Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 44
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie utworzenia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej we Florencji (Republika Włoska)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Tworzy się Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej we Florencji (Republika Włoska), kierowany przez konsula honorowego.

§ 2.

Siedzibą konsulatu, o którym mowa w § 1, jest Florencja.

§ 3.

Okręg konsularny konsulatu, o którym mowa w § 1, obejmuje Toskanię.

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Zagranicznych: Zbigniew Rau

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-13
  • Data wejścia w życie: 2021-05-14
  • Data obowiązywania: 2021-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe