REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 94

ZARZĄDZENIE NR 49
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 6 października 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 1147 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 września 2011 r. w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy Policji (Dz. Urz. KGP Nr 8, poz. 57 oraz z 2013 r. poz. 3 i 13) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 2 w pkt 3:

a) po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:

„aa) Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji,”,

b) uchyla się lit. m;

2) w § 4 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) określanie zadań dla CLKP i zadań dla Centralnego Biura Śledczego Policji, zwanego dalej „CBŚP”, oraz mierników służących do oceny stopnia realizacji zadań;”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Priorytety Komendanta Głównego Policji określają główne kierunki pracy Policji.

2. Priorytety, o których mowa w ust. 1, realizowane są poprzez przypisane do nich zadania dla komórek organizacyjnych KGP, zadania dla CLKP, zadania dla CBŚP oraz zadania dla komend wojewódzkich Policji.

3. Priorytety Komendanta Głównego Policji opracowywane są na okres 3 lat.

4. Zadania dla komórek organizacyjnych KGP, zadania dla CLKP, zadania dla CBŚP oraz zadania dla komend wojewódzkich Policji opracowywane są na okres nie dłuższy niż 3 lata i podlegają corocznej weryfikacji dokonywanej przez Zespół.

5. Gabinet Komendanta Głównego Policji przygotowuje diagnozę otoczenia Policji oraz poszczególnych obszarów funkcjonowania Policji, na podstawie której opracowuje propozycję Priorytetów Komendanta Głównego Policji, zadań dla komórek organizacyjnych KGP, zadań dla CLKP, zadań dla CBŚP oraz zadań dla komend wojewódzkich Policji.

6. Gabinet Komendanta Głównego Policji przekazuje do Zespołu propozycję Priorytetów Komendanta Głównego Policji, zadań dla komórek organizacyjnych KGP, zadań dla CLKP, zadań dla CBŚP oraz zadań dla komend wojewódzkich Policji wraz z wnioskami z diagnozy, o której mowa w ust. 5.

7. Zespół przedstawia Komendantowi Głównemu Policji do zatwierdzenia listę rekomendowanych Priorytetów Komendanta Głównego Policji, zadań dla komórek organizacyjnych KGP, zadań dla CLKP, zadań dla CBŚP oraz zadań dla komend wojewódzkich Policji wraz z pozytywną opinią w tej sprawie.

8. Do zmian Priorytetów Komendanta Głównego Policji, zadań dla komórek organizacyjnych KGP, zadań dla CLKP, zadań dla CBŚP oraz zadań dla komend wojewódzkich Policji stosuje się przepisy ust. 5–7.”;

4) w § 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zespół, na podstawie zatwierdzonych Priorytetów Komendanta Głównego Policji, zadań dla komórek organizacyjnych KGP, zadań dla CLKP, zadań dla CBŚP oraz zadań dla komend wojewódzkich Policji, opracowuje propozycję mierników dla komórek organizacyjnych KGP, mierników dla CLKP, mierników dla CBŚP oraz mierników dla komend wojewódzkich Policji.”,

b) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Na polecenie Komendanta Głównego Policji, Zespół opracowuje dla komórki organizacyjnej KGP, dla CLKP, dla CBŚP lub dla komend wojewódzkich Policji dodatkowy miernik lub propozycję rezygnacji z zatwierdzonego wcześniej miernika.

6. O zmianach określonych w ust. 5, Zespół niezwłocznie informuje właściwego kierownika komórki organizacyjnej KGP, Dyrektora CLKP, Komendanta CBŚP lub komendanta wojewódzkiego Policji.”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Wprowadzenie dodatkowego miernika lub rezygnacja z zatwierdzonego wcześniej miernika dla komórek organizacyjnych KGP, dla CLKP oraz dla CBŚP wymaga zatwierdzenia przez Komendanta Głównego Policji.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Mierniki dla komórek organizacyjnych KGP, dla CLKP, dla CBŚP oraz dla komend wojewódzkich Policji są ustalane na okres 1 roku.

2. Zespół monitoruje stan realizacji zadań i wartości mierników dla komend wojewódzkich Policji, komórek organizacyjnych KGP, dla CLKP oraz dla CBŚP.

3. Właściwi merytorycznie kierownicy komórek organizacyjnych KGP, Dyrektor CLKP oraz Komendant CBŚP monitorują stan realizacji zadań i mierników dla komend wojewódzkich Policji w celu możliwości oceny poziomu realizacji zadań.

4. Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji monitoruje stan realizacji zadań i mierników dla komórek organizacyjnych KGP, dla CLKP i dla CBŚP oraz za pośrednictwem komórek, o których mowa w ust. 3, dla komend wojewódzkich Policji w celu możliwości oceny poziomu realizacji zadań.

5. Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji może zwrócić się do właściwych merytorycznie kierowników komórek organizacyjnych KGP, Dyrektora CLKP lub Komendanta CBŚP o przekazanie danych i informacji dotyczących stanu realizacji zadań lub mierników przez komendy wojewódzkie Policji lub komórki organizacyjne KGP, CLKP lub CBŚP.

6. Wnioski z oceny, o której mowa w ust. 2–5, przedstawiane są na posiedzeniach Zespołu i stanowią jedno z kryteriów zasadności przeprowadzenia audytu strategicznego.”;

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Plan Przedsięwzięć KGP, określający główne kierunki działania Komendy Głównej Policji, zawiera zatwierdzone Priorytety Komendanta Głównego Policji, zadania i mierniki dla komórek organizacyjnych KGP, dla CLKP i dla CBŚP.

2. Plan, o którym mowa w ust. 1, Zespół niezwłocznie przekazuje kierownikom komórek organizacyjnych KGP, Dyrektorowi CLKP i Komendantowi CBŚP.

3. Plan Przedsięwzięć KGP jest ustanawiany na okres 3 lat i podlega corocznej weryfikacji przez Zespół.

4. Kierownik komórki organizacyjnej KGP, Dyrektor CLKP lub Komendant CBŚP może wystąpić za pośrednictwem Zespołu do Komendanta Głównego Policji z wnioskiem o zmianę Planu Przedsięwzięć KGP, którego wzór określa załącznik nr 1 do zarządzenia.”;

7) w § 14 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) informacje za rok poprzedni, dotyczące wykonania lub przyczyn niewykonania przez komórki organizacyjne KGP, przez CLKP oraz przez CBŚP zadań wynikających z Priorytetów Komendanta Głównego Policji, przekazywane przez kierowników komórek organizacyjnych KGP, Dyrektora CLKP i Komendanta CBŚP do Biura Kontroli KGP w terminie do dnia 30 stycznia każdego roku;”;

8) w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykaz zestawień sprawozdawczych zawierających informacje niejawne, terminy ich przekazywania, komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne Policji właściwe do ich przyjmowania oraz okresy sprawozdawcze określa załącznik nr 4 do zarządzenia.”;

9) w § 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 3, podlegają zaopiniowaniu przez Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji oraz właściwego merytorycznie, ze względu na zakres danych, kierownika komórki organizacyjnej KGP, Dyrektora CLKP lub Komendanta CBŚP.”;

10) w § 19 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Kierownicy komórek organizacyjnych KGP, Dyrektor CLKP i Komendant CBŚP, zgodnie z zakresem zadań określonym w regulaminie Komendy Głównej Policji, statucie CLKP i regulaminie CBŚP:

1) mogą proponować dodanie, zmiany lub usunięcie funkcjonalności w SESPol. Wzór wniosku o zmianę, dodanie lub usunięcie funkcjonalności SESPol określa załącznik nr 9 do zarządzenia;

2) mogą proponować zmiany zakresu danych gromadzonych w SESPol oraz terminów i zasad wprowadzania danych. Wzór wniosku o zmianę zakresu danych gromadzonych w SESPol oraz terminów i zasad wprowadzania danych określa załącznik nr 10 do zarządzenia;

3) sprawują nadzór merytoryczny nad informacjami gromadzonymi w SESPol;

4) przygotowują, w zakresie właściwości merytorycznej kierowanej komórki organizacyjnej KGP, CLKP albo CBŚP w formie elektronicznej, szczegółowe instrukcje do poszczególnych zestawień sprawozdawczych w SESPol;

5) przekazują Dyrektorowi Gabinetu Komendanta Głównego Policji, przed wdrożeniem do SESPol wnioskowanych zmian, o których mowa w pkt 1 i 2, nowe lub zaktualizowane instrukcje, o których mowa w pkt 4.

2. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczy funkcjonalności SESPol w zakresie zestawienia sprawozdawczego należącego do właściwości innej niż wnioskodawca komórki organizacyjnej KGP, CLKP albo CBŚP, niezbędne jest uzyskanie akceptacji właściwego kierownika komórki organizacyjnej KGP, Dyrektora CLKP lub Komendanta CBŚP.”;

11) w § 21:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) komórki organizacyjnej KGP, CLKP lub CBŚP – występuje odpowiednio kierownik komórki organizacyjnej KGP, Dyrektor CLKP lub Komendant CBŚP.”,

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. W przypadku zmiany zakresu czynności realizowanych przez policjanta lub pracownika jednostki organizacyjnej Policji, komórki organizacyjnej KGP, CLKP lub CBŚP, bezpośredni przełożony może sporządzić wniosek, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zmiany przydzielonych uprawnień do SESPol. Sporządzenie wniosku odbywa się na zasadach określonych w ust. 1 i 3.”,

c) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. W przypadku nadawania, zmiany lub odebrania uprawnień do SESPol w zakresie zatwierdzania lub kontroli komendantowi wojewódzkiemu Policji, Komendantowi-Rektorowi WSPol, komendantowi szkoły policyjnej, kierownikowi lub pracownikowi komórki organizacyjnej KGP, CLKP i CBŚP, wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie podlega zatwierdzeniu.”;

12) w § 22:

a) ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8. W przypadku danych dotyczących komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej Policji, WSPol i szkół policyjnych kontrola jest realizowana przez właściwą komórkę organizacyjną KGP, przez CLKP albo przez CBŚP, określone w załączniku nr 11 do zarządzenia, posiadające w SESPol funkcję „kontrola” dla danego zestawienia sprawozdawczego.

9. W przypadku danych dotyczących komórek organizacyjnych KGP, CLKP i CBŚP kontrola jest realizowana przez komórkę organizacyjną albo przez jednostkę organizacyjną Policji, o których mowa w ust. 8. Wniosek o korektę danych sprawozdawczych jest kierowany przez bezpośredniego przełożonego osoby, która wprowadziła dane i nie wymaga zatwierdzenia.”,

b) ust. 14 otrzymuje brzmienie:

„14. Kopię sprawozdania z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wraz z informacją dotyczącą zakresu i czasu dokonania korekt przesyła się niezwłocznie właściwemu kierownikowi komórki organizacyjnej KGP, Dyrektorowi CLKP lub Komendantowi CBŚP.”;

13) w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ocena stopnia realizacji Priorytetów Komendanta Głównego Policji dokonywana jest odrębnie dla komórek organizacyjnych KGP, dla CLKP, dla CBŚP oraz dla komend wojewódzkich Policji.”;

14) w § 25 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dokonuje oceny realizacji Priorytetów Komendanta Głównego Policji przez komórki organizacyjne KGP, przez CLKP i przez CBŚP za rok poprzedni – na podstawie informacji o wykonaniu przez nie mierników;”;

15) w § 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji przeprowadza, we wszystkich lub w wybranych komórkach organizacyjnych KGP, CLKP i CBŚP oraz komendach wojewódzkich Policji, audyty strategiczne stanu realizacji zadań zawartych w dokumentach planistycznych lub Strategiach Wojewódzkich Policji, tworzonych w celu wykonania Priorytetów Komendanta Głównego Policji.”;

16) załącznik nr 4 do zarządzenia, o którym mowa w § 1, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

17) załączniki nr 6–13 do zarządzenia, o którym mowa w § 1, otrzymują brzmienie określone w załącznikach odpowiednio nr 2–9 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 2014 r.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Marek Działoszyński

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529, z 2013 r. poz. 628, 675, 1351, 1635 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 486, 502, 538, 616, 1055 i 1199. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371.

Załącznik 1. [WYKAZ ZESTAWIEŃ SPRAWOZDAWCZYCH, ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE NIEJAWNE, TERMINY ICH PRZEKAZYWANIA, KOMÓRKI I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POLICJI WŁAŚCIWE DO ICH PRZYJMOWANIA ORAZ OKRESY SPRAWOZDAWCZE]

Załączniki do zarządzenia nr 49 Komendanta Głównego Policji
z dnia 6 października 2014 r.

Załącznik nr 1

WYKAZ ZESTAWIEŃ SPRAWOZDAWCZYCH, ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE NIEJAWNE, TERMINY ICH PRZEKAZYWANIA, KOMÓRKI I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POLICJI WŁAŚCIWE DO ICH PRZYJMOWANIA ORAZ OKRESY SPRAWOZDAWCZE

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [WZÓR – WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA SPORZĄDZENIE INFORMACJI SPRAWOZDAWCZEJ NA POTRZEBY]

Załącznik nr 2

WZÓR – WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA SPORZĄDZENIE INFORMACJI SPRAWOZDAWCZEJ NA POTRZEBY

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [TERMINY WPROWADZANIA I ZATWIERDZANIA DANYCH DLA ZESTAWIEŃ SPRAWOZDAWCZYCH GROMADZONYCH W SESPol]

Załącznik nr 3

TERMINY WPROWADZANIA I ZATWIERDZANIA DANYCH DLA ZESTAWIEŃ SPRAWOZDAWCZYCH GROMADZONYCH W SESPol

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [ZAKRESY DANYCH ZESTAWIEŃ SPRAWOZDAWCZYCH GROMADZONYCH W SESPol]

Załącznik nr 4

ZAKRESY DANYCH ZESTAWIEŃ SPRAWOZDAWCZYCH GROMADZONYCH W SESPol

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 5. [WZÓR – WNIOSEK O ZMIANĘ/DODANIE/USUNIĘCIE FUNKCJONALNOŚCI SESPol]

Załącznik nr 5

WZÓR – WNIOSEK O ZMIANĘ/DODANIE/USUNIĘCIE FUNKCJONALNOŚCI SESPol

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 6. [WZÓR – WNIOSEK O ZMIANĘ ZAKRESU DANYCH GROMADZONYCH W SESPol ORAZ TERMINÓW I ZASAD WPROWADZANIA DANYCH]

Załącznik nr 6

WZÓR WNIOSEK O ZMIANĘ ZAKRESU DANYCH GROMADZONYCH W SESPol ORAZ TERMINÓW I ZASAD WPROWADZANIA DANYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 7. [WYKAZ FUNKCJI DO ZESTAWIENIA SPRAWOZDAWCZEGO NR I/1]

Załącznik nr 7

WYKAZ FUNKCJI DO ZESTAWIENIA SPRAWOZDAWCZEGO NR I/1

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 8. [WNIOSEK O NADANIE, ZMIANĘ, ODEBRANIE UPRAWNIEŃ DO SESPol]

Załącznik nr 8

WNIOSEK O NADANIE, ZMIANĘ, ODEBRANIE UPRAWNIEŃ DO SESPol

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 9. [WZÓR – WNIOSEK O KOREKTĘ DANYCH SPRAWOZDAWCZYCH]

Załącznik nr 9

WZÓR WNIOSEK O KOREKTĘ DANYCH SPRAWOZDAWCZYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-09
  • Data wejścia w życie: 2014-10-09
  • Data obowiązywania: 2014-10-09
  • Dokument traci ważność: 2015-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA