REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 12

ZARZĄDZENIE NR 9
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 19 kwietnia 2013 r.

w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw organizacji systemu łączności na potrzeby systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Międzyresortowy Zespół do spraw organizacji systemu łączności na potrzeby systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, zwany dalej „Zespołem”.

2. Do zadań Zespołu należy przegląd i aktualizacja:

1) dokumentu „Koncepcja organizacji Systemu Łączności na potrzeby administracji publicznej, systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, bezpieczeństwem i porządkiem publicznym oraz na potrzeby ratownictwa”;

2) wymagań techniczno-eksploatacyjnych dla urządzeń łączności wykorzystywanych na potrzeby systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, a także wyposażenia stanowisk kierowania w urządzenia łączności.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Dyrektor Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Systemu Powiadamiania Ratunkowego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji;

2) Zastępca Przewodniczącego – przedstawiciel Ministra Administracji i Cyfryzacji;

3) Członkowie – przedstawiciele:

a) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

b) Ministra Obrony Narodowej,

c) Ministra Spraw Wewnętrznych,

d) Ministra Spraw Zagranicznych,

e) Ministra Administracji i Cyfryzacji, w tym Sekretarz Zespołu,

f) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

g) Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

h) Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

i) Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa,

j) Dyrektora Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego.

2. W skład Zespołu mogą wchodzić wyłącznie osoby posiadające dostęp do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne”.

§ 3.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, który w szczególności:

1) zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zespołu oraz kieruje jego pracami poza posiedzeniami Zespołu;

2) planuje i koordynuje pracę Zespołu;

3) zapewnia skuteczny przepływ informacji pomiędzy członkami Zespołu;

4) informuje Ministra Administracji i Cyfryzacji o postępach prac Zespołu.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego.

§ 4.

1. Przewodniczący w celu zasięgnięcia opinii o charakterze specjalistycznym może zaprosić do udziału w pracach Zespołu ekspertów reprezentujących organy, instytucje lub organizacje właściwe w sprawach będących przedmiotem prac Zespołu.

2. W przypadku współpracy z ekspertami, o których mowa w ust. 1, stosuje się zasady określone w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych.

§ 5.

1. Zespół odbywa spotkania w terminach określonych przez Przewodniczącego.

2. O terminie posiedzenia Zespołu powiadamia się za pomocą systemów teleinformatycznych, nie później jednak niż na siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia.

3. Materiały związane z pracami Zespołu są przekazywane, nie później niż na pięć dni przed planowanym terminem posiedzenia.

4. Materiały nieobjęte klauzulą niejawności są przekazywane za pomocą systemów teleinformatycznych.

§ 6.

Na pierwszym posiedzeniu Zespół ustala harmonogram realizacji zadań, o których mowa w § 1 ust. 2.

§ 7.

1. Sekretarz Zespołu sporządza protokół z posiedzenia Zespołu w terminie do siedmiu dni od dnia zakończenia posiedzenia.

2. Protokół akceptuje Przewodniczący Zespołu lub Zastępca Przewodniczącego.

3. Zaakceptowany protokół jest przekazywany do wszystkich członków Zespołu.

§ 8.

1. Obsługę organizacyjną Zespołu oraz koszty z nią związane zapewnia Departament Zarządzania Kryzysowego i Systemu Powiadamiania Ratunkowego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

2. Koszty związane z wykonywaniem zadań przez osoby wchodzące w skład Zespołu są ponoszone przez organy i podmioty, o których mowa w § 2 ust. 1.

3. W szczególnych przypadkach posiedzenia Zespołu mogą odbywać się winnych, niż Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, siedzibach organów lub podmiotów, o których mowa § 2 ust. 1.

§ 9.

Wyniki prac Zespołu Przewodniczący przedstawia Ministrowi Administracji i Cyfryzacji celem podjęcia decyzji odnośnie dalszych działań.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Michał Boni

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

 

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działami administracji rządowej: administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-24
  • Data wejścia w życie: 2013-04-25
  • Data obowiązywania: 2013-04-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA