuję Dyrektora Biura Kadr i Organizacji oraz dyrektorów innych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej do przedkładania listy strażaków, pracowników cywilnych oraz osób odbywających praktyki studenckie lub stażystów odbywających praktyczną naukę zawodu w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej podlegających szkoleniu wstępnemu i/lub okresowemu do samodzielnego stanowiska służby bhp.

§ 5.

 Nadzór nad realizacją decyzji sprawuje Dyrektor Biura Kontroli, Skarg i Wniosków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

§ 6.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ......... kwietnia 2014 r.

gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz

Załącznik 1. [PROGRAM INSTRUKTAŻU OGÓLNEGO W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY I PRACY]

Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 26 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 16 kwietnia 2014 r.

PROGRAM INSTRUKTAŻU OGÓLNEGO
W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY I PRACY

1. Cel szkolenia.

Celem szkolenia jest zaznajomienie strażaków i pracowników cywilnych w szczególności z:

1) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;

2) przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, obowiązującymi w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej;

3) zasadami udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku.

2. Uczestnicy szkolenia.

Szkolenie jest przeznaczone dla nowo przyjętych strażaków, pracowników cywilnych oraz osób odbywających praktyki studenckie lub stażystów odbywających praktyczną naukę zawodu w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

3. Sposób organizacji szkolenia:

1) szkolenie organizowane jest w formie instruktażu, przed rozpoczęciem służby lub pracy przez strażaków, pracowników cywilnych oraz osoby odbywające praktyki studenckie lub stażystów odbywających praktyczną naukę zawodu w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej;

2) podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych;

3) wymagany czas trwania szkolenia – minimum 3 godziny lekcyjne;

4) w karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp potwierdza się odbycie instruktażu ogólnego przez strażaków, pracowników cywilnych oraz osoby odbywające praktyki studenckie lub stażystów odbywających praktyczną naukę zawodu w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej – załącznik nr 9 do decyzji;

5) kartę szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp przechowuje się w aktach osobowych strażaków i pracownika cywilnego w komórce kadr w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

4. Program szkolenia.

Lp.

Temat szkolenia*)

Liczba
godzin**)

1

2

3

1

Istota bezpieczeństwa i higieny służby i pracy.

 

2

Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy (Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej), strażaków, pracowników cywilnych oraz komórek organizacyjnych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy.

1

3

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy.

 

4

Struktura jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.

 

5

Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej i podstawowe środki zapobiegawcze.

0,5

6

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny służby i pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym.

0,5

7

Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska służby lub pracy instruowanego.

 

8

Porządek i czystość w miejscu pełnienia służby lub pracy, ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo strażaków lub pracowników cywilnych.

0,5

9

Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego.

 

10

Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru.

0,5

11

Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielenia pierwszej pomocy.

 

 

Razem

minimum 3

*) Program szkolenia osób podejmujących po raz pierwszy pracę związaną z kierowaniem pracownikami powinien być poszerzony i dostosowany do obowiązków i odpowiedzialności tych osób w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy/służby.

**) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Załącznik 2. [PROGRAM INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY I PRACY]

Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr 26 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Program instruktażu stanowiskowego
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy

1. Cel szkolenia.

Celem szkolenia jest uzyskanie przez strażaków i pracowników cywilnych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej:

1) informacji o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku służby lub pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą;

2) wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych;

3) wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonych obowiązków służbowych i pracy.

2. Uczestnicy szkolenia.

Szkolenie jest przeznaczone dla nowo przyjmowanych strażaków, pracowników cywilnych oraz osób odbywających praktyki studenckie oraz stażystów odbywających praktyczną naukę zawodu w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, w tym dla strażaków i pracowników na stanowiskach robotniczych i innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, dla pracowników przenoszonych na takie stanowiska oraz w przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych, tj. w razie zmiany procesu technologicznego, zmiany organizacji stanowisk służby i pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń. Szkolenie jest przeznaczone również dla studentów odbywających praktyki studenckie oraz stażystów odbywających praktyczną naukę zawodu w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

3. Sposób organizacji szkolenia:

1) szkolenie organizowane jest w formie instruktażu stanowiskowego, na stanowisku, na którym będzie zatrudniony instruowany strażak lub pracownik cywilny;

2) wymagany czas trwania szkolenia – minimum 8 godzin lekcyjnych;

3) szkolenie powinno uwzględniać następujące etapy:

a) rozmowę wstępną instruktora z instruowanym strażakiem lub pracownikiem cywilnym,

b) pokaz i objaśnienie przez instruktora zakresu służby i pracy oraz obowiązków służbowych,

c) próbne wykonywanie procesu służby/pracy przez strażaka lub pracownika cywilnego,

d) sprawdzenie przez instruktora wykonanych próbnych zadań,

e) samodzielną pracę instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora,

f) sprawdzenie i ocenę przez instruktora sposobu wykonywania obowiązków służbowych lub pracy;

4) jeżeli strażak lub pracownik cywilny wykonują służbę lub pracę na różnych stanowiskach, instruktaż powinien uwzględniać wszystkie rodzaje prac i czynności, które będą należały do zakresu obowiązków służbowych strażaka lub pracownika cywilnego;

5) szkolenie i czas trwania poszczególnych jego części powinny być dostosowane do przygotowania zawodowego i dotychczasowego stażu służby lub pracy oraz do zagrożeń występujących przy przewidzianej do wykonywania przez niego obowiązków służbowych lub pracy;

6) w karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp potwierdza się odbycie przez strażaka lub pracownika cywilnego instruktażu stanowiskowego – załącznik nr 9 do decyzji;

7) kartę szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp przechowuje się w aktach osobowych strażaka i pracownika cywilnego w komórce kadr w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

4. Program szkolenia.

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin*)

Instruktaż
osób
wymienionych
w § 11 ust. 1
rozporządzenia**)
(nie dotyczy
pracowników
wymienionych
w kolumnie 4)

Instruktaż
pracowników
narażonych
na działanie
czynników
uciążliwych

1

2

3

4

1

Przygotowanie strażaków i pracowników cywilnych do wykonywania określonych poleceń służbowych i pracy, w szczególności:

1) omówienie warunków pełnienia służby i pracy z uwzględnieniem:

a) elementów pomieszczenia pełnienia służby i pracy, w którym ma pracować funkcjonariusz pożarnictwa lub pracownik cywilny (np. oświetlenie, ogrzewanie, wentylacja, urządzenia techniczne, urządzenia ochronne),

b) elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę służby i pracy (np. pozycja przy wykonywaniu obowiązków służbowych i pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia itp.),

c) przebiegu zakresu pełnienia obowiązków służbowych i pracy;

2) omówienie czynników środowiska służby i pracy występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pełnienia służby i pracy oraz zagrożeń, jakie mogą stwarzać te czynniki, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywanymi obowiązkami służbowymi i pracy, sposobów ochrony przed zagrożeniami, a także zasad postępowania w razie wypadku;

3) przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania określonego zadania.

2

2

2

Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pełnienia służby i pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności i ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne.

0,5

 

3

Próbne wykonanie zadania przez strażaka i pracownika cywilnego pod nadzorem instruktora.

0,5

 

4

Samodzielne wykonanie zadania przez strażaka i pracownika cywilnego pod nadzorem instruktora.

4

 

5

Omówienie i ocena przebiegu wykonania obowiązków służbowych i pracy przez strażaka i pracownika cywilnego.

1

 

 

Razem

minimum 8

minimum 2

*) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

**) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).

Załącznik 3. [PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO DLA STRAŻAKÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W ZMIANOWYM ROZKŁADZIE CZASU SŁUŻBY W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY]

Załącznik Nr 3 do Decyzji Nr 26 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 16 kwietnia 2014 r.

PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO DLA STRAŻAKÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ
W ZMIANOWYM ROZKŁADZIE CZASU SŁUŻBY W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY

1. Cel szkolenia.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności w szczególności z zakresu:

1) przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych;

2) zagrożeń związanych z wykonywaną służbą oraz metody ochrony przed tymi zagrożeniami;

3) postępowania w razie wypadku podczas służby i w sytuacjach zagrożeń.

2. Uczestnicy szkolenia.

Szkolenie jest przeznaczone dla strażaka pełniącego służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby.

3. Sposób organizacji szkolenia:

1) szkolenie organizowane jest w formie instruktażu – na podstawie programu szkolenia;

2) szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym;

3) wymagany czas trwania szkolenia – minimum 8 godzin lekcyjnych;

4) potwierdzeniem odbycia szkolenia okresowego jest zaświadczenie – jego wzór stanowi załącznik nr 10 do decyzji;

5) ważność szkolenia okresowego strażaka – 3 lata;

6) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego w dziedzinie bhp przechowuje się w aktach osobowych strażaka i pracownika cywilnego w komórce kadr w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

4. Organizator szkolenia okresowego dla strażaków pełniących służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby, zapewnia:

1) szczegółowy program szkolenia,

2) wykładowcę lub instruktora z dziedziny bezpieczeństwa i higieny służby, posiadającego:

a) przygotowanie merytoryczne,

b) doświadczenie zawodowe;

3) pomieszczenie do przeprowadzenia szkolenia;

4) dokumentację pedagogiczną, w tym:

a) dziennik zajęć,

b) program szkolenia,

c) protokół egzaminacyjny,

d) wykaz słuchaczy,

e) wykaz zaświadczeń.

5. Program szkolenia.

Lp.

Temat szkolenia

Liczba
godzin*)

1

2

3

1

Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywanymi obowiązkami służbowymi.

1

2

Szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny służby strażaków.

1,5

3

Zagrożenia czynnikami występującymi podczas akcji ratowniczo-gaśniczych oraz zasady i metody ograniczenia oddziaływania tych czynników na strażaka. Stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, użytkowania nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy.

2

4

Zasady postępowania w razie wypadku podczas służby i w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

2

5

Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej służby wypadków oraz związana z nimi profilaktyka.

1,5

 

Razem

minimum 8

*) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Załącznik 4. [PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO DLA STRAŻAKÓW ORAZ PRACOWNIKÓW CYWILNYCH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY I PRACY]

Załącznik Nr 4 do Decyzji Nr 26 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 16 kwietnia 2014 r.

PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO DLA STRAŻAKÓW ORAZ PRACOWNIKÓW
CYWILNYCH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH
W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY I PRACY

1. Cel szkolenia.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności w szczególności z zakresu:

1) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną służbą i pracą;

2) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa strażaków i pracowników cywilnych;

3) kształtowania warunków służby i pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;

4) postępowania w razie wypadku podczas służby i służby oraz w sytuacjach awaryjnych.

2. Uczestnicy szkolenia.

Szkolenie jest przeznaczone dla strażaków, pracowników cywilnych oraz osób odbywających praktyki studenckie lub stażystów odbywających praktyczną naukę zawodu w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, na stanowiskach w codziennym rozkładzie czasu służby i pracy, wykonujących czynności administracyjno-biurowe, przy obsłudze monitora ekranowego i urządzeń biurowych, a także strażaków i pracowników cywilnych jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter służby lub pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy.

3. Sposób organizacji szkolenia:

1) szkolenie organizowane jest w formie seminarium, kursu, albo samokształcenia kierowanego na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia;

2) podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych;

3) uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego powinni otrzymać odpowiednie materiały umożliwiające przyswojenie wiadomości i umiejętności objętych programem szkolenia (np. skrypty, przepisy, zestawy pytań kontrolnych);

4) szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym;

5) wymagany czas trwania szkolenia – minimum 8 godzin lekcyjnych;

6) potwierdzeniem odbycia szkolenia okresowego jest zaświadczenie – jego wzór stanowi załącznik nr 10 do decyzji;

7) ważność szkolenia okresowego dla strażaków pełniących służbę oraz pracowników cywilnych zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych – 6 lat;

8) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego w dziedzinie bhp przechowuje się w aktach osobowych strażaka i pracownika cywilnego w komórce kadr w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

4. Organizator szkolenia okresowego dla strażaków pełniących służbę i pracowników cywilnych zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych zapewnia:

1) szczegółowy program szkolenia;

2) wykładowcę z dziedziny bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, posiadający:

a) przygotowanie merytoryczne,

b) doświadczenie zawodowe;

3) pomieszczenie do przeprowadzenia szkolenia;

4) dokumentację pedagogiczną, w tym:

a) dziennik zajęć,

b) program szkolenia,

c) protokół egzaminacyjny,

d) wykaz słuchaczy,

e) wykaz zaświadczeń.

5. Program szkolenia.

Lp.

Temat szkolenia

Liczba
godzin*)

1

2

3

1

Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby/pracy, z uwzględnieniem:

1) praw i obowiązków strażaków, pracowników cywilnych i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp;

2) ochrony pracy kobiet;

3) wypadków w czasie służby i pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych;

4) profilaktycznej ochrony zdrowia.

2

2

Postępowanie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w czasie służby/pracy oraz w zakresie metod ochrony przed tymi zagrożeniami dla zdrowia i życia strażaków lub pracowników cywilnych.

2

3

Organizacja stanowiska administracyjno-biurowego, z uwzględnieniem zasady ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.

2

4

Postępowanie w razie wypadków w służbie i pracy i w sytuacjach zagrożeń oraz zasady udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku.

2

 

Razem

minimum 8

*) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Załącznik 5. [PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO DLA STRAŻAKÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH, W TYM KIEROWCÓW W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY I PRACY]

Załącznik Nr 5 do Decyzji Nr 26 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 16 kwietnia 2014 r.

PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO DLA STRAŻAKÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ
I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH,
W TYM KIEROWCÓW W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY I PRACY

1. Cel szkolenia.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności w szczególności z zakresu:

1) przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy związanych z wykonywanymi obowiązkami służbowymi lub pracą;

2) zagrożeń związanych z wykonywaniem służby i pracy oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami;

3) postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

2. Uczestnicy szkolenia.

Szkolenie okresowe jest przeznaczone dla strażaków pełniących służbę i pracowników cywilnych zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, w tym kierowców.

3. Sposób organizacji szkolenia:

1) szkolenie organizowane jest w formie instruktażu – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia;

2) szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym;

3) wymagany czas trwania szkolenia – minimum 8 godzin lekcyjnych;

4) potwierdzeniem odbycia szkolenia okresowego jest zaświadczenie – jego wzór stanowi załącznik nr 10 do decyzji;

5) ważność szkolenia okresowego dla strażaków i pracowników cywilnych na stanowiskach robotniczych, w tym kierowców – 3 lata;

6) zaświadczenie o ukończenia szkolenia okresowego w dziedzinie bhp przechowuje się w aktach osobowych strażaka i pracownika cywilnego w komórce kadr w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

4. Organizator szkolenia okresowego dla strażaków pełniących służbę i pracowników cywilnych zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, w tym kierowców zapewnia:

1) szczegółowy program szkolenia;

2) wykładowcę lub instruktora z dziedziny bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, posiadający:

a) przygotowanie merytoryczne,

b) doświadczenie zawodowe;

3) pomieszczenie do przeprowadzenia szkolenia;

4) dokumentację pedagogiczną, w tym:

a) dziennik lekcyjny,

b) program szkolenia,

c) protokół egzaminacyjny,

d) wykaz słuchaczy,

e) wykaz zaświadczeń.

5. Program szkolenia.

Lp.

Temat szkolenia

Liczba
godzin*)

1

2

3

1

Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywanymi obowiązkami służbowymi lub pracą.

1

2

Zagrożenia czynnikami występującymi w zakresie pracy/służby oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na strażaka lub pracownika cywilnego – z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji służby i pracy, stanowiska pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi służby i pracy.

3

3

Zasady postępowania w razie wypadku przy służbie i pracy, w sytuacjach awaryjnych, w tym zasad udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku.

2

4

Okoliczności i przyczyny charakterystyczne dla wykonywanych obowiązków służbowych lub pracy, wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.

2

 

Razem

minimum 8

*) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Załącznik 6. [PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO DLA OSÓB KIERUJĄCYCH STRAŻAKAMI I PRACOWNIKAMI CYWILNYMI W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY I PRACY]

Załącznik Nr 6 do Decyzji Nr 26 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 16 kwietnia 2014 r.

PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO DLA OSÓB KIERUJĄCYCH STRAŻAKAMI
I PRACOWNIKAMI CYWILNYMI W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY I PRACY

1. Cel szkolenia.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności w szczególności z zakresu:

1) oceny zagrożeń występujących w czasie służby i pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;

2) kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków służby i pracy;

3) ochrony strażaków i pracowników cywilnych przed zagrożeniami związanymi z wykonywanymi obowiązkami służbowymi lub pracą.

2. Uczestnicy szkolenia.

Szkolenie okresowe jest przeznaczone dla kadry kierowniczej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

3. Sposób organizacji szkolenia:

1) szkolenie organizowane jest w formie kursu, seminarium albo samokształcenia kierowanego, na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia;

2) podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych;

3) uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego powinni otrzymać materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy pytań kontrolnych);

4) wymagany czas trwania szkolenia – minimum 16 godzin lekcyjnych;

5) szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym;

6) potwierdzeniem odbycia szkolenia okresowego jest zaświadczenie – jego wzór stanowi załącznik nr 10 do decyzji;

7) ważność szkolenia okresowego dla kadry kierowniczej – 5 lat;

8) zaświadczenie o ukończenia szkolenia okresowego w dziedzinie bhp przechowuje się w aktach osobowych strażaka i pracownika cywilnego w komórce kadr w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

4. Organizator szkolenia okresowego dla osób kierujących strażakami i pracownikami cywilnymi zapewnia:

1) szczegółowy program szkolenia;

2) wykładowcę z dziedziny bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, posiadający:

a) przygotowanie merytoryczne,

b) doświadczenie zawodowe;

3) pomieszczenie do przeprowadzenia szkolenia;

4) dokumentację pedagogiczną, w tym:

a) dziennik lekcyjny,

b) program szkolenia,

c) protokół egzaminacyjny,

d) wykaz słuchaczy,

e) wykaz zaświadczeń.

5. Program szkolenia.

Lp.

Temat szkolenia

Liczba
godzin*)

1

2

3

1

Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, w szczególności omówienie źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

1) obowiązki i odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bhp:

a) prawa i obowiązki w zakresie bhp,

b) obowiązki osoby kierującej strażakami i pracownikami cywilnymi,

c) obowiązki strażaka i pracownika cywilnego w zakresie bhp;

2) ochrona pracy kobiet:

a) wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet,

b) obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony kobiet w ciąży;

3) profilaktyczna opieka zdrowotna nad strażakami i pracownikami cywilnym – badania wstępne, okresowe, kontrolne;

4) szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;

5) organizacja nadzoru i kontroli warunków służby i pracy;

6) organizowanie, tworzenie i zadania służby bhp;

7) problemy związane z interpretacją przepisów z zakresu bhp.

3

2

Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

2

3

Organizowanie, metodyka oraz przeprowadzenie szkoleń bhp oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań strażaków i pracowników cywilnych.

2

4

Szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny służby i pracy strażaków i pracowników cywilnych.

2

5

Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych strażaków i pracowników cywilnych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków w czasie służby lub pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji służby i pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki.

2

6

Odszkodowania przysługujące w razie wypadków w związku ze służbą oraz skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników).

2

7.

Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

1

8.

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie służby i pracy, w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

1

9.

Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków służby i pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną służby i pracy.

1

Razem

minimum 16

*) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Załącznik 7. [ZASADY ORGANIZOWANIA I PROWADZENIA SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY I PRACY]

Załącznik Nr 7 do Decyzji Nr 26 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 16 kwietnia 2014 r.

ZASADY ORGANIZOWANIA I PROWADZENIA SZKOLEŃ
W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY I PRACY

1. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy są organizowane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej lub przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy.

2. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w zakresie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, zapewnia:

1) szczegółowy programy szkoleń;

2) wykładowców i instruktorów posiadających kwalifikacje:

a) doświadczenie zawodowe,

b) przygotowanie merytoryczne;

3) pomieszczenie wyposażone w pomoce dydaktyczne;

4) dokumentację pedagogiczną szkolenia (dziennik zajęć);

5) merytoryczno-metodyczne przygotowanie instruktorów w zakresie prowadzenia szkolenia instruktażu stanowiskowego w zakresie bhp.

4. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy prowadzone są jako szkolenia wstępne i szkolenia okresowe:

1) szkolenia wstępne realizują:

a) instruktaż ogólny – pracownik samodzielnego stanowiska służby bhp,

b) instruktaż stanowiskowy – kierownik komórki organizacyjnej lub osoba wyznaczona przez kierownika komórki organizacyjnej, która posiada kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu;

2) szkolenia okresowe realizują: samodzielne stanowisko służby bhp, wykładowca z dziedziny bhp posiadający uprawnienia do prowadzenia szkoleń lub zewnętrzny organizator szkolenia prowadzący działalność szkoleniową w dziedzinie bhp.

5. Ukończenie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy jest potwierdzone dokumentem:

1) kartą szkolenia wstępnego (instruktaż ogólny i stanowiskowy) – jego wzór stanowi załącznik nr 9 do decyzji;

2) zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia okresowego – jego wzór stanowi załącznik nr 10 do decyzji.

6. Karty szkolenia wstępnego i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego w dziedzinie bhp wydawane jest w imieniu Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przez samodzielne stanowisko służby bhp.

7. Karty szkolenia wstępnego i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego w dziedzinie bhp przechowuje się w aktach osobowych strażaka i pracownika cywilnego.

8. Karty szkolenia wstępnego i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego w zakresie bhp samodzielne stanowisko służby bhp przekazuje do komórki kadr w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

9. Listy strażaków i pracowników cywilnych, podlegających szkoleniu wstępnemu lub okresowemu, będą przesyłane przez komórkę kadr oraz inne komórki organizacyjne Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na adres służbowy e-mail samodzielnego stanowiska służby bhp – lkrol@kgpsp.gov.pl , ze szczegółowymi danymi:

1) stanowiska szkolonego;

2) miejsca zatrudnienia, praktyki lub stażu (biuro/wydział w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej);

3) daty rozpoczęcia służby lub pracy w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej;

4) osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego w danej komórce organizacyjnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej wraz z informacjami dotyczącymi stopnia służbowego oraz zajmowanego stanowiska przeprowadzającego szkolenie.

10. Szkolenia wstępne oraz okresowe w dziedzinie bhp przeprowadzane są zgodnie z poniższym schematem przedmiotowych szkoleń:

Lp.

Nazwa grupy podlegającej szkoleniu bhp

Rodzaj szkolenia bhp

Organizator szkolenia

Wstępne

Okresowe

1.

2.

3.

4.

5.

1.

Strażacy lub pracownicy cywilni rozpoczynający służbę lub pracę w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Instruktaż ogólny (przed rozpoczęciem służby lub pracy)

Nie dotyczy

Samodzielne stanowisko służby bhp w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

2.

Strażacy lub pracownicy cywilni rozpoczynający służbę lub pracę w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej lub pracownicy przenoszeni na inne stanowiska służby lub pracy (szkolenie przeprowadzane pod warunkiem wystąpienia nowych zagrożeń w czasie służby lub pracy).

Instruktaż stanowiskowy (przed rozpoczęciem służby lub pracy)

Nie dotyczy

Kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej lub osoba wyznaczona przez kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

3.

Strażacy pełniący służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej (strażacy systemu zmianowego Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności).

Co 3 lata forma szkolenia –instruktaż

Samodzielne stanowisko służby bhp w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

4.

Strażacy pełniący służbę lub pracownicy cywilni zatrudnieni w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej w codziennym rozkładzie czasu służby lub pracy (strażacy lub pracownicy cywilni wykonujący czynności administracyjno-biurowe przy obsłudze monitora ekranowego i urządzeń biurowych będących na wyposażeniu budynków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej).

Co 6 lat forma szkolenia – seminarium, kurs, samokształcenie kierowane

Samodzielne stanowisko służby bhp w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

6.

Strażacy pełniący służbę lub pracownicy cywilni zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, w tym kierowcy w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Co 3 lata forma szkolenia –instruktaż

Samodzielne stanowisko służby bhp w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

7.

Osoby kierujące strażakami pełniącymi służbę i pracownikami cywilnymi zatrudnionymi w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, w tym Komendanci Główni Państwowej Straży Pożarnej.

Co 5 lat forma szkolenia – seminarium, kurs, samokształcenie kierowane

Samodzielne stanowisko służby bhp w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, wykładowca z dziedziny bhp posiadający uprawnienia do prowadzenia szkoleń.

8.

Strażacy pełniący służbę lub pracownicy cywilni zatrudnieni w komórce samodzielnego stanowiska służby bhp w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Co 5 lat forma szkolenia – kurs lub seminarium

Samodzielne stanowisko służby bhp w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, wykładowca z dziedziny bhp posiadający uprawnienia do prowadzenia szkoleń.

 

Załącznik 8. [ZASADY POWOŁYWANIA KOMISJI EGZAMINACYJNYCH ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW W ZAKRESIE SZKOLEŃ OKRESOWYCH W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY I PRACY]

Załącznik Nr 8 do Decyzji Nr 26 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 16 kwietnia 2014 r.

ZASADY POWOŁYWANIA KOMISJI EGZAMINACYJNYCH ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW W ZAKRESIE SZKOLEŃ OKRESOWYCH W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY I PRACY

1. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej powołuje komisję egzaminacyjną w zakresie przeprowadzenia egzaminów w zakresie szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

2. Powołana komisja egzaminacyjna składa się z trzech członków wybranych spośród pracowników Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, posiadających aktualne szkolenia okresowe w dziedzinie bhp przeznaczone dla pracowników służby bhp, w tym pracownik samodzielnego stanowiska służby bhp.

3. Komisja egzaminacyjna składa się z przewodniczącego oraz dwóch członków komisji egzaminacyjnej.

4. Komisja egzaminacyjna powoływana jest decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej raz do roku.

5. Egzamin ze szkolenia okresowego przeprowadzany jest w formie testu jednokrotnego wyboru.

6. Testy zostaną opracowane przez samodzielne stanowisko służby bhp i zatwierdzone przez Dyrektora Biura Kontroli, Skarg i Wniosków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

7. Szczegółowe zasady zorganizowania, przeprowadzenia i sprawdzenia egzaminu testowego ze szkolenia okresowego w dziedzinie bhp zostaną określone pisemnie przez powoływaną komisję egzaminacyjną i zatwierdzone przez Dyrektora Biura Kontroli, Skarg i Wniosków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

8. Ukończenie szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy jest potwierdzane zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia okresowego – jego wzór stanowi załącznik nr 10 do decyzji.

9. Przeprowadzenie szkolenia okresowego oraz egzaminu ze szkolenia potwierdzane jest zgodnie ze wzorem dziennika szkolenia – załącznik nr 11 do decyzji.

10. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego w dziedzinie bhp wydane są przez samodzielne stanowisko służby bhp w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej i zatwierdzane przez Dyrektora Biura Kontroli, Skarg i Wniosków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Załącznik 9. [KARTA SZKOLENIA WSTĘPNEGO W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY I PRACY]

Załącznik Nr 9 do Decyzji Nr 26 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 16 kwietnia 2014 r.

KARTA SZKOLENIA WSTĘPNEGO
W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY I PRACY

infoRgrafika

infoRgrafika

Program szkolenia – instruktaż ogólny

Lp.

Temat szkolenia*)

Liczba
godzin*)

1

2

3

1

Istota bezpieczeństwa i higieny służby i pracy.

 

2

Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy (Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej), strażaków i pracowników cywilnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy.

1

3

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy.

 

4

Struktura jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.

 

5

Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w jednostce organizacyjnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz środki zapobiegawcze.

0,5

6

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny służby i pracy związane z obsługą urządzeń technicznych będących na wyposażeniu budynków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

0,5

7

Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej w odniesieniu do stanowisk pełnienia służby i pracy instruowanego.

 

8

Porządek i czystość w miejscu pełnienia służby i pracy, ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo strażaków i pracowników cywilnych.

0,5

9

Profilaktyczna opieka lekarska, zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego.

 

10

Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej.

0,5

11

Postępowanie w razie wypadku w czasie służby lub pracy, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.

 

 

Razem:

minimum 3

Program szkolenia – instruktaż stanowiskowy

Lp.

Temat szkolenia

Liczba
godzin*)

1

2

3

1

Przygotowanie strażaka lub pracownika cywilnego do wykonywania określonych obowiązków służbowych lub pracy, w tym w szczególności:

1) omówienie warunków pełnienia służby lub pracy z uwzględnieniem:

a) elementów pomieszczeń pełnienia służby lub pracy, w którym ma pracować strażak lub pracownik cywilny (np. oświetlenie, ogrzewanie, wentylacja, urządzenia techniczne, urządzenia ochronne),

b) elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę służby i pracy (np. pozycja w czasie pełnienia służby lub pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia, surowce i produkty),

c) przebiegu zakresu pełnienia służby lub pracy;

2) omówienie czynników środowiska służby lub pracy wstępujących przy określonych czynnościach na stanowisku pełnienia służby lub pracy oraz zagrożeń, jakie mogą stwarzać te czynniki, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem obowiązków służbowych i pracą, sposobów ochrony przed zagrożeniami, a także zasad postępowania w razie wypadku;

3) przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania określonego zadania.

2

2

Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania zadań służbowych lub pracy na danym stanowisku pełnienia służby lub pracy, zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne.

0,5

3

Próbne wykonanie zadania przez strażaka lub pracownika cywilnego pod kontrolą instruktora.

0,5

4

Samodzielne wykonanie zadania przez strażaka lub pracownika cywilnego pod nadzorem instruktora.

4

5

Omówienie i ocena przebiegu wykonywania zadania służbowego lub pracy przez strażaka lub pracownika cywilnego.

1

 

Stały nadzór instruktora w początkowym okresie służby

 

 

Razem:

minimum 8

*) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Załącznik 10. [ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY/SŁUŻBY]

Załącznik Nr 10 do Decyzji Nr 26 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 16 kwietnia 2014 r.

ZAŚWIADCZENIE
O UKOŃCZENIU SZKOLENIA W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY/SŁUŻBY

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 11. [DZIENNIK SZKOLENIA]

Załącznik Nr 11 do Decyzji Nr 26 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 16 kwietnia 2014 r.

DZIENNIK SZKOLENIA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-16
  • Data wejścia w życie: 2014-04-16
  • Data obowiązywania: 2014-04-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA