REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 1 poz. 3

ZARZĄDZENIE NR 3
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 4 lutego 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 31 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 września 2008 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiDN Nr 5, poz. 50 i Nr 8 poz. 81 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 28 i Nr 4, poz. 41 i 44) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 13 w pkt 34 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 35 w brzmieniu:

„35) współpraca z Departamentem Ochrony Zabytków w zakresie nadzoru merytorycznego nad konkursem na wydarzenie muzealne roku „Sybilla”.”;

2) w § 16 w pkt 21 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 22–24 w brzmieniu:

„22) nadzór nad konkursem w zakresie edukacji kulturalnej;

23) nadzór nad konkursem w zakresie nowych technologii;

24) nadzór nad organizacją i przyznawaniem „Nagrody im. Oskara Kolberga” we współpracy z Departamentem Narodowych Instytucji kultury.”;

3) w § 17 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 i 14 w brzmieniu:

„13) nadzór nad konkursem na wystawienie polskiej sztuki współczesnej;

14) współpraca z Departamentem Mecenatu Państwa w zakresie nadzoru merytorycznego nad przyznawaniem „Nagrody im. Oskara Kolberga”.”;

4) w § 19:

a) pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16) nadzór nad konkursem Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany”;”,

b) w pkt 22 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 23 i 24 w brzmieniu:

„23) nadzór nad organizacją i przyznawaniem „Nagrody im. Jana Zachwatowicza”;

24) nadzór nad konkursem na wydarzenie muzealne roku „Sybilla” we współpracy z Departamentem Dziedzictwa Kulturowego.”;

5) W załączniku do regulaminu organizacyjnego wymienionego w § 1 niniejszego zarządzenia, w dziale V Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej, wprowadza się następujące zmiany:

a) uchyla się pkt 3,

b) pkt 34 otrzymuje brzmienie:

„34) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Brodnicy”,

c) uchyla się pkt 66,

d) pkt 124 otrzymuje brzmienie:

„124) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Słubicach”,

e) po pkt 166 dodaje się pkt 166a w brzmieniu:

„166a) Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Bytomiu”,

f) uchyla się pkt 256.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 1 pkt 5, który wchodzi w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2010 r.

 

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bogdan Zdrojewski

 

 

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-31
  • Data wejścia w życie: 2010-02-04
  • Data obowiązywania: 2010-02-04
  • Z mocą od: 2010-01-01
  • Dokument traci ważność: 2010-09-24

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA