REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 1 poz. 6

ZARZĄDZENIE NR 6 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

z dnia 15 marca 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i nadania statutu placówce doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 3c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Statut Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 19 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu placówce doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych (Dz. Urz. MKiDN Nr 3, poz. 40) otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bogdan Zdrojewski

 

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705.

Załącznik 1. [STATUT CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI SZKÓŁ ARTYSTCZNYCH]

Załącznik do Zarządzenia Nr 6 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 15 marca 2010 r.

STATUT
CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI
SZKÓŁ ARTYSTCZNYCH

§ 1.

Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych, zwane dalej „Centrum" jest publiczną placówką dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół artystycznych działającą w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

2) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537);

3) postanowień niniejszego Statutu.

§ 2.

1. Siedzibą Centrum jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Centrum może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Organem prowadzącym i organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Centrum jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej „Ministrem".

§ 3.

Celem działania Centrum jest inspirowanie, przygotowywanie, koordynowanie i realizacja zadań w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół artystycznych, zwanych dalej „nauczycielami".

§ 4.

1. Do obowiązkowych zadań Centrum należy:

1) przygotowywanie programów doskonalenia zawodowego oraz opracowywanie materiałów edukacyjnych dla nauczycieli szkół artystycznych w zakresie przedmiotów artystycznych;

2) organizowanie szkoleń dla kandydatów na ekspertów komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych awansu zawodowego nauczycieli, prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów;

3) organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń, w tym warsztatów, konferencji i seminariów, dla nauczycieli poszczególnych typów szkół artystycznych;

4) wspieranie inicjatyw nauczycieli oraz wspomaganie samokształcenia i doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych;

5) opracowywanie, we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół artystycznych;

6) współpraca w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół artystycznych z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

2. Centrum może realizować również następujące zadania:

1) prowadzenie działalności wydawniczej wspomagającej doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół artystycznych;

2) realizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli-doradców metodycznych i nauczycieli-konsultantów;

3) inicjowanie i prowadzenie działalności koncepcyjno-badawczej, dotyczącej zakresu i sposobu organizowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół artystycznych, służącej diagnozowaniu oraz prognozowaniu kierunków rozwoju dziedziny objętej zakresem realizowanej działalności;

4) wnioskowanie do Ministra propozycji rozwiązań legislacyjnych w zakresie realizowanej działalności.

3. Centrum wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1 i 2 w szczególności poprzez:

1) prowadzenie prac koncepcyjnych dotyczących zakresu i sposobu organizowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli;

2) udzielanie konsultacji;

3) prowadzenie form doskonalenia, w tym seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń, uwzględniających specyfikę nauczanych przedmiotów lub prowadzonych zajęć oraz dotyczących ogólnej wiedzy i umiejętności zawodowych nauczyciela i zarządzającego.

4. Centrum może wykonywać inne zadania z zakresu doskonalenia zawodowego zlecone i finansowane przez Ministra.

5. Centrum za zgodą Ministra może prowadzić kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli.

§ 5.

1. Centrum kieruje dyrektor.

2. Do zadań dyrektora Centrum należy w szczególności:

1) kierowanie pracą Centrum;

2) nadawanie Regulaminu Organizacyjnego Centrum;

3) opracowywanie i przedkładanie Ministrowi planów i sprawozdań, o których mowa w § 6;

4) reprezentowanie Centrum;

5) zarządzanie majątkiem i funduszami Centrum;

6) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w Centrum;

7) tworzenie, przekształcanie lub likwidowanie komórek organizacyjnych Centrum;

8) zatrudnianie i zwalnianie pracowników;

9) powierzanie stanowisk kierowniczych i samodzielnych;

10) opiniowanie powierzenia, przedłużenia powierzenia i cofnięcia powierzenia przez Ministra zadań doradcy metodycznego;

11) nadzór pedagogiczny nad realizacją zadań przez nauczycieli – doradców metodycznych.

3. Stanowisko dyrektora Centrum powierza Minister kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu przeprowadzonego na podstawie odrębnych przepisów.

4. W celu wyłonienia nauczyciela do komisji konkursowej, o której mowa w odrębnych przepisach, dyrektor Centrum zwołuje ogólne zebranie pracowników Centrum zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub mianowania oraz wybiera przewodniczącego zebrania.

5. Dokonanie wyboru nauczyciela do komisji konkursowej następuje w drodze tajnego głosowania, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy pracowników, o których mowa w ust. 4. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

6. Przewodniczący zebrania sporządza protokół, który podpisuje dyrektor Centrum.

§ 6.

Dyrektor przedstawia Ministrowi:

1) plan pracy Centrum na kolejny rok, w terminie do 31 października poprzedniego roku;

2) sprawozdanie z realizacji planu pracy za dany rok kalendarzowy, w terminie do 31 marca następnego roku;

3) plany i sprawozdania finansowe, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 7.

1. W Centrum może być utworzone stanowisko wicedyrektora.

2. Stanowisko wicedyrektora powierza dyrektor Centrum.

3. Odwołanie ze stanowiska wicedyrektora następuje w trybie ust. 2.

4. Wicedyrektor zastępuje dyrektora Centrum w czasie jego nieobecności oraz realizuje zadania statutowe w zakresie określonym przez dyrektora Centrum.

5. W Centrum tworzy się stanowisko głównego księgowego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

6. Organizację wewnętrzną Centrum, w tym zakres kompetencji wicedyrektora Centrum oraz pracowników zajmujących stanowiska kierownicze i samodzielne określa dyrektor Centrum w Regulaminie Organizacyjnym Centrum. Wszelkie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Centrum mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 8.

1. W Centrum zatrudnia się:

1) nauczycieli konsultantów i nauczycieli doradców metodycznych, a także specjalistów niebędących nauczycielami;

2) pracowników ekonomicznych, administracji, inżynieryjno-technicznych i obsługi na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Centrum może w celu realizacji zadań statutowych zatrudniać na podstawie umów cywilnoprawnych specjalistów w danej dziedzinie.

§ 9.

1. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w Centrum wynosi 35 godzin tygodniowo.

2. W ramach obowiązkowego wymiaru zajęć, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel może realizować zajęcia dydaktyczne organizowane przez Centrum, na zasadach określonych w Regulaminie Organizacyjnym Centrum.

3. Nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora i wicedyrektora Centrum, zwalnia się od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin określonego w ust. 1.

4. Obowiązkowy wymiar godzin pracy specjalistów niebędących nauczycielami, zatrudnionych w Centrum, wynosi 40 godzin tygodniowo.

§ 10.

Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach dla państwowych jednostek budżetowych.

§ 11.

Centrum posiada prawo używania okrągłej pieczęci urzędowej zawierającej pośrodku wizerunek godła Państwa Polskiego, a w otoku napis z nazwą „Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych w Warszawie”.

§ 12.

Zmiany w statucie dokonywane są przez Ministra z inicjatywy własnej lub na wniosek dyrektora Centrum w trybie właściwym dla jego nadania.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-31
  • Data wejścia w życie: 2010-03-15
  • Data obowiązywania: 2010-03-15
  • Dokument traci ważność: 2017-08-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA