REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 9

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 7 maja 2013 r.

w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej do spraw Handlu i Usług

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Radę Konsultacyjną do spraw Handlu i Usług, zwaną dalej „Radą”.

2. Rada jest organem pomocniczym Ministra Gospodarki, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2.

Do zadań Rady należy:

1) wydawanie rekomendacji w zakresie poprawy warunków podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w sektorze handlu wewnętrznego i usług, w szczególności dotyczących:

a) kierunku rozwoju tego sektora,

b) znoszenia barier i zjawisk działających dysfunkcjonalnie w tym sektorze,

c) współpracy z podmiotami działającymi w tym sektorze;

2) opracowywanie propozycji rozwiązań legislacyjnych w celu stworzenia lepszych regulacji prawnych oraz rozwiązań systemowych służących rozwojowi sektora handlu wewnętrznego i usług;

3) wspieranie przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności w sektorze handlu wewnętrznego i usług.

§ 3.

1. W skład Rady wchodzą osoby zaproszone przez Ministra do udziału w pracach Rady reprezentujące środowiska naukowe i środowiska przedsiębiorców.

2. Przewodniczący Rady lub Minister mogą zapraszać do udziału w pracach Rady osoby spoza jej składu, w szczególności ekspertów w zakresie objętym zadaniami Rady.

§ 4.

1. Spośród członków, o których mowa w § 3 ust. 1, Minister wyznacza przewodniczącego Rady.

2. Zastępcę przewodniczącego Rady oraz sekretarza Rady wybiera Rada spośród osób, o których mowa w § 3 ust. 1, na wniosek przewodniczącego, zwykłą większością głosów.

§ 5.

1. Pracami Rady kieruje przewodniczący Rady, który w szczególności:

1) zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy, na wniosek Ministra lub na wniosek co najmniej 3 członków Rady;

2) przewodniczy posiedzeniom Rady;

3) planuje i organizuje pracę Rady;

4) powołuje zespoły problemowe;

5) informuje Ministra o bieżącej działalności Rady.

2. W razie nieobecności przewodniczącego Rady posiedzeniom Rady przewodniczy zastępca przewodniczącego.

§ 6.

1. Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

2. Z posiedzeń Rady sporządza się protokoły, podpisywane przez przewodniczącego i sekretarza Rady.

3. Obsługę prac Rady zapewnia Departament Handlu i Usług.

4. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Ministerstwa Gospodarki.

§ 7.

Rada może uchwalić regulamin określający szczegółowy tryb pracy Rady.

§ 8.

1. Rada przedstawia Ministrowi roczne sprawozdania z działalności Rady.

2. Rekomendacje oraz propozycje, o których mowa w § 2, Rada może przedstawiać Ministrowi w każdym czasie.

3. Za udział w pracach Rady nie przysługuje wynagrodzenie.

4. Koszty związane z działalnością Rady pokrywa się z budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Gospodarki: z up. J. W. Pietrewicz

 

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-14
  • Data wejścia w życie: 2013-05-07
  • Data obowiązywania: 2013-05-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA