REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 1 poz. 13

DECYZJA NR 4
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 23 marca 2010 r.

w sprawie regulaminu przyznawania dorocznych nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości (Dz. U. Nr 50, poz. 593) oraz w związku z decyzją Nr 20 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 października 2009 r. w sprawie Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się regulamin konkursu w sprawie przyznawania „Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”, stanowiący załącznik nr 1 do decyzji.

§ 2. Ustanawia się regulamin konkursu w sprawie przyznawania „Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Instytucji”, stanowiący załącznik nr 2 do decyzji.

§ 3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bogdan Zdrojewski

 

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

Załącznik 1. [REGULAMIN KONKURSU]

Załącznik nr 1

REGULAMIN KONKURSU

„Doroczna Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

I. Postanowienia ogólne

1. Doroczne Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla osób fizycznych są przyznawane w związku z art. 7a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości (Dz. U. Nr 50, poz. 593) i decyzją Nr 20 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 października 2009 r. w sprawie Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Regulamin ustala zasady i warunki organizacji konkursu Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanych dalej „Dorocznymi Nagrodami Ministra”, wyłonienia laureatów oraz określa tryb powoływania i działania komisji do spraw przyznawania tych nagród zwaną Kapitułą Dorocznych Nagród Ministra.

II. Organizator konkursu

1. Konkurs jest ogłaszany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Nadzór nad konkursem sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwany dalej „Ministrem”.

3. Procedurę konkursową, w imieniu Ministra, prowadzi Departament Mecenatu Państwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwany dalej „Organizatorem”.

III. Cel

1. Doroczne Nagrody Ministra dla osób fizycznych przyznawane są za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w uznaniu całokształtu działalności lub osiągnięć o szczególnie istotnym znaczeniu.

2. Przyznawanie Dorocznych Nagród Ministra ma na celu wyróżnienie i uhonorowanie osób w sposób szczególny przyczyniających się do rozwoju kultury w Polsce oraz ochrony kultury i dziedzictwa kulturowego.

IV. Adresaci

Osoby fizyczne działające w sferze kultury m. in. artyści, twórcy, animatorzy kultury, menedżerowie kultury, których działalność ma wpływ na rozwój i upowszechnianie kultury w Polsce oraz ochronę kultury i dziedzictwa kulturowego.

V. Warunki uczestnictwa

1. Kandydatury do konkursu związanego z wyłonieniem Laureatów Dorocznych Nagród Ministra mogą być zgłaszane przez:

a.) Instytucje kultury,

b.) Szkoły wyższe,

c.) Organy Administracji Rządowej,

d.) Jednostki Samorządu Terytorialnego,

e.) Związki lub stowarzyszenia zawodowe, twórcze i kulturowe,

f.) Jednostki badawczo-rozwojowe, nadzorowane przez Ministra,

g.) Polską Akademia Nauk,

h.) Kuratorów Oświaty,

i.) Środowiska twórcze oraz grupy osób z danego środowiska twórczego.

2. Każdy podmiot, wskazany w pkt 1, może zgłosić do konkursu tylko jednego kandydata/kandydatów.

3. Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie lub grupie osób tylko jeden raz.

4. Każdy spośród nagrodzonych może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie.

VI. Forma zgłaszania kandydatów

1. Do formularza Dorocznej Nagrody Ministra, złożonego w wyznaczonym terminie (stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu i dostępnego na stronie internetowej Organizatora) powinny być dołączone:

a.) dane podmiotu dokonującego zgłoszenia do konkursu: nazwa, adres, telefon,

b.) dane kandydata/kandydatów zgłaszanego/zgłaszanych do konkursu: imię i nazwisko (pseudonim artystyczny, jeżeli dotyczy), adres, telefon,

c.) uzasadnienie wniosku zawierające:

l materiały przedstawiające całokształt dotychczasowej działalności, bądź informacje o szczególnym osiągnięciu artystycznym w danym roku – składane w formie zapisu video, fotografii, skanowanych wycinków prasowych, zapisanych wyłącznie na płytach CD i DVD,

l materiały (np. w formie recenzji, wykazów dotychczas otrzymanych nagród i wyróżnień) wskazujące na ogólnopolski bądź międzynarodowy charakter działalności lub osiągnięcia oraz jego znaczenie dla upowszechniania i ochrony kultury,

2. Sekretariat Dorocznych Nagród Ministra dokona oceny formalnej zgłoszeń procedury usunięcia braków formalnych.

3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w zgłoszeniu podmiot dokonujący zgłoszenia jest zobowiązany uzupełnić wniosek w terminie 7 dni od dnia powiadomienia. Za powiadomienie uznaje się korespondencję prowadzoną za pośrednictwem poczty elektronicznej, faxu, prowadzoną listownie.

4. Zgłoszenia do konkursu na Doroczne Nagrody Ministra nie będą rozpatrywane w przypadku:

a.) zgłoszenia po terminie (z zastrzeżeniem sytuacji, gdy termin składania zgłoszeń zostaje przesunięty do pierwszego posiedzenia Kapituły Dorocznych Nagród Ministra),

b.) wycofania wniosku przez podmiot dokonujący zgłoszenia,

c.) braków formalnych, jeżeli nie zostały one usunięte w terminie określonym w pkt 3.

5. Regulamin konkursu można pobrać ze strony internetowej: http://www.mkidn.gov.pl. Z chwilą dokonania zgłoszenia, osoby i organy wskazane w dokumentacji zgłoszeniowej jako zgłaszający stają się uczestnikami konkursu i zgadzają się na postanowienia niniejszego Regulaminu. Akceptacja Regulaminu przez uczestnika konkursu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego wszystkie postanowienia. Dobrowolnie przystąpiłem do uczestnictwa w konkursie. Dane zawarte w zgłoszeniu są zgodne z prawdą. Oświadczam, że wszelkie treści, w tym dzieła, zdjęcia i dane osobowe udostępnione w związku z konkursem są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Jednocześnie oświadczam, iż osoby trzecie, których dane osobowe zostały wykorzystane w nadesłanej przez uczestnika projektu pracy, wyraziły zgodę na ich publikację.

6. Nadesłane zgłoszenia wraz z dokumentacją pozostają w archiwum Dorocznej Nagrody Ministra przez okres 3 lat od zakończenia danej edycji. Po upływie tego okresu tylko dokumentacja nagrodzonych i wyróżnionych kandydatów pozostaje w archiwum Dorocznych Nagród Ministra wieczyście, natomiast dokumentacja wszystkich nie nagrodzonych i nie wyróżnionych zgłoszeń ulega wybrakowaniu zgodnie z procedurą archiwalną.

7. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) przez Organizatora w celach prowadzenia spraw związanych z przyznawaniem Dorocznych Nagród Ministra.

VII. Miejsce i termin składania zgłoszeń:

1. Zgłoszenia powinny zostać nadesłane na adres Organizatora:

Departament Mecenatu Państwa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00-071 Warszawa

z dopiskiem: Konkurs na Doroczne Nagrody Ministra.

2. Zgłoszenia składa się do dnia 31 grudnia każdego roku, a w uzasadnionych przypadkach do pierwszego posiedzenia Kapituły Dorocznych Nagród Ministra, o których Organizator będzie informował każdorazowo w ogłoszeniu o danej edycji konkursu.

VIII. Kapituła Dorocznych Nagród Ministra:

1. Kontrolę nad prawidłowością przebiegu Dorocznych Nagród Ministra oraz ocenę kandydatur sprawuje Kapituła Dorocznych Nagród Ministra.

2. Kapituła składa się z 9 członków, których na okres jednego roku powołuje Minister.

3. Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący wybrany przez jej członków większością głosów. Przewodniczący spośród członków Kapituły wyznacza wiceprzewodniczącego.

4. Dla ważności obrad Kapituły wymagane jest quorum stanowiące ponad połowę całkowitej liczby członków Kapituły.

5. Uchwały Kapituły są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

6. Skład Kapituły jest jawny i opublikowany na stronie internetowej Organizatora.

7. Na wniosek członków Kapituły w proces oceny zgłoszeń mogą zostać zaangażowani eksperci, których opinia będzie stanowić uzupełnienie informacji przedstawionych we wnioskach. Opinie ekspertów nie są wiążące dla Kapituły.

8. Członek Kapituły może w dowolnym momencie zrezygnować z członkostwa.

9. Nowi członkowie Kapituły mogą zostać powołani w trakcie trwania Dorocznych Nagród Ministra jedynie w przypadku gdy z przyczyn losowych udział któregoś z członków Kapituły nie będzie możliwy lub w przypadku, o którym mowa w pkt 8.

10. Członkowie Kapituły pełnią swoją funkcję społecznie.

11. Za przygotowanie dokumentacji na posiedzenia Kapituły, współpracę z jej członkami lub powołanymi na wniosek kapituły ekspertami oraz za przygotowanie sprawozdań z jej posiedzeń odpowiada Sekretariat Dorocznych Nagród Ministra.

12. Z przebiegu konkursu Dorocznych Nagród Ministra Kapituła sporządza protokół, zawierający w szczególności listę laureatów oraz rodzaj nagrody przyznanej poszczególnym laureatom.

13. Nagrodę wręcza Minister.

IX. Nagrody

1. Nagrody przyznawane są za rok poprzedzający rok organizacji kolejnej edycji konkursu.

2. Doroczna Nagroda Ministra dla osób fizycznych jest nagrodą finansową lub honorową, i składa się na nią:

a.) dyplom Ministra,

b.) statuetka,

c.) nagroda finansowa.

3. Najwyższa wartość przyznawanej nagrody finansowej stanowi równowartość dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za rok poprzedni, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

4. Laureaci informowani są o przyznaniu nagród pisemnie.

X. Terminy dotyczące przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu:

1. Ocena formalna wniosków oraz usuwanie błędów formalnych: do 31 marca każdego roku.

2. Prace Kapituły przewidziane są w terminie: 01–30 kwietnia każdego roku

3. Laureaci zostaną ogłoszeni: do 10 maja każdego roku.

4. Laureaci Nagrody zostaną podani do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.mkidn.gov.pl, na której będzie znajdowała się pełna lista laureatów z poszczególnych edycji konkursu Dorocznej Nagroda Ministra.

5. O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni odrębnie listownie.

XI. Wykorzystanie prac

1. Organizator Dorocznych Nagród Ministra zastrzega prawo bezpłatnego wykorzystania fragmentów lub całości przedstawionych do konkursu prac lub ich opublikowania w wybranych przez organizatora publikacjach, w tym w formie książkowej, gazetach, periodykach, tygodnikach lub magazynach jak również na stronach internetowych i w utworach audiowizualnych w celu promowania konkursu lub pracy konkursowej.

2. Szczegółowe warunki wykorzystania prac zostaną uregulowane w odrębnej umowie pomiędzy autorem pracy a organizatorem.

XII. Organizacja konkursu Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

1. Za prawidłowe przeprowadzenie procedury konkursowej odpowiedzialne jest:

Departament Mecenatu Państwa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00-071 Warszawa

2. Sekretariat konkursu prowadzi i udziela informacji:

Departament Mecenatu Państwa MKiDN

tel. (22) 42 10 265, mail: ebrzostowska@mkidn.gov.pl

XIII. Postanowienia końcowe

1. Organizator Dorocznych Nagród Ministra nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie lub usługi poczty elektronicznej, z których korzystać będą uczestnicy konkursu. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z organizacją konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.

2. We wszystkich szczegółowych kwestiach (jak również w wyjątkowych okolicznościach, nie objętych niniejszym regulaminem) decyzje będzie podejmował Minister.

Załącznik 2. [REGULAMIN KONKURSU]

Załącznik nr 2

REGULAMIN KONKURSU

„Doroczna Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Instytucji”

I. Postanowienia ogólne

1. Doroczne Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Instytucji są przyznawane w związku z art. 7a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości (Dz. U. Nr 50, poz. 593) i decyzją Nr 20 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 października 2009 r. w sprawie Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Regulamin ustala zasady i warunki organizacji konkursu Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Instytucji, zwanych dalej „Dorocznymi Nagrodami Ministra dla Instytucji”, wyłonienia laureatów (osób prawnych) oraz określa tryb powoływania i działania komisji do spraw przyznawania tych nagród zwaną Kapitułą Dorocznych Nagród Ministra dla Instytucji.

II. Organizator konkursu

1. Konkurs jest ogłaszany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Nadzór nad konkursem sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwany dalej „Ministrem”.

3. Podmiotem realizującym procedurę konkursową w imieniu Ministra jest Narodowe Centrum Kultury, z siedzibą w Warszawie, przy ul. senatorskiej 12, zwany dalej Organizatorem.

III. Cel

1. Doroczne Nagrody Ministra dla Instytucji przyznawane są osobom prawnym za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w uznaniu całokształtu działalności lub osiągnięć o szczególnie istotnym znaczeniu, mających wpływ na rozwój i upowszechnianie kultury oraz pozyskiwanie mecenatów, darczyńców i donatorów kultury polskiej.

2. Doroczne Nagrody Ministra dla Instytucji przyznawane są osobie prawnej w trzech kategoriach:

a.) Instytucja roku – nagroda za całokształt działalności w danym roku kalendarzowym, w obszarze kultury m. in. w zakresie muzycznym, teatralnym, wystawienniczym,

b.) Wydarzenie roku – nagroda dla najlepszego wydarzenia m.in. spektaklu, wystawy, filmu, festiwalu w danym roku kalendarzowym

c.) Mecenas roku – nagroda dla mecenasa kultury.

IV. Adresaci

Osoby prawne – organizatorzy wydarzeń mających wpływ na rozwój i upowszechnianie kultury polskiej.

V. Warunki uczestnictwa

1. Osoby prawne, zwane też w regulaminie kandydatami, mogą być zgłaszane do konkursu związanego z wyłonieniem laureatów Dorocznych Nagród Ministra dla Instytucji przez:

a.) Instytucje kultury,

b.) Szkoły wyższe,

c.) Organy Administracji Rządowej,

d.) Jednostki Samorządu Terytorialnego,

e.) Związki lub stowarzyszenia zawodowe, twórcze i kulturalne,

f.) Jednostki badawczo-rozwojowe, nadzorowane przez Ministra właściwego ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

g.) Polską Akademia Nauk,

h.) Kuratorów Oświaty,

i.) Środowiska twórcze oraz grupy osób z danego środowiska twórczego.

2. Każdy podmiot, wskazany z pkt 1, może zgłosić do konkursu tylko jednego kandydata.

VI. Forma zgłaszania kandydatów

1. Do formularza Dorocznej Nagrody Ministra dla Instytucji, złożonego w wyznaczonym terminie (stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu i dostępnego na stronie internetowej organizatora) powinny być dołączone:

a.) dane podmiotu dokonującego zgłoszenia do konkursu: nazwa, adres, telefon,

b.) dane kandydata zgłaszanego do konkursu: nazwa, adres, telefon,

c.) informacja o kategorii, do której zgłaszany jest kandydat: Instytucja roku, Wydarzenie roku, Mecenas roku,

d.) w przypadku kategorii Instytucja roku oraz Wydarzenie roku, uzasadnienie wniosku zawierające:

* materiały przedstawiające całokształt dotychczasowej działalności, bądź informacje o osiągnięciu artystycznym w danym roku – składane w formie zapisu video, fotografii, skanowanych wycinków prasowych zapisanych wyłącznie na płytach CD i DVD,

* materiały (np. w formie recenzji, wykazów dotychczas otrzymanych nagród i wyróżnień) wskazujące na ogólnopolski bądź międzynarodowy charakter działalności lub osiągnięcia oraz jego znaczenie dla upowszechniania i ochrony kultury,

e.) w przypadku kategorii Mecenas roku, uzasadnienie wniosku zawierające materiały dokumentujące działalność Mecenasa, w tym w szczególności:

* informacja o dofinansowanym przedsięwzięciu, w związku z którym przedstawiana jest kandydatura w kategorii Mecenas roku (rodzaj dofinansowanego projektu, data realizacji, wielkość przedsięwzięcia),

* informacja o wysokości udzielonego dofinansowania, w tym % jaki stanowiło wsparcie Mecenasa w stosunku do całościowego budżetu współfinansowanego projektu,

* informacja o charakterze współpracy: jednorazowy, cykliczny dotyczący określonego typu projektów, stała współpraca obejmująca różne pola działalności wspieranej instytucji / organizacji.

2. Sekretariat Dorocznych Nagród Ministra dla Instytucji dokona oceny formalnej zgłoszeń oraz procedury usunięcia braków formalnych.

3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w zgłoszeniu osoba prawna dokonująca zgłoszenia jest zobowiązana dokonać uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia powiadomienia. Za powiadomienie uznaje się korespondencję prowadzoną za pośrednictwem poczty elektronicznej, faxu, prowadzoną listownie.

4. Zgłoszenia do konkursu na Doroczne Nagrody Ministra dla Instytucji nie będą rozpatrywane w przypadku:

a.) zgłoszenia po terminie (z zastrzeżeniem sytuacji, gdy termin składania zgłoszeń zostaje przesunięty do pierwszego posiedzenia Kapituły Dorocznych Nagród Ministra dla Instytucji),

b.) wycofania wniosku przez podmiot dokonujący zgłoszenia,

c.) braków formalnych, jeżeli nie zostały one usunięte w terminie określonym w pkt 3.

5. Regulamin konkursu można pobrać ze strony internetowej: http://www.mkidn.gov.pl http://www.nck.pl/. Z chwilą dokonania zgłoszenia, osoby i organy wskazane w dokumentacji zgłoszeniowej jako zgłaszający stają się uczestnikami konkursu i zgadzają się na postanowienia niniejszego Regulaminu. Akceptacja Regulaminu przez uczestnika konkursu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego wszystkie postanowienia. Dobrowolnie przystąpiłem do uczestnictwa w konkursie. Dane zawarte w zgłoszeniu są zgodne z prawdą. Oświadczam, że wszelkie treści, w tym dzieła, zdjęcia i dane osobowe udostępnione w związku z konkursem są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Jednocześnie oświadczam, iż osoby trzecie, których dane osobowe zostały wykorzystane w nadesłanej przez uczestnika projektu pracy, wyraziły zgodę na ich publikację.

6. Nadesłane zgłoszenia wraz z dokumentacją pozostają w archiwum Dorocznej Nagrody Ministra dla Instytucji przez okres 3 lat od zakończenia danej edycji. Po upływie tego okresu tylko dokumentacja nagrodzonych i wyróżnionych kandydatów pozostaje w Archiwum Dorocznych Nagród Ministra dla Instytucji wieczyście, natomiast dokumentacja wszystkich nie nagrodzonych i nie wyróżnionych zgłoszeń ulega wybrakowaniu zgodnie z procedurą archiwalną.

7. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) przez Organizatora w celach prowadzenia spraw związanych z przyznawaniem Dorocznych Nagród Ministra dla Instytucji.

VII. Miejsce i termin składania zgłoszeń:

1. Zgłoszenia powinny zostać nadesłane na adres Organizatora:

Narodowe Centrum Kultury

ul. Senatorska 12

00–082 Warszawa

z dopiskiem: Konkurs na Doroczne Nagrody Ministra dla Instytucji.

2. Zgłoszenia składa się do dnia 31 grudnia każdego roku, a w uzasadnionych przypadkach do pierwszego posiedzenia Kapituły Dorocznych Nagród Ministra dla Instytucji, o których Organizator będzie informował każdorazowo w ogłoszeniu o danej edycji konkursu.

VIII. Kapituła Dorocznych Nagród Ministra dla Instytucji:

1. Kontrolę nad prawidłowością przebiegu Dorocznych Nagród Ministra dla Instytucji oraz ocenę kandydatur sprawować będzie Kapituła Dorocznych Nagród Ministra dla Instytucji.

2. Kapituła składa się z 12 członków, których na okres jednego roku powołuje Minister.

3. Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący wybrany przez jej członków większością głosów. Przewodniczący spośród członków kapituły wyznacza wiceprzewodniczącego.

4. Dla ważności obrad Kapituły wymagane jest quorum stanowiące ponad połowę całkowitej liczby członków Kapituły.

5. Uchwały Kapituły są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

6. Skład Kapituły jest jawny i opublikowany na stronie internetowej Organizatora.

7. Na wniosek członków Kapituły w proces oceny zgłoszeń mogą zostać zaangażowani eksperci, których opinia będzie stanowić uzupełnienie informacji przedstawionych we wnioskach. Opinie ekspertów nie są wiążące dla Kapituły.

8. Członek Kapituły może w dowolnym momencie zrezygnować z członkostwa.

9. Nowi członkowie Kapituły mogą zostać powołani w trakcie trwania Dorocznych Nagród Ministra dla Instytucji jedynie w przypadku gdy z przyczyn losowych udział z któregoś z członków Kapituły nie będzie możliwy lub w przypadku, o którym mowa w pkt 8.

10. Członkowie Kapituły pełnią swoją funkcję społecznie.

11. Za przygotowanie dokumentacji na posiedzenia Kapituły, współpracę z jej członkami lub powołanymi na wniosek kapituły ekspertami oraz za przygotowanie sprawozdań z jej posiedzeń odpowiada Sekretariat Dorocznych Nagród Ministra dla Instytucji.

12. Z przebiegu konkursu Dorocznych Nagród Ministra dla Instytucji Kapituła sporządza protokół, zawierający w szczególności listę laureatów oraz rodzaj nagrody przyznanej poszczególnym laureatom.

13. Nagrodę wręcza Minister.

IX. Nagrody

1. Nagrody przyznawane są za rok poprzedzający rok organizacji kolejnej edycji konkursu.

2. Przewiduje się przyznanie następujących nagród w poszczególnych kategoriach:

a.) w kategorii Instytucja roku – nie więcej niż pięć równorzędnych nagród w danym roku kalendarzowym,

b.) w kategorii Wydarzenie roku –jedną nagrodę,

c.) w kategorii Mecenas roku – jedną nagrodę.

3. Doroczna Nagroda Ministra dla Instytucji jest nagrodą honorową i składa się na nią:

a.) dyplom Ministra,

b.) statuetka.

4. Laureaci zostaną poinformowani o przyznaniu nagród pisemnie.

X. Terminy dotyczące przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu:

1. Ocena formalna wniosków oraz usuwanie błędów formalnych do 15 kwietnia każdego roku.

2. Prace Kapituły przewidziane są w terminie: 15 kwietnia – 5 maja każdego roku

3. Laureaci zostaną ogłoszeni: do 10 maja każdego roku.

4. Laureaci Nagrody zostaną podani do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.mkidn.gov.pl, na której będzie znajdowała się pełna lista laureatów z poszczególnych edycji konkursu Dorocznej Nagroda Ministra dla Instytucji.

5. O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni odrębnie listownie.

XI. Wykorzystanie prac

1. Organizator Dorocznych Nagród Ministra dla Instytucji zastrzegają prawo bezpłatnego wykorzystania fragmentów lub całości przedstawionych do konkursu prac lub ich opublikowania w wybranych przez organizatora publikacjach, w tym w formie książkowej, gazetach, periodykach, tygodnikach lub magazynach jak również na stronach internetowych i w utworach audiowizualnych w celu promowania konkursu lub pracy konkursowej.

2. Szczegółowe warunki wykorzystania prac zostaną uregulowane w odrębnej umowie pomiędzy autorem pracy a Organizatorem.

XII. Organizacja konkursu Dorocznych Nagród Ministra dla Instytucji:

1. Za prawidłowe przeprowadzenie procedury konkursowej odpowiedzialne jest:

Narodowe Centrum Kultury

ul. Senatorska 12

00–082 Warszawa

2. Sekretariat konkursu prowadzi i udziela informacji:

......

Narodowego Centrum Kultury

tel.:

e-mail: @nck.pl

XIII. Postanowienia końcowe

1. Organizator Dorocznych Nagród Ministra nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie lub usługi poczty elektronicznej, z których korzystać będą uczestnicy konkursu. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z organizacją konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.

2. We wszystkich szczegółowych kwestiach (jak również w wyjątkowych okolicznościach, nie objętych niniejszym regulaminem) decyzje będzie podejmował Minister.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-31
  • Data wejścia w życie: 2010-03-23
  • Data obowiązywania: 2010-03-23
  • Dokument traci ważność: 2011-01-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA