REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 10

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 1 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w zakresie dostaw gazu ziemnego, ropy naftowej i zaopatrzenia rynku w paliwa płynne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Powołuje się Międzyresortowy Zespół do spraw zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w zakresie dostaw gazu ziemnego, ropy naftowej i zaopatrzenia rynku w paliwa płynne, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy Ministra Gospodarki.

2. Do zadań Zespołu należy planowanie, inicjowanie i koordynowanie działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego w zakresie dostaw gazu ziemnego, ropy naftowej i zaopatrzenia rynku w paliwa płynne oraz inicjowanie i koordynowanie działań interwencyjnych w sytuacji zagrożenia tego bezpieczeństwa.

§ 2.

 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący – Sekretarz lub Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki właściwy do spraw z zakresu energetyki;

2) członkowie – po jednym przedstawicielu:

a) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

b) Ministra Administracji i Cyfryzacji,

c) Ministra Skarbu Państwa,

d) Ministra Spraw Zagranicznych,

e) Ministra Spraw Wewnętrznych,

f) Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

g) Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych,

h) Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa,

i) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

3) sekretarz Zespołu – Dyrektor Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie Gospodarki.

2. Członkowie Zespołu mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przez nich przedstawicieli.

3. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć także osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu, w szczególności:

1) przedstawiciele operatorów infrastruktury krytycznej;

2) przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie objętym pracami Zespołu;

3) eksperci w zakresie objętym pracami Zespołu;

4) przedstawiciele komórek organizacyjnych w Ministerstwie Gospodarki lub innych organów administracji rządowej i samorządowej.

4. W skład Zespołu mogą wchodzić wyłącznie osoby posiadające dostęp do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne”.

5. Członkowie Zespołu oraz osoby, o których mowa w ust. 3, za udział w pracach Zespołu nie pobierają wynagrodzenia.

§ 3.

 1. Przewodniczący Zespołu:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu;

2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;

3) kieruje pracami Zespołu poza posiedzeniami;

4) planuje i koordynuje pracę Zespołu;

5) zapewnia skuteczny przepływ informacji pomiędzy członkami Zespołu;

6) przekazuje Ministrowi Gospodarki protokoły z posiedzeń Zespołu.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego, pracami Zespołu kieruje wyznaczona przez przewodniczącego osoba spośród członków Zespołu.

3. Przewodniczący może zlecać wykonanie ekspertyz, opinii, analiz, raportów na potrzeby prac Zespołu.

§ 4.

 1. Zespół odbywa spotkania w terminach określonych przez przewodniczącego, nie rzadziej niż raz w roku.

2. O terminie posiedzenia Zespołu powiadamia się za pomocą systemów teleinformatycznych:

1) nie później niż na siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia lub

2) z odpowiednim wyprzedzeniem w przypadku posiedzenia zwoływanego w następstwie wystąpienia nagłego zdarzenia, które powoduje lub może powodować wystąpienie zakłócenia w dostawach gazu ziemnego, ropy naftowej lub paliw płynnych.

3. Materiały związane z pracami Zespołu mogą być przekazywane za pomocą systemów teleinformatycznych, w szczególności przy użyciu terminali mobilnych w systemie CATEL Systemu Łączności Rządowej.

4. Sekretarz Zespołu sporządza protokół z posiedzenia Zespołu. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz.

5. Podpisany protokół jest przekazywany Ministrowi Gospodarki oraz członkom Zespołu.

§ 5.

 1. Posiedzenia Zespołu odbywają się przy obecności co najmniej jednej trzeciej osób wchodzących w jego skład.

2. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwały na posiedzeniach, w drodze konsensusu.

3. W przypadku braku jednomyślności, przewodniczący zarządza głosowanie. Rozstrzygnięcia, w drodze głosowania, zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równej liczby głosów – rozstrzyga głos przewodniczącego.

4. Przewodniczący, z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu, może tworzyć grupy robocze złożone z członków Zespołu oraz osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu do realizacji poszczególnych zadań należących do zakresu działania Zespołu.

§ 6.

 1. Obsługę organizacyjno-biurową prac Zespołu zapewnia Departament Ropy i Gazu w Ministerstwie Gospodarki.

2. Obsługę Zespołu w zakresie obiegu dokumentów o charakterze niejawnym zapewnia Biuro Ochrony Informacji Niejawnych w Ministerstwie Gospodarki.

3. Koszty związane z obsługą Zespołu pokrywa się z budżetu państwa w części dotyczącej Ministerstwa Gospodarki.

4. Koszty związane z wykonywaniem zadań przez osoby wchodzące w skład Zespołu są ponoszone przez organy i podmioty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3.

5. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Gospodarki.

§ 7.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Gospodarki: wz. J.W. Pietrewicz

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. poz. 1252).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-21
  • Data wejścia w życie: 2015-04-01
  • Data obowiązywania: 2015-04-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA