REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 6 poz. 57

DECYZJA Nr 11
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Tekst pierwotny

zmieniająca decyzję w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz opiniowania wniosków o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości

Na podstawie art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.2)), rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do występowania z wnioskiem o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości oraz wymogów formalnych, jakim powinien odpowiadać ten wniosek (Dz. U. Nr 13, poz. 134) oraz 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. U. Nr 52, poz. 626 oraz z 2007 r. Nr 210, poz. 1531) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 9 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz opiniowania wniosków o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości (Dz. Urz. MKiDN Nr 2, poz. 22), wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 4

a) w § 1:

– ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Stypendia są przyznawane w następujących dziedzinach:

a) literatura,

b) sztuki plastyczne,

c) muzyka,

d) taniec,

e) teatr i film,

f) opieka nad zabytkami,

g) upowszechnianie kultury, w tym twórczość ludowa.”;

– w ust. 4 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) absolwenci szkół artystycznych przed upływem dwóch lat od uzyskania tytułu magistra.”;

b) w § 3 „

– ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podczas oceny formalnej pracownicy Departamentu Mecenatu Państwa Ministerstwa wzywa wnioskodawcę pisemnie do uzupełnienia wniosku o stypendium, w przypadku stwierdzenia braków we wniosku.”

– ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wnioski zawierające nieuzupełnione braki, pomimo wezwania do ich uzupełnienia, stają się błędami formalnymi i nie są rozpatrywane przez Komisję, a odsyłane wnioskodawcom.”

– ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Brak we wniosku występuje w sytuacji, gdy:

a) program wniosku jest niezgodny z dziedzinami, w których przyznawane są stypendia, bądź zadaniami na które przyznawane jest stypendium,

b) harmonogram realizacji programu stypendium jest niezgodny z terminem składania wniosków,

c) brak któregokolwiek z obowiązkowych załączników.”

c) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Stypendysta zobowiązany jest do:

a) wykonywania przyjętego programu stypendium zgodnie z przedstawionym programem merytorycznym oraz harmonogramem załączonymi do umowy,

b) wprowadzenia korekty programu stypendium i harmonogramu jego realizacji w przypadku otrzymania stypendium na okres krótszy niż wnioskowany,

c) złożenia sprawozdania końcowego z wykonania programu stypendium,

d) wprowadzenia korekt i uzupełnień do przedstawionego sprawozdania,

e) przedstawienia, na żądanie Komisji lub Ministra, bieżących wyników realizacji programu stypendium lub w ustalonych terminach okresowych sprawozdań z wykonania tego programu,

f) poddania się czynnościom kontrolnym i sprawdzającym,

g) umieszczania w materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz na stronie internetowej, jeżeli ją posiada, wzmianki o stypendium w postaci logo Ministerstwa oraz zapisu: „Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”,

h) w przypadku otrzymania stypendium w dziedzinie opieka nad zabytkami, przedstawienia przy rozliczeniu potwierdzenia, że materiały zostały przekazane wskazanej przez stypendystę instytucji,

i) w przypadku otrzymania stypendium w dziedzinie taniec, przesłania przy rozliczeniu dokumentacji filmowej przedstawiającej realizację programu stypendialnego,

j) powiadomienia Komisji i Ministra o wystąpieniu uzasadnionych przyczyn uniemożliwiających terminowe wykonanie lub rozliczenie stypendium, w celu sporządzenia aneksu do umowy.”;

d) w § 9:

– ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Stypendysta może ponownie starać się o stypendium finansowane z budżetu Ministra po upływie trzech lat od daty przyjęcia przez Komisję rozliczenia z otrzymanego wcześniej stypendium, niezależnie od źródła jego finansowania.”,

– ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Stypendyści, którzy zostali wezwani do zwrotu całkowitej kwoty wypłaconego stypendium niezależnie od źródła jego finansowania, z tytułu nieprawidłowej realizacji programu stypendium lub z tytułu niedopełnienia obowiązków Stypendysty, mogą ponownie starać się o stypendium finansowane z budżetu Ministra po upływie pięciu lat od daty wezwania do zwrotu stypendium.”;

e) w § 11 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W dziedzinie taniec do wniosku należy dołączyć dokumentację filmową przedstawiającą warsztat taneczny wnioskującego.”.

2) w załączniku nr 5

a) w § 2:

– ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Stypendia są przyznawane w następujących dziedzinach:

a) literatura,

b) sztuki plastyczne,

c) muzyka,

d) taniec,

e) teatr i film,

f) opieka nad zabytkami,

g) upowszechnianie kultury, w tym twórczość ludowa.”;

– w ust. 5 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) absolwenci szkół artystycznych przed upływem dwóch lat od uzyskania tytułu magistra.”;

b) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wnioski zawierające niepoprawione błędy formalne, pomimo wezwania do ich uzupełnienia, nie są rozpatrywane przez Komisję i są odsyłane wnioskodawcom.”;

c) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Stypendysta zobowiązany jest do:

a) wykonywania przyjętego programu stypendium zgodnie z przedstawionym programem merytorycznym oraz harmonogramem załączonymi do umowy,

b) wprowadzenia korekty programu stypendium i harmonogramu jego realizacji w przypadku otrzymania stypendium na okres krótszy niż wnioskowany,

c) złożenia sprawozdania końcowego z wykonania programu stypendium,

d) wprowadzenia korekt i uzupełnień do przedstawionego sprawozdania,

e) przedstawienia, na żądanie Komisji lub Ministra, bieżących wyników realizacji programu stypendium lub w ustalonych terminach okresowych sprawozdań z wykonania tego programu,

f) poddania się czynnościom kontrolnym i sprawdzającym,

g) umieszczania w materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz na stronie internetowej, jeżeli ją posiada, wzmianki o stypendium w postaci logo Ministerstwa oraz zapisu: „Zrealizowano w ramach stypendium z Funduszu Promocji Twórczości”,

h) w przypadku otrzymania stypendium w dziedzinie opieka nad zabytkami, przedstawienia przy rozliczeniu potwierdzenia, że materiały zostały przekazane wskazanej przez stypendystę instytucji,

i) w przypadku otrzymania stypendium w dziedzinie taniec, przesłania przy rozliczeniu dokumentacji filmowej przedstawiającej realizację programu stypendialnego,

j) powiadomienia Komisji i Ministra o wystąpieniu uzasadnionych przyczyn uniemożliwiających terminowe wykonanie lub rozliczenie stypendium, w celu sporządzenia aneksu do umowy.”;

d) w § 10:

– ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Stypendysta może ponownie starać się o stypendium ze środków finansowych z Funduszu po upływie trzech lat od daty przyjęcia przez Komisję rozliczenia z otrzymanego wcześniej stypendium, niezależnie od źródła jego finansowania.”,

– ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Stypendyści, którzy zostali wezwani do zwrotu całkowitej kwoty wypłaconego stypendium niezależnie od źródła jego finansowania, z tytułu nieprawidłowej realizacji programu stypendium lub z tytułu niedopełnienia obowiązków Stypendysty, mogą ponownie starać się o stypendium ze środków finansowych z Funduszu po upływie pięciu lat od daty wezwania do zwrotu stypendium.”;

e) w § 12 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W dziedzinie taniec do wniosku należy dołączyć dokumentację filmową przedstawiającą warsztat taneczny wnioskującego.”.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bogdan Zdrojewski

 

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 21, poz. 164, Nr 94, poz. 658, Nr 121, poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 181, poz. 1293, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 152, poz. 1016.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA