Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 63
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 16 marca 2021 r.

zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia wzorów i typów uzbrojenia Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie uzbrojenia Policji (Dz. U. poz. 1738) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 253 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów i typów uzbrojenia Policji (Dz. Urz. KGP poz. 49, z późn. zm.1) ) w § 4 w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

"12) HAENEL MK 556 - we wszystkich odmianach.".

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Dariusz AUGUSTYNIAK


1) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2016 r. poz. 79, z 2017 r. poz. 17, z 2018 r. poz. 67 i 115, z 2019 r. poz. 16 oraz z 2020 r. poz. 5.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-18
  • Data wejścia w życie: 2021-03-16
  • Data obowiązywania: 2021-03-16

Dzienniki Urzędowe