REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 1 poz. 4

ZARZĄDZENIE NR 4
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 18 lutego 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołów zadaniowych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 20 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2009 r. w sprawie powołania Zespołów zadaniowych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiDN Nr 4, poz. 42) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 uchyla się pkt 9;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Do zadań Zespołu działającego w obszarze edukacja – animacja – uczestnictwo należy:

1) ocena i weryfikacja wniosków i rekomendacji z Kongresu Kultury Polskiej 2009 w zakresie edukacji, uczestnictwa w kulturze i szkolnictwa artystycznego, z uwzględnieniem dotychczas realizowanych programów i projektów Ministerstwa oraz instytucji podległych Ministrowi;

2) ocena i weryfikacja wybranych projektów wchodzących w skład Programu „Kultura+” oraz Obserwatorium kultury, w tym przygotowanie wniosków oceniających wdrażanie projektów w środowiskach lokalnych – Obserwatorium kultury;

3) przygotowanie rekomendacji dla Ministra w zakresie, o którym mowa w pkt 1 i 2;

4) wypracowanie założeń aktów prawnych odzwierciedlających idee rekomendacji przedłożonych Ministrowi oraz weryfikacja procesu legislacji w tym zakresie.”;

3) uchyla się § 13.

§ 2.

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia:

1) Zespół działający w obszarze Programu Kultura + ulega rozwiązaniu;

2) Przewodniczący Zespołu wymienionego w pkt 1, przekaże dokumentację związaną z dotychczasową realizacją zadań tego Zespołu, Przewodniczącemu Zespołu działającego w obszarze edukacja – animacja – uczestnictwo.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bogdan Zdrojewski

 

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-31
  • Data wejścia w życie: 2010-02-18
  • Data obowiązywania: 2010-02-18
  • Dokument traci ważność: 2012-12-13

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA