REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 12 poz. 81

KOMUNIKAT NR 57
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 25 sierpnia 2011 r.

w sprawie wszczęcia procedury wyboru Koordynatora Rozkładów Lotów dla Portu Lotniczego Chopina w Warszawie, Portu Lotniczego Poznań – Ławica, Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy oraz Portu Lotniczego Wrocław – Strachowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 67b ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późń. zm.1) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie koordynacji i organizacji rozkładów lotów (Dz. U. Nr 112, poz. 768) ogłasza się, co następuje:

§ 1. Użyte w komunikacie skróty oznaczają:

1) Prezes Urzędu – Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

2) Koordynator Rozkładów Lotów – osobę fizyczną lub osobę prawną wykonującą obowiązki w zakresie koordynacji rozkładów lotów w Porcie Lotniczym Chopina w Warszawie, Porcie Lotniczym Poznań – Ławica, Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy oraz Porcie Lotniczym Wrocław – Strachowice, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (EWG) nr 95/93 z dnia 18 stycznia 1993 r. w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty (Dz. U. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 2, str. 3, z późn. zm.);

3) ustawa – ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;

4) rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie koordynacji i organizacji rozkładów lotów.

§ 2. W związku z:

1) decyzją Prezesa Urzędu z dnia 19 sierpnia 2011 r. nr ULC–LER–5/418–0017/01/11 w sprawie wprowadzenia w Porcie Lotniczym Chopina w Warszawie koordynacji rozkładów lotów począwszy od 25 marca 2012 roku, oraz

2) decyzją Prezesa Urzędu z dnia 19 sierpnia 2011 r. nr ULC–LER–5/418–0017/02/11 w sprawie wprowadzenia w Porcie Lotniczym Poznań – Ławica, Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy i Porcie Lotniczym Wrocław – Strachowice koordynacji rozkładów lotów na czas Turnieju Euro 2012, w okresie rozpoczynającym się na tydzień przed meczem inauguracyjnym i upływającym trzy dni po meczu finałowym Turnieju Euro 2012, tj. od dnia 1 czerwca 2012 r. do dnia 8 lipca 2012 r.,

– wszczyna się procedurę wyboru Koordynatora Rozkładów Lotów w wyżej wymienionych portach lotniczych.

§ 3. 1. Podmioty ubiegające się o powołanie na Koordynatora Rozkładów Lotów zobowiązane są przesłać swoje zgłoszenie w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach Prezesowi Urzędu w terminie 21 dni kalendarzowych od daty publikacji niniejszego komunikatu (liczy się data wpływu do Urzędu Lotnictwa Cywilnego) na adres: Urząd Lotnictwa Cywilnego, ul. M. Flisa 2, 02–247 Warszawa.

2. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o powołanie na Koordynatora Rozkładów Lotów załącza dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w art. 67b ust. 2 ustawy oraz dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia:

1) plan gospodarczy obejmujący co najmniej pierwszy rok działalności;

2) oświadczenie podmiotu ubiegającego się o powołanie na Koordynatora Rozkładów Lotów, iż nie pozostaje ona w stosunku zależności lub dominacji oraz nie posiada powiązań gospodarczych z jakimkolwiek zarządzającym lotniskiem lub przewoźnikiem lotniczym;

3) dokumenty poświadczające wyższe wykształcenie;

4) zaświadczenie z właściwego rejestru lub inny odpowiedni dokument potwierdzający, że osoba ubiegająca się o powołanie na Koordynatora Rozkładów Lotów nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, bezpieczeństwu powszechnemu, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, prawom osób wykonujących pracę zarobkową oraz wiarygodności dokumentów;

5) kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość, ze wskazaniem miejsca stałego zamieszkania, oraz poświadczającego obywatelstwo;

6) w przypadku osoby posiadającej obywatelstwo polskie do wniosku załącza się kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego; w przypadku osób posiadających obywatelstwo innego kraju do wniosku załącza się kopię dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego oraz angielskiego; w przypadku posiadania obywatelstwa kraju, w którym językiem urzędowym jest język angielski do wniosku dołącza się kopię dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego;

7) referencje, świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy lub doświadczenia w zakresie planowania rozkładów lotów lub siatki połączeń.

3. W przypadku gdy o powołanie na Koordynatora Rozkładów Lotów ubiega się osoba prawna dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2–7 przedkłada się w odniesieniu do osób działających w jej imieniu w zakresie koordynacji rozkładów lotów oraz osób faktycznie pełniących działalność koordynacyjną, a ponadto załącza się – zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia – następujące dokumenty określające status prawny podmiotu ubiegającego się o stanowisko Koordynatora Rozkładów Lotów:

1) kopię umowy (statutu) z wszystkimi zmianami, bądź tekst jednolity;

2) wykaz członków zarządu i rady nadzorczej z podaniem ich obywatelstwa i miejsca stałego zamieszkania;

3) listę udziałowców albo akcjonariuszy podmiotu ubiegającego się o powołanie na Koordynatora Rozkładów Lotów, z podaniem adresu ich siedziby oraz wielkości posiadanych przez nich udziałów albo akcji oraz rodzaju ich uprzywilejowania;

4) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej, lub inny dokument potwierdzający wpisanie do rejestru przedsiębiorców, właściwy dla formy organizacyjno-prawnej osoby ubiegającej się o powołanie na Koordynatora Rozkładów Lotów, o ile podlega wpisowi do takiego rejestru.

§ 4. Zgłoszenia przesłane po terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1, pozostawia się bez rozpoznania.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Grzegorz Kruszyński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-08-31
  • Data wejścia w życie: 2011-08-31
  • Data obowiązywania: 2011-08-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA