REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 18

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Gospodarki w sprawie powołania Zespołu Doradczego do spraw rozwiązań systemowych w sektorze energetyki

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia Nr 4 Ministra Gospodarki z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego do spraw rozwiązań systemowych w sektorze energetyki (Dz. Urz. Min. Gosp. Nr 1, poz. 10), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zarządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Doradczego do spraw rozwiązań systemowych w sektorze energetyki (Dz. Urz. Min. Gosp. z 2014 r. poz. 2).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje § 2 zarządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Doradczego do spraw rozwiązań systemowych w sektorze energetyki (Dz. Urz. Min. Gosp. z 2014 r. poz. 2), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.”.

Minister Gospodarki: z up. J.W. Pietrewicz

Załącznik 1. [Zarządzenie Nr 4 Ministra Gospodarki z dnia 3 lutego 2009 r.w sprawie powołania Zespołu Doradczego do spraw rozwiązań systemowych w sektorze energetyki]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki
z dnia 30 października 2014 r. (poz. 18)

ZARZĄDZENIE Nr 4
MINISTRA GOSPODARKI
1)

z dnia 3 lutego 2009 r.

w sprawie powołania Zespołu Doradczego do spraw rozwiązań systemowych w sektorze energetyki

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół Doradczy do spraw rozwiązań systemowych w sektorze energetyki, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy Ministra Gospodarki.

§ 2.2) Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) opracowywanie koncepcji rozwiązań systemowych w sektorze energetyki;

2) przygotowywanie propozycji priorytetowych kierunków rozwoju sektora energetyki, z uwzględnieniem uwarunkowań międzynarodowych;

3) opiniowanie:

a) projektów dokumentów strategicznych dotyczących sektora energetyki,

b) planów działań przewidzianych w projektach, o których mowa w lit. a,

c) projektu polityki energetycznej państwa, o której mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

§ 3. 1.3) W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący – Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, wyznaczony przez Ministra Gospodarki;

2) członkowie – pracownicy wyznaczeni przez dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa Gospodarki:

a) Departamentu Energetyki,

b) Departamentu Ropy i Gazu,

c) Departamentu Energii Odnawialnej,

d) Departamentu Energii Jądrowej,

e) Departamentu Górnictwa;

3) członkowie – pracownicy wyznaczeni na wniosek przewodniczącego Zespołu przez dyrektorów innych komórek organizacyjnych Ministerstwa Gospodarki niż wymienione w pkt 2;

4) członkowie powołani przez Ministra Gospodarki na wniosek Przewodniczącego Zespołu spośród pracowników naukowych, przedsiębiorców oraz przedstawicieli środowisk opiniotwórczych związanych z sektorem energetyki.

2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć także osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez Przewodniczącego, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu, w szczególności:

1) przedstawiciele organów władzy publicznej;

2) eksperci z dziedzin omawianych w ramach prac Zespołu;

3) przedstawiciele jednostek naukowych.

3.4) Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 4, oraz osoby, o których mowa w ust. 2, pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 4. 1. Przewodniczący kieruje pracami Zespołu i przewodniczy jego posiedzeniom.

2. Przewodniczący może wyznaczyć osobę prowadzącą posiedzenia Zespołu w przypadku swojej nieobecności.

3. Zespół działa kolegialnie.

4. Zespół podejmuje uchwały w sprawach będących przedmiotem jego działania.

5. Uchwały Zespołu zapadają w drodze konsensusu. W przypadku braku osiągnięcia jednomyślności, Przewodniczący może zarządzić głosowanie – w takim przypadku uchwała Zespołu zapada większością głosów obecnych i głosujących członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

§ 5. W celu realizacji zadań Zespołu, mogą być tworzone grupy robocze.

§ 6. Obsługę organizacyjną prac Zespołu zapewnia Departament Energetyki w Ministerstwie Gospodarki.

§ 7. Koszty związane z działalnością Zespołu pokrywa się z budżetu państwa, w części dotyczącej Ministerstwa Gospodarki.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. poz. 1252).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 zarządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Doradczego do spraw rozwiązań systemowych w sektorze energetyki (Dz. Urz. Min. Gosp. z 2014 r. poz. 2), które weszło w życie z dniem 20 grudnia 2013 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia wymienionego w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-25
  • Data wejścia w życie: 2014-11-25
  • Data obowiązywania: 2014-11-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA