Kategorie

ZARZĄDZENIE NR 5
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie powierzenia Kierownikowi Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Włoskiej z siedzibą w Rzymie obowiązków w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy organizacjach Narodów Zjednoczonych z siedzibą w Rzymie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powierza się Kierownikowi Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Włoskiej z siedzibą w Rzymie następujące obowiązki w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy organizacjach Narodów Zjednoczonych z siedzibą w Rzymie:

1) przygotowywanie projektów planów finansowych oraz ich korekt w zakresie wydatków, dochodów oraz dochodów gromadzonych zgodnie z art. 163 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

2) dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

3) zatwierdzanie dokumentów finansowo-księgowych pod względem formalno-rachunkowym i do wypłaty;

4) nadzór nad realizacją planów finansowych;

5) sporządzanie wewnętrznych dokumentów księgowych oraz raportów kasowych i bankowych;

6) gromadzenie środków finansowych, w szczególności naliczanie należności i przyjmowanie wpłat;

7) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

8) przygotowywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i budżetowych, sprawozdań wynikających z wewnętrznych przepisów o nadzorze nad działalnością finansową placówek zagranicznych oraz przygotowywanie na zlecenie komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych dokumentów w zakresie wykorzystania środków budżetowych;

9) prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

2. Wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 8, odbywa się w uzgodnieniu z Kierownikiem Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy organizacjach Narodów Zjednoczonych z siedzibą w Rzymie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021 r.

Minister Spraw Zagranicznych: Zbigniew Rau


1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 1469).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.