REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 17

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 17 października 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rezerw Materiałowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. Nr 229, poz. 1496, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Nr 11 Ministra Gospodarki z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie nadania statutu Agencji Rezerw Materiałowych (Dz. Urz. Min. Gosp. Nr 2, poz. 15 i 17 oraz z 2014 r. poz. 4) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) Biuro Zapasów Interwencyjnych Paliw;”;

2) w § 11 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przychody uzyskiwane ze sprzedaży rezerw strategicznych;”;

3) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

„§ 12a. Prezes Agencji jest dysponentem Funduszu Zapasów Agencyjnych, o którym mowa w ustawie o zapasach ropy naftowej i produktów naftowych.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Gospodarki: z up. J.W. Pietrewicz

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. poz. 1252).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951 oraz z 2014 r. poz. 900.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-25
  • Data wejścia w życie: 2014-10-17
  • Data obowiązywania: 2014-10-17
  • Dokument traci ważność: 2017-11-16

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA