REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 2

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Zespołu do zbadania ofert offsetowych oraz przeprowadzenia negocjacji w celu zawarcia umowy offsetowej związanej z dostawą 70 sztuk śmigłowców dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pozyskiwanych w oparciu o wspólną platformę bazową wraz z pakietem logistycznym i zintegrowanym systemem szkolenia oraz pakietem szkoleniowym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Powołuje się Zespół do zbadania ofert offsetowych oraz przeprowadzenia negocjacji w celu zawarcia umowy offsetowej związanej z dostawą 70 sztuk śmigłowców dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pozyskiwanych w oparciu o wspólną platformę bazową wraz z pakietem logistycznym i zintegrowanym systemem szkolenia oraz pakietem szkoleniowym, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Gospodarki.

§ 2.

 1. Do zadań Zespołu należy:

1) zbadanie ofert offsetowych;

2) przeprowadzenie negocjacji w celu zawarcia umowy offsetowej, o której mowa w § 1 ust. 1.

2. W trakcie negocjacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, Zespół jest związany postanowieniami instrukcji negocjacyjnej, zatwierdzonej przez Ministra Gospodarki.

§ 3.

 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący Zespołu – podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki;

2) zastępca przewodniczącego Zespołu – dyrektor Departamentu Programów Offsetowych w Ministerstwie Gospodarki;

3) zastępca przewodniczącego Zespołu – naczelnik Wydziału Europejskiego Przemysłu Obronnego w Departamencie Programów Offsetowych w Ministerstwie Gospodarki;

4) członkowie:

a) dwóch przedstawicieli Ministra Gospodarki,

b) siedmiu przedstawicieli Ministra Obrony Narodowej,

c) dwóch przedstawicieli Ministra Spraw Zagranicznych,

d) przedstawiciel Ministra Finansów,

e) przedstawiciel Ministra Skarbu Państwa,

f) przedstawiciel Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

g) przedstawiciel Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

h) przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego Zespołu, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu.

3. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 4.

 1. Przewodniczący Zespołu:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu;

2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;

3) ustala terminy i program kolejnych posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu, wyznaczony przez niego zastępca przewodniczącego Zespołu, zwołuje posiedzenia i przewodniczy obradom Zespołu.

§ 5.

 1. W celu realizacji zadań Zespołu, przewodniczący Zespołu, z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu, może tworzyć grupy robocze lub zespoły doradcze złożone z członków Zespołu oraz osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu, o których mowa w § 3 ust. 2.

2. Przewodniczący Zespołu może zlecać wykonanie opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz.

§ 6.

 1. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zespołu.

2. Osobom zaproszonym do udziału w pracach Zespołu, o których mowa w § 3 ust. 2, nie przysługuje prawo do udziału w głosowaniu.

§ 7.

 1. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Gospodarki.

2. Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Departament Programów Offsetowych w Ministerstwie Gospodarki.

§ 8.

 Koszty związane z działalnością Zespołu pokrywa się z budżetu państwa, w części, której dysponentem jest Minister Gospodarki.

§ 9.

 Zespół tworzy się na okres wykonywania zadań, o których mowa w § 2 ust. 1.

§ 10.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Gospodarki: z up. J.W. Pietrewicz

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. poz. 1252).

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA