REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 3 poz. 62

DECYZJA NR 4
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 30 stycznia 2009 r.

w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego

Tekst pierwotny

Na podstawie § 3 Statutu Urzędu Lotnictwa Cywilnego, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego (M. P. Nr 55, poz. 754, z późn. zm.1)), w związku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590) ustala się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Zespół Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, zwany dalej „Zespołem”.

2. W skład Zespołu wchodzą następujący przedstawiciele Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwanego dalej „Urzędem”:

1) Przewodniczący - Wiceprezes ds. Standardów Lotniczych;

2) Zastępca Przewodniczącego - Dyrektor Biura Spraw Obronnych (Dyrektor BSO);

3) Zastępca Przewodniczącego - Dyrektor Departamentu Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym (Dyrektor LOB);

4) Członkowie - dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu;

5) Osoby wchodzące w skład stałego dyżuru - pracownicy Urzędu wyznaczeni zgodnie z Zarządzeniem Nr 22 Prezesa Urzędu z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

3. Do Zespołu mogą być włączeni, w razie potrzeby, przedstawiciele innych komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie ich merytorycznej właściwości.

§ 2

1. Zespół powołany jest w celu zapewnienia zdolności Urzędu do podejmowania zorganizowanych działań, w przypadkach wystąpienia zdarzeń powodujących zagrożenie bezpieczeństwa państwa, w tym infrastruktury transportowej państwa oraz w odpowiedzi na sytuację kryzysową w lotnictwie cywilnym.

2. Posiedzenie Zespołu zwoływane jest na wniosek Przewodniczącego lub Zastępców Przewodniczącego.

3. W przypadku ogłoszenia wyższych stanów gotowości obronnych państwa, posiedzenie Zespołu zwoływane jest przez Dyrektora BSO, a w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej w lotnictwie cywilnym, podczas stałej gotowości obronnej państwa - przez Dyrektora LOB.

§ 3

Do zadań Zespołu należy:

1) prowadzenie analizy i ocena powstałych zagrożeń oraz wypracowanie wniosków i propozycji decyzji dotyczących zapobiegania i likwidacji sytuacji kryzysowej w lotnictwie cywilnym przy użyciu sił i środków będących w dyspozycji Urzędu;

2) przedstawianie Kierownictwu Urzędu wniosków i propozycji w zakresie realizacji przedsięwzięć zapewniających utrzymanie zdolności Urzędu do reagowania kryzysowego;

3) nadzór nad wykonywaniem zadań określonych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Urzędu Lotnictwa Cywilnego, który jest przechowywany w Kancelarii Tajnej Urzędu;

4) wykonywanie zadań określonych w wykazie przedsięwzięć Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego, o którym mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, w zakresie właściwym dla Urzędu;

5) integracja wszystkich służb przewidzianych do użycia w sytuacjach kryzysowych w lotnictwie cywilnym oraz określenie warunków do optymalnego wykorzystania sił i środków będących w dyspozycji Urzędu, w celu zapobiegania i likwidacji kryzysu;

6) utrzymywanie wysokiej dyspozycyjności i gotowości do podejmowania działań, w wypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej w lotnictwie cywilnym;

7) współdziałanie z Zespołem Zarządzania Kryzysowego w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw transportu;

8) współdziałanie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa;

9) współdziałanie z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego z siedzibą w Warszawie;

10) współpraca z Zespołem do spraw Badania Przypadków Naruszeń Zasad Ochrony Lotnictwa Cywilnego i Zaistniałych Aktów Bezprawnej Ingerencji na Lotniskach oraz na Pokładach Polskich Statków Powietrznych;

11) współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi lotnictwa cywilnego oraz właściwymi rzeczowo organami administracji publicznej w obszarze problematyki kryzysowej;

12) udział w ćwiczeniach i treningach organizowanych przez Siły Sojusznicze i Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej oraz w przedsięwzięciach szkoleniowych organizowanych przez ministra właściwego do spraw transportu lub Prezesa Urzędu.

§ 4

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.

2. Do zadań Przewodniczącego należy:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu w składzie właściwym do zdarzenia powodującego zagrożenie;

2) zarządzanie całodobowej pracy Zespołu, w sytuacjach wystąpienia sytuacji kryzysowej w lotnictwie cywilnym oraz na czas trwania gier, ćwiczeń i treningów w wymiarze koniecznym dla charakteru realizowanego przedsięwzięcia;

3) informowanie Dyrektora Generalnego, Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego oraz Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych o:

a) wprowadzeniu całodobowej pracy Zespołu,

b) przewidywanym czasie pracy,

c) faktycznym składzie osobowym Zespołu;

4) zapewnianie udziału w pracach Zespołu innych etatowych pracowników Urzędu, przygotowanych merytorycznie, posiadających poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnej o klauzuli co najmniej „zastrzeżone”.

3. Do zadań Zastępcy Przewodniczącego należy:

1) powiadamianie członków Zespołu o terminach posiedzeń;

2) organizowanie całodobowych dyżurów w pomieszczeniach Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu;

3) prowadzenie dokumentacji całodobowych dyżurów i posiedzeń Zespołu;

4) przygotowywanie analiz i propozycji decyzji Prezesa Urzędu w zakresie działania Zespołu;

5) organizowanie i utrzymanie współdziałania z Zespołem Zarządzania Kryzysowego w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw transportu, innymi jednostkami organizacyjnymi lotnictwa cywilnego oraz właściwymi rzeczowo organami administracji publicznej;

6) koordynowanie prac i pomoc merytoryczna członkom Zespołu w zakresie opracowania planów działania komórek organizacyjnych Urzędu na okres kryzysu.

4. Do zadań członków Zespołu należy:

1) zapewnianie sprawnego przepływu informacji do Zespołu, w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej w lotnictwie cywilnym;

2) opracowanie planów i przygotowanie podległych komórek organizacyjnych Urzędu do podjęcia działań w sytuacji kryzysowej w lotnictwie cywilnym;

3) uczestniczenie w pracach Zespołu, w zakresie określonym przez Przewodniczącego.

5. Do zadań Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego należy:

1) zapewnianie, pod względem logistycznym, możliwości całodobowej pracy Zespołu, w szczególności zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia;

2) wyznaczanie do dyspozycji Zespołu samochodu wraz z kierowcą.

6. Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych zapewnia:

1) ochronę pomieszczeń i dokumentów w czasie trwania całodobowego dyżuru;

2) obsługę kancelaryjną całodobowego dyżuru;

3) priorytetowe traktowanie wniosków o podjęcie postępowań sprawdzających w stosunku do członków Zespołu i osób oddelegowanych do pracy w Zespole.

§ 5

1. Wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu, a w szczególności infrastruktura techniczna i warunki socjalno-bytowe powinny umożliwiać efektywne wypełnianie zadań Zespołu, z zachowaniem ciągłości jego działania i wymiany informacji w czasie pracy oraz możliwości pracy w przypadku braku zasilania zewnętrznego, wystąpienia awarii lub uszkodzenia systemów łączności.

2. Pomieszczenia i ich wyposażenie powinny zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy Zespołu, w zakresie oświetlenia, wymiany powietrza, zabezpieczenia przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi, nasłonecznieniem oraz hałasem i innymi czynnikami szkodliwymi lub uciążliwymi dla zdrowia, o których mowa w przepisach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powinny spełniać wymagania ochrony informacji niejawnych.

3. Wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu składa się z:

1) urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej, w tym niejawnej, zapewniających wymianę informacji z innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie reagowania i zarządzania kryzysowego;

2) komputerowych systemów wprowadzania, przetwarzania i wizualizacji danych;

3) środków masowego przekazu: telewizja, radio, internet;

4) systemu rejestracji obrazu i dźwięku, w tym treści rozmów radiowych i telefonicznych, oraz ich archiwizacji;

5) awaryjnego zasilania urządzeń łączności i przetwarzania danych;

6) dokumentacji określającej działania i prace Zespołu.

4. W skład dokumentacji, o której mowa w ust. 3 pkt6, wchodzi:

1) schemat powiadamiania członków Zespołu;

2) wzór meldunku;

3) dziennik zdarzeń;

4) mapy i plany;

5) inne niezbędne dokumenty.

§ 6

Traci moc Decyzja Nr 51 Prezesa Urzędu z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie powołania Zespołu Kierowania Reagowaniem Kryzysowym w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

§ 7

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyński

 

1) Zmiany zarządzenia zostały ogłoszone w M. R z 2004 r. Nr 28, poz. 478 i Nr 49, poz. 846, z 2005 r. Nr 58, poz. 784 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 8.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-03-26
  • Data wejścia w życie: 2009-01-30
  • Data obowiązywania: 2009-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA