| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OGŁOSZENIE DECYZJI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
W SPRAWIE NAŁOŻENIA KARY PIENIĘŻNEJ
(sygn. DPP/WPO/476/33/12/2013/2014/2015/JP)

Na podstawie art. 228 ust. 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157 oraz z 2015 r. poz. 73) ogłasza się decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie nałożenia kary pieniężnej:

L. Dz. DPP/WPO/476/33/12/2013/2014/2015/JP

Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm., dalej: „kpa”), w związku z art. 11 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1149 z późn. zm.) oraz art. 228 ust. 1 pkt 2 oraz art. 228 ust. 2 w zw. z art. 228 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm., dalej: „ustawa o funduszach”) oraz art. 105 § 1 kpa

po ponownym rozpatrzeniu sprawy na wniosek złożony w dniu 4 listopada 2013 r. przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 15 października 2013 r., sygn. DPP/WPAII/476/37/19/2012/2013/KEK, w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej oraz umorzenia postępowania,

Komisja Nadzoru Finansowego

utrzymuje w mocy

decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 15 października 2013 r. (sygn. DPP/WPAII/476/37/19/2012/2013/KEK) w przedmiocie:

nałożenia na Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”) kary pieniężnej w wysokości:

1. 300 000 złotych (słownie: trzysta tysięcy złotych) za naruszenie przez Towarzystwo:

– art. 65a ust. 1 pkt 1 ustawy o funduszach, w zakresie nieopracowania i niewdrożenia szczegółowych procedur podejmowania decyzji inwestycyjnych w procesie zarządzania portfelem inwestycyjnym Copernicus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego,

– art. 65a ust. 1 pkt 2 ustawy o funduszach, w zakresie nieopracowania i niewdrożenia procedur umożliwiających monitorowanie i mierzenie w każdym czasie ryzyka związanego z poszczególnymi przedmiotami lokat oraz ryzyka portfela inwestycyjnego Copernicus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, ze szczególnym uwzględnieniem umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, a także prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 ustawy o funduszach;

2. 400 000 złotych (słownie: czterysta tysięcy złotych) za naruszenie przez Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty:

– art. 104 ust. 5 ustawy o funduszach, w zakresie nabywania do portfela Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych powyżej 10% wartości nominalnej papierów dłużnych wyemitowanych przez jeden podmiot,

– art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy o funduszach, w zakresie lokowania powyżej 10% wartości aktywów Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, inne niż określone w art. 93 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy o funduszach,

– § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 września 2009 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. U. Nr 156, poz. 1235), w zakresie nieprzekazywania w terminie w formie raportu bieżącego informacji o przekroczeniu ograniczeń inwestycyjnych wynikających z ustawy i zwiększaniu tego przekroczenia w odniesieniu do Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych oraz

umorzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia na Towarzystwo sankcji określonej w art. 228 ust. 1 ustawy o funduszach, w związku z możliwością naruszenia przez Towarzystwo art. 65a ust. 2 ustawy o funduszach, w zakresie nieprzekazania depozytariuszowi Copernicus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego szczegółowych procedur podejmowania decyzji inwestycyjnych w procesie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu oraz procedur umożliwiających monitorowanie i mierzenie w każdym czasie ryzyka związanego z poszczególnymi przedmiotami lokat oraz ryzyka portfela inwestycyjnego funduszu ze szczególnym uwzględnieniem umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, a także prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 ustawy o funduszach.

(...)

W imieniu Komisji Nadzoru Finansowego: Andrzej Jakubiak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Jaworska

Radca prawny   

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »