| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

WYTYCZNE NR 4
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie zaopatrywania jednostek organizacyjnych Policji w sprzęt, materiały i usługi

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371), w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.1)) ustala się, co następuje:

§ 1.
1. Zamówienia publiczne na obsługę lotnictwa policyjnego oraz dostawę dla jednostek organizacyjnych Policji sprzętu transportowego, paliwa, uzbrojenia, umundurowania, wyposażenia specjalnego, druków ścisłego zarachowania oraz sprzętu techniki kryminalistycznej, określonych w załączniku nr 1 do wytycznych są udzielane przez Komendę Główną Policji.

2. W przypadkach uzasadnionych potrzebami służby Dyrektor Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji, zwanego dalej „BLP KGP”, może wyrazić zgodę na udzielenie zamówień publicznych, o których mowa w ust. 1, przez właściwą jednostkę organizacyjną Policji albo w ramach wspólnego zamówienia na rzecz kilku jednostek organizacyjnych Policji. Zgoda taka nie może dotyczyć zamówień publicznych na obsługę lotnictwa policyjnego. Uzyskania zgody Dyrektora BLP KGP nie wymaga zakup sprzętu techniki kryminalistycznej określonego w załączniku nr 1 w części VI.

§ 2.
1. W sprawie zakupu sprzętu transportowego, niewymienionego w załączniku nr 1 w części II, oraz sprzętu i materiałów techniki kryminalistycznej określonych w załączniku nr 2 do wytycznych, jednostki organizacyjne Policji każdorazowo, z zastrzeżeniem § 3 i 4, informują Dyrektora BLP KGP o zamiarze przystąpienia do zamówienia wspólnego i celowości jego udzielenia na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”. Dyrektor BLP KGP do końca pierwszego kwartału danego roku budżetowego zbierze informacje od jednostek organizacyjnych Policji o planowanych przez nie zakupach.

2. Dyrektor BLP KGP po przeanalizowaniu informacji, o których mowa w ust. 1, wyznacza spośród jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w ust. 1, jednostkę, która będzie obowiązana do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia wspólnego w imieniu i na rzecz zainteresowanych jednostek organizacyjnych Policji, zwaną dalej „jednostką wiodącą”.

3. Do zakupu w ramach techniki kryminalistycznej usług w zakresie sprzętu łączności i informatyki, określonych w załączniku nr 3 do wytycznych, jednostki organizacyjne Policji każdorazowo, z zastrzeżeniem § 3 i 4, informują Dyrektora Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji o zamiarze przystąpienia do zamówienia wspólnego i celowości jego udzielenia na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy. Jednostkę wiodącą wyznacza Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji. Przepis § 2 ust. 1 zdanie 2 stosuje się odpowiednio.

4. Zakupu sprzętu transportowego finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych, z pominięciem trybu określonego w ust. 1, mogą dokonać samodzielnie jednostki organizacyjne Policji, które te środki uzyskały.

§ 3.
Jednostki organizacyjne Policji samodzielnie lub wspólnie prowadzą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy co do zakupów:

1) sprzętu, materiałów i usług, niewymienionych w załącznikach nr 1–3 do wytycznych;

2) sprzętu, materiałów i usług, których zakup ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia nie jest możliwy w trybie określonym w § 2;

3) zapotrzebowania na pojedyncze rodzaje sprzętu, materiałów i usług.

§ 4.
1. Jednostka wiodąca przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakupy, dla których przewidziano możliwość udzielenia zamówienia wspólnego, uzgadnia z pozostałymi zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi Policji specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia, dokonuje jej zatwierdzenia oraz wyznacza termin do zgłoszenia wniosku o realizację zamówienia wspólnego.

2. Podstawę do wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego stanowi porozumienie zamawiających, zawierające w szczególności pełnomocnictwo dla jednostki wiodącej do podjęcia czynności w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających oraz określenie zasad, zgodnie z którymi nastąpi udzielenie zamówienia publicznego.

3. Środki przeznaczone na realizację zamówień wspólnych zapewniają poszczególne jednostki organizacyjne Policji w granicach przyznanych limitów finansowych.

§ 5.
Informacje o wspólnie przeprowadzonych postępowaniach i udzielonych zamówieniach publicznych oraz o postępowaniach unieważnionych jednostka wiodąca przekazuje odpowiednio Dyrektorowi BLP KGP albo Dyrektorowi Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji.
§ 6.
Jednostka wiodąca, każda w zakresie udzielonego pełnomocnictwa oraz Dyrektor BLP KGP w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1, uzgadniają sposób i terminy składania zapotrzebowania na sprzęt, materiały i usługi, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2 zdanie 3.
§ 7.
Tracą moc wytyczne nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie zaopatrywania jednostek organizacyjnych Policji w sprzęt, materiały i usługi (Dz. Urz. KGP z 2010 r. Nr 3, poz. 12).
§ 8.
Wytyczne wchodzą w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

nadinsp. Marek DZIAŁOSZYŃSKI

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228 oraz 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429.

Załącznik 1. [WYKAZ USŁUG, SPRZĘTU, WYPOSAŻENIA SPECJALNEGO I MATERIAŁÓW KUPOWANYCH W RAMACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEZ KOMENDĘ GŁÓWNĄ POLICJI]

Załączniki do wytycznych nr 4 Komendanta Głównego
Policji z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Załącznik nr 1

WYKAZ USŁUG, SPRZĘTU, WYPOSAŻENIA SPECJALNEGO I MATERIAŁÓW KUPOWANYCH W RAMACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEZ KOMENDĘ GŁÓWNĄ POLICJI

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

SYMBOL

I. OBSŁUGA LOTNICTWA POLICYJNEGO

1.

Obsługa logistyczna lotnictwa policyjnego, z wyłączeniem zakupu materiałów pędnych i smarów, w tym:

a) zakup części zamiennych,

b) remonty, przeglądy i naprawy sprzętu lotniczego,

c) zakup sprzętu i wyposażenia lotniczego,

d) ubezpieczenia śmigłowców,

e) czynności urzędowe związane z nadzorem nad personelem i sprzętem lotniczym w zakresie zadań realizowanych przez KGP.

II. TRANSPORT

1.

Samochody osobowe oznakowane

2.

Samochody furgon oznakowane

3.

Samochody osobowe terenowe, oznakowane

4.

Motocykle oznakowane

5.

Pojazdy specjalne:

a) armatki wodne,

b) transportery opancerzone,

c) lekkie transportery opancerzone,

d) ruchome stanowiska dowodzenia,

e) ambulanse poczty specjalnej,

f) ambulanse pirotechniczne,

g) ambulanse monitoringu wizyjnego,

h) pojazdy przystosowane do przewozu automatycznej wyrzutni gazów łzawiących lub reflektora olśniewającego,

i) duże więźniarki,

j) samochody osobowo-terenowe, opancerzone.

6.

Przyczepy specjalne, w tym do przewozu materiałów i urządzeń wybuchowych

7.

Łodzie kat. R–1, R–2, R–3

8.

Sprzęt wsparcia logistycznego, w tym samochody: ciężarowy cysterna paliwowa, ambulans sanitarny i autobus

9.

Zakup paliwa w systemie kart flota

III. UMUNDUROWANIE I WYPOSAŻENIE SPECJALNE

1.

Czapka letnia służbowa

2.

Czapka zimowa służbowa

3.

Kurtka służbowa zimowa z podpinką i ocieplaczem z polaru

 

4.

Kurtka służbowa letnia

5.

Spodnie służbowe letnie do półbutów

6.

Spodnie służbowe letnie do trzewików

7.

Spodnie służbowe zimowe

8.

Sweter służbowy

9.

Półgolf

10.

Koszula służbowa

11.

Koszula służbowa letnia

12.

Koszulka polo z krótkim rękawem

13.

Koszulka z krótkim rękawem T-shirt

14.

Bielizna termoaktywna zimowa

15.

Trzewiki służbowe

16.

Półbuty służbowe

17.

Skarpetki zimowe

18.

Skarpetki letnie

19.

Pas główny

20.

Pasek do spodni

21.

Kurtka gabardynowa wyjściowa

22.

Spodnie wyjściowe

23.

Spodnie letnie

24.

Półbuty wyjściowe

25.

Czapka ćwiczebna

26.

Mundur ćwiczebny

27.

Kurtka ćwiczebna z podpinką i kamizelką

28.

Kamizelka ochronna

29.

Ochraniacze przedramienia

30.

Ochraniacze nóg

31.

Rękawice chroniące przed uderzeniami

IV. DRUKI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA

1.

Dowód urządzenia

GŁ-3

2.

Bon żywnościowy

Gz-40

3.

Pokwitowanie

Mrd-4

4.

Pokwitowanie zapłaty

Mrd-20

5.

Zezwolenie na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego

Mrd-22

6.

Nakaz przeszukania /zatrzymania rzeczy

MS-16

7.

Legitymacja posiadacza broni

Ob-10

8.

Zaświadczenie uprawniające do nabycia broni

Ob-11

9.

Legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni

Ob-12

10.

Świadectwo broni

Ob-13

11.

Legitymacja posiadacza terminowego pozwolenia na broń

Ob-14

12.

Zezwolenie na czasowe noszenie broni

Ob-15

13.

Karta rejestracyjna broni

Ob-16

14.

Europejska karta broni palnej

Ob-17

15.

Licencja pracownika ochrony fizycznej I stopnia

 

16.

Licencja pracownika ochrony fizycznej II stopnia

17.

Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego I stopnia

18.

Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia

19.

Licencja detektywa

V. UZBROJENIE

1.

Broń palna: pistolety, broń gładkolufowa, pistolety maszynowe, karabinki, karabiny, karabiny maszynowe, granatniki

2.

Przedmioty przeznaczone do miotania chemicznych i innych środków obezwładniających: miotacze wody, wyrzutnie pocisków gumowych i z tworzyw sztucznych, pocisków ogłuszających, olśniewających i śrutowych, granatów i pocisków łzawiących oraz siatek obezwładniających

3.

Amunicja do broni palnej oraz pociski i siatki obezwładniające do przedmiotów i wyrzutni wymienionych w lp. 2

4.

Granaty wszystkich rodzajów

5.

Urządzenia techniczne: paralizatory elektryczne, roboty pirotechniczne

6.

Osłony balistyczne: kamizelki, hełmy i tarcze kuloodporne, ubrania dla pirotechników

7.

Sprzęt ochronny: policyjne kaski ochronne, tarcze ochronne

8.

Pałki szturmowe

9.

Pałki „Tonfa”

10.

Pałki teleskopowe

11.

Kajdanki szczękowe, kajdanki na ręce i nogi

VI. TECHNIKA KRYMINALISTYCZNA (w zakresie techniki policyjnej)

1.

Kolczatki drogowe (lekkie)

2.

Przenośne urządzenia do wykrywania obecności alkoholu w wydychanym powietrzu np. typu AlcoBlow

3.

Elektroniczne urządzenia do wykrywania substancji działających podobnie do alkoholu (narkotesty)

4.

Wielopanelowe urządzenia jednorazowego użytku do wstępnego wykrywania w ślinie środków działających podobnie do alkoholu (narkotesty)

 

Załącznik 2. [WYKAZ SPRZĘTU I MATERIAŁÓW KUPOWANYCH W RAMACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WSPÓLNIE PRZEZ JEDNOSKI ORGANIZACYJNE POLICJI]

Załącznik nr 2

WYKAZ SPRZĘTU I MATERIAŁÓW KUPOWANYCH W RAMACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WSPÓLNIE PRZEZ JEDNOSKI ORGANIZACYJNE POLICJI

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

TECHNIKA KRYMINALISTYCZNA (w zakresie techniki policyjnej)

I. Sprzęt:

1.

Chromatograf gazowy z detektorem masowym GC/MS

2.

Chromatograf GC Head Space

3.

Chromatograf HPLC z detektorem diodowym DAD

4.

Mikroskop porównawczy

5.

Mikroskop stereoskopowy

6.

Mikrofluorescencja rentgenowska XRF

7.

Multiplekser (multisystemowy)

8.

Urządzenie do przechwytywania multipleksowych zapisów wizyjnych

9.

Urządzenie z możliwością selektywnej filtracji promieniowania wzbudzającego jak i wzbudzonego

10.

Wariograf

11.

Zestaw do ekstrakcji narkotyków (narkotyki naturalne)

12.

Zestaw do pomiaru prędkości wystrzelonych pocisków

13.

Zestaw do wyznaczania temperatury topnienia mikrośladów

II. Materiały:

1.

Materiały eksploatacyjne do automatycznego cyfrowego wykonywania zdjęć fotograficznych (D-Lab 2, FP 200 urządzenia firmy Agfa)

2.

Pakiety kryminalistyczne do pobierania wymazów ze śluzówki policzków jamy ustnej

3.

Zestaw do ujawniania pozostałości powystrzałowych PIR-S

 

Załącznik 3. [WYKAZ USŁUG KUPOWANYCH W RAMACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WSPÓLNIE PRZEZ JEDNOSKI ORGANIZACYJNE POLICJI]

Załącznik nr 3

WYKAZ USŁUG KUPOWANYCH W RAMACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WSPÓLNIE PRZEZ JEDNOSKI ORGANIZACYJNE POLICJI

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE USŁUGI

TECHNIKA KRYMINALISTYCZNA (w zakresie sprzętu łączności i informatyki)

1.

Serwis pogwarancyjny AFIS (jednostka centralna, stacje terenowe)

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Szymon Kujda

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »