REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 3

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 24 grudnia 2014 r.

w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Gospodarki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613 oraz z 2014 r. poz. 768 i 1100), w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146 i 1626) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) ministerstwie – rozumie się przez to jednostkę budżetową, dysponenta trzeciego stopnia części 20 budżetu państwa – „Gospodarka”;

2) resorcie – rozumie się przez to dysponenta części 20 budżetu państwa – „Gospodarka”;

3) Ministerstwie Gospodarki – rozumie się przez to resort i ministerstwo;

4) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146 i 1626).

§ 2.

1. Ustala się:

1) wykaz kont syntetycznych obowiązujących w ministerstwie i resorcie, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) wykaz kont analitycznych obowiązujących w ministerstwie i resorcie:

a) ministerstwa – stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia,

b) resortu – stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

3) opis systemu finansowo-księgowego, przetwarzania i ochrony danych, stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia.

2. Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów, w miarę potrzeb wynikających z przeprowadzonych operacji gospodarczych, jest uprawniony do uzupełniania wykazu kont, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 3.

1. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy.

2. Okresami sprawozdawczymi są miesiące, kwartały, półrocze lub rok, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 4.

1. Księgi rachunkowe są prowadzone w siedzibie Ministerstwa Gospodarki, z wykorzystaniem systemu informatycznego.

2. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną (konta syntetyczne), księgi pomocnicze (konta analityczne), a także zestawienia obrotowi sald księgi głównej, sald kont ksiąg pomocniczych oraz wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).

3. Księga inwentarzowa prowadzona jest w Biurze Administracyjnym.

4. Przelewy bankowe dotyczące:

1) działalności budżetowej są sporządzane w Systemie Bankowości Elektronicznej „enbepe” firmy SYGNITY SA.;

2) płatności ze środków europejskich sporządzane są za pośrednictwem portalu komunikacyjnego BGK-ZLECENIA;

3) płatności ze środków socjalnych oraz pozabudżetowych są sporządzane w Systemie Bankowości Elektronicznej BGK.

5. Dla potrzeb rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych stosuje się program „Płatnik”.

6. Do systemów informatycznych, o których mowa w ust. 1 i 4 oraz do programu, o którym mowa w ust. 5, stosuje się wymagania określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz w odrębnych przepisach.

§ 5.

1. Księgi rachunkowe są prowadzone w języku polskim i w walucie polskiej, w złotych i groszach. Podstawę zapisów w księgach rachunkowych stanowią dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczych (dowody źródłowe) oraz dowody księgowe sporządzone przez ministerstwo i resort.

2. Dowód księgowy zawiera:

1) określenie rodzaju dowodu i jego numeru indentyfikacyjnego;

2) określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej;

3) opis operacji gospodarczych oraz jej wartości, a jeżeli jest to możliwe, określonych także w jednostkach naturalnych;

4) datę dokonania operacji gospodarczych, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą, datę jego sporządzenia.

3. Dowód księgowy może zawierać:

1) podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów;

2) stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych (dekretacja) oraz podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie tych czynności.

4. Dekretacja dowodów księgowych ujmowanych w księgach rachunkowych jest umieszczana obok dekretacji zawartej na pieczęci „Przyjęto dyspozycję do wypłaty ze środków ...”.

5. Na dowodzie księgowym jest zamieszczana pieczęć „Ujęto w księgach rachunkowych w m-cu ....”.

6. Dopuszcza się możliwość wydruku dekretacji z wykorzystaniem systemu informatycznego.

7. Ewidencję operacji gospodarczych prowadzi się zgodnie z treścią ekonomiczną, w porządku chronologicznym i systematycznym, na bieżąco, w kolejności dat ich dokonania oraz z podziałem na poszczególne okresy sprawozdawcze, w sposób wiarygodny i kompletny.

8. W ewidencji księgowej ujmuje się kwoty zobowiązań wynikające z przekazanych faktur, rachunków i innych dokumentów księgowych sprawdzonych pod względem merytorycznym w miesiącu sprawozdawczym. W przypadku dowodów księgowych przekazanych do Departamentu Budżetu i Finansów w następnym miesiącu, do ewidencji księgowej okresu sprawozdawczego przyjmuje się te dowody księgowe, które wpłynęły nie później niż do czwartego dnia każdego miesiąca, a w przypadku, gdy dzień ten przypada w sobotę lub dzień wolny od pracy – do ostatniego dnia roboczego przed tym dniem. Po tym terminie dokumenty są ujmowane w ewidencji księgowej w miesiącu, w którym wpłynęły do Departamentu Budżetu i Finansów, przy czym zgodnie z zasadą istotności taki zapis księgowy nie będzie miał znaczącego wpływu na wynik finansowy.

9. Zapis księgowy zawiera:

1) datę dokonania operacji gospodarczej – datę sprzedaży;

2) określenie rodzaju i numer identyfikacyjny dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu księgowego oraz datę wystawienia dowodu księgowego;

3) opis operacji gospodarczych przedstawiony w sposób zrozumiały;

4) kwotę i datę zapisu księgowego, określenie miesiąca ujęcia w księgach rachunkowych oraz datę wpływu dowodu księgowego do właściwego wydziału budżetu w Departamencie Budżetu i Finansów;

5) oznaczenie kont, których dotyczy.

10. Księgi rachunkowe prowadzi się na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów księgowych, z wykorzystaniem systemu informatycznego.

11. Na strukturę konta analitycznego w ramach ministerstwa i resortu składa się:

1) xxx – trzycyfrowy symbol konta;

2) xx – dwucyfrowy symbol części budżetowej;

3) xxxxx – pięciocyfrowy symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej;

4) xxxx – czterocyfrowy symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej (przy czym czwarta cyfra informuje o źródle finansowania) lub czterocyfrowy symbol poza paragrafem klasyfikacji budżetowej.

12. Strukturę kont analitycznych rozszerza się w zależności od potrzeb.

13. Analityka do budżetu zadaniowego jest zawarta w słowniku w systemie finansowo-księgowym Quorum.

14. Konta ksiąg pomocniczych (analityka) zawierają zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej (syntetyka). Prowadzone są one w ujęciu systematycznym, w postaci komputerowych zbiorów danych, uzgodnionych z saldami i zapisami księgi głównej. Na podstawie zapisów na kontach księgi głównej na koniec każdego okresu sprawozdawczego sporządzane jest zestawienie obrotów i sald.

15. W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania dowodu źródłowego, operacja gospodarcza jest dokumentowana za pomocą dowodu księgowego zastępczego.

16. Wykorzystywany w Ministerstwie Gospodarki system informatyczny zapewnia automatyczną kontrolę ciągłości zapisów księgowych. Księgi rachunkowe są prowadzone na bieżąco z odzwierciedleniem stanu rzeczywistego i z zapewnieniem kompletności ujęcia wszystkich operacji gospodarczych, zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

17. Zapisom w księgach rachunkowych automatycznie nadaje się kolejne numery pozycji.

18. Zapisy w księgach rachunkowych są dokonywane w sposób zapewniający ich trwałość oraz umożliwiający ustalenie osoby odpowiedzialnej za treść tych zapisów.

19. Obroty są liczone w księgach rachunkowych w sposób ciągły. Wydruki komputerowe składają się z automatycznie numerowanych stron i są sumowane na kolejnych stronach w sposób ciągły i narastająco. Księgi rachunkowe są drukowane na koniec roku obrotowego. Na koniec każdego okresu sprawozdawczego sporządza się zestawienie obrotów i sald.

20. Zapisy w księgach rachunkowych wydatków unijnych realizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej „BGK”, są dokonywane na podstawie udostępnionych za pośrednictwem portalu komunikacyjnego BGK-ZLECENIA zbiorczych informacji o:

1) zleceniach płatności otrzymanych pomiędzy terminami płatności, pierwszego dnia roboczego następującego po upływie każdego terminu płatności;

2) płatnościach dokonanych w każdym terminie płatności na podstawie zleceń płatności.

21. Wydruki dokumentów księgowych dokonywane są na dzień płatności.

22. Każdemu zapisowi w księgach rachunkowych przypisuje się symbol rodzaju dokumentu, zgodnie z symbolami wymienionymi w załącznikach nr 5 i 6 do zarządzenia. Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów w miarę potrzeb wynikających z przeprowadzonych operacji gospodarczych jest uprawniony do uzupełniania wykazu symboli rodzaju dokumentów w rejestrach księgowych.

23. Każda grupa dokumentów jest przechowywana w odrębnym segregatorze i podlega numeracji miesięcznej (poczynając od nr 1), która jest zgodna z numeracją komputerową w księgach rachunkowych (numer na dowodzie: rok, miesiąc i nr dowodu). W dzienniku nadawana jest numeracja roczna w odniesieniu do każdej paczki w rejestrze księgowym.

§ 6.

1. W Ministerstwie Gospodarki, jako jednostce sektora finansów publicznych, dokonuje się wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy, według ich wartości wynikającej z prowadzonej ewidencji finansowo-księgowej.

2. Ministerstwo Gospodarki przyjmuje w zasadach wyceny aktywów i pasywów następujące uproszczenia: opłacane z góry składki, prenumeraty, bilety, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe i inne nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki i wyniku finansowego; wydatki te księguje się w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.

3. Aktywa i pasywa wycenia się według metod określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną Ministerstwa Gospodarki.

§ 7.

1. Środki trwałe ministerstwa finansuje się ze środków pieniężnych przewidzianych na finansowanie inwestycji; środki te ewidencjonuje się na koncie 011 według rzeczywistych cen zakupu brutto tych środków.

2. Do środków trwałych zalicza się środki o wartości początkowej przekraczającej 3.500 zł i przewidywanym okresie ich używania dłuższym niż rok. Umorzenie środków trwałych oblicza się od wartości początkowej według stawek określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, 915, 1138, 1146, 1328, 1457, 1563 i 1662).

3. Komputer, drukarkę, urządzenie wielofunkcyjne, kserokopiarkę albo notebook, jeżeli wartość początkowa tego sprzętu albo urządzenia przekracza 3.500 zł i okres używania jest dłuższy niż rok, zalicza się do środków trwałych.

4. Odpisom amortyzacyjnym (umorzeniowym) podlegają środki trwałe ministerstwa na koniec roku obrotowego; są one ewidencjonowane na koncie 071.

5. W przypadku, gdy nieumorzony środek trwały uległ w trakcie roku obrotowego likwidacji, sprzedaży lub przekazaniu, odpisów umorzeniowych dokonuje się do miesiąca, w którym był on używany.

§ 8.

1. Pozostałe środki trwałe ministerstwa o wartości początkowej nie wyższej niż 3.500 zł finansuje się ze środków na wydatki bieżące; są one ewidencjonowane na koncie 013 według rzeczywistych cen zakupu brutto tych środków (ewidencja ilościowo-wartościowa), z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Jednorazowej amortyzacji (umorzeniu) podlegają pozostałe środki trwałe w dniu ich przyjęcia do używania; są one ewidencjonowane na koncie 072.

3. Pozostałe środki trwałe ministerstwa, których wartość początkowa jest równa bądź niższa od 500 zł, podlegają jedynie ewidencji ilościowej; środków tych nie ewidencjonuje się na koncie 013. Poszczególne środki ewidencjonuje się w kartotekach osobistego wyposażenia pracownika w zależności od ich przeznaczenia bądź przypisuje się do danego pomieszczenia.

4. Telefony komórkowe, bez względu na ich wartość, ewidencjonuje się w kartotekach osobistego wyposażenia pracownika.

§ 9.

Zbiory biblioteczne ministerstwa finansuje się ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; ewidencjonuje sieje na koncie 014 według rzeczywistych cen zakupu brutto tych zbiorów. Zbiory te są w 100% umarzane w miesiącu wprowadzenia ich do ewidencji.

§ 10.

1. Wartości niematerialne i prawne ministerstwa, w szczególności licencje na programy komputerowe, autorskie prawa majątkowe, finansuje się ze środków:

1) przewidzianych na finansowanie inwestycji, gdy ich wartość przekracza 3.500 zł, a okres używania jest dłuższy niż rok; są one ewidencjonowane na koncie 020, według rzeczywistych cen zakupu brutto; roczna stawka amortyzacji licencji na programy komputerowe nie może być wyższa niż 50%;

2) przeznaczonych na wydatki bieżące, gdy ich wartość:

a) przekracza 3.500 zł, a okres użytkowania wynosi rok lub jest krótszy niż rok; są one ewidencjonowane na koncie 021 według rzeczywistych cen zakupu brutto,

b) nie przekracza 3.500 zł; są one ewidencjonowane na koncie 021 według rzeczywistych cen zakupu brutto.

2. Wartości niematerialne i prawne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są umarzane jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do używania.

3. Wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa jest równa bądź niższa niż 500 zł, podlegają wyłącznie ewidencji ilościowej; wartości tych nie ujmuje się na koncie 021.

4. Licencje zaktualizowanego oprogramowania, niezależnie od ich wartości, są finansowane ze środków na wydatki bieżące i stanowią koszt Ministerstwa Gospodarki w dacie ich poniesienia.

5. Ulepszenie programu komputerowego nie zwiększa jego wartości początkowej, jest finansowane ze środków na wydatki bieżące i stanowi koszt Ministerstwa Gospodarki w dacie jego poniesienia.

§ 11.

1. Krajowe i zagraniczne środki pieniężne przechowywane w kasie w postaci gotówki oraz krajowe środki pieniężne lokowane na rachunkach bankowych ewidencjonuje się na kontach zespołu 1 „Środki pieniężne i rachunki bankowe”.

2. Rozrachunki krajowe i zagraniczne oraz roszczenia ujmuje się na odpowiednich kontach zespołu 2 „Rozrachunki i rozliczenia”.

3. Koszty działalności Ministerstwa Gospodarki ujmuje się na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. Koszty rodzajowe nie podlegają rozliczeniu na konta zespołu 5 „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie”.

4. Przychody i koszty finansowe są ewidencjonowane na kontach zespołu 7 „Przychody, dochody i koszty”.

5. Fundusz Ministerstwa Gospodarki, równowartość dokonanych wydatków na inwestycje, rozliczenie wyniku finansowego oraz rozliczanie dotacji są ewidencjonowane na kontach zespołu 8 „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy”.

6. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do:

1) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości – do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym;

2) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości należności;

3) należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna – do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności;

4) należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego – w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania;

5) należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców – w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności.

§ 12.

1. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji.

2. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.

3. Umorzenie, przedawnienie i nieściągalność należności stwierdza się:

1) w przypadku należności umorzonych:

a) w odniesieniu do należności cywilnoprawnych:

– zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy – w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego (umowa, porozumienie itp.),

– zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy – w formie pisemnego, jednostronnego oświadczenia woli dysponenta części budżetowej,

b) w odniesieniu do należności publicznoprawnych – w formie prawomocnej decyzji o umorzeniu należności wydanej na wniosek zobowiązanego;

2) w przypadku należności przedawnionych – protokołem podpisanym przez właściwego głównego księgowego i radcę prawnego wskazującym dzień przedawnienia, a ponadto zawierającym wykaz dat i zdarzeń mających wpływ na bieg, przerwanie i zawieszenie przedawnienia;

3) w przypadku należności nieściągalnych:

a) postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadającym stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo

b) postanowieniem sądu o:

– oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub

– umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub

– ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku,

c) protokołem, sporządzonym przez komórkę organizacyjną prowadzącą sprawę, stwierdzającym, że miejsce pobytu dłużnika jest nieznane i nie został ujawniony jego majątek mimo podjęcia przez wierzyciela działań zmierzających do ustalenia tego miejsca i majątku, lub

d) protokołem sporządzonym przez radcę prawnego, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od tej kwoty,

– z zastrzeżeniem, że w przypadkach, o których mowa w lit. a i b, po wydaniu postanowienia należy przeprowadzić postępowanie o wyjawienie majątku dłużnika, a ponadto ustalić, że za należność dłużnika nie odpowiadają osoby trzecie.

4. Należności, o których mowa w ust. 2, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

5. W przypadku braku informacji o sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika wysokość odpisu aktualizującego ustala się poprzez zakwalifikowanie należności wymagalnej do przedziału czasowego zalegania z płatnością. Przedziałom czasowym okresów zalegania z płatnością przypisane są stawki procentowe odpisów aktualizujących wycenę należności według podanego w ust. 6 algorytmu.

6. Podział na okresy zalegania z płatnością na dzień 31 grudnia dla należności i przypisane im wartości odpisów aktualizujących są następujące:

1) do 1 miesiąca – bez odpisu aktualizującego;

2) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy – odpis aktualizujący w wysokości 30% należności;

3) powyżej 3 miesiąca do 6 miesięcy – odpis aktualizujący w wysokości 50% należności;

4) powyżej 6 miesięcy do roku – odpis aktualizujący w wysokości 75% należności;

5) powyżej roku – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności.

7. Wycenę należności w zakresie odpisów aktualizujących przeprowadza się raz w roku na dzień bilansowy.

8. Wycenę bilansową należności należy zakończyć do ostatniego dnia lutego roku następnego.

9. Należności spłacone po dacie bilansu, a przed terminem ustalenia odpisów aktualizujących, nie podlegają aktualizacji wyceny.

10. Nie nalicza się odsetek za zwłokę, których wysokość łącznie w ciągu roku kalendarzowego nie przekracza 6,60 zł.

§ 13.

1. Sprawozdania finansowe obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) oraz zestawienie zmian w funduszu Ministerstwa Gospodarki na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego są sporządzane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289).

2. Koszty działalności operacyjnej – dochody i wydatki w rachunku zysku i strat (wariant porównawczy) przedstawia załącznik nr 7 do zarządzenia.

3. Pozostała sprawozdawczość Ministerstwa Gospodarki jest prowadzona zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności z:

1) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 119);

2) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej, obowiązującym w danym roku;

3) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. Nr 298, poz. 1766);

4) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773).

4. Sprawozdania miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne podpisuje Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów i Główny Księgowy lub osoby przez nich upoważnione.

5. Kwalifikowanie dochodów, wydatków i kosztów odbywa się w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 i 1382).

§ 14.

1. W ewidencji pozabilansowej jest ujmowane zaangażowanie środków budżetowych, środków europejskich, a także wydatki strukturalne oraz ewidencja gwarancji bankowych i weksli.

2. Zaangażowanie:

1) środków budżetowych i środków europejskich jest wprowadzane do ewidencji na podstawie umów zawieranych z osobami fizycznymi i prawnymi;

2) wynagrodzeń jest wprowadzane do ewidencji na podstawie kwartalnych informacji zawartych umów o pracę z Biura Dyrektora Generalnego;

3) zobowiązań innych, niż wymienione w pkt 1 i 2, jest na bieżąco wprowadzane do ewidencji.

§ 15.

Traci moc zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Gospodarki (Dz. Urz. Min. Gosp. z 2014 r. poz. 1).

§ 16.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Minister Gospodarki: z up. J.W. Pietrewicz

 

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. poz. 1252).

Załącznik 1. [WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH]

Załączniki do zarządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 24 grudnia 2014 r. (poz. 3)

Załącznik nr 1

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH

1.

Konta bilansowe

1.1. ZESPÓŁ 0 – MAJĄTEK TRWAŁY

011

Środki trwałe

013

Pozostałe środki trwałe

014

Zbiory biblioteczne

020

Wartości niematerialne i prawne

021

Pozostałe wartości niematerialne i prawne

071

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

072

Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych

080

Środki trwałe w budowie (inwestycje)

1.2. ZESPÓŁ 1 – ŚRODKI PIENIĘŻNE I RACHUNKI BANKOWE

101

Kasa

130

Rachunek bieżący jednostki

133

Inne rachunki bankowe (Grant Bank Światowy)

135

Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia

137

Rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

139

Inne rachunki bankowe

141

Środki pieniężne w drodze

1.3. ZESPÓŁ 2 – ROZRACHUNKI I ROZLICZENIA

201

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

202

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – fundusz socjalny

203

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – Grant Bank Światowy

204

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – sumy na zlecenie

221

Należności z tytułu dochodów budżetowych

222

Rozliczenie dochodów budżetowych

223

Rozliczenie wydatków budżetowych

224

Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich

225

Rozrachunki z budżetami

226

Długoterminowe należności budżetowe

227

Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich

228

Rozliczenie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

229

Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

230

Rozliczenia z budżetem środków europejskich

231

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

232

Rozrachunki – fundusz socjalny, depozyt

233

Pozostałe potrącenia z wynagrodzeń

234

Pozostałe rozrachunki z pracownikami

235

Rozrachunki z pracownikami – złotowe

236

Rozrachunki z pracownikami – dewizowe

237

Pozostałe rozrachunki – fundusz socjalny, depozyt

238

Pozostałe potrącenia– fundusz socjalny, depozyt

240

Pozostałe rozrachunki

241

Pozostałe rozrachunki, depozyt, sumy do wyjaśnienia – różne rozliczenia

242

Pozostałe rozrachunki – rozliczenia z BGK

243

Pozostałe rozrachunki – zadania pozabudżetowe

245

Wpływy do wyjaśnienia

290

Odpisy aktualizujące należności

1.4. ZESPÓŁ 3 – MATERIAŁY I TOWARY

300

Rozliczenie zakupu

310

Materiały

1.5. ZESPÓŁ 4 – KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW I ICH ROZLICZENIE

400

Amortyzacja

401

Zużycie materiałów i energii

402

Usługi obce

403

Podatki i opłaty

404

Wynagrodzenia

405

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

409

Pozostałe koszty rodzajowe

410

Inne świadczenia finansowane z budżetu

412

Pozostałe koszty – Grant Banku Światowego

413

Pozostałe koszty – zadania pozabudżetowe

1.6. ZESPÓŁ 7 – PRZYCHODY, DOCHODY I KOSZTY

720

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

750

Przychody finansowe

751

Koszty finansowe

760

Pozostałe przychody operacyjne

761

Pozostałe koszty operacyjne

1.7. ZESPÓŁ 8 – FUNDUSZE, REZERWY I WYNIK FINANSOWY

800

Fundusz jednostki

810

Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje

811

Wydatki budżetowe dla jednostek budżetowych

812

Wydatki budżetowe – inwestycje

815

Dotacja pozabudżetowa – Grant Bank Światowy

840

Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów

851

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

860

Wynik finansowy

2.

Konta pozabilansowe

902

Zaangażowanie wydatków środków pozabudżetowych

970

Płatności ze środków europejskich

971

Nieprawidłowości w ramach projektów PO PT

972

Zwroty wydatków środków europejskich

973

Zwroty wydatków środków europejskich dotyczące płatności z poprzednich lat budżetowych

975

Wydatki strukturalne

980

Plan finansowy wydatków budżetowych

981

Plan finansowy niewygasających wydatków

982

Plan wydatków środków europejskich

983

Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego

984

Zaangażowanie wydatków środków europejskich przyszłych lat

986

Plan finansowy Grantu Banku Światowego

990

Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym

992

Zapewnienie finansowania lub dofinansowania budżetu państwa

994

Gwarancje bankowe

995

Weksle

996

Zaangażowanie wydatków środków Grantu Banku Światowego roku bieżącego

997

Zaangażowanie wydatków środków Grantu Banku Światowego przyszłych lat

998

Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego

999

Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat

 

Załącznik 2. [WYKAZ KONT ANALITYCZNYCH MINISTERSTWA DLA KONT SYNTETYCZNYCH]

Załącznik nr 2

WYKAZ KONT ANALITYCZNYCH MINISTERSTWA DLA KONT SYNTETYCZNYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [WYKAZ KONT ANALITYCZNYCH RESORTU DLA KONT SYNTETYCZNYCH]

Załącznik nr 3

WYKAZ KONT ANALITYCZNYCH RESORTU DLA KONT SYNTETYCZNYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [OPIS SYSTEMU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO]

Załącznik nr 4

OPIS SYSTEMU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

1. Księgi rachunkowe

1.1. Księgi rachunkowe są prowadzone w siedzibie Ministerstwa Gospodarki przy użyciu systemu informatycznego QUORUM (dawnej QREZUS) firmy QNT Systemy Informatyczne sp. z o.o., w programie qrFK – Edycja 2014 wydanie 2,

a) ewidencja ilościowa jest prowadzona w programie do obsługi środków trwałych – qrST – Edycja 2014 wydanie 2 (moduł Quorum ST),

b) ewidencja ilościowo-wartościowa jest prowadzona w programie do obsługi środków trwałych – qrST – Edycja 2014 wydanie 2 (moduł Quorum ST),

c) ewidencja ilościowo-wartościowa środków trwałych i pozostałych środków trwałych jest prowadzona w programie do obsługi środków trwałych – qrST – Edycja 2014 wydanie 2 (moduł Quorum ST),

1.2. System finansowo-księgowy funkcjonuje od 2005 r.

1.3. Gospodarka magazynowa jest prowadzona w programie komputerowym – qmGM – Edycja 2014 wydanie 2 (moduł Qstor).

1.4. Program płacowy – qrRP Edycja 2014 wydanie 2 (moduł Quorum Płace).

1.5. Sprawozdania budżetowe – qmBD Edycja 2014 wydanie 2 (moduł Budżet).

1.6. Kasa zapomogowo-pożyczkowa – qmKZP Edycja 2014 wydanie 2 (moduł Quorum Kasa ZPP).

1.7. Rozliczenie kosztów płac – qmRKP wersja 6.10 (moduł Rozl_wynagr).

1.8. Asystent Zarządzania Finansowaniem – qmAZF Edycja 2014 wydanie 2 (moduł Asystent Zarządzania Finansowaniem).

1.9. Edycje, wydania i wersje programów, o których mowa w ust. 1–7 mogą ulec zmianie na wersje wyższe w wyniku wprowadzania zmian w funkcjonalności systemu Quorum wynikających ze zmian przepisów oraz nowych potrzeb Ministerstwa Gospodarki.

1.10. Systemy informatyczne oraz programy, o których mowa w ust. 1–4, spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

1.11. Zabezpieczenie danych w księgach rachunkowych Ministerstwa Gospodarki następuje przez zabezpieczenie danych na różnych poziomach:

a) bazy danych firmy Sybase Co. ver. 9.0. (w trakcie przygotowań do zmiany bazy danych na wersję 10.x.),

b) aplikacji przez zastosowanie unikalnych identyfikatorów użytkowników, haseł dostępu (funkcja systemowa Specjalne/Rejestr użytkowników/Dodaj dane) oraz nadawanie odpowiednich do zajmowanego stanowiska pracy uprawnień,

c) dostępu do sieci Ministerstwa Gospodarki – tylko przez użytkowników uprawnionych do korzystania z sieci oraz z serwera,

d) stacji końcowych,

e) tworzenie kopii zapasowych,

f) ochronę fizyczną nośników, sprzętu przed kradzieżą, zniszczeniem lub niepowołanym dostępem.

1.12. System Quorum pracuje pod kontrolą jednego z następujących systemów operacyjnych:

a) Windows XP,

b) Windows 7.

2. Algorytmy w systemie finansowo-księgowym

2.1. Obliczanie not odsetkowych następuje według wzoru:

a) wart_odsetek = (wart_zaleg. * proc._odsetek * liczba_dni_zaleg.) / 365

2.2. Obliczanie różnic kursowych w raportach kasowych i wyciągach bankowych są wykonywane metodą średniego ważonego kursu przychodów:

a) przychody_w_walucie_DOKUMENT = suma (przychody_w_walucie_pozycja),

b) rozchody_w_walucie_DOKUMENT = suma (rozchody_w_walucie_pozycja),

c) przychody_w_PLN_DOKUMENT = suma (przychody_w_walucie_pozycja * kurs_pozycja),

d) rozchody_w_PLN_DOKUMENT = suma (rozchody_w_walucie_pozycja * kurs_pozycja),

e) średni_kurs_przychodów = (przychody_w_PLN_DOKUMENT + saldo_pocz_pln) (przychody_w_walucie_DOKUMENT + saldo_pocz_WAL),

f) różnica kursowa dla dokumentu = rozchody_PLN_DOKUMENT – (rozchody_w_walucie_DOKUMENT * średni_kurs_przychodów).

2.3. Różnice kursowe przy regulowaniu zobowiązań i należności:

2.3.1. dla należności:-

a) oblicz sumę obrotów WN w walucie S_WN_WAL i w PLN S_WN_PLN,

b) oblicz sumę obrotów MA w walucie S_MA_WAL i w PLN S_MA_PLN,

c) oblicz saldo MA obrotów wynikających z poprzednich różnic kursowych SA_MA_ROZ_PLN,

d) różnica kursowa = (S_WN_WAL / S_WN_PLN) * S_MA_WAL – (S_MA_PLN + SA_MA_ROZ_PLN);

2.3.2. dla zobowiązań:

a) oblicz sumę obrotów WN w walucie S_WN_WAL i w PLN S_WN_PLN,

b) oblicz sumę obrotów MA w walucie S_MA_WAL i w PLN S_MA_PLN,

c) oblicz saldo WN obrotów wynikających z poprzednich różnic kursowych SA_WN_ROZ_PLN,

d) różnica kursowa = (S_MA_WAL / S_MA_PLN) * S_WN_WAL – (S_WN_PLN + SA_ROZ_PLN).

2.4. Wyznaczanie salda kont nie będących kontami rozrachunkowymi

2.4.1. jeżeli:

|wartość obrotu strony WN| > |wartość obrotu strony MA|

wówczas:

saldo WN = wartość obrotu strony WN – wartość obrotu strony MA

2.4.2. jeżeli:

|wartość obrotu strony WN| < |wartość obrotu strony MA|

wówczas:

saldo MA = wartość obrotu strony MA – wartość obrotu strony WN

2.4.3. jeżeli:

|wartość obrotu strony WN| = |wartość obrotu strony MA|

wówczas:

saldo = 0

Szczegółowy wykaz algorytmów zastosowanych w programie znajduje się w Instrukcji do oprogramowania przechowywanej w pliku PDF na serwerze Drukarnia w Katalogu instrukcje. Algorytmy te mogą się zmieniać w zależności od zmian w systemie, wynikających np. ze zmian przepisów prawnych.

3. Przetwarzanie danych

3.1. Ministerstwo Gospodarki przetwarza dane księgowe przy użyciu systemu informatycznego Quorum firmy QNT Systemy Informatyczne sp. z o.o.

3.2. System Quorum jest w pełni zintegrowanym zestawem funkcji, przy pomocy których użytkownicy mogą wprowadzać i analizować dane zgromadzone w jednym wspólnym repozytorium danych. Dla lepszej czytelności opisywane funkcje systemu są pogrupowane w programy (moduły).

3.3. Jednym z modułów systemu Quorum jest program finansowo-księgowy Qwant. Program Qwant umożliwia realizację zadań należących do wykonania w obszarze pionu księgowego. Pozwala on na uzyskanie informacji niezbędnych dla sprawozdawczości finansowej oraz do celów szeroko pojętego zarządzania finansami podmiotu gospodarczego. Program ten jest dostosowany do struktury działania jednostki budżetowej.

3.4. Ewidencja księgowa może być oparta na bieżącym rejestrowaniu wszystkich zdarzeń gospodarczych oraz na okresowej sprawozdawczości budżetowej. Program umożliwia efektywną kontrolę wykorzystania posiadanych środków własnych oraz wpływających dochodów budżetowych. Cała funkcjonalność programu jest zorganizowana w postaci okien. Okna programu służą do wprowadzania danych, umożliwiają dokonywanie ich przetwarzania, a także pozwalają na prezentację zestawień oraz drukowanie wydawnictw. Okna programu są przywoływane na ekran przez użycie odpowiedniej opcji menu programu. Menu jest wielopoziomowe. Menu umożliwia użytkownikowi korzystanie z programu. Wszystkie jego funkcje są wywoływane przez wybranie odpowiedniej opcji menu.

3.5. Podstawowe cechy programu finansowo-księgowego Qwant:

a) definiowany przez użytkownika wykaz obsługiwanych Płatników,

b) definiowany przez użytkownika wykaz rejestrów księgowych,

c) definiowana przez użytkownika struktura konta,

d) definiowany przez użytkownika plan kont wraz z wykazem księgowań dozwolonych dla wskazanego konta,

e) definiowany przez użytkownika rejestr nośników kosztów,

f) prowadzenie rejestrów bankowych, kasowych, poleceń księgowania,

g) wielowalutowość, automatyczne obliczanie różnic kursowych,

h) dekretacja księgowań jednostronna, dwustronna, możliwość równoczesnego księgowania kosztów rodzajowych,

i) bieżąca kontrola bilansowania się dokumentów,

j) bieżące sprawdzanie poprawności wprowadzanych dokumentów,

k) rejestracja planu finansowego i jego kolejnych modyfikacji,

l) ostrzeganie o przekroczeniu budżetu na podstawie wprowadzonego planu,

m) obsługa klasyfikacji zadaniowej,

n) automatyczne tworzenie sprawozdań budżetowych Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-N, Rb-Z, R-BZl,

o) możliwość „księgowania na czerwono”, prowadzenie na bieżąco analitycznych kart kontowych,

p) prowadzenie dziennika obrotów,

q) rozrachunki z kontrahentami,

r) rozrachunki z pracownikami, rozliczenia zaliczek i delegacji pracowników,

s) całkowicie definicyjny i automatyczny sposób rozliczania kosztów,

t) możliwość definicji liczby i rodzajów rozdzielników,

u) możliwość szczegółowej definicji obliczeń, szczegółowe karty kalkulacyjne zleceń,

v) różnorodne zestawienia (analityczne, syntetyczne) finansowe, rozrachunkowe, kosztowe z dowolnych urządzeń księgowych i dokumentów,

w) automatyczne tworzenie bilansu zamknięcia i otwarcia,

x) obsługa programu za pomocą list zleceń (menu),

y) ułatwienia wprowadzania danych (słowniki, listy wyboru), podpowiedzi dla operatora,

z) dostępny w każdej chwili kontekstowy pomocnik z informacją o sposobie postępowania.

3.6. Główne procesy realizowane przez system:

a) definiowanie struktury konta księgowego,

b) definiowanie klasyfikacji budżetowej,

c) definiowanie syntetycznego i analitycznego planu kont,

d) definiowanie wykazu Płatników,

e) definiowanie wykazu rejestrów księgowych,

f) definiowanie wykazu kas,

g) definiowanie wykazu kont bankowych,

h) definiowanie sposobu analizy szczegółowej kosztów,

i) definiowanie zestawień księgowych.

3.7. Dekretacja rozliczeń z kontrahentem dotyczących faktur otrzymanych – po wskazaniu kontrahenta w rejestrze kontrahentów zostaje wyświetlony wykaz wszystkich nierozliczonych faktur. W wykazie należy wskazać te, które są rozliczane. System tworzy automatycznie dekrety zawierające pełną informację księgową.

3.8. Dekretacja przekazanych zaliczek do rozliczeń z kontrahentem – po wskazaniu kontrahenta w rejestrze kontrahentów zostaje wyświetlony wykaz wszystkich nierozliczonych faktur. W wykazie należy wybrać właściwą fakturę i wskazać, że wprowadzany dokument to zaliczka. System tworzy automatycznie dekret zawierający pełną informację księgową.

3.9. Dekretacja rozliczeń z pracownikiem – po wskazaniu pracownika w rejestrze zostaje wyświetlony wykaz wszystkich nierozliczonych operacji księgowanych na kontach rozliczeń z pracownikiem. W wykazie należy wskazać dokumenty, które są rozliczane. System tworzy automatycznie dekrety zawierające pełną informację księgową.

3.10. Wprowadzanie dowolnych przychodów lub rozchodów – przychody lub rozchody nie związane z rozrachunkami, z kontrahentem lub pracownikiem mogą być wprowadzone przez podanie informacji o koncie, kwocie przychodu lub rozchodu oraz opcjonalnie o numerze zlecenia, numerze kontrahenta, numerze osoby, symbolu faktury, numerze delegacji i dacie delegacji. Podczas wprowadzania pozycji w raporcie kasowym następuje kontrola poprawności wykonanej dekretacji. W czasie dekretacji dostępne są słowniki (rejestr kont, osób, kontrahentów), w których można wyszukiwać potrzebne dane.

3.11. Emisja wymaganych dokumentów – w trakcie wprowadzania pozycji raportu kasowego można wydrukować dokumenty KP i KW, a po wprowadzeniu wszystkich pozycji – raport kasowy.

3.12. Obliczanie różnic kursowych – w przypadku walutowego raportu kasowego po wprowadzeniu wszystkich pozycji raportu, system automatycznie wylicza różnice kursowe wynikające z rozchodów metodą średniego ważonego kursu przychodów.

3.13. Obliczanie sald końcowych raportu – na podstawie sald początkowych raportu bankowego oraz wszystkich pozycji raportu system automatycznie wylicza salda końcowe zarówno walutowe, jak i złotówkowe.

3.14. Emisja przelewów – program umożliwia tworzenie przelewów, które mogą być albo wprowadzone ręcznie, albo utworzone automatycznie na podstawie wprowadzonych dokumentów księgowych. Przelewy mogą być wydrukowane lub przekazane w formie elektronicznej do banku.

3.15. Dekretacja dokumentów polecenia księgowania PK – pozycje w dokumencie PK zawierają pozycje składające się z obrotów strony Wn i Ma. Dla każdej ze stron oprócz podania symbolu konta i kwoty system wymaga wprowadzenia dodatkowej informacji, której zakres jest definiowany przez użytkownika w trakcie wprowadzania syntetycznego planu konta. Podczas księgowania pozycji w dokumentach PK następuje kontrola poprawności wprowadzanych danych. Dostępne słowniki, pozwalają na wyszukanie potrzebnych danych.

3.16. Kontrola poprawności wykonanych księgowań.

3.16.1. Program na bieżąco kontroluje poprawność wykonanych księgowań.

Jest to realizowane przez kontrolę:

a) występowania konta w planie kont,

b) bilansowania się pozycji,

c) zgodności kont przeciwstawnych,

d) wprowadzenia wymaganych rozwinięć analitycznych (np. symbol rozrachunku dla kont rozrachunkowych),

e) bilansowania się dokumentu,

f) poprawności wszystkich wprowadzonych rozwinięć analitycznych (zgodność ze słownikami).

3.16.2. Definiowanie szablonów księgowych. Program umożliwia wprowadzenie schematów pomocnych w dekretacji wielopozycyjnych dokumentów – szablony księgowe przyśpieszają prace związane z dekretacją wielopozycyjnych dokumentów.

3.16.3. Planowanie rozliczenia kosztów rozłożonych w czasie, z możliwością automatycznego tworzenia dokumentów księgowych na podstawie planu. Program umożliwia wprowadzenie harmonogramu rozliczania kosztów, które nie mogą być zaksięgowane w całości, w momencie poniesienia wydatku. Na koniec każdego okresu sprawozdawczego program automatycznie utworzy dekret księgowania kosztów na podstawie informacji zawartych w harmonogramach. To rozwiązanie pozwala na całkowitą automatyzację comiesięcznej aktualizacji kosztów rozliczanych okresowo.

3.16.4. Wyszukiwanie dokumentów według różnych kryteriów. Program posiada rozbudowany moduł wyszukiwania dokumentów według dowolnych kryteriów, między innymi według zakresu dat, typu dokumentu, numeru konta, wprowadzonej kwoty, symbolu kontrahenta i symbolu osoby.

3.16.5. Wprowadzanie planu i dokumentów zmian. Program umożliwia wprowadzenie planu jak i wszystkich kolejnych modyfikacji planu. Plan może być wprowadzany w układzie zadaniowym z możliwością automatycznej konwersji na plan obrotów kont księgowych.

3.17. Analiza sald i kosztów.

3.17.1. Analiza sald kont w ujęciach syntetycznym i analitycznym. Wykonanie analizy sald kont jest możliwe za pomocą zestawień obrotowych. Za pomocą tych zestawień można uzyskać informacje o saldach kont w wybranym dniu. Kryteria określające zawartość i postać zestawienia są definiowane przez użytkownika programu.

3.17.2. Analiza sald kont w ujęciu syntetycznym – realizacja przez zestawienia obrotowe, umożliwia uzyskanie informacji o obrotach oraz saldach kont syntetycznych. Zestawienia te są wykonywane na podstawie dekretacji na kontach analitycznych, dlatego też wystarczy wprowadzać dekrety tylko dla kont analitycznych.

3.17.3. Analiza sald kontrahentów/osób. Analizę tę przeprowadza się za pomocą sprawozdań rozrachunkowych z kontrahentami lub osobami. Zestawienia rozrachunkowe można wykonywać dla wybranych kont rozrachunkowych, wybranej grupy kontrahentów lub osób i za wybrany okres. Zestawienia mogą być wykonywane z pełną szczegółowością (z dokładnością do faktury) lub z grupowaniem według kontrahentów lub osób.

3.17.4. Analiza kosztów w ujęciu rodzajowym. Analizę tę przeprowadza się za pomocą zestawień obrotowych analitycznych, syntetycznych lub kosztowych według rodzajów. Zestawienie kosztowe rodzajowe umożliwiają analizę rozdziału kosztów rodzajowych na konta kosztów według działalności. Zestawienia można wykonać za wybrany okres czasu i dla określonych kont oraz urządzeń księgowych.

3.17.5. Analiza kosztów według działalności. Analizę te przeprowadza się za pomocą zestawień obrotowych analitycznych bądź syntetycznych lub kosztowych według działalności.

3.18. Zestawienia kosztowe według działalności umożliwiają analizę rozdziału kosztów rodzajowych przeksięgowanych na konta według działalności. Zestawienia można wykonać za wybrany okres czasu i dla określonych kont oraz urządzeń księgowych.

3.18.1. Analiza kosztów według nośników kosztów. Analiza kosztów na poziomie niższym niż konto analityczne realizowana jest w oparciu o rejestr nośników kosztów. Można dokonać automatycznego grupowania dekretacji na kontach kosztowych według zdefiniowanego grupowania w układzie kalkulacyjnym. Numery umów (zleceń) wprowadzane są podczas dekretacji dokumentów.

3.18.2. Windykacja należności. Program wykonuje automatycznie obliczanie i emisję not odsetkowych, upomnień i potwierdzeń sald na podstawie dekretacji należności oraz dokonanych wpłat.

3.18.3. Tworzenie kalkulacji nośników kosztów. Proces tworzenia kalkulacji zleceń przebiega automatycznie w oparciu o wszystkie wykonane w rozliczanym miesiącu dekretacje. Tworzenie kalkulacji zleceń jest połączone z dodatkową kontrolą wykonanych dekretacji.

3.18.4. Wyksięgowanie różnic kursowych wynikające z rozrachunków prowadzonych w obcej walucie.

3.18.5. Zamykanie miesiąca (lub innego okresu dekretacji) następuje przez podanie daty końca okresu dekretacji. Po jej wprowadzeniu program blokuje możliwość modyfikowania i dopisywania dokumentów z datą dekretacji wcześniejszą od podanej daty zamknięcia okresu. Dokumenty te można jedynie przeglądać i wykonywać na ich podstawie zestawienia.

3.18.6. Zamykanie roku obrachunkowego obejmuje:

a) utworzenie bazy danych dla nowego roku obrachunkowego, utworzenie dokumentu bilansu zamknięcia oraz wygenerowanie dokumentu bilansu otwarcia,

b) utworzenie bazy danych dla nowego roku obrachunkowego pozwala na rozdzielenie danych zamykanego i otwieranego okresu obrachunkowego. W wyniku utworzenia nowej bazy, dane z poprzedniego roku są przechowywane w oddzielnej bazie niż dane z roku bieżącego. Dane z lat poprzednich są w każdej chwili dostępne do odczytu,

c) utworzenie bilansu zamknięcia realizowane jest na podstawie określonego przez użytkownika schematu przeksięgowania,

d) w czasie tworzenia bilansu otwarcia konta przenoszone są saldami i ewentualnie grupowane według określonego przez użytkownika schematu grupowania.

3.18.7. Wszystkie dostępne wydruki i zestawienia są pogrupowane w rozwijanych grupach zleceń. Korzystając z nich jest do dyspozycji kilkadziesiąt zestawień prezentujących informacje o obrotach kont syntetycznych i analitycznych, stanie finansów placówki oraz rozrachunkach z kontrahentami i pracownikami.

3.18.8. Zestawienie obrotów i sald umożliwia zdefiniowanie dowolnej liczby zestawień analitycznych bądź syntetycznych dowolnych grup kont. Zestawienia:

a) mogą być uzyskiwane w różnych układach tzn. z wyróżnionym bilansem otwarcia, z obrotami narastającymi od początku roku, z saldami za cały okres obrachunkowy,

b) można wykonać dla dowolnego okresu obrachunkowego, włącznie z okresami archiwalnymi z lat ubiegłych. Wszystkie zestawienia są pokazywane w pierwszej kolejności na ekranie, następnie każde z nich może zostać wydrukowane,

c) zakupów są wykonywane dla aktualnego rejestru księgowego. Przedstawiają one wszystkie operacje kupna (operacje na kontach) w rozbiciu na poszczególne dni, kontrahentów i faktury,

d) mogą dotyczyć faktur i rachunków lub korekty faktur i rachunków,

e) budżetowe są w pełni sparametryzowane, jedynie forma zestawień budżetowych, zakres kont, typ kont, wyświetlane obroty są ustalane przez Użytkownika. Poszczególnym zestawieniom będącym definicjami realizowanych sprawozdań Użytkownik nadaje indywidualne nazwy, aby następnie mógł je wielokrotnie wykorzystywać. Najczęściej wykonywane zestawienia to sprawozdania z dochodów i wydatków. Dzięki wbudowanemu pomocniczemu formularzowi do wprowadzenia i modyfikowania definicji zestawień program umożliwia Użytkownikowi ich modyfikację.

3.18.9. Zestawienie według zadań umożliwia kontrolę realizacji budżetu według zdefiniowanych zadań budżetowych. Zlecenie jest w pełni sparametryzowane. Forma zestawień budżetowych, zakres kont, typ kont, wyświetlone obroty są ustalane przez użytkownika. Poszczególnym zestawieniom będącym definicjami realizowanych sprawozdań użytkownik nadaje indywidualne nazwy, aby następnie mógł je wielokrotnie wykorzystywać.

3.19. Druki Rb – zestawienie to służy do przeglądania, edycji i drukowania druków Rb. Dostępne w programie formularze druków Rb zostały dostosowane do formatu ustalonego przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w rozporządzeniu z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym oraz w rozporządzeniu z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Korzystając z funkcji programu oraz z dostarczonych definicji druków można przygotować i wydrukować sprawozdania budżetowe na formularzach oznaczonych symbolami:

a) Rb-23 – miesięczne/roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem rachunków izb celnych,

b) Rb-27 – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,

c) Rb-28 – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa,

d) Rb-28NW – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego,

e) Rb-BZl – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym,

f) Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,

g) Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,

h) Rb-70 – kwartalne sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach.

3.19.1. Zestawienie kart kontowych służy do przedstawienia w porządku chronologicznym obrotów na wybranych kontach. Zestawienie może być wykonane niezależnie dla kont syntetycznych i analitycznych. Dzięki bardzo bogatemu zestawowi filtrów zestawienie to umożliwia analizę obrotów w różnych układach (dla wskazanego kontrahenta, klasyfikacji budżetowej i każdego innego elementu zapisu księgowego).

3.19.2. Zestawienie kart obrotów dziennych służy do przedstawienia stanu kont w rozbiciu na miesiące z uwzględnieniem podziału na poszczególne dni. Również to zestawienie może być wykonane niezależnie dla kont syntetycznych i analitycznych.

3.19.3. Zestawienie – rozrachunki – jest grupą podzleceń, za pomocą których można wykonać zestawienia rozrachunkowe z kontrahentami oraz z osobami fizycznymi. Ponadto można wykonać, a następnie wydrukować zestawienia i potwierdzenia sald kontrahentów oraz osób fizycznych.

3.19.4. Noty odsetkowe – program posiada funkcjonalność umożliwiającą przeprowadzanie analizy wystawionych not odsetkowych. Ponieważ informacja o wysłanej nocie może być usunięta z poziomu zestawienia, możliwe jest obliczenie noty odsetkowej.

3.19.5. Upomnienia – podobnie jak noty odsetkowe, analizie mogą być poddane wysłane wezwania do uregulowania należności. W przypadku usunięcia informacji o wysłanym upomnieniu, możliwe jest jego ponowne wydrukowanie.

3.19.6. Potwierdzenia sald – w tym zestawieniu mogą być analizowane, usuwane i ponownie drukowane potwierdzenia zgodności sald z wybranymi kontrahentami.

3.19.7. Karty wydatków – zestawienie to służy do wykonania sprawozdania o wydatkach i kosztach wskazanego konta w wybranym rejestrze księgowym.

4. Bezpieczeństwo i ochrona danych

4.1. Bezpieczeństwo danych w odniesieniu do programu QWANT odbywa się przez zabezpieczenia dostępu danych na różnych poziomach:

4.1.1. bazy danych – program stosuje zaawansowaną technologicznie bazę danych firmy Sybase Co ver. 9.0, która gwarantuje wysoki stopień bezpieczeństwa danych w czasie eksploatacji programu;

4.1.2. aplikacji – stosowane są unikalne identyfikatory użytkowników, hasła dostępu (funkcja systemowa Specjalne/Rejestr użytkowników/Dodaj dane) oraz nadawane są odpowiednie do zajmowanego stanowiska pracy uprawnienia. Zgodnie z procedurą nr P-BI-29 „Zarządzanie systemami informatycznymi” konta użytkowników i uprawnienia zakładane i nadawane są przez ASI po wnioskowaniu do BI przez administratora merytorycznego. Nowe hasła dostarczane są przez ASI: drogą mailową, osobiście lub telefonicznie po uprzedniej weryfikacji użytkownika. Tą samą drogą odbywa się zgłaszanie modyfikacji uprawnień użytkownika oraz blokada użytkownika w systemie;

4.1.3. stacji końcowych – stosowana jest ochrona fizyczna nośników, sprzętu przed kradzieżą, zniszczeniem oraz niepowołanym dostępem.

4.2. Do systemu finansowo-księgowego mają dostęp wyłącznie osoby uprawnione. Dostęp ten polega na:

4.2.1. fizycznym dostępie do serwera systemu finansowo-księgowego;

4.2.2. logicznym dostępie do serwera systemu finansowo-księgowego;

4.2.3. fizycznym dostępie do stanowisk końcowych (stacji roboczych), na których zainstalowane jest oprogramowanie klienckie systemu finansowo-księgowego;

4.2.4. logicznym dostępie do systemu finansowo-księgowego kontrolowany jest w następujących etapach: logowanie użytkownika do domeny NT, logowanie użytkownika do systemu finansowo-księgowego.

4.3. Dla prawidłowego przebiegu operacji logowania do domeny NT oraz do systemu finansowo księgowego użytkownik logujący musi być wcześniej zarejestrowany w domenie i w systemie księgowym, oraz posiadać odpowiednie uprawnienia dostępu do zasobów sieciowych oraz do modułów systemu finansowo-księgowego.

4.4. Dla większego bezpieczeństwa hasła dostępu są okresowo zmieniane i nie mogą powtarzać się w czterech cyklach.

5. Tworzenie kopii bezpieczeństwa

5.1. Kopie zapasowe tworzone są zgodnie z procedurą P-BI-32 „Kopie zapasowe”. Kopia zapasowa (backup) baz danych systemu finansowo-księgowego przeprowadzana jest automatycznie i codziennie na serwerze. Możliwe jest także tworzenie kopii „na życzenie” przez uprawnione osoby (administratorów systemu/systemów) w trakcie pracy systemu na stanowiskach końcowych lub na serwerze. Przechowywane informacje traktowane są jako kopia zapasowa. Kopie bezpieczeństwa tworzone są automatycznie przez skrypt do backupu, przez administratora.

5.2. Administrator może tworzyć kopie bezpieczeństwa w następujący sposób: uruchamiając odpowiedni skrypt tworzy backup pełny (pliki *.db oraz *.log) w podanej poprzez skrypt lokalizacji.

5.2.1. Kopie bezpieczeństwa są tworzone według planu i z uwzględnieniem:

a) regularnego sposobu tworzenia kopii bezpieczeństwa,

b) określenia czasu wymaganego do backupu/odtworzenia po awarii,

c) tworzenia dokumentacji z przeprowadzonych zadań (zgodnie z procedurą P-BI-33 „Monitorowanie systemów informatycznych” prowadzony jest Dziennik aplikacji),

d) śledzenia błędów, notowania nietypowych zachowań.

5.2.2. Dla maksymalnego bezpieczeństwa danych znajdujących się w zbiorach baz danych zalecane jest codzienne tworzenie pełnych kopii bezpieczeństwa wszystkich baz. Operacja ta jest cykliczna i wykonywana automatycznie przez odpowiedni skrypt (program) wykorzystujący narzędzie Dbbackup – uruchamiany codziennie o określonej porze, w czasie gdy użytkownicy nie korzystają z zasobów systemu, a sama operacja jest bezpieczniejsza i mniej obciąża zasoby sieciowe.

5.2.3. Skrypt wykonujący backup zawiera nazwę i hasło użytkownika uprawnionego do wykonywania backupu, w związku z tym szczególnie istotne jest zadbanie o bezpieczeństwo dostępu do stacji roboczej (stanowiska końcowego) służącego do wykonywania backupu.

5.2.4. Dbbackup wykonuje kopie plików baz danych w trybie online, czyli przy działającym serwerze, więc nie jest wymagane wyłączenie na ten czas serwera. Zgodnie z zaleceniem kopie są tworzone w dni powszednie od poniedziałku do piątku. Narzędzie Dbbackup jednorazowo tworzy kopię tylko jednej bazy danych. Aby wykonać backup kilku baz Dbbackup musi być uruchomiony dla każdej instancji osobno. Ponieważ bazy danych firmy posiadają taką samą nazwę (z rozszerzeniem .db), każdą bazę należy umieszczać w osobnym katalogu. Na dysku, na którym jest wykonywana kopia należy zapewnić odpowiednią ilość wolnego miejsca. Kopia zapasowa baz danych zostaje przetestowana po zakończeniu pod względem poprawności wykonania.

5.2.5. Standardowy skrypt do backupu może być modyfikowany i stanowić podstawę do zbudowania własnej dostosowanej do aktualnych warunków i potrzeb wersji końcowej skryptu do backupu. Tworzona jest kopia bezpieczeństwa trzech baz serwera systemu finansowo-księgowego.

5.2.6. Każda baza jest umieszczana w osobnym podkatalogu. W przypadku zmian haseł administracyjnych do baz należy również odpowiednio zmodyfikować pole pwd. Dla prawidłowego przebiegu operacji musi być wcześniej utworzony folder „backup” na dysku lokalnym C. Serwer systemu finansowo-księgowego komunikuje się ze stacjami roboczymi poprzez protokół TCP/IP.

5.2.7. Kopie baz są umieszczane w odpowiednich folderach i powinny się tam znajdować tylko tymczasowo (najdłużej do kolejnej operacji, gdyż w przeciwnym wypadku zostaną zastąpione nowszą wersją). Pliki backupu przechowywane są w centralnym systemie backupowym na macierzy dyskowej.

Załącznik 5. [OZNACZENIE SYMBOLI DANEGO RODZAJU DOKUMENTU W REJESTRZE KSIĘGOWYM MINISTERSTWA]

Załącznik nr 5

OZNACZENIE SYMBOLI DANEGO RODZAJU DOKUMENTU W REJESTRZE KSIĘGOWYM MINISTERSTWA

LP.

SYMBOL

NAZWA

1

BO

Bilans otwarcia

2

BZ

Bilans zamknięcia

3

DZ

Dowody zastępcze

4

FVAT

Faktury VAT

5

GM/1

Magazyn upominków

6

GM/2

Pozostałe magazyny

7

NAL

Należności

8

PK

Polecenie księgowania

9

PK/AZF

PK – Asystent Zarządzania

10

PK/DEP

PK – Depozyt

11

PK/PRZ

PK – Przeksięgowania

12

PK/SOC

PK – Fundusz Socjalny

13

PK/Z-F

Zaangażowanie – osoby fizyczne

14

PK/Z-P

Zaangażowanie – osoby prawne

15

PL

Księgowania płac

16

PL DEP

Księgowanie list – depozyt

17

PL SOC

Księgowanie list – socjalny

18

PLAN

Plan finansowy

19

RK/DEP

Raport kasowy – depozyt

20

RK/DGO

Raport kasowy – dewizowy

21

RK/GWA

Raport kasowy – gwarancje bankowe

22

RK/RES

Raport kasowy – resort

23

RK/SOC

Raport kasowy – socjalny

24

RK/ZGO

Raport kasowy – złotowy

25

RO/RES

Rozliczenia – resort

26

ŚR_TRW

Środki trwałe

27

WB/DEP

Wyciąg bankowy – depozyt

28

WB/DGO

Wyciąg bankowy – dochody

29

WB/SOC

Wyciąg bankowy – socjalny

30

WB/WDP

Wyciąg bankowy – dochody poślizgi

31

WB/WG

Wyciąg bankowy – wydatki

32

WB/WGP

Wyciąg bankowy – wydatki poślizgi

33

ZAB

Zabezpieczenia

34

ZAB/R

Zabezpieczenia – resort

35

ZAGRAN

Delegacje zagraniczne

36

ZOB

Zobowiązania

37

ZOB SOC

Zobowiązania socjalny

 

Załącznik 6. [OZNACZENIE SYMBOLI DANEGO RODZAJU DOKUMENTU W REJESTRZE KSIĘGOWYM RESORTU]

Załącznik nr 6

OZNACZENIE SYMBOLI DANEGO RODZAJU DOKUMENTU W REJESTRZE KSIĘGOWYM RESORTU

LP.

SYMBOL

NAZWA

1

AZBE

Azbest

2

BO

Bilans Otwarcia

3

BZ

Bilans Zamknięcia

4

CEIDG

Budowa Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG

5

D_20

Wyciąg bankowy – dochody

6

D_20_P

Wyciąg bankowy – dochody – okres przejściowy

7

G

Górnictwo i Kopalnictwo, Hutnictwo

8

GRANT

Grant Banku Światowego

9

H

Handel

10

IG45

4.5 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

11

IG52

5.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

12

IG621

6.2.1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

13

IG622

6.2.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

14

IG63

6.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

15

IG651

6.5.1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

16

IG652

6.5.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

17

IGDPO

Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka DPO

18

IGPARP

PARP Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

19

K_BA

Koszty bankowe

20

KB_PO

Koszty bankowe – Programy Operacyjne

21

NAL

Należności

22

OM

Organizacje międzynarodowe – składki

23

P_ŚE

Płatności ze środków europejskich

24

PF

Plan finansowy

25

PK_D

Polecenie księgowania/Dokumenty

26

PK_WB

Polecenie księgowania/Wyciągi bankowe

27

PL

Placówki MG

28

PMG

Program Mobilizacji Gospodarki

29

PO IG

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

30

PO IiS

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

31

PO KL

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

32

PO_PT

Nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych

33

PP

Przetwórstwo Przemysłowe

34

RPPO

Wyciąg bankowy – rachunek pomocniczy

35

W_20

Wyciąg bankowy – wydatki

36

W_20_P

Wyciąg bankowy – wydatki – okres przejściowy

37

W_UE

Płatności ze środków europejskich

38

W_GRA

Wyciąg bankowy – Grant Banku Światowego

39

WE

WE-MSZ

40

WE_GW

Weksle i gwarancje bankowe

41

WY_IG

Wynagrodzenia Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

42

WY_IS

Wynagrodzenia Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

43

WY_KL

Wynagrodzenia Program Operacyjny Kapitał Ludzki

44

WY_PT

Wynagrodzenia Program Operacyjny Pomoc Techniczna

45

Z_G

Zaangażowanie środków – Górnictwo i Kopalnictwo, Hutnictwo

46

ZB_AH

Zabezpieczenie środków_AH

47

ZB_AM

Zabezpieczenie środków_AM

48

ZB_BH

Zabezpieczenie środków_BH

49

ZB_EK

Zabezpieczenie środków_EK

50

ZB_IW

Zabezpieczenie środków_IW

51

ZB_JK

Zabezpieczenie środków_JK

52

ZB_MK

Zabezpieczenie środków_MK

53

ZLP_P

Zaangażowanie lat przyszłych – Pozostałe

54

ZLP_PO

Zaangażowanie lat przyszłych – Programy Operacyjne

55

ZOB

Zobowiązania pozostałe

 

Załącznik 7. [KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ]

Załącznik nr 7

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

097 Wpływy z różnych dochodów

229 Wpływy do budżetu nadwyżki środków finansowych agencji wykonawczej

291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

851 Wpływy z różnych rozliczeń

Amortyzacja

Amortyzacja księgowana na koncie 400

Zużycie materiałów i energii

421 Zakup materiałów i wyposażenia

423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

426 Zakup energii

Usługi obce

427 Zakup usług remontowych

428 Zakup usług zdrowotnych

430 Zakup usług pozostałych

434 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych

435 Zakup usług dostępu do sieci Internet

436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia

439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

Podatki i opłaty

414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

443 Różne opłaty i składki

447 Cła

448 Podatek od nieruchomości

449 Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa

450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

453 Podatek od towarów i usług (VAT)

Wynagrodzenia

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników

402 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

405 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

407 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

417 Wynagrodzenia bezosobowe

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w szczególności: świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym profilaktycznych posiłków i napojów), oraz ekwiwalenty za te świadczenia, a także ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego

411 Składki na ubezpieczenia społeczne

412 Składki na Fundusz Pracy

428 Zakup usług zdrowotnych

444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

455 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Pozostałe koszty rodzajowe

302 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, a w szczególności: odszkodowania przysługujące od pracodawcy za przedmioty utracone lub uszkodzone wskutek wypadku przy pracy, odprawy pośmiertne

303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

441 Podróże służbowe krajowe

442 Podróże służbowe zagraniczne

443 Różne opłaty i składki

454 Składki do organizacji międzynarodowych

498 Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską

Inne świadczenia finansowane z budżetu

304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

305 Zasądzone renty

311 Świadczenia społeczne

Pozostałe obciążenia

298 Pozostałe rozliczenia z bankami

 

Pozostałe przychody operacyjne

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Inne przychody operacyjne

057 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

058 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

069 Wpływy z różnych opłat

075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

083 Wpływy z usług

087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

097 Wpływy z różnych dochodów

234 Wpływy do budżetu części zysku państwowych osób prawnych

Otrzymane nieodpłatnie pozostałe środki trwałe i materiały

 

Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne

058 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

097 Wpływy z różnych dochodów

416 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

459 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych

460 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Odpisy aktualizujące należności

 

Przychody finansowe

Dywidendy i udziały w zyskach

074 Wpływy z dywidend

Odsetki

090 Odsetki od dotacji oraz płatności:

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

092 Pozostałe odsetki

Inne

240 Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

851 Wpływy z różnych rozliczeń

Dodatnie różnice kursowe

 

Koszty finansowe

Odsetki

090 Odsetki od dotacji oraz płatności:

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

458 Pozostałe odsetki

Inne

Ujemne różnice kursowe

Odpisy należności dotyczące przychodów finansowych

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-17
  • Data wejścia w życie: 2015-01-01
  • Data obowiązywania: 2015-01-01
  • Dokument traci ważność: 2015-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA