REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 15 poz. 73

DECYZJA NR 407 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 3 listopada 2009 r.

w sprawie prowadzenia centralnego zbioru informacji o nazwie „Centralna Registratura Daktyloskopijna”

Tekst pierwotny

Na podstawie § 4 ust. 2 i § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 września 2007 r. w sprawie przetwarzania przez Policję informacji o osobach (Dz. U. Nr 170, poz. 1203) postanawia się, co następuje:

§ 1

Decyzja określa:

1) datę utworzenia i podstawy prawne prowadzenia Centralnej Registratury Daktyloskopijnej, zwanej dalej „CRD”;

2) cel prowadzenia i zakres informacji przetwarzanych w CRD;

3) podmioty odpowiedzialne za prowadzenie oraz uprawnione do korzystania z CRD;

4) techniczne i organizacyjne warunki wykonywania czynności służbowych niezbędnych do realizacji ustalonego celu prowadzenia CRD oraz zapewniających zgodne z prawem efektywne, sprawne i ekonomiczne przetwarzanie informacji zgromadzonych w CRD.

§ 2

1. CRD jest utworzonym1) centralnym zbiorem informacji o osobach, pobranych w formie odcisków linii papilarnych na kartach daktyloskopijnych, sporządzonych według wzorów określonych w odrębnych przepisach, przez podmioty do tego uprawnione przepisami ustaw wskazanych w § 3 pkt 1 i 2.

2. Celem prowadzenia CRD jest wykrywanie sprawców oraz identyfikacja:

1) osób podejrzanych o popełnienie przestępstw;

2) nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych przez ustawę;

3) osób o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość;

4) osób poszukiwanych;

5) zwłok, których tożsamość nie jest znana;

6) osób objętych obowiązkiem rejestracji danych osobowych w formie odcisków linii papilarnych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.2)) lub ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695, z późn. zm.3)).

3. CRD jest prowadzona przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji, zwane dalej „CLK KGP”.

§ 3

Karty daktyloskopijne wchodzące w skład CRD gromadzi się w następujących wyodrębnionych podzbiorach:

1) podzbiorze oryginałów kart daktyloskopijnych, zwanym dalej „Zbiorem Rejestracji Kryminalnych”, sporządzonych przez uprawnione podmioty w celach wykrywczych i identyfikacyjnych na podstawie:

a) art. 20 ust. 2b pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.4)),

b) art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.5)),

c) art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z późn. zm.6)),

d) umów lub porozumień międzynarodowych, w przypadku kart daktyloskopijnych przekazanych przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości innych państw;

2) podzbiorze oryginałów kart daktyloskopijnych, zwanym dalej „Zbiorem Rejestracji Administracyjnych”, sporządzonych przez uprawnione podmioty w celach identyfikacyjnych na podstawie:

a) art. 14 ust. 2, art. 93 ust. 1, art. 98 ust. 4 i art. 101 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,

b) art. 29 ust. 1 pkt 2, art. 92 ust. 1 pkt 1, art. 105 ust. 1 i art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) podzbiorach prowadzonych przez laboratoria kryminalistyczne komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji, zwanych dalej „Wojewódzkimi Registraturami Daktyloskopijnymi”, w których gromadzi się drugie komplety oryginałów kart daktyloskopijnych sporządzone przez jednostki organizacyjne Policji w celach wykrywczych oraz identyfikacyjnych na podstawie, o której mowa w pkt 1 lit. a.

§ 4

1. Karty daktyloskopijne gromadzone w Zbiorze Rejestracji Kryminalnych są porządkowane według nadawanego kolejno każdej rejestrowanej karcie indywidualnego numeru rejestracyjnego Automatycznego Systemu Identyfikacji Daktyloskopijnej, zwanego dalej „ID AFIS”.

2. Karty daktyloskopijne gromadzone w Zbiorze Rejestracji Administracyjnych są porządkowane według ID AFIS nadanego pierwszej rejestrowanej karcie daktyloskopijnej danej osoby. Każdą kolejną kartę daktyloskopijną, na której znajdują się odciski palców tej samej osoby, oznacza się tym samym ID AFIS i przechowuje razem z pierwszą zarejestrowaną kartą danej osoby.

3. Wszystkie ID AFIS kart daktyloskopijnych rejestrowanych w Zbiorze Rejestracji Administracyjnych rozpoczyna się od cyfry „7”.

4. Karty daktyloskopijne gromadzone w Wojewódzkich Registraturach Daktyloskopijnych są porządkowane w sposób umożliwiający ich wyszukiwanie według danych personalnych wpisanych na kartach daktyloskopijnych.

5. Karty daktyloskopijne gromadzone w Zbiorze Rejestracji Administracyjnych stanowią element rejestrów, o których mowa w art. 124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach oraz art. 119 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

1. Informacje w postaci obrazów odcisków linii papilarnych, zawarte w kartach daktyloskopijnych gromadzonych w podzbiorach CRD, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2, są przetwarzane w Automatycznym Systemie Identyfikacji Daktyloskopijnej, zwanym dalej „AFIS”, który jest systemem komputerowym umożliwiającym gromadzenie i przetwarzanie informacji o osobach podejrzanych w postaci odcisków linii papilarnych oraz niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych z miejsc przestępstw.

2. Poza informacjami, o których mowa w ust. 1, w AFIS są przetwarzane również obrazy niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych ujawnionych w toku czynności dochodzeniowo-śledczych, zwanych dalej „śladami NN”.

3. W AFIS gromadzi się i przetwarza w formie cyfrowej jeden komplet jakościowo najlepszych obrazów linii papilarnych placów i dłoni pobranych od danej osoby oraz dane o jej płci i województwie, na terenie którego dokonano rejestracji daktyloskopijnej.

4. Dane dotyczące okoliczności zdarzenia będącego podstawą daktyloskopowania oraz dane osobowe osoby daktyloskopowanej, w tym również dane określone w ust. 3, są przechowywane w innych zbiorach, właściwych dla celu rejestracji.

5. ID AFIS nadawany karcie daktyloskopijnej w chwili wprowadzenia jej do systemu, jest informacją łączącą obrazy odcisków linii papilarnych palców i dłoni przetwarzanych w AFIS z informacjami o osobie daktyloskopowanej zgromadzonymi w innych zbiorach.

6. Informacje z podzbiorów, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2, są przetwarzane w AFIS w wyodrębnionych programowo oddzielnych bazach danych.

§ 6

1. Dostęp do informacji zgromadzonych w CRD i przetwarzanych w AFIS mają policjanci i pracownicy pełniący służbę i zatrudnieni w CLK KGP oraz w laboratoriach kryminalistycznych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji, zwanych dalej „LK KWP”, do których zadań należy identyfikowanie osób na podstawie linii papilarnych w zakresie posiadanych uprawnień i upoważnień.

2. Indywidualny zakres działań i operacji w AFIS, do których wykonywania są upoważnieni poszczególni policjanci i pracownicy Policji oraz tryb udzielania upoważnień określa dokumentacja polityki bezpieczeństwa zbiorów osobowych prowadzonych w systemach informatycznych w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji.

3. Wyniki przetwarzania informacji w AFIS są udostępniane podmiotom uprawnionym w tym zakresie na podstawie ustawy. Międzynarodową wymianę informacji zgromadzonych w CRD realizuje się w sposób określony odrębnymi przepisami.

4. Podmiotom, o których mowa w ust. 3, udostępnia się wyłącznie kopie kart daktyloskopijnych zgromadzonych w CRD.

5. Przeglądanie oryginałów kart daktyloskopijnych zgromadzonych w CRD odbywa się wyłącznie w Wydziale Daktyloskopii CLK KGP albo w LK KWP w obrębie stref bezpieczeństwa określonych w dokumentacji, o której mowa w ust. 2, na podstawie imiennego upoważnienia wystawionego przez uprawniony organ postępowania karnego.

6. Informacje o udostępnianiu informacji zgromadzonych w CRD przechowuje się przez okres 2 lat liczony od daty wydania upoważnienia, o którym mowa w ust. 5.

§ 7

1. Za jakość i poprawność informacji zawartych w kartach daktyloskopijnych przekazywanych do CRD odpowiada policjant prowadzący postępowanie lub czynności, w związku z którymi nastąpiło daktyloskopowanie osoby. Karty daktyloskopijne przekazuje się do CRD w celu rejestracji i włączenia do zbioru, wraz z pismem przewodnim, w którym podaje się wyłącznie liczbę przesłanych kart, bez podawania danych identyfikujących osoby daktyloskopowane.

2. Dane zawarte w kartach daktyloskopijnych przechowywanych w CRD nie mogą być zmieniane lub korygowane. Dopuszcza się jedynie modyfikację obrazów odcisków linii papilarnych gromadzonych i przetwarzanych w AFIS niezbędną do uzyskania ich lepszej jakości i czytelności.

§ 8

1. Daktyloskopowanie osób w celach wykrywczych lub identyfikacyjnych dokonywane w celu wprowadzenia informacji do CRD, odbywa się niezależnie od daktyloskopowania w celach dowodowych, realizowanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.7)).

2. Daktyloskopowanie osoby przeprowadza się metodą tuszową, bezpośrednio na kartę daktyloskopijną, lub za pomocą urządzenia do elektronicznego daktyloskopowania.

§ 9

W przypadku daktyloskopowania metodą tuszową dla celów wykrywczych lub identyfikacyjnych w jednostkach organizacyjnych Policji, zwanych dalej „jednostkami Policji”, sporządza się po dwa egzemplarze kompletu kart daktyloskopijnych z odciskami linii papilarnych palców i dłoni, uwzględniając następujące warunki:

1) sporządzenie kart daktyloskopijnych polega na wypełnieniu pól zgodnie z opisem oraz pobraniu czytelnych odcisków palców i dłoni;

2) wpisów w polach kart daktyloskopijnych dokonuje się pismem ręcznym, w sposób czytelny, trwałym środkiem kryjącym. Pisownia poszczególnych wyrazów i cyfr nie może budzić wątpliwości, przy czym imiona i nazwiska należy wpisywać dużymi literami, na wzór pisma technicznego;

3) w przypadku zastosowania środków przymusu bezpośredniego wobec osoby daktyloskopowanej w celu pobrania odcisków linii papilarnych, informację o tym umieszcza się w górnej części odwrotnej strony karty daktyloskopijnej;

4) po sporządzeniu karty, policjant daktyloskopujący i osoba daktyloskopowana składają swoje podpisy na każdym arkuszu karty, w przeznaczonym do tego polu;

5) oba egzemplarze kompletu kart daktyloskopijnych z odciskami palców i dłoni należy przekazać niezwłocznie specjaliście techniki kryminalistycznej w celu sprawdzenia jakości wykonania odcisków i potwierdzenia tego poprzez złożenie podpisu w polu oznaczonym „Barcode”. W przypadku, jeżeli ten specjalista stwierdzi nieodpowiednią jakość sporządzania odcisków, policjant daktyloskopujący jest obowiązany niezwłocznie powtórzyć daktyloskopowanie;

6) przed przekazaniem kompletu kart daktyloskopijnych do rejestracji w CRD osobę daktyloskopowaną i fakt daktyloskopowania należy zarejestrować w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji, zwanym dalej „KSIP”, co odnotowuje się w odpowiednim polu kart poprzez wpisane indywidualnego identyfikatora KSIP (OIO);

7) dwa egzemplarze kompletu kart daktyloskopijnych należy przekazać do LK KWP właściwego ze względu na miejsce prowadzenia postępowania albo wykonywania czynności, w związku z którymi nastąpiło daktyloskopowanie, nie później niż przed upływem 10 dni od dnia daktyloskopowania.

§ 10

Po otrzymaniu dwóch kompletów kart daktyloskopijnych sporządzonych w celach wykrywczych lub identyfikacyjnych LK KWP:

1) dokonuje sprawdzenia kart i zwraca karty sporządzone nieprawidłowo do jednostki organizacyjnej Policji, w której zostały sporządzone, w celu ich uzupełnienia lub ponownego sporządzenia;

2) przekazuje jeden komplet kart daktyloskopijnych do właściwego podzbioru, o którym mowa w § 3 pkt 1 i 2, nie później niż przed upływem 15 dni od dnia ich otrzymania;

3) pozostawia drugi komplet kart daktyloskopijnych w prowadzonej Wojewódzkiej Registraturze Daktyloskopijnej.

§ 11

1. W przypadku pobierania odcisków linii papilarnych za pomocą urządzenia do elektronicznego daktyloskopowania należy postępować według instrukcji obsługi tego urządzenia, uwzględniając następujące warunki:

1) po zakończeniu daktyloskopowania urządzenie tworzy automatycznie plik elektroniczny stanowiący oryginał karty daktyloskopijnej;

2) kartę daktyloskopijną sporządzoną w celach identyfikacyjnych i wykrywczych w formie elektronicznej przesyła się, z użyciem systemu teleinformatycznego, bezpośrednio do CRD;

3) kartę daktyloskopijną sporządzoną w celach dowodowych można wydrukować bezpośrednio na stanowisku daktyloskopowania, w obecności osoby daktyloskopowanej. W takim przypadku karta powinna być podpisana przez osobę daktyloskopowaną natychmiast po wydrukowaniu;

4) policjant odpowiedzialny za funkcjonowanie urządzenia do elektronicznego daktyloskopowania jest obowiązany usuwać z dysku twardego pliki elektroniczne zawierające wszelkie dane powstałe podczas daktyloskopowania, co najmniej raz na rok, po uprzednim porozumieniu się z CRD.

2. Kopie plików, o których mowa w ust. 1 pkt 4, mogą być wykonywane wyłącznie na wniosek CRD.

§ 12

Karty daktyloskopijne dostarczone do CLK KGP są ponownie sprawdzane w zakresie prawidłowości ich sporządzenia. Karty wypełnione nieprawidłowo lub zawierające odciski linii papilarnych o niedostatecznej jakości są zwracane podmiotowi, który je przekazał, celem uzupełnienia braków lub powtórnego wykonania.

§ 13

1. Wprowadzenie danych z kart daktyloskopijnych do AFIS odbywa się wyłącznie na stanowiskach roboczych zainstalowanych w Wydziale Daktyloskopii CLK KGP.

2. W AFIS rejestrowane są następujące informacje z kart daktyloskopijnych:

1) ID AFIS i typ rejestracji (kryminalny lub administracyjny);

2) identyfikator terytorialny województwa, na terenie którego dokonano rejestracji;

3) informacja o płci osoby rejestrowanej;

4) obrazy odcisków linii papilarnych kolejnych dziesięciu palców wraz z odciskami kontrolnymi.

3. W przypadku, gdy daktyloskopowanie dokonane w celu wykrywczym lub identyfikacyjnym pozostaje w związku z przedstawieniem osobie daktyloskopowanej zarzutu popełnienia przestępstwa określonego w art. 148, art. 278-282 lub art. 289 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.8)), w AFIS rejestruje się również obrazy odcisków linii papilarnych dłoni.

§ 14

1. Dane zgromadzone w CRD mogą być wykorzystywane przez uprawnione podmioty do ustalenia, potwierdzenia lub weryfikowania tożsamości osoby, na podstawie odcisków linii papilarnych palców, poprzez wykorzystanie według instrukcji obsługi systemowego terminala do szybkiej identyfikacji daktyloskopijnej osób.

2. W przypadku automatycznego wskazania numeru ID AFIS przez system AFIS, dane personalne osoby, której ten numer dotyczy, ustala się w KSIP lub w innym właściwym zbiorze informacji zawierającym takie dane.

3. W przypadku potrzeby ustalenia lub potwierdzenia tożsamości zwłok przeprowadza się wywiad daktyloskopijny. W tym celu do CRD należy dostarczyć lub przesłać kartę daktyloskopijną z odciskami linii papilarnych palców zwłok, za pomocą teleinformatycznego systemu transmisji obrazów.

4. W przypadku daktyloskopowania zwłok prowadzący postępowanie lub inne czynności, w ramach których następuje daktyloskopowanie, powinien skorzystać z pomocy odpowiedniego specjalisty.

5. Wywiad daktyloskopijny można przeprowadzić również w przypadku braku dostępu do terminala do szybkiej identyfikacji daktyloskopijnej osób lub w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do wyniku badania tożsamości osoby, o którym mowa w ust. 1.

6. Kartę daktyloskopijną przekazaną w celu przeprowadzenia wywiadu daktyloskopijnego oznacza się w polu „powód daktyloskopowania” wyrazem „WYWIAD”. W odpowiednie pola karty wpisuje się posiadane dane o osobie lub zwłokach, a w razie braku takich danych wpisuje się wyrazy „osoba NN” bądź „zwłoki NN”. Na karcie daktyloskopijnej zwłok o nieustalonej tożsamości należy wpisać płeć, przybliżony wiek i inne dostępne dane.

7. Przekazane w ramach wywiadu daktyloskopijnego odciski linii papilarnych porównywane są niezwłocznie z odciskami zgromadzonymi w CRD.

8. W przypadku stwierdzenia, że w CRD znajduje się karta daktyloskopijna, na której zawarte są dane odpowiadające odciskom linii papilarnych przekazanych w ramach wywiadu daktyloskopijnego, jednostce Policji zlecającej wywiad daktyloskopijny, przekazuje się informacje z tej karty daktyloskopijnej, obejmujące okoliczności rejestracji oraz dane personalne wpisane do karty daktyloskopijnej.

9. Karta daktyloskopijna przekazana w celu przeprowadzenia wywiadu daktyloskopijnego, nie podlega rejestracji w CRD i po wykorzystaniu jest zwracana jednostce, o której mowa w ust. 8. Kopie kart daktyloskopijnych powstałe w związku z przesłaniem ich obrazów za pomocą urządzeń do transmisji obrazów, niszczy się niezwłocznie po wykorzystaniu.

§ 15

1. Usuwanie kart daktyloskopijnych z CRD odbywa się na wniosek jednostki rejestrującej, w wyniku weryfikacji, o której mowa w § 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 września 2007 r. w sprawie przetwarzania przez Policję informacji o osobach.

2. Usuwanie polega na wyłączeniu kart daktyloskopijnych z CRD i usunięciu w pierwszej kolejności wszelkich związanych z nimi informacji w systemach przetwarzających dane zawarte w CRD. Po wykonaniu tych czynności wyłączone karty daktyloskopijne przekazywane są do jednostki rejestrującej, która kończy procedurę usuwania danych i dokonuje protokolarnego zniszczenia kart.

§ 16

1. CLK KGP i LK KWP prowadzą zbiory obrazów niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych przekazanych celem ich przetwarzania w AFIS przez jednostki Policji lub inne uprawnione podmioty.

2. Zbiory, o których mowa w ust. 1, obejmują obrazy śladów NN oraz następujące informacje o czynnościach, w związku z którymi ślady te zostały uzyskane:

1) nazwę jednostki Policji lub uprawnionego podmiotu, który zabezpieczył ślady;

2) numer sprawy;

3) datę zabezpieczenia śladów;

4) wskazanie osoby, która utrwaliła (zabezpieczyła) ślady;

5) kategorię przestępstwa, w związku z którym dokonano czynności.

3. Do rejestracji informacji o sprawdzanych i rejestrowanych w AFIS śladach NN stosuje się „Kartę rejestracyjną śladów NN”, której wzór określa załącznik nr 1 do decyzji.

§ 17

1. W celu ustalenia wartości identyfikacyjnej ujawnionych i zabezpieczonych śladów oraz ustalenia osoby, która pozostawiła poszczególne ślady, sporządza się „Wniosek o selekcję, sprawdzenie i rejestrację niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych w AFIS”, zwany dalej „wnioskiem AFIS”. Wzór formularza wniosku AFIS stanowi załącznik nr 2 do decyzji.

2. We wniosku AFIS wskazuje się zakres zleconych czynności identyfikacyjnych. Można zlecić również sprawdzenie śladów NN w zbiorach daktyloskopijnych Interpolu.

3. Wniosek AFIS kieruje się do właściwego terytorialnie LK KWP lub CLK KGP, a w przypadku zlecania sprawdzenia w zbiorach zagranicznych – wyłącznie do CLK KGP.

4. W przypadku możliwości pobrania w trybie art. 192a § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego materiału eliminacyjnego w postaci odcisków linii papilarnych od pokrzywdzonych, świadków lub innych osób, do wniosku AFIS należy dołączyć odpowiednie karty daktyloskopijne w celu ograniczenia kręgu osób podejrzanych lub ustalenia wartości dowodowej ujawnionych śladów.

§ 18

1. Rozpatrzenie wniosku AFIS składa się z następujących po sobie etapów: selekcji, sprawdzenia i rejestracji śladów NN.

2. W etapie selekcji:

1) typuje się spośród nadesłanych do AFIS śladów linii papilarnych ślady odpowiadające ustalonym w odrębnym trybie wymaganiom prowadzenia sprawnego i efektywnego procesu przeszukań automatycznych w AFIS;

2) eliminuje się z wytypowanych śladów, ślady pochodzące od osób wskazanych we wniosku AFIS jako nie mające związku z działaniem przestępczym.

3. W przypadku, gdy wraz z wnioskiem AFIS nie przekazano kart daktyloskopijnych umożliwiających eliminację, o której mowa w ust. 2 pkt 2, a podmiot prowadzący postępowanie karne nie stwierdził, że zabezpieczony ślad może pochodzić od sprawcy przestępstwa, ślady linii papilarnych można sprawdzić w AFIS bez rejestracji, na podstawie „Karty jednorazowego sprawdzenia śladów”, której wzór określa załącznik nr 3 do decyzji. Rejestracja tych śladów w AFIS może nastąpić dopiero po uprawdopodobnieniu, że ślad może pochodzić od sprawcy przestępstwa.

4. Ślady linii papilarnych zakwalifikowane w etapie selekcji do sprawdzenia w AFIS porównuje się z obrazami linii papilarnych zarejestrowanych w AFIS.

5. Ślad linii papilarnych podlega rejestracji w AFIS w przypadku, gdy:

1) nie został zidentyfikowany z odciskami linii papilarnych pobranymi od osób, o których mowa w ust. 2 pkt 2, oraz z obrazami linii papilarnych zarejestrowanych w AFIS;

2) spełnia kryteria jakościowe niezbędne do sprawdzenia śladu w AFIS.

6. O sprawdzeniu i ewentualnej rejestracji śladów NN w AFIS rozstrzyga policjant lub pracownik Policji, o których mowa w § 6 ust. 1, na podstawie oceny wartości identyfikacyjnej tych śladów.

7. Obrazy śladów, których pochodzenie zostało ustalone, przechowuje się w AFIS przez rok, a następnie usuwa z systemu.

8. Obrazy zarejestrowanych śladów NN innych niż określone w ust. 7 usuwa się z AFIS bezpośrednio po upływie terminu przedawnienia ścigania przestępstwa, w związku z którym zostały zarejestrowane.

§ 19

1. Wynik selekcji, sprawdzenia i rejestracji śladów linii papilarnych w AFIS, zwany dalej „wynikiem AFIS” wpisuje się do formularza wyniku AFIS, którego wzór określa załącznik nr 4 do decyzji. Wynik AFIS jest wyłącznie informacją o źródle dowodowym.

2. Wynik AFIS przekazuje się jednostce lub komórce organizacyjnej Policji, która wystąpiła z wnioskiem AFIS.

3. Policjant prowadzący postępowanie, w ramach którego sporządzono wniosek AFIS, jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia otrzymania wyniku AFIS przekazać informacje o sposobie wykorzystania tego wyniku do:

1) w komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji – komórki organizacyjnej służby kryminalnej;

2) w Komendzie Głównej Policji – komórki organizacyjnej służby śledczej lub służby kryminalnej właściwej do spraw wewnętrznych.

§ 20

Zbiory informacji o śladach i odciskach linii papilarnych utworzone na podstawie dotychczasowych przepisów1) i składające się z informacji zawartych na kartach daktyloskopijnych, stanowią podzbiory CRD w rozumieniu niniejszej decyzji.

§ 21

Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Andrzej Matejuk

 

 

1) Niniejsza decyzja była poprzedzona zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie uzyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania przez Policję informacji oraz sposobów zakładania i prowadzenia zbiorów tych informacji (Dz. Urz. KGP Nr 8, poz. 44, z 2003 r. Nr 9, poz. 47 oraz z 2006 r. Nr 10, poz. 70). W okresie do 16 maja 2002 r. prowadzenie CRD regulowały przepisy zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 lutego 1996 r. w sprawie sposobu prowadzenia zbiorów odcisków linii papilarnych i zdjęć osób podejrzanych o popełnienie przestępstw umyślnych, ściganych z oskarżenia publicznego oraz osób o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swą tożsamość (niepubl.).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 31, poz. 206 i Nr 95, poz. 790.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 216, poz. 1367 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 95, poz. 790.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241 i Nr 168, poz. 1323.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 85, poz. 716 i Nr 98, poz. 817.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804, z 2003 r. Nr 113, poz. 1070 i Nr 139, poz. 1326, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, Nr 2703, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1242 oraz z 2009 r. Nr 85, poz. 716.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i poz. 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849 i Nr 128, poz. 903, z 2008 r. Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686, Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz. 1133, Nr 208, poz. 1308, Nr 214, poz. 1344, Nr 225, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571 i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 20, poz. 104, Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716, Nr 127, poz. 1051 i Nr 144, poz. 1178.

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 166, poz. 1317 i Nr 168, poz. 1323.

Załącznik 1. [Wzór karty rejestracyjnej śladów NN]

Załączniki do decyzji nr 407 Komendanta Głównego Policji
z dnia 3 listopada 2009 r. (poz. 73)

Załącznik nr 1

Wzór karty rejestracyjnej śladów NN

infoRgrafika

Załącznik 2. [Wzór wniosku o selekcję, sprawdzenie i rejestrację niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych w AFIS]

Załącznik nr 2

Wzór wniosku o selekcję, sprawdzenie i rejestrację niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych w AFIS

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [Wzór karty rejestracyjnej śladów NN]

Załącznik nr 3

Wzór karty rejestracyjnej śladów NN

infoRgrafika

Załącznik 4. [Wzór wyniku selekcji, sprawdzenia, rejestracji śladów linii papilarnych w AFIS]

Załącznik nr 4

Wzór wyniku selekcji, sprawdzenia, rejestracji śladów linii papilarnych w AFIS

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-11-26
  • Data wejścia w życie: 2009-11-18
  • Data obowiązywania: 2010-05-06

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA