REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 2 poz. 48

OGŁOSZENIE NR 1
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 22 stycznia 2009 r.

w sprawie taryfy opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4 oraz w związku z art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.1)) ogłasza się taryfę opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach, stanowiącą załącznik do ogłoszenia.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyński

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217iNr249, poz. 1829,z2007r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558 oraz z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901 i Nr 177, poz. 1095 oraz Nr 180, poz. 1113.

Załącznik 1. [Taryfa opłat za usługi lotniskowe ważna od 31 grudnia 2008 w Międzynarodowym Porcie Lotniczym "KATOWICE" w Pyrzowicach]

Załącznik do Ogłoszenia Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
z dnia 22 stycznia 2009 r. (poz. 48)

Taryfa opłat za usługi lotniskowe ważna od 31 grudnia 2008 w Międzynarodowym Porcie Lotniczym „KATOWICE” w Pyrzowicach

Niniejsza taryfa opłat za usługi lotniskowe obejmuje opłaty pobierane przez „Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze” S.A., zwane dalej GTL S.A., zarządzające Międzynarodowym Portem Lotniczym „KATOWICE” w Pyrzowicach (www.katowice-airport.com.pl).

DEFINICJE

1. Na potrzeby niniejszej taryfy wprowadza się następujące definicje użytych w niej pojęć:

1.1 MPL „Katowice” - oznacza Międzynarodowy Port Lotniczy „KATOWICE” w Pyrzowicach, adres: 41-960 Ożarowice, ul. Wolności 90; www.katowice-airport.com.pl

1.2 GTL S.A. - oznacza Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. z siedzibą w Katowicach, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000023650, o kapitale zakładowym wpłaconym 94 051 400 zł, adres:, Al. Korfantego 38, 40-161 Katowice; www.katowi-ce-airport.com.pl, NIP EU PL 634-012-80-15.

1.3 Maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOW): maksymalna masa statku powietrznego dopuszczalna do startu, podana w świadectwie zdatności do lotu statku powietrznego, dzienniku pokładowym lub innym równorzędnym dokumencie. Jeżeli MTOW nie została podana, dla celów kalkulacji opłat zostanie przyjęta największa masa startowa dla statku powietrznego danego typu.

1.4 Pasażer odlatujący: osoba podróżująca statkiem powietrznym, nie będąca członkiem załogi, który podlega odprawie na danym lotnisku.

1.5 Pasażer w tranzycie: pasażer lotu, o którym mowa w Art. 2 pkt 11 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z późn. zm.).

1.6 Za regularny przewóz lotniczy zwany również zamiennie ruchem regularnym uważa się przewóz zdefiniowany w art. 2 pkt 14 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z późn. zm.).

1.7 Za przewóz czarterowy zwany również zamiennie ruchem czarterowym uważa się przewóz zdefiniowany w art. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z późn. zm.).

1.8 Za lot długodystansowy na użytek niniejszej taryfy uważa się jednoodcinkowy lot na dystansie, którego pokonanie wymaga minimum 6 lotu statku powietrznego.

1.9 Nowe połączenie w ruchu regularnym - połączenie, które spełnia jednocześnie następujące warunki:

a) nie funkcjonuje w MPL „Katowice” w chwili jego wprowadzenia,

b) nie było prowadzone przez tego przewoźnika w okresie 12 następujących po sobie miesięcy kalendarzowych poprzedzających jego wprowadzenie,

c) nie jest to połączenie łączone tzn. z między-lądowaniem, w którym jedna z destynacji już istnieje,

d) zostanie utworzone po dniu wejścia w życie niniejszej taryfy.

1.10 Nowe połączenie czarterowe - połączenie, które spełnia łącznie następujące warunki:

a) nie funkcjonuje w MPL „Katowice” w chwili jego wprowadzenia,

b) nie było prowadzone przez tego samego przewoźnika w okresie 12 następujących po sobie miesięcy kalendarzowych poprzedzających jego wprowadzenie,

c) zostanie utworzone po dniu wejścia w życie.

1.11 Usługobiorca - użytkownik statku powietrznego na rzecz, którego świadczona jest usługa lub podmiot na zlecenie, którego jest świadczona usługa na podstawie odrębnej umowy zawartej z GTL S.A.

1.12 Port bazowy - port, w którym przewoźnik łącznie spełnia następujące warunki:

a) wykonuje obsługę techniczną minimum trzech statków powietrznych co jest uwidocznione w dokumentacji zatwierdzonej przez cywilne władze lotnicze,

b) zawarł z GTL S.A. umowę, z której jednoznacznie wynika, że MPL „Katowice” jest dla tego przewoźnika portem bazowym.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. Opłaty lotniskowe składają się z opłat standardowych, w których skład wchodzą:

a) opłata za lądowanie statku powietrznego, opłata za postój statku powietrznego,

b) opłata za pasażera odlatującego oraz opłat dodatkowych.

2.1 Opłaty podane w niniejszej taryfie nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT), który zostanie naliczony według stawek obowiązujących w polskim prawie podatkowym.

2.2 Wszystkie opłaty w niniejszej taryfie są określone w złotym polskim (zwanym dalej „PLN”).

2.3 Nie pobiera się opłat za lądowanie, za pasażerów odlatujących oraz za postój statków powietrznych wykonujących loty w celu obrony przed skutkami klęsk żywiołowych oraz ratowania ludzkiego życia lub zdrowia chyba, że loty te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (art. 76 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z późn. zm.). W szczególności z wymienionych opłat są zwolnione statki powietrzne kolumny transportu sanitarnego, w tym lotniczego pogotowia ratunkowego, w przypadku wykonywania lotów związanych z zagrożeniem życia lub zdrowia oraz w każdym przypadku katastrofy, epidemii lub klęski żywiołowej. Podstawę odstąpienia od pobierania opłat stanowi w szczególności zlecenie przewozu potwierdzone przez ordynatora szpitala lub kierownika placówki zdrowia wystawiającej zlecenie na lot, wydanie decyzji przez uprawniony organ, a także innych wiarygodnych okoliczności lub dokumentacji wskazujących na zaistnienie przesłanek do odstąpienia od pobierania opłat.

2.4 Opłaty dla państwowych statków powietrznych wykonujących loty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa państwa, ochroną granicy państwowej lub poszukiwaniem i ratownictwem naliczane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie opłat lotniskowych dla państwowych statków powietrznych wykonujących loty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa, ochroną granicy państwowej lub poszukiwaniem i ratownictwem (Dz. U. Nr 122, poz. 1268).

2.5 Opłaty objęte niniejszą taryfą są dokonywane na rzecz GTL S.A. przez usługobiorców korzystających z usług świadczonych przez MPL „Katowice”. W każdym przypadku związanym z wystąpieniem trudności w identyfikacji usługobiorcy, opłatami niniejszej taryfy będzie obciążony właściciel statku powietrznego.

2.6 Skorzystanie z usług jest jednoznaczne z przyjęciem wszystkich warunków niniejszej taryfy.

OPŁATY STANDARDOWE

Opłata za lądowanie statku powietrznego

3. Opłata za lądowanie pobierana jest za każde lądowanie statku powietrznego na lotnisku. Opłata obejmuje również start statku powietrznego.

3.1 Dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej do 2 ton włącznie opłata za lądowanie wynosi 200 PLN.

3.2 Dla śmigłowców opłata wynosi 50% opłaty określonej w pkt 3.3.

3.3 Dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej powyżej 2 ton opłata za lądowanie jest pobierana za każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej statku powietrznego i wynosi:

Tabela 1. Opłata za lądowanie

Roczna liczba lądowań przewoźnika w zakresie od ... do ...

Opłata za każdą rozpoczętą tonę MTOW (w PLN)

A

B

Do 500

43

501 - 1000

36

1001 -2000

30

2001 - 3000

27

3001 - 4000

25

4001 - 5000

23

5001 - 6000

22

6001 - 7000

18

7001 - 8000

14

8001 - 9000

9

PONAD 9000

4,5

 

W tabeli 1 opłata za lądowanie naliczana jest w danym zakresie po odpowiadającej mu opłacie w kolumnie B za każdą rozpoczętą tonę MTOW, po przekroczeniu danego zakresu (kolumna A) każde następne lądowanie liczone jest z następnego zakresu po odpowiadającej opłacie niższej (kolumna B) za każdą rozpoczętą tonę MTOW i tak dalej w kolejnych zakresach. Opłata naliczana jest w zależności od liczby lądowań z uwzględnieniem podziału opłaty na sezony. Okresem rozliczeniowym jest okres roczny określony w pkt. 5.

Opłata za pasażera odlatującego

4. Opłata za pasażera odlatującego, pobierana jest za każdego pasażera odlatującego, przy czym opłacie nie podlegają:

a) pasażerowie w tranzycie,

b) dzieci do lat 2 nieuprawnione do zajmowania miejsc pasażerskich w samolocie, i wynosi:

Tabela 2. Opłaty za pasażera odlatującego

Roczna liczba pasażerów odlatujących przewoźnika w zakresie od ... do ...

Opłata za pasażera odlatującego (w PLN)

A

B

do 100 000

30

100 001 -200 000

27

200 001 - 300 000

23

300 001 - 400 000

19

400 001 - 500 000

16

500 001 - 600 000

15

600 001 - 700 000

12

700 001 - 800 000

9

800 001 - 900 000

6

900 001 -1000 000

4

1000 001 -1 100 000

3,30

1100001-1 200000

2,50

 

W tabeli 2 opłata za pasażera odlatującego naliczana jest w danym zakresie po odpowiadającej mu opłacie w kolumnie B, po przekroczeniu danego zakresu (kolumna A) każdy następny pasażer liczony jest z następnego zakresu po odpowiadającej opłacie (kolumna B) i tak dalej w kolejnych zakresach. Okresem rozliczeniowym jest okres roczny określony w pkt 5.

5. Za okres roczny przyjmuje się rok kalendarzowy. W pierwszym roku po wprowadzeniu niniejszej taryfy okres ten liczony jest od chwili wprowadzenia opłaty do 31 grudnia. W przypadku, gdy dany usługobiorca wystąpi z pisemnym wnioskiem o zastosowanie w stosunku do niego systemu opłat określonych w pkt 3.3, w pkt 4, można rok kalendarzowy zastąpić innym okresem dwunastomiesięcznym.

Po zakończeniu danego okresu rocznego naliczanie opłaty zdefiniowanej w pkt 3.3, pkt 4 rozpoczyna się od pierwszego zakresu w tabelach 1 i 2.

Opłata za postój statku powietrznego

5.1 Opłata za postój statku powietrznego pobierana jest za postój statku powietrznego

5.2 Opłata za postój statku powietrznego pobierana jest za każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej statku powietrznego i każde rozpoczęte 24 godziny postoju i wynosi 12 PLN.

5.3 Czas postoju jest liczony od momentu lądowania do momentu startu.

5.4 Za postój trwający do 4 godzin opłaty określonej w pkt 5.2 nie pobiera się.

5.5 Opłaty za postój nie pobiera się dla statków powietrznych, dla których MPL „Katowice” jest portem bazowym.

OPŁATY DODATKOWE

6. Usługi dodatkowe objęte niniejszą taryfą świadczone są na wniosek usługobiorcy zgłoszony przed wykonaniem usługi z wyjątkiem usługi określonej w pkt 6.2.

6.1 Opłaty za usługi dodatkowe nie ujęte w niniejszej taryfie, są ustalane oddzielnie, przed wykonaniem usługi.

6.2 Usuwanie zanieczyszczeń z nawierzchni lotniskowych.

Opłaty pobiera się za usuwanie z nawierzchni lotniskowych zanieczyszczeń spowodowanych przez użytkownika lotniska w następującej wysokości za każde rozpoczęte 10 m2 oczyszczanej powierzchni:

Rodzaj usługi

Opłata w PLN

Usunięcie rozlewiska materiałów pędnych i smarów

2 000

Usunięcie innych zanieczyszczeń

1 500

 

6.3 Dodatkowa ochrona statków powietrznych w czasie parkowania.

Opłaty pobiera się za następujące niestandardowe usługi zabezpieczenia statków powietrznych podczas parkowania w porcie lotniczym:

Rodzaj usługi

Opłata

Ochrona statku powietrznego (zł/h za każdego strażnika)

350

Specjalne oświetlenie stanowiska postojowego (zł/h) za 1 punkt świetlny

220

Wygrodzenie stanowiska postojowego

500

 

6.4 Opłata za konwojowanie pobierana jest za każdy konwój przesyłek ze statku powietrznego do magazynu Cargo w strefie zastrzeżonej i wynosi:

a) za konwój przesyłek wartościowych - indywidualnych - 100 PLN,

b) konwój przesyłek wartościowych - bankowych-400 PLN,

c) konwój pozostałych przesyłek - 50 PLN za każdego konwojenta uczestniczącego w konwoju.

6.5 Opłatę za usługi zabezpieczenia przez Lotniskową Straż Pożarną tankowania lub roztankowania samolotu, odbywającego się podczas wchodzenia lub wychodzenia pasażerów lub ich przebywania na pokładzie pobiera się w wysokości 100 PLN za jedną operację. Powyższą usługę stosuje się zgodnie z decyzją podjętą przez dowódcę statku powietrznego lub innego przedstawiciela użytkownika. Przewoźnik lotniczy mający port bazowy w MPL „Katowice” jest zwolniony z opłaty za usługę zabezpieczenia czynności tankowania lub roztankowania.

ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA ZNIŻEK

7. Zniżki udzielane są na pisemny wniosek usługobiorcy lub na podstawie zawartej umowy pomiędzy GTL S.A. a usługobiorcą, przed wykonaniem lotu.

7.1 Zniżki nie przysługują za loty już wykonane, jeżeli nie zachowano trybu określonego w punkcie 7. Opłaty po zastosowaniu zniżki naliczane są zgodnie z zasadami naliczania opłat określonymi w niniejszej taryfie.

Zniżki dla ruchu długodystansowego

7.2 Dla lotów długodystansowych udziela się zniżki w wysokości 50% od opłaty za lądowanie i pasażera odlatującego określonych w pkt. 3.3 i 4 taryfy. Dla towarowych lotów długodystansowych udziela się zniżki w wysokości 50% od opłaty za lądowanie określonej w pkt. 3.3.

Zniżki dla regularnego ruchu pasażerskiego

7.3 Od opłat w regularnym przewozie pasażerskim zdefiniowanych w pkt 3.3 i 4 udziela się zniżki w zależności od liczby lądowań w okresie od 1 do 15 dnia każdego miesiąca i od 16 dnia do końca każdego miesiąca kalendarzowego w opłacie za pasażera odlatującego i w opłacie za lądowanie, i wynosi:

Liczba lądowań w cyklach rozliczeniowych od 1 do 15 dnia miesiąca i od 16 dnia do końca miesiąca

Zniżka

A

B

od 71 do 80

5%

od 81 do 90

10%

od 91 do 100

12%

od 101 do 110

15%

ponad 111

18%

 

Dla udzielenia zniżki pkt 7 nie stosuje się.

7.4. W przypadku otwarcia nowego połączenia w regularnym przewozie pasażerskim w MPL „Katowice” udziela się zniżki od opłaty za lądowanie i opłaty od pasażera odlatującego, na okres 48 miesięcy od dnia podjęcia przez GTL S.A. decyzji o udzieleniu tej zniżki. Zgodnie z poniższą tabelą:

Lata obowiązywania zniżki

Nowe połączenie regularne i czarterowe - opłata za pasażera (PLN)

Nowe połączenie regularne i czarterowe - opłata za tonę MTOW (w PLN)

rok1

22

25

rok 2

24

27

rok 3

26

29

rok 4

26

29

 

Skorzystanie ze zniżki na nowe połączenie wyklucza możliwość równoległego włączenia tego połączenia do systemu opłat, o których mowa w pkt 3.3 i 4 lub łączenia jej z innymi zniżkami określonymi w pkt 7.2, 7.3.

Zniżki dla pasażerskiego ruchu czarterowego

7.5 Dla pasażerskich przewozów czarterowych, w zależności od liczby wykonywanych lądowań w roku kalendarzowym zniżka za lądowanie wynosi odpowiednio:

Liczba lądowań w roku kalendarzowym

Zniżka w %

A

B

Od 101 do 200

10%

Powyżej 201

30%

 

Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy. Skorzystanie z tej zniżki wyklucza możliwość równoległego włączenia liczby lądowań z pkt 7.2 i 7.6.

Zniżki dla ruchu cargo związanego wyłącznie z przewozem towarów lub poczty

7.6 Dla przewozów cargo, związanych wyłącznie z przewozem towarów lub poczty, wykonywanych samolotami o MTOW do 55 ton udzielana jest zniżka w zależności od liczby lądowań w danym miesiącu kalendarzowym i wynosi:

Liczba lądowań w okresie miesięcznym

Zniżka

A

B

od 31 do 45

25%

od 46 do 55

30%

ponad 55

35%

 

Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy. Skorzystanie z tej zniżki wyklucza możliwość równoległego włączenia liczby lądowań z pkt 7.2 i 7.6.

7.7 Dla przewozów cargo związanych wyłącznie z przewozem towarów lub poczty wykonywanych samolotami o MTOW powyżej 55 ton udzielana jest zniżka w zależności od liczby lądowań w okresie roku kalendarzowego i wynosi:

Liczba lądowań w okresie rocznym

Zniżka

A

B

od 1 do 5

20%

od 6 do 10

30%

ponad 10

40%

 

Inne zniżki i zasady ich przyznawania

7.8 Dla lotów treningowych (szkolnych) lub technicznych udziela się zniżki w wysokości 50% od opłaty za lądowanie określonej w pkt 3. Lotów treningowych, szkolnych lub technicznych nie włącza się do systemu opłat określonych w pkt 3.3 i 4 oraz systemu zniżek określonego w pkt 7.3, 7.5.

7.9 Lot, w którym z przyczyn technicznych lub meteorologicznych zaistniała konieczność powrotu bez międzylądowania na lotnisko startu, udziela się 50% zniżki od opłaty za lądowanie.

7.10 W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń niezależnych od zarządzającego lotniskiem, a wpływających znacząco i bezpośrednio na poziom kosztów jednostkowych za świadczone usługi, GTL S.A. może anulować każdą ze zniżek określonych w niniejszej taryfie.

ZASADY I WARUNKI POBIERANIA OPŁAT LOTNISKOWYCH

8. Opłaty wymienione w niniejszej taryfie pobierane są w Dziale Sprzedaży GTL S.A. przed wykonaniem startu.

8.1 Na podstawie umowy zawartej pomiędzy GTL S.A. i firmą Polcard prowadzącą obsługę kart kredytowych wymienionych w pkt. 8.2 Dział Sprzedaży GTL S.A. jest zobowiązany do zatrzymania karty kredytowej lub odmowy jej honorowania, jeśli dyspozycję taką wydał przedstawiciel firmy Polcard. Za „decyzję” przyjmuje się polecenie przekazane telefonicznie przez operatora firmy „Polcard”, listę o nazwie „STOPLIST” lub ewentualną odmowę transakcji.

8.2 Wszelkie zastrzeżenia wynikające z zatrzymania lub odmowy uznania określonej karty kredytowej jako ważnego środka płatniczego należy kierować do firmy „Polcard”.

8.3 GTL S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje wydane przez przedstawicieli firmy „Polcard”.

8.4 Dział Sprzedaży ma prawo do odmowy przyjęcia kart kredytowych lub banknotów zabrudzonych lub zniszczonych oraz tych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości, co do ich autentyczności.

8.5 Odmowa przyjęcia zakwestionowanych (lub zatrzymanych) kart kredytowych, banknotów nie zwalnia płatnika od konieczności uregulowania stosownych opłat wynikających z niniejszej taryfy.

8.6 Od usługobiorców korzystających systematycznie z usług lotniskowych opłaty mogą być pobierane na podstawie zbiorczych faktur za okres od 1 dnia kalendarzowego danego miesiąca do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 dnia miesiąca kalendarzowego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego z tym, że dla systemu zniżek określonego w punkcie 7.9 może zostać zastosowany okres rozliczeniowy miesięczny.

8.7 Płatności, o których mowa w pkt. 8.8. powinny być realizowane w PLN, w terminie i na konto bankowe wskazane w fakturze.

8.8 Dla usługobiorców wykonujących operacje lotnicze sporadycznie lub rozpoczynających swoją działalność w MPL Katowice lub zalegających z zapłatą lub w przypadku, gdy płatności nie zostały uregulowane w terminie w danym lub poprzedzającym roku kalendarzowym w celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu opłat lotniskowych dopuszcza się możliwość zastosowania zaliczki, kaucji, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej przed wykonaniem usługi.

8.9 W przypadku zalegania z zapłatą zarządzający ma prawo zatrzymać statek powietrzny zgodnie z art. 78 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z późn. zm.) i nałożyć specjalną opłatę postojową w wysokości 300% obowiązującej stawki. Za niezapłacone w terminie należności mogą zostać naliczone odsetki w wysokości 150% odsetek ustawowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE

9. Niniejsza taryfa za usługi lotniskowe została sporządzona w dwóch wersjach językowych - angielskim i polskim. W razie jakichkolwiek rozbieżności, co do interpretacji niniejszej taryfy rozstrzygająca będzie wersja sporządzona w języku polskim.

9.1 GTL S.A. zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia statku powietrznego ze względu na ważne okoliczności lub warunki związane z funkcjonowaniem MPL Katowice, uniemożliwiające bezpieczne lądowanie statku powietrznego.

9.2 Niniejsza taryfa opłat obowiązuje do czasu wejścia w życie nowej taryfy opłat lotniskowych zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

9.3 Prawa nabyte przez przewoźnika na podstawie taryfy obowiązującej od dnia 31 grudnia 2005 r., w szczególności obniżenia opłat, zachowują ważność do chwili ich zakończenia zgodnie z taryfą obowiązującą od dnia 31 grudnia 2005 r., o ile przewoźnik uzna, że nowa taryfa jest dla niego korzystniejsza i wystąpi o jej stosowanie do praw nabytych.

9.4 Postanowienia taryfy obowiązującej od dnia 31 grudnia 2005 r. tracą moc z chwilą wejścia w życie niniejszej taryfy, chyba, że niniejsza taryfa lub umowa zawarta z zarządzającym lotniskiem stanowi inaczej.

9.5 Poza przypadkiem określonym w pkt 9.4 stosuje się niniejsza taryfę.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-02-10
  • Data wejścia w życie: 2009-02-10
  • Data obowiązywania: 2021-11-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA