REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 2 poz. 22

DECYZJA Nr 9
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 17 maja 2010 r.

w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz opiniowania wniosków o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.2)), rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do występowania z wnioskiem o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości oraz wymogów formalnych, jakim powinien odpowiadać ten wniosek (Dz. U. Nr 13, poz. 134) oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. U. Nr 52, poz. 626 oraz z 2007 r. Nr 210, poz. 1531) postanawia się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się komisję do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz opiniowania wniosków o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości, zwaną dalej „Komisją”.

2. Regulamin pracy Komisji jest określony w Załączniku Nr 1 do Decyzji.

3. Skład Komisji jest określony w Załączniku Nr 2 do Decyzji.

§ 2.

1. Komisja działa poprzez cztery Podkomisje:

a) Podkomisję stypendialną do spraw przyznawania stypendiów z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków finansowych Funduszu Promocji Twórczości w dziedzinach: sztuki plastyczne, upowszechnianie kultury (w tym twórczość ludowa) i opieka nad zabytkami,

b) Podkomisję stypendialną do spraw przyznawania stypendiów z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków finansowych Funduszu Promocji Twórczości w dziedzinach: literatura, muzyka i taniec, teatr i film,

c) Podkomisję do spraw opiniowania wniosków o pokrycie w całości lub w części kosztów wydań utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej oraz wydań dla niewidomych z Funduszu Promocji Twórczości,

d) Podkomisję do spraw przyznawania pomocy socjalnej z Funduszu Promocji Twórczości.

2. Skład czterech Podkomisji jest określony w Załączniku Nr 3 do Decyzji.

3. Regulamin przyznawania i rozliczania stypendiów z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest określony w Załączniku Nr 4 do Decyzji.

4. Regulamin przyznawania i rozliczania stypendiów z Funduszu Promocji Twórczości jest określony w Załączniku Nr 5 do Decyzji.

5. Regulamin przyznawania dofinansowania na pokrycie w całości lub w części kosztów wydań utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej oraz wydań dla niewidomych z Funduszu Promocji Twórczości jest określony w Załączniku Nr 6 do Decyzji.

6. Regulamin przyznawania pomocy socjalnej z Funduszu Promocji Twórczości jest określony w Załączniku Nr 7 do Decyzji.

§ 3.

Traci moc Decyzja Nr 10 z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz opiniowania wniosków o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości.

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bogdan Zdrojewski

 

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 21, poz. 164, Nr 94, poz. 658 i Nr 121, poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 181, poz. 1293 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241.

Załącznik 1. [REGULAMIN KOMISJI do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz opiniowania wniosków o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości]

Załącznik Nr 1
do Decyzji Nr 9 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 17 maja 2010 r.

REGULAMIN KOMISJI
do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz opiniowania wniosków o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz opiniowania wniosków o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości (zwanej dalej Komisją) określa zasady powoływania składu Komisji, zadania oraz sposób działania Komisji.

§ 2.

Ilekroć w Regulaminie Komisji jest mowa o:

1) Ministrze – rozumie się przez to ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

2) Ministerstwie – rozumie się przez to Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

3) dofinansowaniu do wydań – rozumie się przez to dofinansowanie wniosków o pokrycie w całości lub w części kosztów wydań utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej oraz wydań dla niewidomych;

4) Funduszu – rozumie się przez to Fundusz Promocji Twórczości.

§ 3.

1. Wysokość środków finansowych, pochodzących z budżetu Ministra, przeznaczonych na stypendia dla osób zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i opieką nad zabytkami ustala co roku Minister.

2. Środki Funduszu na dofinansowanie wydań, stypendia oraz pomoc socjalną dla twórców przeznacza się w granicach rocznego planu finansowego Funduszu, zatwierdzonego przez Ministra.

3. Wysokość jednostkowego stypendium z budżetu Ministra powinna zawierać się w kwocie od minimum stanowiącego wysokość przeciętnego wynagrodzenia (za 4 kwartał roku poprzedzającego nabór wniosków, ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny) do maksimum stanowiącego wysokość trzech przeciętnych wynagrodzeń.

Rozdział 2

Powoływanie i organizacja pracy Komisji

§ 4.

1. Minister powołuje i odwołuje członków Komisji oraz jej Sekretarzy, po zasięgnięciu opinii właściwych stowarzyszeń twórców.

2. Członkowie Komisji powoływani są na okres dwóch lat.

§ 5.

1. Komisja obraduje w pełnym składzie lub w Podkomisjach.

2. Podczas posiedzeń Komisji w pełnym składzie, jej pracami kieruje Przewodniczący lub Zastępca, wybrani spośród przewodniczących Podkomisji.

3. Komisja obradując w pełnym składzie jest organem opiniującym projekty zmian regulaminów dotyczących zasad przyznawania stypendiów z budżetu Ministra osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz zasad wydatkowania środków z Funduszu Promocji Twórczości.

4. Na wniosek Przewodniczącego Komisji lub dowolnej Podkomisji oraz na wniosek Ministra Komisja lub poszczególne Podkomisje mogą obradować w dodatkowym terminie, nie uzależnionym od trybu naboru wniosków lub nadsyłania podań o pomoc socjalną.

5. W obradach Komisji lub jej Podkomisji mogą uczestniczyć reprezentanci Ministerstwa.

6. Członkowie Komisji uczestniczą w jej pracach społecznie, otrzymują jednak zwrot kosztów podróży i noclegów na zasadach określonych w przepisach dotyczących należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

§ 6.

Do obowiązków Przewodniczącego Komisji należy:

a) prowadzenie posiedzeń,

b) poddawanie wniosków pod głosowanie,

c) rozstrzyganie kwestii spornych,

d) zatwierdzanie protokołów z posiedzeń.

§ 7.

1. Funkcje Sekretarzy Komisji sprawują pracownicy Ministerstwa.

2. Do zadań Sekretarzy należy:

a) utrzymanie kontaktu z członkami Komisji,

b) przygotowanie materiałów na posiedzenia,

c) uzgadnianie terminu posiedzeń prac Komisji lub jej Podkomisji,

d) określenie harmonogramu prac, przedkładanego do akceptacji członkom Komisji lub i jej Podkomisji.

3. Sekretarze Komisji nie biorą udziału w głosowaniach.

§ 8.

1. Posiedzenie Komisji uważa się za ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków.

2. Decyzje Komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym, większością głosów członków obecnych na posiedzeniu i nie wymagają uzasadnień pisemnych.

3. W przypadku równowagi głosów, decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji.

4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego decydujący jest głos jego Zastępcy.

5. W przypadku nieobecności członek Komisji, może upoważnić pisemnie (załącznik nr 1 do Regulaminu Komisji) wskazaną przez siebie osobę, do brania udziału w posiedzeniu Komisji lub jej właściwej Podkomisji i głosowania w jego imieniu.

6. W przypadku gdy członek Komisji znajduje się w stosunku służbowej zależności lub jest spokrewniony z osobą wnioskującą o stypendium, dofinansowanie do wydań lub o przyznanie pomocy socjalnej, nie bierze udziału w głosowaniu nad wnioskiem tej osoby.

§ 9.

1. Postanowienia niniejszego rozdziału dotyczące organizacji pracy Komisji stosuje się odpowiednio do pracy Komisji obradującej w poszczególnych Podkomisjach.

2. Komisja działa poprzez cztery Podkomisje:

a) Podkomisję stypendialną ds. przyznawania stypendiów z budżetu Ministra oraz ze środków finansowych Funduszu w dziedzinach: sztuki plastyczne, upowszechnianie kultury (w tym twórczość ludowa) i opieka nad zabytkami,

b) Podkomisję stypendialną ds. przyznawania stypendiów z budżetu Ministra oraz ze środków finansowych Funduszu w dziedzinach: literatura, muzyka i taniec, teatr i film,

c) Podkomisję ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie do wydań,

d) Podkomisję ds. przyznawania pomocy socjalnej z Funduszu.

Rozdział 3

Zadania oraz tryb pracy poszczególnych Podkomisji

§ 10.

1. Do zadań realizowanych przez poszczególne Podkomisje należy:

a) rozpatrywanie wniosków o przyznanie stypendiów z budżetu oraz środków, z Funduszu w dziedzinach: sztuki plastyczne, upowszechnianie kultury (w tym twórczość ludowa) i opieka nad zabytkami,

b) rozpatrywanie wniosków o przyznanie stypendiów z budżetu oraz środków z Funduszu w dziedzinach: literatura, muzyka i taniec, teatr i film,

c) rozpatrywanie wniosków o przyznanie dofinansowania do wydań z środków finansowych Funduszu,

d) rozpatrywanie podań o przyznanie pomocy socjalnej,

e) przedstawienie Ministrowi, w postaci protokołów z posiedzeń Podkomisji, list osób rekomendowanych do przyznania stypendiów, pomocy socjalnej oraz instytucji, którym przyznano dofinansowanie do wydań,

f) dokonanie ostatecznego rozliczenia merytorycznego stypendystów,

g) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania zadania objętego dofinansowaniem do wydań,

h) podjęcie ewentualnej decyzji o okresowej kontroli wybranych umów stypendialnych lub umów o dofinansowanie do wydań.

§ 11.

1. Podkomisje stypendialne ds. przyznawania stypendiów z budżetu Ministra oraz ze środków finansowych Funduszu w dziedzinach: sztuki plastyczne, upowszechnianie kultury (w tym twórczość ludowa) i opieka nad zabytkami oraz w dziedzinach: literatura, muzyka i taniec, teatr i film – obradują dwa razy do roku.

2. Podczas posiedzeń rozpatrywane są zarówno wnioski o przyznanie stypendiów złożone w aktualnym naborze, jak i oceniane są oraz zatwierdzane merytorycznie sprawozdania końcowe, złożone przez stypendystów z poprzednich naborów.

3. Podczas pierwszego posiedzenia Podkomisje przyznają stypendia zarówno ze środków z budżetu Ministra jak i Funduszu.

4. Podczas drugiego posiedzenia Podkomisje przyznają jedynie stypendia finansowane z budżetu Ministra.

5. Posiedzenia Podkomisji odbywają się w terminie do 120 dni od daty zakończenia naboru wniosków o stypendia.

6. Podczas naboru wniosków o stypendia z budżetu Ministra, składanych do dnia 31 stycznia, Podkomisje przyznają jedynie stypendia półroczne.

7. Podczas naboru wniosków o stypendia z budżetu Ministra, składanych do dnia 31 lipca, Podkomisje przyznają zarówno stypendia roczne jak i półroczne.

8. Podczas naboru wniosków o stypendia z Funduszu, składanych do dnia 30 stycznia, Podkomisje przyznają zarówno stypendia roczne jak i półroczne.

§ 12.

1. Podkomisja ds. opiniowania wniosków o przyznanie dofinansowania do wydań ze środków finansowych Funduszu obraduje raz w roku.

2. Podczas posiedzeń rozpatrywane są wnioski o przyznanie dofinansowania złożone w aktualnym naborze. Ponadto Podkomisja zapoznaje się ze sprawozdaniami końcowymi zrealizowanych projektów wydawniczych, złożonych przez Beneficjenta.

3. Posiedzenia Podkomisji odbywają się w terminie do 90 dni od daty zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie do wydań.

4. Wnioski o przyznanie dofinansowania do wydań ze środków finansowych Funduszu są oceniane również w zakresie pomocy publicznej.

§ 13.

1. Podkomisja ds. przyznawania pomocy socjalnej z Funduszu Promocji Twórczości obraduje nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Podania, które wpłynęły później niż na 10 dni przed ustalonym terminem posiedzenia Podkomisji, będą rozpatrywane podczas jej kolejnego posiedzenia.

Załącznik 2.

Załącznik nr 2
do Decyzji Nr 9 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 17 maja 2010 r.

Skład KOMISJI do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i opieką nad zabytkami oraz opiniowania wniosków o przyznanie środków z FPT:

 

Osoba rekomendowana

Dziedzina

Instytucja

1

dr. Małgorzata Chmurzyńska

muzykolog

Uniwersytet Muzyczny
im. F. Chopina, Stowarzyszenie Artystów Muzyków

2

Marek Chodaczyński

Teatr lalkarski

Stowarzyszenie Twórcze UNIA Teatr Niemożliwy,

3

Marek Chołoniewski

Muzyka elektroniczna

Akademia Muzyczna w Krakowie

4

Tomasz Cyz

Muzykolog-teoria muzyki i literatura

NinA

5

Marzena Dudzik-Koluch

Animator kultury

Stowarzyszenie EKSIT

6

prof. Jacek Dyrzyński

malarstwo

ASP Warszawa

7

Alina Gałązka

Aktorstwo, tworzenie spektakli

Stowarzyszenie Klon/Jawor, Teatr Komuna Otwock

8

Hanna Karpińska

tłumacz

ZLP

9

Paweł Kędzierski

film

Stowarzyszenie Filmowców Polskich

10

Leszek Bzdyl

taniec

Teatru Dada von Bzdülöw

11

Krystyna Krupska-Wysocka

reżyser

Stowarzyszenie Filmowców Polskich

12

Jerzy Kucia

Film animowany

 

13

Dominik Kuryłek

Historyk sztuki

Muzeum Narodowe w Krakowie

14

Stanisław Lackowski

Malarstwo/rzeźba

ZAP

15

Aleksander Lasoń

kompozytor

Akademia Muzyczna w Katowicach

16

prof. Jakub Lewicki

konserwatorstwo

UKSW

17

Waldemar Majcher

Twórczość ludowa

Stowarzyszenie Twórców Ludowych

18

Alicja Mironiuk

etnograf

Państwowe Muzeum Etnograficzne

19

Przemysław Pintal

rysunek

ASP Wrocław

20

prof. Wiesław Procyk

Konserwatorstwo - rzeźba, publikacje naukowe

ASP Warszawa

21

Jolanta Rycerska

fotografia

ZPAF

22

Wojciech Pukocz

multimedia

ASP Wrocław

23

prof. Małgorzata Rozbicka

architektura

Politechnika Warszawska

24

Piotr Rodowicz

muzyka

Państwowa Szkoła Muzyczna

25

Leszek Szaruga

literatura

Polski PEN Club

26

Milada Ślizińska

Sztuki wizualne

CSW Zamek Ukazdowski

27

Katarzyna Trojanowska

 

Willa Decjusza

28

Karol Urbański

choreografia

Teatr Wielki

29

Aldona Zawadzka

wydawca

PIK

30

Pracownicy Ministerstwa:

 

 

31

Donata Jaworska

 

 

 

Bożena Sawicka

 

 

 

Załącznik 3.

Załącznik nr 3
do Decyzji Nr 9 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 17 maja 2010 r.

Podział szczegółowy na poszczególne podkomisje:

1) PODKOMISJA ds. stypendiów z dziedziny opieki nad zabytkami, sztuk plastycznych i upowszechniania kultury.

 

Osoba rekomendowana

Dziedzina

Instytucja

Opieka nad zabytkami

1

Katarzyna Trojanowska

 

Willa Decjusza

2

prof. Małgorzata Rozbicka

architektura

Politechnika Warszawska

3

prof. Jakub Lewicki

konserwatorstwo

UKSW

4

prof. Wiesław Procyk

Konserwatorstwo - rzeźba, publikacje naukowe

ASP Warszawa

Sztuki plastyczne

5

Wojciech Pukocz

multimedia

ASP Wrocław

6

Stanisław Lackowski

Malarstwo/rzeźba

ZAP

7

Jolanta Rycerska

fotografia

ZPAF

8

Milada Ślizińska

Sztuki wizualne

CSW Zamek Ukazdowski

9

Dominik Kuryłek

Historyk sztuki

Muzeum Narodowe w Krakowie

10

Przemysław Pintal

rysunek

ASP Wrocław

11

prof. Jacek Dyrzyński

malarstwo

ASP Warszawa

Upowszechnianie kultury

12

Marzena Dudzik-Koluch

Animator kultury

Stowarzyszenie EKSIT

13

Waldemar Majcher

Twórczość ludowa

Stowarzyszenie Twórców Ludowych

14

Alicja Mironiuk

etnograf

Państwowe Muzeum Etnograficzne

 

2) PODKOMISJA ds. stypendiów z dziedziny literatury, teatru i filmu, muzyki i tańca

 

Osoba rekomendowana

Dziedzina

Instytucja

Muzyka

1

Tomasz Cyz

Muzykolog-teoria muzyki i literatura

NinA

2

Piotr Rodowicz

muzyka

Państwowa Szkoła Muzyczna

3

Aleksander Lasoń

kompozytor

Akademia Muzyczna w Katowicach

4

dr. Małgorzata Chmurzyńska

muzykolog

Uniwersytet Muzyczny
im. F. Chopina, Stowarzyszenie Artystów Muzyków

5

Marek Chołoniewski

Muzyka elektroniczna

Akademia Muzyczna w Krakowie

Taniec

6

Leszek Bzdyl

taniec

Teatru Dada von Bzdülöw

7

Karol Urbański

choreografia

Teatr Wielki

Teatr

 

8

Alina Gałązka

Aktorstwo, tworzenie spektakli

Stowarzyszenie Klon/Jawor, Teatr Komuna Otwock

9

Marek Chodaczyński

Teatr lalkarski

Stowarzyszenie Twórcze UNIA Teatr Niemożliwy,

Film

10

Jerzy Kucia

Film animowany

 

11

Paweł Kędzierski

film

Stowarzyszenie Filmowców Polskich

12

Krystyna Krupska-Wysocka

reżyser

Stowarzyszenie Filmowców Polskich

Literatura

14

Leszek Szaruga

literatura

Polski PEN Club

15

Hanna Karpińska

tłumacz

ZLP

16

Aldona Zawadzka

wydawca

PIK

 

3) PODKOMISJA ds. pomocy socjalnej

 

Osoba rekomendowana

Dziedzina

Instytucja

1

prof. Jacek Dyrzyński

malarstwo

ASP Warszawa

2

Marek Chodaczyński

Teatr lalkarski

Stowarzyszenie Twórcze UNIA Teatr Niemożliwy,

3

Hanna Karpińska

tłumacz

ZLP

4

Paweł Kędzierski

film

Stowarzyszenie Filmowców Polskich

5

dr. Małgorzata Chmurzyńska

muzykolog

Uniwersytet Muzyczny
im. F. Chopina, Stowarzyszenie Artystów Muzyków

6

Waldemar Majcher

Twórczość ludowa

Stowarzyszenie Twórców Ludowych

 

Pracownicy MKiDN:

 

 

 

Donata Jaworska

 

 

 

Bożena Sawicka

 

 

 

4) PODKOMISJA ds. dotacji

 

Osoba rekomendowana

Dziedzina

Instytucja

1

prof. Jakub Lewicki

konserwatorstwo

UKSW

2

prof. Wiesław Procyk

Konserwatorstwo -rzeźba, publikacje naukowe

ASP Warszawa

3

Dominik Kuryłek

Historyk sztuki

Muzeum Narodowe w Krakowie

4

Alicja Mironiuk

etnograf

Państwowe Muzeum Etnograficzne

5

Tomasz Cyz

Muzykolog-teoria muzyki i literatura

NinA

6

Leszek Bzdyl

taniec

Teatru Dada von Bzdülöw

7

Alina Gałązka

Aktorstwo, tworzenie spektakli

Stowarzyszenie Klon/Jawor, Teatr Komuna Otwock

8

Krystyna Krupska-Wysocka

reżyser

Stowarzyszenie Filmowców Polskich

9

Aldona Zawadzka

wydawca

PIK

 

Załącznik 4. [REGULAMIN PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA STYPENDIÓW Z BUDŻETU MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO]

Załącznik nr 4
do Decyzji Nr 9 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 17 maja 2010 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA STYPENDIÓW Z BUDŻETU MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 1

Nabór wniosków i zasady przyznawania stypendiów finansowanych z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

§ 1.

1. Stypendia są przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.

2. Stypendia są przyznawane w następujących dziedzinach:

a) literatura,

b) sztuki plastyczne,

c) muzyka i taniec,

d) teatr i film,

e) opieka nad zabytkami,

f) upowszechnianie kultury (w tym twórczość ludowa).

3. Stypendia nie mogą zostać przyznane na:

a) prace doktorskie,

b) zakupy (np. instrumentów, materiałów plastycznych, wyposażenia pracowni),

c) dofinansowanie nauki na terenie Polski, jak i poza jej granicami.

4. O stypendia nie mogą wnioskować osoby, które:

a) ubiegające się (w równolegle ogłoszonym naborze wniosków) o stypendium z Funduszu Promocji Twórczości na dofinansowanie wybitnych działań twórczych,

b) są upoważnione do ubiegania się o Stypendium dla uczniów szkół artystycznych ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego za osiągnięcia artystyczne przyznawane uczniom szkół i uczelni artystycznych,

c) są upoważnione do ubiegania się o stypendium ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

d) inni uczniowie i studenci.

§ 2.

1. Wnioski o stypendia z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zwanego dalej Ministrem) przyjmowane są dwa razy w roku.

2. Termin składania wniosków w pierwszym naborze upływa 31 stycznia każdego roku. W pierwszym naborze:

a) przyznawane są jedynie stypendia półroczne,

b) stypendia obejmują okres od 1 lipca do 31 grudnia danego roku.

3. Termin składania wniosków w drugim naborze upływa 31 lipca każdego roku. W drugim naborze:

a) przyznawane są zarówno stypendia roczne, jak i półroczne,

b) stypendia półroczne obejmują okres od 1 stycznia do 30 czerwca następnego roku,

c) stypendia roczne obejmują okres od 1 stycznia do 31 grudnia następnego roku.

4. Wnioski należy przesyłać pocztą bądź składać osobiście w kancelarii Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zwanego dalej Ministerstwem). Wnioski można składać do ostatniego dnia w danym naborze. W wypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego.

5. Jeżeli ostatni dzień składania wniosków przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, terminem obowiązującym (również w odniesieniu do wniosków przesyłanych drogą listowną) jest dzień roboczy następujący po tej dacie.

§ 3.

1. Złożone wnioski są rozpatrywane pod względem formalnym przez pracowników Departamentu Mecenatu Państwa Ministerstwa w terminie do 90 dni od daty zakończenia naboru wniosków.

2. Podczas oceny formalnej pracownicy Departamentu Mecenatu Państwa Ministerstwa wzywa wnioskodawcę pisemnie do uzupełnienia wniosku o stypendium, w przypadku stwierdzenia błędów formalnych we wniosku.

3. Brak uzupełnienia wniosku (w zakresie określonym przez pracowników Departamentu Mecenatu Państwa Ministerstwa) w terminie do 14 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o konieczności dokonania uzupełnień, oznacza rezygnację z ubiegania się o stypendium.

4. Wnioski zawierające błędy formalne nie są rozpatrywane przez Komisję i są odsyłane wnioskodawcom.

5. Błąd formalny występuje w sytuacji, gdy:

a) program wniosku jest niezgodny z dziedzinami, w których przyznawane są stypendia, bądź zadaniami na które przyznawane jest stypendium,

b) harmonogram realizacji programu stypendium jest niezgodny z terminem składania wniosków,

c) brak któregokolwiek z obowiązkowych załączników.

6. Wnioski nie zawierające uchybień formalnych są oceniane merytorycznie przez Komisję, w czasie posiedzenia Komisji, które odbywa się w terminie do 120 dni od daty zakończenia naboru wniosków o stypendia.

§ 4.

1. Stypendia przyznawane są decyzją Ministra na podstawie rekomendacji jednej z dwóch Podkomisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i opieką nad zabytkami oraz opiniowania wniosków o przyznanie środków z Funduszu - właściwej dla dziedziny, w której zostało przyznane stypendium.

2. Decyzja Ministra o przyznaniu stypendium ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie.

3. Decyzja Ministra o przyznaniu stypendium zapada w następujących terminach:

a) w I naborze od dnia 15 maja do 30 czerwca danego roku,

b) w II naborze od dnia 15 listopada do 31 grudnia danego roku,

§ 5.

1. Stypendium może zostać przyznane na okres krótszy niż wnioskowany we wniosku o jego przyznanie.

2. Komisja przyznając stypendium na okres krótszy niż wskazany we wniosku wskazuje zakres programu stypendium, jaki ma zostać zrealizowany w tym terminie.

3. W przypadku otrzymania stypendium na okres krótszy niż wnioskowany, i akceptacji tego stypendium, Stypendysta jest zobowiązany przedłożyć korektę programu stypendium i harmonogramu jego realizacji, zgodną ze wskazaniami Komisji. Korekta powinna zostać złożona w terminie do 15 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyznaniu stypendium.

4. Korekta jest załączana do umowy stypendialnej i jest jej integralną częścią.

5. Niezłożenie korekty programu i harmonogramu stypendium oznacza rezygnację z przyznanego stypendium.

§ 6.

Stypendysta zobowiązany jest do:

a) wykonania przyjętego programu stypendium zgodnie z przedstawionym programem merytorycznym oraz harmonogramem, załączonymi do umowy,

b) wprowadzenia korekty programu stypendium i harmonogramu jego realizacji, w przypadku otrzymania stypendium na okres krótszy niż wnioskowany,

c) złożenia sprawozdania końcowego z wykonania programu stypendium,

d) wprowadzenia korekt i uzupełnień do przedstawionego sprawozdania,

e) przedstawienia, na żądanie Komisji lub Ministra, bieżących wyników realizacji programu stypendium (lub w ustalonych terminach okresowych sprawozdań z wykonania tego programu),

f) poddania się czynnościom kontrolnym i sprawdzającym,

g) umieszczania w materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz na stronie internetowej (jeżeli ją posiada) wzmianki o stypendium w postaci logo Ministerstwa oraz zapisu „Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”,

h) w przypadku otrzymania stypendium w dziedzinie opieka nad zabytkami przedstawienia przy rozliczeniu potwierdzenia, że materiały zostały przekazane wskazanej przez stypendystę instytucji,

i) powiadomienia Komisji i Ministra o wystąpieniu uzasadnionych przyczyn uniemożliwiających terminowe wykonanie lub rozliczenie stypendium, w celu sporządzenia aneksu do umowy.

§ 7.

1. Stypendysta jest zobowiązany do przedstawienia sprawozdania końcowego oraz dokumentacji z wykonania programu stypendium w terminie 60 dni od ostatniego dnia miesiąca zamykającego okres, na który zostało przyznane stypendium.

2. Pracownicy Departamentu Mecenatu Państwa Ministerstwa dokonują oceny formalnej przedłożonego sprawozdania końcowego w terminie 60 dni od daty jego wpłynięcia do Ministerstwa. W tym okresie mogą oni wezwać Stypendystę do przedstawienia dodatkowych wyjaśnień lub wprowadzenia stosownych uzupełnień lub korekt do sprawozdania.

3. Sprawozdania końcowe jest oceniane pod względem formalnym i merytorycznym oraz zatwierdzane przez Komisję.

4. Posiedzenie Komisji, podczas którego są oceniane pod względem formalnym i merytorycznym oraz zatwierdzane sprawozdania z wykonania programu stypendium, odbywa się w terminie do 90 dni od daty wpłynięcia sprawozdania do Ministerstwa.

5. O decyzji Komisji Stypendysta jest informowany pisemnie.

6. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy przedstawionym we wniosku a rzeczywiście wykonanym programem stypendium i jego harmonogramem, Komisja może podjąć decyzję o niezatwierdzeniu przedłożonego sprawozdania.

7. Stypendysta może odwołać się od decyzji Komisji o niezatwierdzeniu sprawozdania końcowego, w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji.

8. Odwołanie kierowane jest do Ministra, który po zasięgnięciu opinii członków Komisji, podejmuje ostateczną decyzję, w terminie 90 dni od daty wpłynięcia odwołania do Ministerstwa. Od decyzji Ministra nie przysługuje odwołanie.

§ 8.

1. W przypadku nieprawidłowej realizacji programu stypendium lub w przypadku niedopełnienia obowiązków Stypendysty, określonych w § 7 niniejszego regulaminu, Stypendysta jest zobowiązany do zwrotu całkowitej kwoty wypłaconego stypendium.

2. Zwrot całkowitej kwoty wypłaconego stypendium musi zostać dokonany przez Stypendystę w terminie do 60 dni od daty doręczenia informacji o ostatecznej decyzji Ministra.

§ 9.

1. Stypendysta może ponownie starać się o stypendium finansowane z budżetu Ministra po upływie trzech lat od daty przyjęcia przez Komisję rozliczenia z otrzymanego stypendium.

2. Warunkiem ponownego ubiegania się o stypendium jest poprawne rozliczenie formalne i merytoryczne poprzedniego stypendium, zaakceptowane przez Komisję i Ministra.

3. Stypendyści, którzy zostali wezwani do zwrotu całkowitej kwoty wypłaconego stypendium, z tytułu nieprawidłowej realizacji programu stypendium lub z tytułu niedopełnienia obowiązków Stypendysty, mogą ponownie starać się o stypendium finansowane z budżetu Ministra po upływie pięciu lat od daty wezwania do zwrotu stypendium.

4. W przypadku nieotrzymania stypendium na dany program przez kolejne dwie edycje następny złożony wniosek musi zawierać nowy program stypendialny.

5. W przypadku złożenia po raz trzeci tego samego wniosku, wniosek nie będzie rozpatrywany ze względów formalnych.

§ 10.

1. Nadesłanie wniosku o przyznanie stypendium jest równoznaczne z akceptacją warunków ich udzielania zawartych w niniejszym regulaminie.

2. Z chwilą dokonania zgłoszenia, osoby wskazane w dokumentacji zgłoszeniowej jako zgłaszający stają się wnioskodawcami.

3. Wnioskodawca dołączą do wniosku oświadczenie następującej treści: Zapoznałem się z warunkami udzielania stypendiów i akceptuję wszystkie zawarte w nich postanowienia. Dobrowolnie przystąpiłem do uczestnictwa w naborze. Dane zawarte w zgłoszeniu są zgodne z prawdą. Oświadczam, że wszelkie treści, w tym dzieła, zdjęcia i dane osobowe udostępnione w związku z naborem są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Jednocześnie oświadczam, iż osoby trzecie, których dane osobowe zostały wykorzystane w nadesłanej przez uczestnika projektu pracy, wyraziły zgodę na ich publikację.

Rozdział 2

Wymagane dokumenty

§ 11.

1. Formularz wniosku o przyznanie stypendium z budżetu należy wypełnić w wersji elektronicznej oraz wydrukować w dwóch egzemplarzach. Każdy egzemplarz musi być podpisany własnoręcznie przez kandydata. Dodatkowo obowiązkowo wymagana jest kopia formularza oraz wymienionych poniżej wszystkich załączników w wersji elektronicznej na jednym nośniku CD/DVD.

2. Wszystkie informacje dotyczące przebiegu kariery artystycznej powinny być zapisane chronologicznie.

3. Szczegółowo opisany projekt powinien zawierać: główny cel stypendium, program, harmonogram przewidywanych prac.

4. W dziedzinie opieka nad zabytkami należy wskazać instytucję, do której zostaną przekazane wyniki wykonanej pracy stypendialnej.

5. Formularz wniosku wraz z załącznikami musi być umieszczony na jednym nośniku CD/DVD.

6. Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić kompletną dokumentację w każdym naborze, w którym ubiega się o stypendium.

7. Materiały złożone w poprzednich naborach nie są wydawane ani udostępniane osobom ubiegającym się o stypendium i stanowią dokumentację archiwalną.

§ 12.

1. Wnioskodawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku następujące załączniki:

a) dokumentację własnego dorobku artystycznego (filmy, katalogi wystaw, fotografie, płyty, publikacje, dyplomy, recenzje. W dziedzinie literatury dokumentacja twórczości nie powinna przekroczyć 20 stron tekstów formatu A-4, objętość zapisanych na płycie materiałów nie może przekroczyć 300 MB.

b) dwie rekomendacje osób uznanych w danej dziedzinie, podpisane własnoręcznie przez te osoby. Rekomendacje nie mogą być kserokopiami.

2. Rekomendacje powinny dotyczyć aktualnie składanego programu zawartego w aktualnie składanym wniosku.

3. Obowiązują rekomendacje napisane nie później niż w okresie 12 miesięcy poprzedzających termin składania wniosków.

4. Rekomendacje wystawione przez osoby ubiegające się o stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w tym samym naborze nie będą uwzględnione.

5. Obowiązkiem osoby ubiegającej się o stypendium jest weryfikacja ważności rekomendacji określonej powyżej.

Rozdział 3

Zawiadomienie i ogłoszenie decyzji

§ 13.

1. Wszyscy wnioskodawcy otrzymują w formie pisemnej informację o wynikach prac Komisji oraz o decyzji Ministra w zakresie przyznania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Zawiadomienie następuje nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty decyzji Ministra.

2. Na stronach internetowych Ministerstwa są publikowane listy osób, które otrzymały stypendia w danym naborze wniosków, nie później niż po dwóch tygodniach od daty decyzji Ministra.

3. Wnioski wraz z załącznikami, które zostały ocenione negatywnie lub zostały odrzucone ze względów formalnych, są odsyłane nie później niż po dwóch miesiącach od daty decyzji Ministra.

Rozdział 4

Przekazanie stypendium

§ 14.

1. Stypendium przekazywane jest na podstawie dwustronnej umowy między Ministrem a Stypendystą.

2. Stypendium przekazywane jest w kwocie netto.

3. Miesięczna wysokość stypendium nie może przekroczyć trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za rok poprzedni, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

4. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwoty świadczeń przyznanych przez Ministra w ramach stypendiów z budżetu są opodatkowane w całości. Oznacza to, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - jako płatnik - jest zobowiązane do poboru zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z art. 35 ust. 3 i 4 ustawy.

5. W związku z powyższym stypendysta otrzyma z ministerstwa stosowny PIT w celu złożenia rocznego zeznania podatkowego (według skali podatkowej zgodnej z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania stypendysty.

§ 15.

1. Stypendia wypłacane są raz w miesiącu, do 10 dnia tego miesiąca na rachunek Stypendysty, podany w umowie, za wyjątkiem miesięcy: styczeń, lipiec (dotyczy I naboru wniosków), grudzień.

2. Stypendia przyznane w I naborze wypłacane są w ratach od 1 sierpnia danego roku. Wypłacane są dwie raty podwójne:

a) rata wypłacana w sierpniu obejmuje kwotę stypendium za lipiec i sierpień,

b) rata wypłacana w listopadzie obejmuje kwotę stypendium za listopad i grudzień.

3. Stypendia przyznane w II naborze wypłacane są w ratach od 1 lutego następnego roku:

a) w przypadku stypendiów półrocznych wypłacana jest jedna rata podwójna. Rata wypłacana w lutym obejmuje kwotę stypendium za styczeń i luty,

b) w przypadku stypendiów rocznych wypłacane są dwie raty podwójne. Rata wypłacana w lutym obejmuje kwotę stypendium za styczeń i luty. Rata wypłacana w listopadzie obejmuje kwotę stypendium za listopad i grudzień.

4. Stypendium może zostać wypłacone jednorazowo w całości. Podstawą jednorazowej wypłaty jest właściwie umotywowany wniosek stypendysty, przedstawiony w terminie do 15 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o przyznaniu stypendium.

5. Minister może nie uwzględnić wniosku stypendysty o jednorazowe wypłacenie stypendium. Od tej decyzji nie przysługuje odwołanie.

Załącznik 5. [Regulamin przyznawania i rozliczania stypendiów z Funduszu Promocji Twórczości]

Załącznik nr 5
do Decyzji Nr 9 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 17 maja 2010 r.

Regulamin przyznawania i rozliczania stypendiów z Funduszu Promocji Twórczości

Rozdział 1

Nabór wniosków i zasady przyznawania stypendiów finansowanych z Funduszu Promocji Twórczości

§ 1.

1. Liczba udzielanych stypendiów twórczych i ich wysokość zależy od wielkości środków zgromadzonych na koncie Funduszu i stanowi do 60% jego przychodów.

2. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zwany dalej Ministrem) zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości kwoty przyznanego stypendium oraz zmiany całkowitej kwoty przeznaczanej na ten cel, w sytuacji, gdy budżet będący w dyspozycji Funduszu, okaże się mniejszy od wcześniej zakładanego.

§ 2.

1. Stypendia finansowane ze środków Funduszu stanowią szczególną formę dofinansowania wybitnych działań twórczych.

2. Stypendia są przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.

3. Stypendia są przyznawane w następujących dziedzinach:

a) literatura,

b) muzyka i taniec,

c) opieka nad zabytkami,

d) sztuki plastyczne,

e) teatr i film,

f) upowszechnianie kultury (w tym twórczość ludowa).

4. Stypendia nie mogą zostać przyznane na:

a) prace doktorskie,

b) zakupy (np. instrumentów, materiałów plastycznych, wyposażenia pracowni),

c) dofinansowanie nauki na terenie Polski, jak i poza jej granicami.

5. O stypendia nie mogą wnioskować osoby, które:

a) ubiegają się (w równolegle ogłoszonym naborze wniosków) o stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, finansowane z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

b) są upoważnione do ubiegania się o Stypendium dla uczniów szkół artystycznych ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego za osiągnięcia artystyczne przyznawane uczniom szkół i uczelni artystycznych,

c) są upoważnione do ubiegania się o Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów,

d) inni uczniowie i studenci.

§ 3.

1. Wnioski o stypendia z Funduszu przyjmowane są raz w roku.

2. Termin składania wniosków upływa 30 stycznia każdego roku. W naborze:

a) przyznawane są zarówno stypendia roczne, jak i półroczne,

b) stypendia półroczne obejmują okres od 1 lipca do 31 grudnia danego roku,

c) stypendia roczne obejmują okres od 1 lipca danego roku do 30 czerwca następnego roku.

3. Wnioski należy przesyłać pocztą bądź składać osobiście w kancelarii Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zwanego dalej Ministerstwem). Wnioski można składać do ostatniego dnia w danym naborze. W wypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego.

4. Jeżeli ostatni dzień składania wniosków przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, terminem obowiązującym (również w odniesieniu do wniosków przesyłanych drogą listowną) jest dzień roboczy następujący po tej dacie.

§ 4.

1. Złożone wnioski są rozpatrywane pod względem formalnym przez pracowników Departamentu Mecenatu Państwa Ministerstwa w terminie do 90 dni od daty zakończenia naboru wniosków.

2. Podczas oceny formalnej pracownicy Departamentu Mecenatu Państwa Ministerstwa wzywają wnioskodawcę pisemnie do uzupełnienia wniosku o stypendium, w przypadku stwierdzenia błędów formalnych we wniosku.

3. Brak uzupełnienia wniosku (w zakresie określonym przez pracowników Departamentu Mecenatu Państwa Ministerstwa) w terminie do 14 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o konieczności dokonania uzupełnień, oznacza rezygnację z ubiegania się o stypendium.

4. Wnioski zawierające błędy formalne nie są rozpatrywane przez Komisję i są odsyłane wnioskodawcom.

5. Błąd formalny występuje w sytuacji, gdy:

a) program wniosku jest niezgodny z dziedzinami, w których przyznawane są stypendia, bądź zadaniami na które przyznawane jest stypendium,

b) harmonogram realizacji programu stypendium jest niezgodny z terminem składania wniosków,

c) brak któregokolwiek z obowiązkowych załączników.

6. Wnioski nie zawierające uchybień formalnych są oceniane merytorycznie przez Komisję, w czasie posiedzenia Komisji, które odbywa się w terminie do 120 dni od daty zakończenia naboru wniosków o stypendia.

§ 5.

1. Stypendia przyznawane są decyzją Ministra na podstawie rekomendacji jednej z dwóch Podkomisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i opieką nad zabytkami oraz opiniowania wniosków o przyznanie środków z Funduszu - właściwej dla dziedziny, w której zostało przyznane stypendium.

2. Decyzja Ministra o przyznaniu stypendium ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie.

3. Ostateczna decyzja o przyznaniu stypendium zapada od dnia 15 maja do 30 czerwca danego roku.

§ 6.

1. Stypendium może zostać przyznane na okres krótszy niż wnioskowany we wniosku o jego przyznanie.

2. Komisja przyznając stypendium na okres krótszy niż wskazany we wniosku wskazuje zakres programu stypendium, jaki ma zostać zrealizowany w tym terminie.

3. W przypadku otrzymania stypendium na okres krótszy niż wnioskowany, i akceptacji tego stypendium, Stypendysta jest zobowiązany przedłożyć korektę programu stypendium i harmonogramu jego realizacji, zgodną ze wskazaniami Komisji. Korekta powinna zostać złożona w terminie do 15 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyznaniu stypendium.

4. Korekta jest załączana do umowy stypendialnej i jest jej integralną częścią.

5. Niezłożenie korekty programu i harmonogramu stypendium oznacza rezygnację z przyznanego stypendium.

§ 7.

Stypendysta zobowiązany jest do:

a) wykonania przyjętego programu stypendium zgodnie z przedstawionym programem merytorycznym oraz harmonogramem, załączonymi do umowy,

b) wprowadzenia korekty programu stypendium i harmonogramu jego realizacji, w przypadku otrzymania stypendium na okres krótszy niż wnioskowany,

c) złożenia sprawozdania końcowego z wykonania programu stypendium,

d) wprowadzenia korekt i uzupełnień do przedstawionego sprawozdania,

e) przedstawienia, na żądanie Komisji lub Ministra, bieżących wyników realizacji programu stypendium (lub w ustalonych terminach okresowych sprawozdań z wykonania tego programu),

f) poddania się czynnościom kontrolnym i sprawdzającym,

g) umieszczania w materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz na stronie internetowej (jeżeli ją posiada) wzmianki o stypendium w postaci logo Ministerstwa oraz zapisu „Zrealizowano w ramach stypendium z Funduszu Promocji Twórczości”,

h) w przypadku otrzymania stypendium w dziedzinie opieka nad zabytkami przedstawienia przy rozliczeniu potwierdzenia, że materiały zostały przekazane wskazanej przez stypendystę instytucji,

i) powiadomienia Komisji i Ministra o wystąpieniu uzasadnionych przyczyn uniemożliwiających terminowe wykonanie lub rozliczenie stypendium, w celu sporządzenia aneksu do umowy.

§ 8.

1. Stypendysta jest zobowiązany do przedstawienia sprawozdania końcowego oraz dokumentacji z wykonania programu stypendium w terminie 60 dni od ostatniego dnia miesiąca zamykającego okres, na który zostało przyznane stypendium.

2. Pracownicy Departamentu Mecenatu Państwa Ministerstwa dokonują oceny formalnej przedłożonego sprawozdania końcowego w terminie 60 dni od daty jego wpłynięcia do Ministerstwa. W tym okresie mogą oni wezwać Stypendystę do przedstawienia dodatkowych wyjaśnień lub wprowadzenia stosownych uzupełnień lub korekt do sprawozdania.

3. Sprawozdania końcowe jest oceniane pod względem formalnym i merytorycznym oraz zatwierdzane przez Komisję.

4. Posiedzenie Komisji, podczas którego są oceniane pod względem formalnym i merytorycznym oraz zatwierdzane sprawozdania z wykonania programu stypendium, odbywa się w terminie do 90 dni od daty wpłynięcia sprawozdania do Ministerstwa.

5. O decyzji Komisji Stypendysta jest informowany pisemnie.

6. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy przedstawionym we wniosku a rzeczywiście wykonanym programem stypendium i jego harmonogramem, Komisja może podjąć decyzję o niezatwierdzeniu przedłożonego sprawozdania.

7. Stypendysta może odwołać się od decyzji Komisji o niezatwierdzeniu sprawozdania końcowego, w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji.

8. Odwołanie kierowane jest do Ministra, który po zasięgnięciu opinii członków Komisji, podejmuje ostateczną decyzję, w terminie 90 dni od daty wpłynięcia odwołania do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od decyzji Ministra nie przysługuje odwołanie.

§ 9.

1. W przypadku nieprawidłowej realizacji programu stypendium lub w przypadku niedopełnienia obowiązków Stypendysty, określonych w § 7 niniejszego regulaminu, Stypendysta jest zobowiązany do zwrotu całkowitej kwoty wypłaconego stypendium.

2. Zwrot całkowitej kwoty wypłaconego stypendium musi zostać dokonany przez Stypendystę w terminie do 60 dni od daty doręczenia informacji o ostatecznej decyzji Ministra.

§ 10.

1. Stypendysta może ponownie starać się o stypendium ze środków finansowych z Funduszu po upływie trzech lat od daty przyjęcia przez Komisję rozliczenia z otrzymanego stypendium.

2. Warunkiem ponownego ubiegania się o stypendium jest poprawne rozliczenie formalne i merytoryczne poprzedniego stypendium, zaakceptowane przez Komisję i Ministra.

3. Stypendyści, którzy zostali wezwani do zwrotu całkowitej kwoty wypłaconego stypendium, z tytułu nieprawidłowej realizacji programu stypendium lub z tytułu niedopełnienia obowiązków Stypendysty, mogą ponownie starać się o stypendium ze środków finansowych z Funduszu po upływie pięciu lat od daty wezwania do zwrotu stypendium.

4. W przypadku nieotrzymania stypendium na dany program przez kolejne dwie edycje następny złożony wniosek musi zawierać nowy program stypendialny.

5. W przypadku złożenia po raz trzeci tego samego wniosku, wniosek nie będzie rozpatrywany ze względów formalnych.

§ 11.

1. Nadesłanie wniosku o przyznanie stypendium jest równoznaczne z akceptacją warunków ich udzielania zawartych w niniejszym regulaminie.

2. Z chwilą dokonania zgłoszenia, osoby wskazane w dokumentacji zgłoszeniowej jako zgłaszający stają się wnioskodawcami.

3. Wnioskodawca dołączą do wniosku oświadczenie następującej treści: Zapoznałem się z warunkami udzielania stypendiów i akceptuję wszystkie zawarte w nich postanowienia. Dobrowolnie przystąpiłem do uczestnictwa w naborze. Dane zawarte w zgłoszeniu są zgodne z prawdą. Oświadczam, że wszelkie treści, w tym dzieła, zdjęcia i dane osobowe udostępnione w związku z naborem są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Jednocześnie oświadczam, iż osoby trzecie, których dane osobowe zostały wykorzystane w nadesłanej przez uczestnika projektu pracy, wyraziły zgodę na ich publikację.

Rozdział 2

Wymagane dokumenty

§ 12.

1. Formularz wniosku o przyznanie stypendium z Funduszu należy wypełnić w wersji elektronicznej oraz wydrukować w dwóch egzemplarzach. Każdy egzemplarz musi być podpisany własnoręcznie przez kandydata. Dodatkowo obowiązkowo wymagana jest kopia formularza oraz wymienionych poniżej wszystkich załączników w wersji elektronicznej na jednym nośniku CD/DVD.

2. Wszystkie informacje dotyczące przebiegu kariery artystycznej powinny być zapisane chronologicznie.

3. Szczegółowo opisany projekt powinien zawierać: główny cel stypendium, program, harmonogram przewidywanych prac.

4. W dziedzinie opieka nad zabytkami należy wskazać instytucję, do której zostaną przekazane wyniki wykonanej pracy stypendialnej.

5. Formularz wniosku wraz z załącznikami musi być umieszczony na jednym nośniku CD/DVD.

6. Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić kompletną dokumentację w każdym naborze, w którym ubiega się o stypendium.

7. Materiały złożone w poprzednich naborach nie są wydawane ani udostępniane osobom ubiegającym się o stypendium i stanowią dokumentację archiwalną.

§ 13.

1. Wnioskodawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku następujące załączniki:

a) dokumentację własnego dorobku artystycznego (filmy, katalogi wystaw, fotografie, płyty, publikacje, dyplomy, recenzje. W dziedzinie literatury dokumentacja twórczości nie powinna przekroczyć 20 stron tekstów formatu A-4, objętość zapisanych na płycie materiałów nie może przekroczyć 300 MB.

b) dwie rekomendacje osób uznanych w danej dziedzinie, podpisane własnoręcznie przez te osoby. Rekomendacje nie mogą być kserokopiami.

2. Rekomendacje powinny dotyczyć aktualnie składanego programu zawartego w aktualnie składanym wniosku.

3. Obowiązują rekomendacje napisane nie później niż w okresie 12 miesięcy poprzedzających termin składania wniosków.

4. Rekomendacje wystawione przez osoby ubiegające się o stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w tym samym naborze nie będą uwzględnione.

5. Obowiązkiem osoby ubiegającej się o stypendium jest weryfikacja ważności rekomendacji określonej powyżej.

Rozdział 3

Zawiadomienie i ogłoszenie decyzji

§ 14.

1. Wszyscy wnioskodawcy otrzymują w formie pisemnej informację o wynikach prac Komisji oraz o decyzji Ministra w zakresie przyznania stypendiów z Funduszu osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Zawiadomienie następuje nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty decyzji Ministra.

2. Na stronach internetowych Ministerstwa są publikowane listy osób, które otrzymały stypendia w danym naborze wniosków, nie później niż po dwóch tygodniach od daty decyzji Ministra.

3. Wnioski wraz z załącznikami, które zostały ocenione negatywnie lub zostały odrzucone ze względów formalnych, są odsyłane nie później niż po dwóch miesiącach od daty decyzji Ministra.

Rozdział 4

Przekazanie stypendium

§ 15.

1. Stypendium przekazywane jest na podstawie dwustronnej umowy między Ministrem a Stypendystą.

2. Stypendium przekazywane jest w kwocie netto.

3. Miesięczna wysokość stypendium nie może przekroczyć trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za rok poprzedni, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

4. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwoty świadczeń przyznanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach stypendiów z Funduszu są opodatkowane w całości. Oznacza to, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – jako płatnik – jest zobowiązane do poboru zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z art. 35 ust. 3 i 4 ustawy.

5. W związku z powyższym stypendysta otrzyma z Ministerstwa stosowny PIT w celu złożenia rocznego zeznania podatkowego (według skali podatkowej zgodnej z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania stypendysty.

§ 16.

1. Stypendia wypłacane są raz w miesiącu do 10 dnia tego miesiąca na rachunek Stypendysty, wskazany w umowie.

2. Stypendia przyznane w I naborze są wypłacane są w ratach od 1 sierpnia danego roku. Rata wypłacana w sierpniu obejmuje kwotę stypendium za lipiec i sierpień.

3. Stypendium może zostać wypłacone jednorazowo w całości. Podstawą jednorazowej wypłaty jest właściwie umotywowany wniosek stypendysty, przedstawiony w terminie do 15 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o przyznaniu stypendium.

4. Minister może nie uwzględnić wniosku stypendysty o jednorazowe wypłacenie stypendium. Od tej decyzji nie przysługuje odwołanie.

Załącznik 6. [Regulamin przyznawania dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości]

Załącznik nr 6
do Decyzji Nr 9 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 17 maja 2010 r.

Regulamin przyznawania dofinansowania
do wydań z Funduszu Promocji Twórczości

Rozdział 1

Nabór wniosków i zasady przyznawania dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości

§ 1.

1. Liczba udzielanych dofinansowań i ich wysokość zależy od wielkości środków zgromadzonych na koncie Funduszu Promocji Twórczości (zwanego dalej Funduszem) i stanowi do 30% jego przychodów.

2. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zwany dalej Ministrem) zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości kwoty przyznanego dofinansowania do wydań oraz zmiany całkowitej kwoty przeznaczanej na ten cel, w sytuacji, gdy budżet będący w dyspozycji Funduszu, okaże się mniejszy od wcześniej zakładanego.

§ 2.

1. O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty posiadające osobowość prawną, zarejestrowane na terenie Unii Europejskiej, przy czym realizacja projektu odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Uprawnieni wnioskodawcy:

a) organizacje pozarządowe oraz kościoły i związki wyznaniowe,

b) podmioty prowadzące działalność gospodarczą,

c) publiczne i niepubliczne szkoły i uczelnie artystyczne,

d) instytucje dla których organizatorem są Jednostki Samorządu Terytorialnego.

3. Realizacja projektu odbywa się w roku w którym udzielone zostało dofinansowanie.

a. Wykonanie prac objętych dofinansowaniem oraz wykorzystanie przekazanych środków finansowych musi nastąpić w terminie do dnia 30 października roku, w którym udzielone zostało dofinansowanie.

§ 3.

Dofinansowanie do wydań jest przyznawane w następujących dziedzinach:

a) architektura i urbanistyka

b) fotografia

c) kartografia

d) literatura

e) muzyka i taniec

f) opieka nad zabytkami

g) sztuki plastyczne

h) teatr i film

i) upowszechnianie kultury (w tym twórczość ludowa)

j) wzornictwo przemysłowe.

§ 4.

1. Wnioski o dofinansowanie do wydań przyjmowane są raz w roku.

2. Termin składania wniosków upływa 30 stycznia każdego roku.

3. Wnioski należy przesyłać pocztą bądź składać osobiście w kancelarii Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zwanego dalej Ministerstwem). W wypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego.

4. Jeżeli ostatni dzień składania wniosków przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, terminem obowiązującym (również w odniesieniu do wniosków przesyłanych drogą listowną) jest dzień roboczy następujący po tej dacie.

§ 5.

1. Złożone wnioski są rozpatrywane pod względem formalnym przez pracowników Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie do 60 dni od daty zakończenia naboru wniosków.

2. Podczas oceny formalnej wzywa się wnioskodawcę pisemnie do uzupełnienia wniosku o dofinansowanie, w przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku.

3. Brak uzupełnienia wniosku (w zakresie określonym przez pracowników Ministerstwa) w terminie do 14 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o konieczności dokonania uzupełnień, oznacza rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie.

4. Wnioski zawierające błędy formalne nie są rozpatrywane przez Komisję i są odsyłane wnioskodawcom.

5. Błąd formalny występuje w sytuacji, gdy:

a) wniosek niezgodny jest z celami dofinansowania,

b) wniosek został złożony przez nieuprawniony podmiot,

c) brak któregokolwiek z obowiązkowych załączników oraz brak informacji w jakim terminie zostaną dostarczone (recenzja, bilans oraz rachunek zysków i strat),

d) wniosek projektu wydawniczego jest niezgodny z dziedzinami, w których przyznawane jest dofinansowanie, bądź zadaniami na które przyznawane jest dofinansowanie,

e) brak ważności wymaganych załączników (w przypadku KRS obowiązuje trzymiesięczny termin ważności, w przypadku wypisu z rejestru przedsiębiorców termin jednomiesięczny),

§ 6.

1. Wnioski nie zawierające uchybień formalnych są oceniane merytorycznie przez Podkomisję ds. opiniowania wniosków o przyznanie dofinansowania do wydań ze środków finansowych Funduszu.

2. Posiedzenie Podkomisji odbywa się w terminie do 90 dni od daty zakończenia naboru wniosków o stypendia.

3. Wnioski są ocenianie z uwzględnieniem następujących kryteriów:

a) wartość merytoryczna (szczególne znaczenie dla kultury i nauki polskiej wnioskowanego utworu),

b) przedstawione recenzje - opinie recenzentów, autorytetów z danej dziedziny kultury; (renoma wydawnictwa, doświadczenie w publikacji),

c) wartość społeczna (skierowanie projektu do różnorodnych grup społecznych - ze szczególnym uwzględnieniem wydań dla niewidomych).

§ 7.

1. Decyzję o przyznaniu dofinansowania oraz o jego wysokości podejmuje Minister na podstawie rekomendacji Podkomisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie dofinansowania do wydań ze środków finansowych Funduszu.

2. Decyzja Ministra o przyznaniu dofinansowania ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie.

3. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zapada w terminie do dnia 31 maja danego roku.

§ 8.

1. Dofinansowanie może zostać przyznane w kwocie niższej niż wskazana we wniosku o jego przyznanie.

2. W przypadku akceptacji dofinansowania w kwocie niższej niż wskazana we wniosku, wnioskodawca jest zobowiązany przedłożyć korektę budżetu, w której określi dodatkowe źródło finansowania w części odpowiadającej zmniejszonemu dofinansowaniu (np. poprzez zwiększenie zaangażowania środków własnych).

3. Korekta powinna zostać złożona w terminie do 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia o otrzymaniu dofinansowania.

4. Korekta jest załączana do umowy i jest jej integralną częścią.

5. Niezłożenie korekty w wymaganym terminie oznacza rezygnację z przyznanego dofinansowania.

§ 9.

1. Dofinansowanie jest wypłacane w kwocie brutto, jednorazowo w całości.

2. Podstawą wypłaty jest zawarcie dwustronnej umowy między Ministrem a Beneficjentem.

3. Umowa jest zawierana w terminie 30 dni od dnia ostatecznej decyzji o przyznaniu dofinansowania przez Ministra.

4. Wypłata jest dokonywana w postaci przelewu na rachunek wskazany we wniosku.

§ 10.

Beneficjent jest zobowiązany do:

a) wykonania projektu zgodnie z przedstawionym wnioskiem o dofinansowanie do wydań i zawartą umową,

b) wprowadzenia korekty budżetu projektu, w przypadku otrzymania dofinansowania na kwotę niższą niż wnioskowana

c) rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie, w tym w szczególności do przedłożenia raportu końcowego zawierającego:

- ocenę jakościową realizacji zadania,

- rozliczenie finansowe zadania,

- przedłożenie 5 egzemplarzy dofinansowanego utworu.

d) złożenia sprawozdania końcowego z wykonania programu dofinansowania,

e) wprowadzenia korekt i uzupełnień do przedstawionego sprawozdania,

f) przedstawienia, na żądanie Komisji lub Ministra, bieżących wyników realizacji programu dofinansowania (lub w ustalonych terminach okresowych sprawozdań z wykonania tego programu),

g) w przypadku gdy wpływy z wydania przekroczą poniesione nakłady, dokonać zwrotu nadwyżki do wysokości kwot uzyskanych z Funduszu,

h) poddania się czynnościom kontrolnym i sprawdzającym,

i) powiadomienia Komisji i Ministra o wystąpieniu uzasadnionych przyczyn uniemożliwiających terminowe wykonanie lub rozliczenie dofinansowania w celu sporządzenia aneksu do niniejszej umowy,

j) do umieszczania w materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących zadania oraz na stronie internetowej (jeżeli taką posiada) informacji o dofinansowaniu w ramach FPT w postaci zamieszczenia logo Ministerstwa oraz zapisu „Zrealizowano w ramach dofinansowania Funduszu Promocji Twórczości”.

§ 11.

1. Beneficjent jest zobowiązany do złożenia merytorycznego i finansowego sprawozdania końcowego w terminie do dnia 30. listopada w roku, w którym zostało udzielone dofinansowanie do wydań, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, określonego w umowie z Beneficjentem.

2. Sprawozdanie końcowe podlega wstępnej kontroli przez Departament Mecenatu Państwa pod względem formalnym i merytorycznym w terminie 60 dni od daty jego wpłynięcia do Ministerstwa. W tym okresie pracownicy Departamentu mogą oni wezwać Beneficjenta do przedstawienia dodatkowych wyjaśnień lub wprowadzenia stosownych uzupełnień lub korekt do sprawozdania.

3. Ostatecznego rozliczenia pod względem finansowym, w terminie do 60 dni od daty jego wpłynięcia do Ministerstwa, dokonuje Biuro Administracyjno-Budżetowe zgodnie z regulaminem Ministerstwa.

4. Z całością rozliczenia dofinansowania do wydań zapoznaje się Podkomisja ds. przyznawania dofinansowania do wydań z Funduszu na posiedzeniu następującym po terminie złożenia rozliczenia dofinansowania do wydań.

5. O przyjęciu całego rozliczenia merytoryczno-finansowego Beneficjent jest informowany pisemnie.

§ 12.

1. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy przedstawionym zadaniem we wniosku o dofinansowanie do wydań a zadaniem rzeczywiście wykonanym, Minister może podjąć decyzję o niezatwierdzeniu przedłożonego sprawozdania.

2. Beneficjent może odwołać się od decyzji Ministra o niezatwierdzeniu sprawozdania końcowego, w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji.

a) odwołanie kierowane jest do Ministra,

b) Minister, po zasięgnięciu opinii członków Komisji, podejmuje ostateczną decyzję, od której nie przysługuje tryb odwołania,

c) Minister, podejmuje ostateczną decyzję w terminie 90 dni od daty wpłynięcia odwołania do Ministerstwa.

§ 13.

1. W przypadku niezgodnej z umową realizacji zadania lub w przypadku niedopełnienia obowiązków Beneficjenta, określonych w § 10 niniejszego regulaminu przyznawania i rozliczania dofinansowań do wydań z Funduszu, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu kwoty wypłaconego dofinansowania wraz z należnymi odsetkami.

2. Zwrot całkowitej kwoty wypłaconego dofinansowania musi zostać dokonany przez Beneficjenta w terminie do 60 dni od daty doręczenia informacji o ostatecznej decyzji Ministra.

§ 14.

1. Beneficjent może ubiegać się o kolejne dofinansowanie do wydań po upływie trzech lat od daty przyjęcia przez Ministra rozliczenia z otrzymanego dofinansowania.

2. Warunkiem ponownego ubiegania się o dofinansowanie do wydań jest poprawne rozliczenie finansowe i merytoryczne poprzedniego dofinansowania, zaakceptowanego przez Ministra.

3. Beneficjenci, którzy zostali wezwani do zwrotu wypłaconego dofinansowania do wydań, z tytułu nieprawidłowej realizacji zadania lub z tytułu niedopełnienia obowiązków Beneficjenta, mogą ponownie starać się o dofinansowanie po upływie dodatkowych dwóch lat (łącznie pięciu lat) od daty wezwania do zwrotu dofinansowania.

§ 15.

1. Nadesłanie wniosku o dofinansowanie do wydań jest równoznaczne z akceptacją warunków ich udzielania, zawartych w niniejszym regulaminie.

2. Z chwilą dokonania zgłoszenia, podmioty wskazane w dokumentacji zgłoszeniowej jako zgłaszający stają się wnioskodawcami.

3. Wnioskodawca dołącza do wniosku oświadczenie następującej treści: Zapoznałem się z warunkami udzielania dofinansowania do wydań i akceptuję wszystkie zawarte w nich postanowienia. Dobrowolnie przystąpiłem do uczestnictwa w naborze. Dane zawarte w zgłoszeniu są zgodne z prawdą. Oświadczam, że wszelkie treści, w tym dzieła, zdjęcia i dane osobowe udostępnione w związku z naborem są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Jednocześnie oświadczam, iż osoby trzecie, których dane osobowe zostały wykorzystane w nadesłanej przez uczestnika projektu pracy, wyraziły zgodę na ich publikację.

Rozdział 2

Wymagane dokumenty

§ 16.

1. Wnioski są składane wyłącznie na wymaganym formularzu wraz z załącznikami.

2. Formularz wniosku o dofinansowanie do wydań należy wypełnić w wersji elektronicznej lub ręcznie drukowanymi literami w dwóch egzemplarzach. Każdy egzemplarz musi być podpisany własnoręcznie przez kandydata. Dodatkowo obowiązkowo wymagana jest kopia formularza oraz wymienionych poniżej wszystkich załączników w wersji elektronicznej na jednym nośniku CD/DVD.

3. Wniosek o dofinansowanie projektu wydawniczego powinien zawierać następujące informacje: tytuł i charakter publikacji, dziedzina, docelowy odbiorca projektu, biogram autora, nakład, rodzaj dystrybucji, planowane terminy i etapy realizacji, kalkulację wydawniczą i harmonogram przewidywanych prac.

4. Wnioskodawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku następujące załączniki:

a) szczegółową kalkulację wydawniczą,

b) minimum dwie recenzje,

a) bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok, a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania bilansu - informację określającą obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem i sprawozdanie merytoryczne

b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

c) oświadczenie potwierdzające, że podmiot nie zalega z opłacaniem podatków, opłat na FPT oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,

d) statut,

e) zobowiązanie do zwrotu nadwyżki do wysokości kwot uzyskanych z funduszu, w przypadku gdy wpływy z wydania (którego koszty w całości lub w części zostały pokryte ze środków pochodzących z FPT), przekroczą poniesione przez niego nakłady,

f) oświadczenie o korzystaniu z udzielonej pomocy publicznej de minimis.

5. Wnioski, w których stwierdzono błędy formalne nie podlegają ocenie merytorycznej przez Komisję.

6. Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić kompletną dokumentację w każdym naborze, w którym ubiega się o dofinansowanie do wydań.

7. Materiały złożone w poprzednich naborach nie są wydawane ani udostępniane podmiotom ubiegającym się o dofinansowanie i stanowią dokumentację archiwalną.

Rozdział 3

Zawiadomienie i ogłoszenie decyzji

§ 17.

1. Wszyscy wnioskodawcy otrzymują w formie pisemnej informację o wynikach prac Komisji oraz o decyzji Ministra w zakresie przyznania dofinansowania do wydań. Zawiadomienie następuje nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty decyzji Ministra.

2. Na stronach internetowych Ministerstwa zostaje umieszczony wykaz wniosków o dofinansowanie rozpatrzonych pozytywnie, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty decyzji Ministra.

3. Wnioski wraz z załącznikami, które zostały ocenione negatywnie lub zostały odrzucone ze względów formalnych, są odsyłane nie później niż po dwóch miesiącach od daty decyzji Ministra.

Załącznik 7. [Regulamin przyznawania pomocy socjalnej z Funduszu Promocji Twórczości]

Załącznik nr 7
do Decyzji Nr 9 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 17 maja 2010 r.

Regulamin przyznawania pomocy socjalnej
z Funduszu Promocji Twórczości

Rozdział 1

Nabór wniosków i zasady przyznawania pomocy socjalnej z Funduszu Promocji Twórczości

§ 1.

1. Liczba pozytywnych decyzji o przyznaniu pomocy socjalnej oraz ich wysokość zależy od wielkości środków zgromadzonych na koncie Funduszu i stanowi do 30% jego przychodów.

2. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zwany dalej Ministrem) zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości przyznanej kwoty udzielanej pomocy socjalnej oraz zmiany całkowitej kwoty przeznaczanej na ten cel, w sytuacji, gdy budżet będący w dyspozycji Funduszu, okaże się mniejszy od wcześniej zakładanego.

§ 2.

1. Pomoc socjalna skierowana jest do twórców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Warunkiem ubiegania się o pomoc socjalną, finansowaną ze środków Funduszu, jest:

a) posiadanie wieloletniego i uznanego w środowisku dorobku artystycznego,

b) udokumentowana trudna sytuacja zdrowotna lub socjalna.

§ 3.

1. Podania o pomoc socjalną przyjmowane są przez cały rok.

2. Podania należy przesyłać pocztą bądź składać osobiście w kancelarii Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zwanego dalej Ministerstwem).

3. Złożone podania są rozpatrywane nie rzadziej niż raz na kwartał.

4. Podania są rozpatrywane przez Podkomisję ds. przyznawania pomocy socjalnej z Funduszu, zgodnie z regulaminem pracy Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz opiniowania wniosków o przyznanie środków z Funduszu.

5. Podania, które wpłynęły później niż na 10 dni przed ustalonym terminem posiedzenia Komisji, będą rozpatrywane podczas jej kolejnego posiedzenia.

§ 4.

1. Pomoc socjalna przyznawana jest na podstawie decyzji Ministra, podejmowanej w oparciu o rekomendacje Komisji.

2. Od decyzji Ministra nie przysługuje odwołanie.

§ 5.

1. Pomoc socjalna jest wypłacana jednorazowo.

2. Pomoc socjalna jest wypłacana w terminie do 45 dni od dnia decyzji Ministra. W przypadku wystąpienia niezależnych od ministerstwa okoliczności, w wyniku których nie będzie możliwe dysponowanie środkami z Funduszu, wypłata nastąpi w terminie późniejszym.

3. Dostępne są następujące formy płatności:

a) przelew na rachunek wskazany w podaniu o pomoc socjalną,

b) wypłata w kasie Ministerstwa,

c) przekaz pocztowy, na adres wskazany w podaniu.

3. Pomoc socjalna jest wypłacana w kwocie brutto.

4. Twórca, który otrzymał pomoc socjalną, jest zobowiązany do samodzielnego odprowadzenia podatku dochodowego od otrzymanej kwoty i dokonania rocznego zeznania podatkowego (według skali podatkowej zgodnej z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania.

§ 6.

1. Nadesłanie podania o pomoc socjalną jest równoznaczne z akceptacją warunków jej udzielania, zawartych w niniejszym regulaminie.

2. Wnioskodawca dołącza do podania oświadczenie o następującej treści: Zapoznałem się z warunkami udzielania pomocy socjalnej i akceptuję wszystkie zawarte w nich postanowienia. Dane zawarte w podaniu są zgodne z prawdą.

3. Kolejne podanie o pomoc socjalną można złożyć ponownie po upływie dwóch lat od daty przyznania świadczenia ze środków Funduszu.

Rozdział 2

Wymagane dokumenty

§ 6.

Podanie o przyznanie pomocy socjalnej powinno zawierać:

a) dane osobowe twórcy (adres zamieszkania, adres e-mailowy, telefon, rok urodzenia),

b) udokumentowane informacje o dorobku twórczym,

c) udokumentowane informacje o sytuacji materialnej/zdrowotnej twórcy (wymagane są aktualne zaświadczenia lekarskie)

d) oświadczenie własne o dochodach w poprzednim roku.

Rozdział 3

Zawiadomienie i ogłoszenie decyzji

§ 7.

1. Wszyscy twórcy ubiegający się o pomoc socjalną otrzymują w formie pisemnej informację o decyzji Ministra. Zawiadomienie następuje nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty decyzji Ministra.

2. Dokumentacja osób, które nie otrzymały pomocy socjalnej jest odsyłana w terminie do trzech miesięcy od daty decyzji Ministra.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-20
  • Data wejścia w życie: 2010-05-17
  • Data obowiązywania: 2011-08-30
  • Dokument traci ważność: 2016-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA