REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 11

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie trybu działania Kierownictwa Ministerstwa Gospodarki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się:

1) tryb działania Kierownictwa Ministerstwa Gospodarki, zwanego dalej „Kierownictwem”, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) wzór karty zgłoszeniowej tematu do rozpatrzenia podczas posiedzenia Kierownictwa, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) wzór arkusza oceny funkcjonowania aktu prawnego przez Kierownictwo (OSR Ex – post), stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie trybu działania Kierownictwa Ministerstwa Gospodarki (Dz. Urz. Min. Gosp. poz. 10).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Gospodarki: wz. J. W. Pietrewicz

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. poz. 1252).

Załącznik 1. [TRYB DZIAŁANIA KIEROWNICTWA MINISTERSTWA GOSPODARKI]

Załączniki do zarządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 23 kwietnia 2015 r. (poz. 11)

Załącznik nr 1

TRYB DZIAŁANIA KIEROWNICTWA MINISTERSTWA GOSPODARKI

§ 1. 1. W skład Kierownictwa wchodzą:

1) Minister Gospodarki, zwany dalej „Ministrem”;

2) sekretarze stanu w Ministerstwie Gospodarki;

3) podsekretarze stanu w Ministerstwie Gospodarki;

4) dyrektor generalny Ministerstwa Gospodarki;

5) szef Gabinetu Politycznego Ministra.

2. W posiedzeniach Kierownictwa uczestniczą, oprócz osób wymienionych w ust.1, także:

1) kierujący Sekretariatem Ministra lub w zastępstwie osoba przez niego wskazana;

2) kierujący Departamentem Komunikacji Społecznej lub w zastępstwie osoba przez niego wskazana;

3) osoba protokołująca przebieg i ustalenia Kierownictwa, wskazana przez kierującego Sekretariatem Ministra.

3. W posiedzeniach Kierownictwa mogą także uczestniczyć:

1) osoby wskazane przez Ministra;

2) osoby, na których udział Minister wyraził zgodę;

3) zaproszeni przez kierującego Sekretariatem Ministra, w szczególności na wniosek kierującego właściwą komórką organizacyjną:

a) kierujący komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Gospodarki, zwanego dalej „Ministerstwem”,

b) pracownicy komórek organizacyjnych

– właściwi ze względu na przedmiot posiedzenia.

4. Posiedzeniu przewodniczy Minister lub wyznaczony przez niego członek Kierownictwa.

§ 2. 1. Na posiedzeniu Kierownictwa rozpatrywane są w szczególności następujące dokumenty:

1) projekty aktów normatywnych;

2) projekty dokumentów przewidzianych do rozstrzygnięcia przez Radę Ministrów, inne niż określone w pkt 1, w tym:

a) projekty dokumentów programowych, strategicznych, analitycznych oraz projekty sprawozdań i informacji,

b) projekty ocen realizacji zadań, stanowisk, decyzji lub innych rozstrzygnięć;

3) projekty dokumentów, dla opracowania których właściwy jest Minister, w tym projekty dokumentów, o których mowa w pkt 2, a także projekty innych dokumentów;

4) projekty założeń dokumentów, o których mowa w pkt 1–3, jeżeli były opracowane;

5) projekty planów działalności i strategii działania Ministerstwa;

6) projekty programów i harmonogramów prac legislacyjnych Ministerstwa;

7) projekty sprawozdań z wykonania zadań określonych w dokumentach, o których mowa w pkt 1–6;

8) projekty dokumentów lub sprawy wskazane przez Ministra, lub zgłoszone przez innego członka Kierownictwa;

9) wyniki przeglądu obowiązujących aktów normatywnych.

2. Na pisemny wniosek kierującego komórką organizacyjną Ministerstwa, zaaprobowany przez nadzorującego komórkę organizacyjną członka Kierownictwa, Minister może zwolnić projekt dokumentu z obowiązku przedstawienia go do rozpatrzenia przez Kierownictwo.

3. Na posiedzeniach Kierownictwa członkowie Kierownictwa informują pozostałych uczestników o istotnych dla Ministerstwa sprawach.

§ 3. 1. Właściwa komórka organizacyjna Ministerstwa opracowuje dokument i po jego uzgodnieniu z innymi właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa oraz uzyskaniu aprobaty członka Kierownictwa nadzorującego tę komórkę organizacyjną, przedkłada dokument pod obrady Kierownictwa.

2. Dokument będący projektem aktu normatywnego lub projektem założeń projektu ustawy powinien być ponadto parafowany przez dyrektora Departamentu Prawnego lub jego zastępcę.

§ 4. Wyniki przeglądu obowiązujących aktów normatywnych są przedstawiane przez kierujących właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa na posiedzeniu Kierownictwa na arkuszu oceny funkcjonowania aktu prawnego przez Kierownictwo (OSR Ex – post), o którym mowa w § 1 pkt 3 zarządzenia.

§ 5. 1. Do dokumentu skierowanego do rozpatrzenia na posiedzeniu Kierownictwa kierujący właściwą komórką organizacyjną Ministerstwa załącza kartę zgłoszeniową tematu, o której mowa w § 1 pkt 2 zarządzenia.

2. W przypadku braków formalnych w dokumentach przekazanych do rozpatrzenia przez Kierownictwo, Sekretariat Ministra może je zwrócić do uzupełnienia właściwej komórce organizacyjnej Ministerstwa, w szczególności, gdy dokument:

1) nie jest parafowany przez członka Kierownictwa nadzorującego tę komórkę organizacyjną;

2) nie jest podpisany przez kierującego tą komórką organizacyjną, jego zastępcę lub osobę upoważnioną;

3) nie spełnia innych warunków określonych w zarządzeniu;

4) nie zawiera karty zgłoszeniowej, o której mowa w § 1 pkt 2 zarządzenia.

§ 6. 1. Dokumenty przewidziane do rozpatrzenia na posiedzeniu Kierownictwa należy przekazywać do Sekretariatu Ministra najpóźniej do godziny 12.00 w piątek poprzedzający tydzień, w którym planowane jest posiedzenie, w liczbie egzemplarzy określonej przez Sekretariat Ministra.

2. Dokumenty przekazane po terminie określonym w ust. 1 umieszczane są w porządku obrad kolejnego posiedzenia Kierownictwa.

3. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą kierującego Sekretariatem Ministra, możliwe jest rozpatrzenie dokumentów przekazanych po terminie określonym w ust. 1 na najbliższym posiedzeniu Kierownictwa.

§ 7. 1. Posiedzenia Kierownictwa odbywają się we wtorki o godzinie 8:30.

2. Minister może zwołać posiedzenie Kierownictwa w terminie innym niż określony w ust. 1 lub odwołać posiedzenie Kierownictwa ze względu na inne obowiązki służbowe.

3. Obsługę organizacyjną posiedzeń Kierownictwa zapewnia Sekretariat Ministra.

4. Obsługę organizacyjną posiedzeń Kierownictwa prowadzonych w trybie niejawnym pod kątem zabezpieczenia fizycznego i technicznego zapewnia Biuro Ochrony i Informacji Niejawnych.

§ 8. 1. Informację o terminie, przedmiocie i porządku posiedzenia Kierownictwa Sekretariat Ministra przekazuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, a w szczególnych przypadkach może ją przekazać telefonicznie.

2. Sekretariat Ministra przekazuje:

1) członkom Kierownictwa,

2) osobom, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3,

3) kierującym komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, których dokumenty będą przedmiotem obrad Kierownictwa

– porządek posiedzenia Kierownictwa, wraz z dokumentami przewidzianymi do rozpatrzenia z ich udziałem.

§ 9. 1. Z posiedzenia Kierownictwa sporządzany jest przez Sekretariat Ministra protokół ustaleń.

2. Protokół ustaleń zatwierdza Minister lub członek Kierownictwa prowadzący posiedzenie w jego zastępstwie.

3. Protokół ustaleń zawiera w szczególności:

1) datę i kolejny numer;

2) porządek obrad;

3) imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób uczestniczących w posiedzeniu Kierownictwa;

4) treść ustaleń;

5) imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz podpis osoby sporządzającej protokół.

4. Każdy z członków Kierownictwa może zgłosić zdanie odrębne do protokołu ustaleń, w odniesieniu do rozstrzygnięć podejmowanych na posiedzeniu.

5. Sekretariat Ministra, niezwłocznie po zatwierdzeniu protokołu ustaleń, przekazuje go członkom Kierownictwa oraz kierującym komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, których dotyczyły ustalenia Kierownictwa.

6. Sekretariat Ministra, niezwłocznie po zatwierdzeniu protokołu ustaleń, zamieszcza go w bazie Wiadomości bieżące w Lotusie, chyba że Kierownictwo zaleci nieogłaszanie protokołu lub jego części.

7. Oryginały protokołów ustaleń przechowuje Sekretariat Ministra.

§ 10. 1 Departament Komunikacji Społecznej, niezwłocznie po posiedzeniu Kierownictwa, przygotowuje i zamieszcza na portalu informacyjnym Ministerstwa komunikaty na temat dokumentów przyjętych na posiedzeniu, chyba że Kierownictwo zaleci inaczej.

2. Departament Komunikacji Społecznej niezwłocznie po zatwierdzeniu protokołu ustaleń przygotowuje i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej wyciąg z protokołu ustaleń.

§ 11. 1. Członkowie Kierownictwa mogą dokonywać rozstrzygnięć również w trybie obiegowym pod warunkiem, że:

1) wynika to z ustaleń Kierownictwa lub

2) Minister wyraził uprzednio pisemną zgodę na dokonanie rozstrzygnięcia w tym trybie.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, właściwy członek Kierownictwa kieruje do pozostałych członków Kierownictwa wniosek z prośbą o dokonanie rozstrzygnięcia w trybie obiegowym. W przypadku braku uwag, na wniosek właściwej komórki organizacyjnej Ministerstwa, Sekretariat Ministra umieszcza w protokole z posiedzenia Kierownictwa adnotację o przyjęciu dokumentu w trybie obiegowym.

3. Jeżeli członkowie Kierownictwa zgłosili w trybie obiegowym uwagi do projektu dokumentu uznaje się, że dokument nie został przyjęty. W takim przypadku powtarza się procedurę określoną w ust. 2 lub kieruje się dokument do rozpatrzenia na posiedzeniu Kierownictwa.

§ 12. 1. Sekretariat Ministra monitoruje stan realizacji ustaleń Kierownictwa, w szczególności jego zaleceń.

2. Kierujący właściwą komórką organizacyjną Ministerstwa przekazuje do Sekretariatu Ministra informację o sposobie wykonania ustaleń Kierownictwa, wraz z kopiami stosownych dokumentów, niezwłocznie po ich wykonaniu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia posiedzenia Kierownictwa, chyba że Kierownictwo ustaliło inny termin.

3. W przypadku zadań, których okres realizacji wynosi ponad 14 dni, kierujący właściwą komórką organizacyjną Ministerstwa, w terminie określonym w ust. 2, informuje Sekretariat Ministra o stanie realizacji i przewidywanym terminie wykonania ustalenia Kierownictwa.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, kierujący właściwą komórką organizacyjną Ministerstwa przekazuje do Sekretariatu Ministra informację o sposobie wykonania ustaleń Kierownictwa, wraz z kopiami stosownych dokumentów, niezwłocznie po ich wykonaniu.

5. Sekretariat Ministra monitoruje wykonywanie przez komórki organizacyjne Ministerstwa obowiązku przedkładania pod obrady Kierownictwa dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1.

§ 13. W przypadku rozpatrywania przez Kierownictwo dokumentów zawierających informacje niejawne, zadania Sekretariatu Ministra określone w § 5 ust. 2, § 6 ust. 1, § 8 ust. 2, § 9 ust. 1, 5 i 7, § 11 ust. 2 oraz § 13 ust. 1–4 wykonuje Biuro Ochrony i Informacji Niejawnych.

Załącznik 2. [WZÓR – KARTA ZGŁOSZENIOWA TEMATU DO ROZPATRZENIA PODCZAS POSIEDZENIA KIEROWNICTWA MINISTERSTWA GOSPODARKI]

Załącznik nr 2

WZÓR KARTA ZGŁOSZENIOWA TEMATU DO ROZPATRZENIA PODCZAS POSIEDZENIA KIEROWNICTWA MINISTERSTWA GOSPODARKI

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – ARKUSZ OCENY FUNKCJONOWANIA AKTU PRAWNEGO PRZEZ KIEROWNICTWO MINISTERSTWA GOSPODARKI (OSR EX – POST)]

Załącznik nr 3

WZÓR – ARKUSZ OCENY FUNKCJONOWANIA AKTU PRAWNEGO PRZEZ KIEROWNICTWO MINISTERSTWA GOSPODARKI (OSR EX – POST)

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-13
  • Data wejścia w życie: 2015-04-23
  • Data obowiązywania: 2015-04-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA