Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 8 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH

z dnia 22 czerwca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Aarhus (Dania)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 3 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 stycznia 1993 r. w sprawie ustanowienia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Aarhus (Dania) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie utworzenia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Aarhus (Królestwo Danii)";

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Tworzy się Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Aarhus (Królestwo Danii), kierowany przez konsula honorowego";

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Okręg konsularny konsulatu, o którym mowa w § 1, obejmuje Jutlandię Środkową i Jutlandię Północną".

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 6 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Aarhus (Dania) (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. poz. 25).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2021 r.

Minister Spraw Zagranicznych: Zbigniew Rau


1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 1469).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-23
  • Data wejścia w życie: 2021-06-23
  • Data obowiązywania: 2021-06-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe