Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 12
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH

z dnia 2 sierpnia 2021 r.

w sprawie Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Przewodnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Grupie Dostawców Jądrowych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 31 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 września 2015 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. z 2020 r. poz. 72 oraz z 2021 r. poz. 1, 13, 14 i 31) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ustanawia się Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Przewodnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Grupie Dostawców Jądrowych, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".

2. Na Pełnomocnika wyznacza się Pana Tomasza Łękarskiego, radcę-ministra w Departamencie Polityki Bezpieczeństwa.

§ 2.

Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

1) pełnienie funkcji przewodniczącego Grupy Dostawców Jądrowych (Nuclear Suppliers Group Chair);

2) koordynacja Przewodnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Grupie Dostawców Jądrowych, zwanego dalej "Przewodnictwem";

3) przygotowanie dokumentów związanych z Przewodnictwem;

4) koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć w ramach Przewodnictwa, w tym posiedzenia plenarnego w 2022 r.;

5) uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach związanych z organizacją Przewodnictwa;

6) koordynowanie współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych z innymi urzędami i instytucjami w sprawach związanych z organizacją Przewodnictwa.

§ 3.

Komórki organizacyjne Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Spraw Zagranicznych wspierają Pełnomocnika w realizacji powierzonych mu zadań, zgodnie ze swoją właściwością.

§ 4.

Pełnomocnik podpisuje korespondencję w zakresie swojej właściwości.

§ 5.

Nadzór nad działalnością Pełnomocnika sprawuje sekretarz stanu albo podsekretarz stanu właściwy do spraw polityki bezpieczeństwa.

§ 6.

Obsługę organizacyjno-techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Departament Polityki Bezpieczeństwa.

§ 7.

Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika, w tym koszty podróży służbowych, są pokrywane ze środków będących w dyspozycji dyrektora komórki organizacyjnej, o której mowa w § 6.

§ 8.

Pełnomocnik przedkłada Ministrowi Spraw Zagranicznych sprawozdanie ze swojej działalności w terminie 30 dni od dnia zakończenia Przewodnictwa.

§ 9.

Z dniem zatwierdzenia przez Ministra Spraw Zagranicznych sprawozdania, o którym mowa w § 8:

1) znosi się Pełnomocnika;

2) traci moc niniejsze zarządzenie.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Zagranicznych: wz. Paweł Jabłoński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-08-02
  • Data wejścia w życie: 2021-08-05
  • Data obowiązywania: 2021-08-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe