REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 1 poz. 9

ZARZĄDZENIE NR 9
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 22 marca 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Instytutu Książki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W statucie Instytutu Książki, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 34 Ministra Kultury z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie utworzenia Instytutu Książki (Dz. Urz. MK Nr 8, poz. 53 oraz Dz. Urz. MKiDN z 2008 r. Nr 7, poz. 64) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Instytut realizuje swoje cele w szczególności przez:

1) współdziałanie z polskimi i zagranicznymi podmiotami publicznymi i prywatnymi;

2) tworzenie i realizację projektów oraz programów promocji kultury polskiej poprzez książkę;

3) obsługę programu translatorskiego „C Poland”;

4) tworzenie i obsługę internetowego systemu informacyjnego promującego literaturę polską;

5) koordynowanie i organizowanie krajowych i zagranicznych imprez, wystaw, targów, szkoleń, warsztatów, konferencji, itp.;

6) przygotowywanie na potrzeby własne oraz administracji publicznej, szczególnie dla Ministra corocznych raportów z dziedziny objętej zakresem działalności Instytutu. Tematyka i zakres corocznych raportów uzgadniane są z Ministrem;

7) inicjowanie i prowadzenie projektów badawczych, opracowywanie i zlecanie analiz i ekspertyz służących diagnozie oraz prognozowaniu kierunków rozwoju dziedziny objętej zakresem działania Instytutu;

8) działalność wydawniczą;

9) tworzenie i realizację projektów oraz programów bibliotecznych;

10) działalność edukacyjną;

11) wykonywanie uprawnień wynikających z posiadanych licencji, patentów i praw autorskich;

12) obsługę programów Ministra.

2. Instytut może realizować swoje cele również w ramach prowadzenia działalności usługowej.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2010 r.

MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bogdan Zdrojewski

 

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA