REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 2 poz. 49

OGŁOSZENIE NR 2
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 22 stycznia 2009 r.

w sprawie taryfy opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Gdańsk sp. z o.o.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.1)) ogłasza się taryfę opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Gdańsk Sp. z o.o., stanowiącą załącznik do ogłoszenia.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyński

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217i Nr 249, poz. 1829,z 2007r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558 oraz z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901 i Nr 177, poz. 1095 oraz Nr 180, poz. 1113.

Załącznik 1. [Taryfa opłat lotniskowych ważna od 31 grudnia 2008 w Porcie Lotniczym Gdańsk sp. z o.o. w Gdańsku]

Załącznik do Ogłoszenia Nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
z dnia 22 stycznia 2009 r. (poz. 49)

Taryfa opłat lotniskowych ważna od 31 grudnia 2008 w Porcie Lotniczym Gdańsk sp. z o.o. w Gdańsku

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza „Taryfa opłat za usługi lotnicze” (zwana dalej „taryfą”) obejmuje opłaty pobierane przez „Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.” z siedzibą w Gdańsku, ul. Słowackiego 200, 80 - 298 Gdańsk, zarządzająca lotniskiem GDAŃSK im. LECHA WAŁĘSY, za usługi świadczone przez wyżej wymieniony podmiot oraz warunki stosowania tych opłat.

2. Opłaty składają się z:

a) opłaty za lądowanie,

b) opłaty za pasażera odlatującego,

c) opłaty za postój statku powietrznego,

d) opłat za usługi dodatkowe.

3. Opłaty objęte niniejszą taryfą są dokonywane na rzecz podmiotu wymienionego w punkcie I.1. przez użytkownika statku powietrznego korzystającego z usług świadczonych przez ten podmiot, zwanego dalej „usługobiorcą”. W przypadku trudności z identyfikacją użytkownika statku powietrznego opłatami będzie obciążany właściciel statku powietrznego.

4. Skorzystanie z usług jest jednoznaczne z przyjęciem wszystkich warunków niniejszej taryfy.

5. Opłaty za usługi dodatkowe nie wymienione w niniejszej taryfie, świadczone na życzenie usługobiorcy, są ustalane oddzielnie, przed wykonaniem usługi.

6. Od opłat wymienionych w niniejszej taryfie zwolnione są loty polskich państwowych statków powietrznych wykonywane w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa państwa lub granicy państwowej.

7. Nie pobiera się opłat lotniskowych za lądowanie i postój:

a) statków powietrznych nieposiadających własnego napędu,

b) związany z lotami poszukiwawczo-ratowniczymi (SAR - Search And Rescue),

c) związany z lotami, w których zaistniała konieczność powrotu bez żadnego międzylądowania na lotnisko startu z przyczyn technicznych lub meteorologicznych,

d) statków powietrznych wykonujących loty w celu obrony przed skutkami klęsk żywiołowych oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, chyba, że loty te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

8. Stawki taryfowe wyrażone są w walucie polskiej PLN.

9. Stawki opłat podane w niniejszej taryfie nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT). Opodatkowanie podatkiem VAT odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów.

II. DEFINICJE

Dla celów niniejszej taryfy wprowadza się następujące definicje użytych w niej pojęć:

1. Statek powietrzny: urządzenie zdolne do unoszenia się w atmosferze na skutek oddziaływania powietrza innego niż oddziaływanie powietrza odbitego od podłoża.

2. Maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOW): maksymalna masa statku powietrznego dopuszczalna do startu, podana w świadectwie sprawności statku powietrznego, dzienniku pokładowym lub innym równorzędnym dokumencie.

a) Jeżeli MTOW nie została podana zgodnie z zasadami określonymi w pkt. IX, dla celów kalkulacji opłat będzie przyjęta największa maksymalna masa startowa dla statku powietrznego danego typu.

3. Lot międzynarodowy: lot, w trakcie którego następuje przekroczenie granicy państwowej.

4. Lot handlowy: lot związany z lądowaniem handlowym.

5. Lądowanie handlowe: lądowanie w celu zabrania lub pozostawienia pasażerów, bagażu, towarów lub poczty, przewożonych odpłatnie.

6. Pasażer: osoba podróżująca statkiem powietrznym, nie będąca członkiem jego załogi.

7. Pasażer w ruchu zagranicznym: pasażer dokonujący odprawy biletowo-bagażowej poza granicę kraju. Pozostałych pasażerów uważa się za pasażerów w ruchu krajowym.

8. Pasażer tranzytowy: pasażer, który przyleciał na dane lotnisko lotem handlowym i nie opuszcza terenu portu lotniczego, kontynuuje podróż z tego samego lotniska statkiem powietrznym o tym samym numerze rejsu.

9. Przewóz lotniczy: przewozem lotniczym jest przewóz pasażerów, bagażu, towarów lub poczty wykonywany statkiem powietrznym odpłatnie.

10. Regularny przewóz lotniczy: przewóz lotniczy, jeżeli w każdym locie miejsca w statkach powietrznych przeznaczone do przewozu pasażerów, bagażu, towarów lub poczty są publicznie oferowane do nabycia, a przewóz jest wykonywany między tymi samymi punktami według opublikowanego rozkładu lotów albo w stałych odstępach czasu lub z częstotliwością wskazującą na regularność lotów.

11. Nowe połączenie regularne: połączenie danej linii lotniczej wprowadzane na trasie, w której portem początkowym lub docelowym jest port lotniczy, do/z którego żadna z linii lotniczych nie wykonuje w chwili tego wprowadzania regularnych przewozów lotniczych, a linia lotnicza je wprowadzająca nie oferowała takiego połączenia w poprzedzających planowane uruchomienie połączenia dwóch sezonach rozkładowych. Za nowe połączenie regularne traktuje się również połączenie wykonywane do/z portu lotniczego, do którego inna linia lotnicza wykonuje w danej chwili regularne przewozy lotnicze i korzysta bądź korzystała ze zniżki za wprowadzenie nowego połączenia regularnego. W tym przypadku okres trwania zniżki dla każdego kolejnego przewoźnika rozpoczyna się z dniem podjęcia połączenia regularnego, a kończy z dniem, w którym kończy się okres obowiązywania zniżki dla pierwszego przewoźnika, który tę zniżkę uzyskał.

12. Przewóz czarterowy: przewóz lotniczy dokonywany na podstawie umowy czarteru lotniczego, w której przewoźnik lotniczy oddaje do dyspozycji czarterującego określoną liczbę miejsc lub pojemność statku powietrznego w celu wykonania określonego przewozu pasażerów, bagażu lub poczty, wskazanych przez czarterującego.

13. Polskim państwowym statkiem powietrznym jest:

a) statek powietrzny używany przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej (wojskowy statek powietrzny),

b) statek powietrzny używany przez jednostki organizacyjne Straży Granicznej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i służby celnej (statek powietrzny lotnictwa służb porządku publicznego).

III. OPŁATA ZA LĄDOWANIE

1. Opłata za lądowanie pobierana jest za każde lądowanie statku powietrznego na lotnisku. Opłata obejmuje również start statku powietrznego.

2. Dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej MTOW do 2 ton włącznie opłata za lądowanie, niezależnie od rodzaju lotu, wynosi 75,00 PLN.

3. Dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej powyżej 2 ton opłata za lądowanie jest pobierana za każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej statku powietrznego MTOW, niezależnie od rodzaju lotu, i wynosi 25,00 PLN.

4. Opłaty określone w punkcie III.2. i III.3. obniża się o 50% dla śmigłowców.

IV. OPŁATA ZA PASAŻERA ODLATUJĄCEGO

1. Opłata za pasażera odlatującego pobierana jest za każdego pasażera odlatującego.

2. Opłata za pasażera odlatującego wynosi 48,00 PLN.

3. Opłacie określonej w punkcie IV.2. nie podlegają:

a) pasażerowie tranzytowi,

b) dzieci do lat 2 nieuprawnione do zajmowania miejsca pasażerskiego w samolocie.

V. OPŁATA ZA POSTÓJ STATKU POWIETRZNEGO

1. Opłata za postój statku powietrznego pobierana jest za postój statku powietrznego na wyznaczonej do tego powierzchni lotniska.

2. Opłata za postój statku powietrznego wynosi 4,50 PLN za każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej statku powietrznego MTOW i każde rozpoczęte 24 godziny postoju niezależnie od rodzaju lotu. Czas postoju jest liczony od momentu lądowania do momentu startu.

3. Za postój trwający do 4 godzin opłaty określonej w punkcie V.2. nie pobiera się.

VI. OPŁATY ZA USŁUGI DODATKOWE

1. Usuwanie zanieczyszczeń z nawierzchni lotniskowych. Opłaty pobiera się za usuwanie z nawierzchni lotniskowych zanieczyszczeń, spowodowanych lub zgłoszonych przez użytkowników lotniska, w następującej wysokości za każde rozpoczęte 10 m2 oczyszczonej powierzchni:

a) usunięcie rozlewiska materiałów pędnych 1100,00 PLN

b) usunięcie innych zanieczyszczeń 550,00 PLN

c) dodatkowe odśnieżanie, odladzanie 310,00 PLN.

2. Dodatkowa ochrona statków powietrznych w czasie parkowania. Opłaty pobiera się za niestandardowe usługi zabezpieczenia statków powietrznych podczas parkowania w porcie lotniczym za:

a) ochronę statku powietrznego przez specjalnego strażnika (PLN/h za każdego strażnika) 140,00 PLN

b) specjalne oświetlenie stanowiska postojowego (PLN/dobę) za 1 punkt świetlny 110,00 PLN

c) wygrodzenie stanowiska postojowego za pomocą taśmy wraz z sygnalizacją ostrzegawczą (PLN/dobę) 250,00 PLN.

3. Opłata za zabezpieczenie przez Zakładową Lotniskową Straż Pożarną tankowania/roztankowania statku powietrznego w czasie wchodzenia/wychodzenia lub/i przebywania pasażerów na pokładzie.

Opłatę pobiera się za zabezpieczenie przez Zakładową Lotniskową Straż Pożarną tankowania/roztankowania statku powietrznego w czasie wchodzenia/ wychodzenia lub/i przebywania pasażerów na pokładzie zgodnie z decyzją podjętą przez dowódcę statku powietrznego lub innego uprawnionego przedstawiciela użytkownika statku powietrznego i wynosi 100,00 PLN.

VII.ZNIŻKI W OPŁATACH

1. Zasady udzielania zniżek:

a) Udziela się zniżki od opłaty za pasażera odlatującego w ruchu regularnym krajowym w wysokości 23 PLN za każdego pasażera. Zniżka jest ważna do 31.12.2028 roku.

b) Udziela się zniżek od opłat za lądowanie i pasażerów odlatujących dla nowych połączeń regularnych i dla połączeń zwiększających częstotliwość na istniejącym już połączeniu (wzrost częstotliwości powyżej maksymalnej częstotliwości dotychczas oferowanej na danym połączeniu) wykonywanych statkami powietrznymi o maksymalnej masie startowej do 50 ton w wysokości 30% lub 40% w zależności od częstotliwości (w przypadku jednoczesnego uruchamiania połączeń na kilku kierunkach ich częstotliwości sumuje się). W przypadku takich połączeń na trasach krajowych zniżka za lądowanie naliczana jest od stawki już obniżonej na podstawie punktu VII.1.a. Szczegółowe zasady udzielania zniżek pokazano w poniższej tabeli.

Wysokość zniżki

40%

30%

Częstotliwość

6/tydzień

1-5/tydzień

Statek powietrzny

< 50 T MTOw

< 50 T MTOW

Zniżka ważna na:

2 lata

2 lata

 

c) Udziela się zniżek od opłat za lądowanie, pasażerów odlatujących i parkowanie dla nowych połączeń regularnych i dla połączeń zwiększających częstotliwość na istniejącym już połączeniu (dotyczy również nowouruchomionych połączeń od 01.01.2004 roku) wykonywanych statkami powietrznymi o maksymalnej masie startowej większej niż 50 ton, ale mniejszej niż 100 ton. Wysokość zniżki uzależniona jest od częstotliwości, a szczegółowe zasady udzielania zniżek pokazano w poniższej tabeli.

Częstotliwość

6/tydzień

2-5/tydzień

Statek powietrzny

50 T MTOW i < 100 T MTOW

50 T MTOW < 100 T MTOW

Zniżka za lądowanie

50%

50%

Zniżka za pasażera odlatującego

50%

50%

Zniżka za parkowanie

100%

-

Zniżka ważna do

31.12.2028 roku

31.12.2028 roku

 

Zniżka za każdego odlatującego pasażera w ruchu krajowym naliczana jest po uwzględnieniu zniżki określonej w punkcie VII.1.a.

d) Udziela się zniżek od opłat za lądowanie, pasażerów odlatujących i parkowanie dla nowych połączeń regularnych i dla połączeń zwiększających częstotliwość na istniejącym już połączeniu wykonywanych statkami powietrznymi o maksymalnej masie startowej większej niż 100 ton. Szczegółowe zasady udzielania zniżek pokazano w poniższej tabeli.

Częstotliwość

1/tydzień

Statek powietrzny

100 T MTOW

Zniżka za lądowanie

80%

Zniżka za odlatującego pasażera

80%

Zniżka za parkowanie

80%

Zniżka ważna do

31.12.2028 roku

 

Zniżka za każdego odlatującego pasażera w ruchu krajowym naliczana jest po uwzględnieniu zniżki określonej w punkcie VII.1.a.

e) Udziela się zniżek od opłaty za lądowanie i parkowanie dla cięższych statków powietrznych wprowadzanych na istniejących dotychczas połączeniach regularnych. Zniżki przyznawane są w przypadku zmiany samolotu już latającego na danej trasie z lżejszego niż 50 ton MTOW na cięższy lub równy 50 ton MTOW. Szczegółowe zasady udzielania zniżek pokazano w poniższej tabeli.

Częstotliwość

6/tydzień

2-5/tydzień

Zniżka za lądowanie

50%

50%

Zniżka za parkowanie

100%

 

Zniżka ważna do

31.12.2028 roku

31.12.2028 roku

 

f) Udziela się zniżki od opłat za lądowanie za loty szkoleniowe wykonywane samolotami o MTOW równym bądź wyższym niż 20 ton, na zasadach pokazanych w poniższej tabeli.

Zniżka za lądowanie

70%

częstotliwość

każda

statek powietrzny

20 T MTOW

 

g) Udziela się zniżki od opłat za lądowanie i odprawionych pasażerów dla samolotów General Aviation pod warunkiem wykonania 15 lub więcej operacji lądowania w miesiącu. Szczegółowe zasady udzielania zniżek pokazano w poniższej tabeli.

Zniżka za lądowanie

50%

Zniżka za odlatującego pasażera

50%

Częstotliwość

15 operacji lądowania/ miesiąc

Statek powietrzny

bez ograniczeń MTOW

 

Zniżka za każdego odlatującego pasażera w ruchu krajowym naliczana jest po uwzględnieniu zniżki określonej w punkcie VII.1.a.

VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Opłaty wymienione w niniejszej taryfie są pobierane w Biurze Odpraw Załóg przed wykonaniem startu.

2. Kasa Biura Odpraw Załóg przyjmuje:

a) Płatności dokonywane za pomocą następujących kart kredytowych:

EUROCARD, MAESTRO, MASTER CARD, VISA, VISA ELEKTRON, AMERICAN EXPRESS.

b) Czeki akceptowane przez Narodowy Bank Polski.

c) Wpłaty gotówkowe.

3. Biuro Odpraw Załóg ma prawo do odmowy przyjęcia kart kredytowych, banknotów i/lub czeków uszkodzonych i/lub zabrudzonych oraz tych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości co do ich autentyczności i/lub ważności.

4. Odmowa przyjęcia zakwestionowanych (lub zatrzymanych) kart kredytowych, banknotów i/lub czeków nie zwalnia płatnika od konieczności uregulowania stosownych opłat wynikających z niniejszej taryfy.

5. Opłaty, o których mowa w niniejszej taryfie są pobierane na podstawie faktur wystawianych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

6. Od usługobiorców korzystających systematycznie z usług lotniskowych opłaty mogą być pobierane na podstawie zbiorczych faktur w trybie rozliczeń okresowych. Warunkiem dokonywania rozliczeń okresowych jest zawarcie stosownej umowy w tym zakresie.

7. Płatności omówione w pkt. VIII.6. muszą być realizowane w terminie i na konto bankowe podane na fakturze.

8. Za niezapłacone w terminie należności będą pobierane odsetki w wysokości ustawowej.

IX. ZBIERANIE INFORMACJI

Usługobiorcy zobowiązani są do przesyłania w terminie do dnia 1 marca każdego roku informacji dotyczących znaków rejestracyjnych, typów i wersji oraz maksymalnej masy startowej statków powietrznych, które będą użytkować w danym roku na adres podany w pkt I.1.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-02-10
  • Data wejścia w życie: 2009-02-10
  • Data obowiązywania: 2023-11-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA