REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 74

OGŁOSZENIE Nr 22
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 27 października 2014 r.

w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Chopina w Warszawie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 77h ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393 oraz z 2014 r. poz. 768) ogłasza się, obowiązującą od 1 listopada 2014 r. zmianę postanowień taryfy opłat lotniskowych dla lotniska Chopina w Warszawie, stanowiącą załącznik do ogłoszenia.

 

wz. Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
p.o. Wiceprezesa ds. Standardów Lotniczych

Maciej Kozłowski

 

Załącznik 1. [Zmiana taryfy opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina w Warszawie]

Załącznik do ogłoszenia Nr 22 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
z dnia 27 października 2014 r.

Zmiana taryfy opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina w Warszawie

W taryfie opłat lotniskowych Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie (Dz. Urz. ULC poz. 116) wprowadza się następujące zmiany:

1) Tytuł otrzymuje brzmienie:

„TARYFA OPŁAT LOTNISKOWYCH NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE”;

2) pkt 1.1. otrzymuje brzmienie:

„1.1. Opłaty lotniskowe pobierane są przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, zwane dalej „PPL”, które jest zarządzającym Lotniskiem Chopina w Warszawie, wpisanym do rejestru lotnisk prowadzonego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.”;

3) pkt 1.2. otrzymuje brzmienie:

„1.2. Opłaty lotniskowe są pobierane za korzystanie z obiektów, urządzeń lub usług udostępnianych przez PPL, związanych ze startem, lądowaniem, oświetleniem, parkowaniem statków powietrznych lub obsługą pasażerów. Opłaty lotniskowe pobierane są niezależnie od opłat nawigacyjnych, opłat z tytułu obsługi naziemnej, opłat za dostęp do urządzeń i powierzchni lotniska oraz za użytkowanie scentralizowanej infrastruktury, opłaty PRM, opłaty za koordynację i opłat za inne usługi, nie wymienione w niniejszym dokumencie.”;

4) w pkt 1.6.3. zdanie 1 otrzymuje brzmienie:

„1.6.3. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na rzecz której udostępniane są przez PPL obiekty, urządzenia lub usługi, o których mowa w pkt 1.2.”;

5) pkt 1.6.6. otrzymuje brzmienie:

„1.6.6. Pasażer transferowy – pasażer, który po przylocie na Lotnisko Chopina w Warszawie opuścił statek powietrzny, a następnie kontynuuje podróż lotniczą do portu lotniczego innego, niż początkowy port podróży, na podstawie tego samego biletu lotniczego, pod warunkiem że różnica między rozkładowym czasem przylotu, a rozkładowym czasem odlotu z Lotniska Chopina w Warszawie jest nie dłuższa niż 24 godziny.”;

6) pkt 1.6.7. otrzymuje brzmienie:

„1.6.7. Pasażer w tranzycie bezpośrednim – pasażer, który przyleciał na Lotnisko Chopina w Warszawie i kontynuuje podróż bez opuszczania pokładu statku powietrznego.”;

7) uchyla się pkt 1.6.10;

8) pkt 1.7. otrzymuje brzmienie:

„1.7. Do podanych stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej przepisami prawa polskiego, obowiązującymi w dniu wykonania usługi. Na dzień publikacji stawkę podatku VAT w wysokości 0% stosuje się do usług świadczonych na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym (art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług). Do pozostałych usług stosuje się stawkę podatku VAT w wysokości 23%. Warunkiem zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% jest:

a) w odniesieniu do przewoźników mających siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Polski – umieszczenie przewoźnika na liście przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, ogłoszonej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej,

b) w odniesieniu do przewoźników nie mających siedziby działalności gospodarczej na terytorium Polski – posiadanie uprawnień do wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym na podstawie odpowiedniego aktu właściwego organu państwa siedziby tego przewoźnika, w szczególności koncesji lub certyfikatu przewoźnika lotniczego lub wpisanie przewoźnika na liście przewoźników wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, ogłoszonej przez właściwy organ państwa siedziby danego przewoźnika.”;

9) w pkt 1.12. zdanie 1 otrzymuje brzmienie:

„1.12. Jeżeli usługobiorca nie przekazał do PPL informacji, o których mowa w pkt 1.8. i dokumentów określonych w pkt 1.9., dla celów naliczania opłat lotniskowych będzie przyjęta największa istniejąca MTOM danego typu i wersji statku powietrznego według danych posiadanych przez PPL, a opłata hałasowa zostanie naliczona w wysokości określonej dla kategorii 5, z zastrzeżeniem pkt 2.2.7.”;

10) pkt 1.13. otrzymuje brzmienie:

„1.13. Niniejsza taryfa opłat obowiązuje od 1 listopada 2014 r.”;

11) pkt 2.1.1. otrzymuje brzmienie:

„2.1.1. Opłata za lądowanie obejmuje udostępnienie obiektów i urządzeń Lotniska Chopina w Warszawie w celu wykonania operacji lądowania i startu statku powietrznego oraz standardowe usługi służb lotniskowych związane z obsługą tych operacji, z wyjątkiem usług obsługi naziemnej.”;

12) pkt 2.1.3. otrzymuje brzmienie:

„2.1.3. Wysokość opłaty za lądowanie wynosi:

Jednostka naliczenia opłaty

Stawka opłaty

 

dla statków powietrznych o MTOM do 5 ton włącznie (z wyjątkiem śmigłowców)

 

za każde lądowanie (niezależnie od MTOM statku powietrznego)

200,00 PLN

 

dla statków powietrznych o MTOM powyżej 5 ton do 40 ton włącznie (z wyjątkiem śmigłowców)

 

za każdą rozpoczętą tonę MTOM statku powietrznego

40,00 PLN

 

dla statków powietrznych o MTOM powyżej 40 ton (z wyjątkiem śmigłowców)

 

za każdą rozpoczętą tonę MTOM statku powietrznego

za tony do 40 ton

40,00 PLN

 

za tony ponad 40 ton do 100 ton

45,00 PLN

 

za tony ponad 100 ton

22,50 PLN

 

dla śmigłowców

 

za każdą rozpoczętą tonę MTOM

21,00 PLN

”;

 13) pkt 2.2.5. otrzymuje brzmienie:

„2.2.5. Statki powietrzne klasyfikuje się do poszczególnych kategorii hałasowych według następujących zasad:

Kategoria hałasowa

Parametry statków powietrznych zaliczonych do danej kategorii hałasowej

 

1

statki powietrzne o MTOM do 9 ton włącznie, statki powietrzne o MTOM większej niż 9 ton certyfikowane wg Rozdziałów 3 i 5 części II, Tomu 1 Załącznika 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, o skumulowanym marginesie hałasu równym 20 EPNdB1) i powyżej oraz certyfikowane wg Rozdziału 4 części II, Tomu 1 Załącznika 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym

 

2

statki powietrzne o MTOM większej niż 9 ton certyfikowane wg Rozdziałów 3 i 5 części II, Tomu 1 Załącznika 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, o skumulowanym marginesie hałasu od 10 do 19,99 EPNdB

 

3

statki powietrzne o MTOM większej niż 9 ton certyfikowane wg Rozdziałów 3 i 5 części II, Tomu 1 Załącznika 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, o skumulowanym marginesie hałasu od 5 do 9,99 EPNdB

 

4

statki powietrzne o MTOM większej niż 9 ton certyfikowane wg Rozdziałów 3 i 5 części II, Tomu 1 Załącznika 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, o skumulowanym marginesie hałasu od 0 do 4,99 EPNdB

 

5

statki powietrzne o MTOM większej niż 9 ton certyfikowane wg Rozdziału 2 i niespełniające wymagań Rozdziałów 3, 4 i 5, części II, Tomu 1 Załącznika 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz statki powietrzne o MTOM większej niż 9 ton nie posiadające świadectw zdatności w zakresie hałasu

 

1) EPNdB – efektywny poziom odczuwalnego hałasu w decybelach (ang. Effective Perceived Noise in Decibels)”;

14) pkt 2.3.1. otrzymuje brzmienie:

„2.3.1. Opłata pasażerska obejmuje udostępnienie obiektów i urządzeń Lotniska Chopina w Warszawie związanych z obsługą pasażerów odlatujących, przylatujących i transferowych w celu rozpoczęcia, zakończenia lub kontynuacji ich podróży lotniczej oraz standardowe usługi służb lotniskowych z tym związane, z wyjątkiem usług obsługi naziemnej, w tym standardowe usługi ochrony i kontroli bezpieczeństwa pasażerów i ich bagażu.”;

15) pkt 2.3.5. otrzymuje brzmienie:

„2.3.5. Usługobiorca jest zobowiązany do bieżącego przesyłania do PPL depesz zawierających wszystkie dane o liczbie pasażerów odlatujących, przylatujących, transferowych i w tranzycie bezpośrednim, niezbędne do prawidłowego naliczenia opłaty pasażerskiej. Brak depesz lub danych może skutkować naliczeniem opłaty pasażerskiej w wysokości równej iloczynowi stawki opłaty pasażerskiej określonej w pkt 2.3.3. i maksymalnej liczby miejsc pasażerskich w statku powietrznym danego typu i wersji (według danych posiadanych przez PPL).”;

16) pkt 2.4.1. otrzymuje brzmienie:

„2.4.1. Opłata postojowa obejmuje udostępnienie miejsca do postoju statku powietrznego na płycie postojowej Lotniska Chopina w Warszawie oraz standardowe usługi służb lotniskowych z tym związane, z wyjątkiem usług obsługi naziemnej.”;

17) pkt 2.4.2. otrzymuje brzmienie:

„2.4.2. Wysokość opłaty postojowej wynosi:

Jednostka naliczenia opłaty

Stawka opłaty

 

dla statków powietrznych o MTOM do 5 ton włącznie

 

dla postojów do 12 godzin

 

za każdą rozpoczętą godzinę postoju

3,50 PLN

 

dla postojów powyżej 12 godzin

 

za każde rozpoczęte 24 godziny postoju

56,00 PLN

 

dla statków powietrznych o MTOM powyżej 5 ton

 

dla postojów do 12 godzin

 

za każdą rozpoczętą tonę MTOM statku powietrznego i każdą rozpoczętą godzinę postoju

0,70 PLN

 

dla postojów powyżej 12 godzin

 

za każdą rozpoczętą tonę MTOM statku powietrznego i każde rozpoczęte 24 godziny postoju

11,20 PLN

”;

 18) pkt 2.4.4. otrzymuje brzmienie:

„2.4.4. Czas postoju jest liczony od momentu zatrzymania się statku powietrznego na płycie postojowej po lądowaniu do momentu rozpoczęcia kołowania statku powietrznego do startu lub na stanowisko odladzania przed startem. Zmiana stanowiska postojowego stanowi kontynuację rozpoczętego postoju, a czas kołowania lub holowania statku powietrznego między stanowiskami wlicza się do łącznego czasu postoju, z zastrzeżeniem pkt 2.4.5. Jeśli po odladzaniu zaistnieje konieczność kontynuacji postoju, czas od momentu zatrzymania się statku powietrznego po powrocie na płytę postojową do ponownego rozpoczęcia kołowania do startu lub na stanowisko odladzania przed startem dolicza się do łącznego czasu postoju.”;

19) w pkt 2.4.5. lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) czas od momentu rozpoczęcia kołowania lub odholowania statku powietrznego do hangaru PPL lub poza część lotniska PPL do momentu zatrzymania się statku powietrznego po powrocie na płytę postojową.”;

20) po pkt 2.4.5. dodaje się pkt 2.4.5.a. w brzmieniu:

„2.4.5.a. Czas postoju jest obliczany na podstawie danych PPL ewidencjonowanych w systemie informacji lotniskowej (FIS) Lotniska Chopina w Warszawie.”;

21) pkt 2.5.1. otrzymuje brzmienie:

„2.5.1. Opłata hangarowa obejmuje udostępnienie miejsca do postoju statku powietrznego w hangarze PPL oraz standardowe usługi służb lotniskowych z tym związane, z wyjątkiem usług obsługi naziemnej.”;

22) pkt 2.6.1. otrzymuje brzmienie:

„2.6.1. Nie pobiera się opłat lotniskowych od podmiotu realizującego w interesie publicznym zadania związane z wykonaniem lotu:

1) w celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, chyba że lot ten jest wykonywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – potwierdzonego:

a) statusem lotu:

– HOSP (lot statku powietrznego wykonywany w celu niesienia pomocy medycznej zgłoszony przez odpowiednie służby medyczne), lub

– SAR (lot statku powietrznego wykonującego akcję poszukiwawczo-ratowniczą), lub

– HUM (lot statku powietrznego biorącego udział w akcji humanitarnej), lub

b) odpowiednią uwagą w planie lotu;

2) w przypadkach ochrony granic, zapewnienia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego – potwierdzonego:

a) statusem lotu:

– STATE (lot państwowego i cywilnego statku powietrznego w misjach wojskowych, policyjnych, celnych lub Straży Granicznej), lub

– GARDA (hasło, na jakie statek powietrzny wykonuje zadania związane z bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym i ochroną granicy), lub

b) odpowiednią uwagą w planie lotu;

3) wyłącznie w celu przewozu, w oficjalnej misji, panującego monarchy i jego najbliższej rodziny, głowy państwa, przewodniczącego parlamentu lub jego izby, szefa rządu lub osoby zajmującej stanowisko równorzędne – potwierdzonego:

a) statusem lotu HEAD (lot polskiego statku powietrznego nadany przez Szefa Biura Ochrony Rządu), lub

b) odpowiednią uwagą w planie lotu.”;

23) pkt 2.6.2. otrzymuje brzmienie:

„2.6.2. Podmiot realizujący w interesie publicznym zadania związane z wykonaniem lotów, o których mowa w pkt 2.6.1. potwierdza prawo do skorzystania ze zwolnienia z opłat lotniskowych, przesyłając pocztą elektroniczną lub faksem do PPL, nie później niż w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą do pobierania opłat lotniskowych, kopię planu lotu. Jeśli kopia planu lotu zawierająca informację o statusie lotu uprawniającym do zwolnienia lub odpowiednią uwagę nie zostanie przesłana lub zostanie przesłana po upływie tego terminu, podmiot ten jest zobowiązany do zapłaty wszystkich opłat lotniskowych w pełnej wysokości. Przekazanie kopii planu lotu po upływie powyższego terminu nie uprawnia do dokonania korekty naliczonej opłaty i pozytywnego rozpatrzenia reklamacji z tego tytułu.”;

24) uchyla się pkt 4.2. i 4.3.;

25) uchyla się pkt 4.4.8.;

26) pkt 4.5. otrzymuje brzmienie:

„4.5. ZNIŻKA DLA RUCHU TRANSFEROWEGO”;

27) pkt 4.5.1. otrzymuje brzmienie:

„4.5.1. Zniżka dla ruchu transferowego jest udzielana w wysokości 50% od opłaty pasażerskiej.”;

28) pkt 4.5.2. otrzymuje brzmienie:

„4.5.2. Zniżka jest udzielana przewoźnikowi, od którego jest pobierana opłata pasażerska, za każdego podlegającego opłacie pasażera transferowego.”;

29) pkt 4.5.4. otrzymuje brzmienie:

„4.5.4. Warunkiem skorzystania ze zniżki jest:

a) przekazywanie na bieżąco do PPL kompletnych i aktualnych na dzień wykonania operacji depesz typu PTM w obowiązującym standardzie IATA,

b) umożliwienie wglądu, na każde żądanie PPL, do wewnętrznej dokumentacji lub systemów przewoźnika, w celu weryfikacji przekazywanych przez niego danych dotyczących pasażerów transferowych.”;

30) pkt 4.5.6. otrzymuje brzmienie:

„4.5.6. Zniżka obowiązuje do 31 grudnia 2015 r.”;

31) w pkt 4.7.2. lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) 50 PLN, o ile przewoźnik ten zanotował wzrost liczby przewiezionych pasażerów odlatujących, podlegających opłacie pasażerskiej przez dwa następujące po sobie analogiczne sezony rozkładowe (zimowe lub letnie) i wzrost w ostatnim sezonie był większy niż 15%,

b) 40 PLN, o ile przewoźnik ten zanotował wzrost liczby przewiezionych pasażerów odlatujących, podlegających opłacie pasażerskiej przez dwa następujące po sobie analogiczne sezony rozkładowe i wzrost w ostatnim sezonie był większy niż 10% i nie większy niż 15%,”;

32) pkt 4.7.5. otrzymuje brzmienie:

„4.7.5. Zniżka jest udzielana w danym sezonie rozkładowym, jeżeli przewoźnik wykonał w każdym z dwóch ostatnich analogicznych sezonów rozkładowych pasażerskie regularne przewozy lotnicze w wysokości minimum 6 000 pasażerów podlegających opłacie pasażerskiej odlatujących z Lotniska Chopina w Warszawie dla sezonu zimowego i minimum 10 000 pasażerów podlegających opłacie pasażerskiej odlatujących z Lotniska Chopina w Warszawie dla sezonu letniego.”;

33) uchyla się pkt 4.8.7.;

34) uchyla się pkt 4.10.3.;

35) pkt 4.10.4. otrzymuje brzmienie:

„4.10.4. Okres obowiązywania zniżki dla danej trasy rozpoczyna się od dnia wykonania pierwszego lotu handlowego w celu regularnego przewozu lotniczego na tej trasie.”;

36) uchyla się pkt 4.11.4.;

37) uchyla się pkt 4.12.3. i 4.12.4.;

38) uchyla się pkt 4.12.6.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-27
  • Data wejścia w życie: 2014-11-01
  • Data obowiązywania: 2014-11-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA