| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 3
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie finansowania inwestycji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej i niektórych jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) w związku z art. 120 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.3)) ustala się, co następuje:

§ 1

Decyzja określa finansowanie inwestycji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej i następujących jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej (dysponenta I stopnia): Ochotniczych Hufcach Pracy, Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Zakładzie Wydawniczo-Poligraficznym Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

§ 2.

Ilekroć w decyzji jest mowa o:

1) Ministerstwie - należy przez to rozumieć Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej;

2) resorcie - należy przez to rozumieć Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej;

3) inwestorze - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne resortu, podejmujące realizację inwestycji (dysponent II i III stopnia4));

4) inwestycji - należy przez to rozumieć zakup:

a) obiektów budowlanych, a także innych środków trwałych, których cena jednostkowa jest równa lub przekracza kwotę 3 500,00 zł brutto, zwanych dalej „zakupem inwestycyjnym”,

b) usług w zakresie robót budowlanych polegających na:

- budowie nowych obiektów budowlanych lub

- odbudowie, przebudowie, rozbudowie, nadbudowie istniejących obiektów budowlanych, powodujących zmianę przeznaczenia obiektów budowlanych lub ich części oraz powodujących ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zwanych dalej „inwestycją budowlaną”;

5) zadaniu inwestycyjnym - należy przez to rozumieć określoną przez inwestora nazwę przedsięwzięcia dotyczącego całości lub części danej inwestycji;

6) rozporządzeniu Ministra Finansów - należy rozumieć rozporządzenie wydawane na podstawie art. 120 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych;

7) rozporządzeniu Rady Ministrów - należy rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. Nr 120, poz. 831).

§ 3.

1. W celu podjęcia decyzji przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej o ujęciu finansowania inwestycji ze środków budżetu państwa w materiałach do projektu ustawy budżetowej inwestorzy sporządzają stosowne informacje i dokumenty z uwzględnieniem przepisów § 5 rozporządzenia Rady Ministrów i przekazują je do Ministerstwa w terminach wskazanych w wytycznych dysponenta I stopnia na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów.

2. Dyrektor Biura Administracyjno-Budżetowego jest odpowiedzialny za przygotowanie propozycji decyzji, o której mowa w ust. 1.

3. Dyrektor Biura Administracyjno-Budżetowego jest upoważniony i obowiązany, w imieniu dysponenta I stopnia, do prowadzenia z inwestorami wszelkiej korespondencji w przedmiotowej sprawie.

4. Propozycja decyzji, o której mowa w ust. 2, musi być poprzedzona analizą nadesłanych przez inwestorów informacji i dokumentów, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem ich strony formalnej, technicznej i finansowej oraz uzgodnienia, o którym mowa w § 6 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów.

5. Propozycję decyzji, o której mowa w ust. 2, parafuje Dyrektor Generalny i przedstawia Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej.

§ 4.

W ramach przygotowywania przez resort materiałów do projektu ustawy budżetowej inwestor powinien kierować się rozporządzeniem Ministra Finansów i wytycznymi resortowymi, o których mowa w § 3 ust. 1, przy czym zgłaszając zadanie dotyczące inwestycji budowlanej:

1) na etapie tworzenia planu zadań rzeczowych - zgłoszenie zadania powinno zawierać wyczerpujące informacje i niezbędne dokumenty, o których mowa w § 6 rozporządzenia Rady Ministrów, w tym szczegółowy program zadania inwestycyjnego, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4;

2) na etapie tworzenia projektu ustawy budżetowej - zgłoszenie zadania sporządza się na druku BW-I, pod warunkiem, że:

a) inwestor przekazał dysponentowi I stopnia dokumentację, o której mowa w pkt 1,

b) zaakceptowano wniosek, o którym mowa w § 5 ust. 1,

c) dokonano wymogu uzgodnienia, o którym mowa w § 3 ust. 4;

3) w szczególnie uzasadnionych przypadkach inwestor, na etapie tworzenia planu zadań rzeczowych, może zgłosić zadanie inwestycyjne nie spełniając wymogów, o których mowa w pkt 2, pod warunkiem ich spełnienia do czasu zgłoszenia tego zadania na druku BW-I;

4) w przypadku inwestycji o niewielkim stopniu złożoności, na wniosek inwestora, Dyrektor Generalny może zwolnić inwestora z obowiązku sporządzenia pełnego programu inwestycji, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów, określając jego indywidualny zakres.

§ 5.

1. W celu podjęcia przedsięwzięcia inwestycyjnego inwestor, w każdym czasie, zgłasza dysponentowi I stopnia swoje potrzeby w formie wniosku, w którym:

1) w celu realizacji zadania w zakresie zakupu inwestycyjnego:

a) określa tytuł zadania inwestycyjnego,

b) uzasadnia celowość, konieczność i zakres realizacji zadania inwestycyjnego,

c) wskazuje termin wykonania zadania inwestycyjnego,

d) wstępnie określa wielkość środków finansowych niezbędnych na sfinansowanie zadania inwestycyjnego,

e) wskazuje źródło finansowania zadania inwestycyjnego;

2) w celu realizacji zadania w zakresie inwestycji budowlanej wniosek - oprócz informacji, o których mowa w pkt 1 - dodatkowo powinien zawierać:

a) wielkość powierzchni lub kubatury,

b) funkcje pomieszczeń obiektu - przed i po realizacji inwestycji,

c) standardy dotyczące technologii i wykończenia budowlanego oraz wyposażenia technicznego, a także

d) inne dane charakteryzujące zadanie inwestycyjne.

2. W sprawie zadania inwestycyjnego zgłoszonego na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor Generalny podejmuje decyzję dotyczącą toku dalszego postępowania.

3. Prawidłowo sporządzony wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawierający wyczerpujące informacje i dokumenty może stanowić podstawę do ujęcia zadania inwestycyjnego w planie rzeczowo-finansowym Ministerstwa w danym roku budżetowym. Postanowienia § 3 stosuje się odpowiednio.

§ 6.

Realizację nowego zadania inwestycyjnego lub kontynuację zadania, jako inwestycji wieloletniej, inwestor rozpoczyna po otrzymaniu od dysponenta I stopnia informacji o ujęciu danego zadania w planie rzeczowo-finansowym resortu.

§ 7.

Do czynności, w odniesieniu do dysponenta I stopnia, o których mowa w rozdziałach 3-5 rozporządzenia Rady Ministrów, przepisy § 3 stosuje się odpowiednio.

§ 8.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ

Jolanta Fedak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PIRXON

PIRXON SA (dawniej SmartMedia Sp. z o.o.) od 2004 roku optymalizuje procesy, dostarczając zaawansowane rozwiązania informatyczne polskim i zagranicznym firmom.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »