REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 2 poz. 50

OGŁOSZENIE NR 3
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 22 stycznia 2009 r.

w sprawie taryfy opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Wrocław S.A.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.1)) ogłasza się taryfę opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Wrocław S.A., stanowiącą załącznik do ogłoszenia.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyński

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2006r.Nr 104,poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558 oraz z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901 i Nr 177, poz. 1095 oraz Nr 180, poz. 1113.

Załącznik 1. [Taryfa opłat lotniskowych ważna od 31 grudnia 2008 w Porcie Lotniczym Wrocław im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu]

Załącznik do Ogłoszenia Nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
z dnia 22 stycznia 2009 r. (poz. 50)

Taryfa opłat lotniskowych ważna od 31 grudnia 2008 w Porcie Lotniczym Wrocław im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu

1. DEFINICJE

Dla celów niniejszej taryfy wprowadza się następujące definicje użytych w niej pojęć:

1.1 PLW S.A. - Port Lotniczy Wrocław Spółka Akcyjna, adres: 54-530 Wrocław, ul. Skarżyńskie-go36;

1.2 użytkownik statku powietrznego - właściciel statku powietrznego lub inna osoba wpisana jako użytkownik do rejestru statków powietrznych;

1.3 maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOW) - maksymalna masa startowa statku powietrznego będąca wartością podaną w świadectwie zdatności do lotu statku powietrznego lub innym równorzędnym dokumencie;

1.4 pasażer - osoba podróżująca statkiem powietrznym, nie będąca członkiem jego załogi;

1.5 pasażer w tranzycie - pasażer, który przyleciał na lotnisko i nie opuszczając statku powietrznego, kontynuuje podróż tym samym statkiem powietrznym;

1.6 połączenie regularne - połączenie lotnicze, w którym w każdym locie miejsca w statkach powietrznych przeznaczone do przewozu pasażerów, bagażu, towarów lub poczty są publicznie oferowane do nabycia, a przewóz jest wykonywany między tymi samymi punktami według opublikowanego rozkładu lotów albo w stałych odstępach czasu lub z częstotliwością wskazującą na regularność lotów;

1.7 lot czarterowy - lot dokonywany na podstawie umowy czarteru lotniczego, w którym przewoźnik lotniczy oddaje do dyspozycji czarterującego określoną liczbę miejsc lub pojemność statku powietrznego w celu wykonania określonego przewozu pasażerów, bagażu, towarów lub poczty, wskazanych przez czarterującego;

1.8 lot szkolny - lot wykonywany przez kandydatów na członków personelu lotniczego lub przez członków personelu lotniczego w celu nabycia określonych kwalifikacji lotniczych;

1.9 przewoźnik generujący duży ruch - przewoźnik operujący w PLW S.A., obsługujący połączenia regularne w ruchu międzynarodowym, generujące co najmniej „n” x 4 250 odlatujących pasażerów rocznie każde (gdzie „n” jest liczbą startów w tygodniu);

1.10 nowe połączenie - połączenie regularne do portu nieobsługiwanego przez żadnego przewoźnika operującego w PLW S.A., w okresie dwóch lat poprzedzających planowane uruchomienie połączenia;

1.11 operacje w czasie wskazanym przez PLW S.A. - operacje wykonywane w ramach połączeń regularnych i czarterowych, w których przewoźnik dostosował swój rozkład lotów zgodnie z sugestiami PLW S.A., jeżeli takie sugestie zostały przez PLW S.A. zgłoszone.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 Opłaty objęte taryfą dokonywane są na rzecz PLW S.A. przez użytkownika statku powietrznego korzystającego z usług świadczonych przez PLW S.A. W przypadku trudności z identyfikacją użytkownika statku powietrznego, opłatami będzie obciążony właściciel statku.

2.2 Skorzystanie z usług PLW S.A. jest jednoznaczne z przyjęciem wszystkich warunków niniejszej taryfy.

2.3 Opłaty składają się z:

a) opłat standardowych, w których skład wchodzą:

- opłata za lądowanie obejmująca również start statku powietrznego,

- opłata za postój statku powietrznego,

- opłata za pasażera odlatującego,

b) opłat dodatkowych.

2.4 Opłaty za usługi dodatkowe, nieujęte w niniejszej taryfie, a świadczone na wniosek użytkownika statku powietrznego, muszą być uzgodnione z PLW S.A. oddzielnie, przed wykonaniem usługi.

2.5 Stawki opłat podane w niniejszej taryfie są stawkami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

2.6 Stawki opłat są określone w złotych polskich (PLN).

3. OPŁATY STANDARDOWE

a) Opłata za lądowanie statku powietrznego

LĄDOWANIE STATKU POWIETRZNEGO

Maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOW)

STAWKA [PLN]

ruch krajowy i międzynarodowy

do 3 ton

80

powyżej 3 do 10t

275

powyżej 10 do 30t

600

powyżej 30 do 50 t

975

powyżej 50 do100 t

1 560

powyżej 100 do 150t

2 500

powyżej 150t

5 000

 

Dla śmigłowców opłata za lądowanie wynosi 50 % stawki określonej w powyższej tabeli.

b) Opłata za postój statku powietrznego

OPŁATA POSTOJOWA (za każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej (MTOW))

STAWKA [PLN]

pierwsze 4 godziny postoju

0

każde rozpoczęte 24 godziny

6

 

c) Opłata za pasażera odlatującego

PASAŻER

STAWKA [PLN]

ruch krajowy

27

ruch międzynarodowy

32

 

4. OPŁATY DODATKOWE

d) Usuwanie zanieczyszczeń z nawierzchni lotniskowych. Opłaty pobiera się za usuwanie z nawierzchni lotniskowych zanieczyszczeń spowodowanych przez użytkowników lotniska w następującej wysokości za każde rozpoczęte 10 m2:

RODZAJ OPŁATY

STAWKA (PLN)

usunięcie rozlewiska materiałów pędnych i smarów

2 000

usunięcie innych zanieczyszczeń

1 000

 

e) Dodatkowa ochrona statków powietrznych w czasie postoju. Opłaty pobiera się za niestandardowe usługi zabezpieczenia statku powietrznego podczas postoju w porcie lotniczym:

RODZAJ OPŁATY

STAWKA (PLN)

ochrona statku powietrznego przez wyznaczonego strażnika, za każdą rozpoczętą godzinę pracy każdego strażnika

150

specjalne oświetlenie stanowiska postojowego, za każdą rozpoczętą dobę za 1 punkt świetlny

50

wygrodzenie stanowiska postojowego

500

 

f) Zabezpieczenie przez Lotniskową straż Pożarną tankowania/roztankowania statku powietrznego w czasie wchodzenia/ wychodzenia lub przebywania pasażerów na pokładzie -100 PLN za operację.

5. ZNIŻKI WRAZ Z ICH WYSOKOSCIĄ ORAZ ZASADAMI STOSOWANIA

a) Zniżki od opłat za lądowanie, wyrażone, jako odsetek opłaty określonej w punkcie 3:

- na nowe połączenie - 50% przez okres pół roku;

- w połączeniach regularnych na małych dystansach (do 500 km) - 30%;

- w połączeniach regularnych wykonywanych przynajmniej 6 razy w tygodniu - 5% (rejsy wykonywane w zbliżonych godzinach - różnica do dwóch godzin - traktowane są łącznie);

- za operacje w czasie wskazanym przez PLW S.A. - 10%;

- dla czarterów w okresie zimowym (od 1 listopada do 31 marca) - 30%.

W razie możliwości uzyskania kilku zniżek z różnych tytułów, uzyskane zniżki sumuje się.

b) Obniżona opłata pasażerska dla przewoźników generujących duży ruch:

- w przypadku połączeń regularnych w ruchu międzynarodowym, obsługiwanych przez jednego przewoźnika, generujących co najmniej „n” x 4 250 odlatujących pasażerów rocznie każde (gdzie „n” jest liczbą startów w tygodniu), liczbę pasażerów odlatujących, obsłużonych przez jednego przewoźnika, sumuje się i stosuje dla niej obniżoną opłatę pasażerską wg następującej tabeli:

Liczba odlatujących pasażerów obsłużonych w ciągu 12 miesięcy

STAWKA (PLN)

10 000-50 000

24

50 001 -100 000

20

100 001 -200 000

10

200 001 -300 000

8

300 001 -400 000

7

ponad 400 000

5

 

- obniżona opłata pasażerska stosowana jest na podstawie początkowej deklaracji przewoźnika co do planowanej wielkości ruchu upoważniającej do tej zniżki. Zniżka weryfikowana jest po upływie roku w oparciu o rzeczywistą wielkość wygenerowanego ruchu;

Uwaga: Tabela obniżonych opłat pasażerskich zawarta w punkcie b) nie może być stosowana łącznie ze zniżkami z punktu a).

c) Dla statków powietrznych w lotach szkolnych udziela się zniżki na opłatę za lądowanie do 80% od stawek określonych w punkcie 3.

6. ZWOLNIENIA Z OPŁAT

Zwolnione z opłat niniejszej taryfy są:

a) Loty polskich państwowych statków powietrznych związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa państwa, ochroną granicy państwowej lub poszukiwaniem i ratownictwem.

b) Loty statków powietrznych wykonujących loty w celu obrony przed skutkami klęsk żywiołowych oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, chyba, że loty te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

c) Loty statków powietrznych wykonujących kontrole naziemnych urządzeń nawigacyjnych.

d) Pasażerowie w tranzycie.

e) Dzieci do lat 2, nieuprawnione do zajmowania miejsca pasażerskiego w samolocie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-02-10
  • Data wejścia w życie: 2009-02-10
  • Data obowiązywania: 2009-02-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA