REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 22

ZARZĄDZENIE Nr 16
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 20 marca 2015 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji działań w obszarze e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego oraz rozwoju kompetencji cyfrowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw koordynacji działań w obszarze e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego oraz rozwoju kompetencji cyfrowych, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Administracji i Cyfryzacji.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Minister Administracji i Cyfryzacji;

2) Zastępca Przewodniczącego – przedstawiciel ministra właściwego do spraw informatyzacji w randze Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu;

3) Zastępca Przewodniczącego – przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w randze Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu;

4) pozostali członkowie Zespołu:

a) po jednym przedstawicielu – w randze Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu – wyznaczonym przez:

– ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

– ministra właściwego do spraw gospodarki,

– ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

– ministra właściwego do spraw nauki,

– ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

– ministra właściwego do spraw pracy,

– ministra właściwego do spraw rolnictwa,

– ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,

– ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,

– ministra właściwego do spraw środowiska,

– ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

– ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,

– ministra właściwego do spraw zdrowia,

– Ministra Sprawiedliwości,

b) Szef Służby Cywilnej,

c) Główny Geodeta Kraju,

d) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego,

e) po jednym przedstawicielu samorządów województw – w randze członka zarządu,

f) pięciu przedstawicieli strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;

5) sekretarz – wyznaczony przez Ministra Administracji i Cyfryzacji spośród pracowników urzędu obsługującego tego Ministra.

2. W przypadku członków Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a, minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej wyznacza jednego przedstawiciela.

3. Członkowie Zespołu biorą udział w jego pracach osobiście.

4. W uzasadnionych przypadkach członków Zespołu zastępuje w pracach Zespołu upoważniony przez nich:

1) w przypadku członków Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a – Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu;

2) w przypadku członka Zespołu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. c – Zastępca Głównego Geodety Kraju;

3) w przypadku członka Zespołu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. d – Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego.

5. W uzasadnionych przypadkach członków Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. e i f, w pracach Zespołu zastępuje upoważniony przez nich odpowiednio członek zarządu albo inny przedstawiciel strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

6. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, inne osoby, w szczególności przedstawicieli organów administracji rządowej oraz samorządowej, środowisk naukowych i gospodarczych, a także organizacji społecznych.

7. Jeśli zakres omawianych spraw tego wymaga, Zespół może tworzyć podzespoły składające się z członków Zespołu lub innych osób wskazanych przez członków Zespołu. Szczegółowe warunki tworzenia i funkcjonowania podzespołów określa regulamin, o którym mowa w § 5 ust. 4.

§ 3.

1. Celem Zespołu jest koordynacja na poziomie krajowym i regionalnym działań z zakresu e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego oraz rozwoju kompetencji cyfrowych realizowanych z udziałem środków publicznych.

2. Do zadań Zespołu należy:

1) gromadzenie i analiza informacji o działaniach koordynacyjnych podejmowanych w ramach projektów dziedzinowych z zakresu w szczególności infrastruktury informacji przestrzennej, e-administracji, ochrony zdrowia, nauki, kultury i dziedzictwa narodowego;

2) opracowanie i uzgadnianie rekomendacji dla właściwych instytucji zarządzających i komitetów monitorujących dotyczących kryteriów wyboru projektów;

3) ustalanie zasad wymiany informacji i wymiana informacji o projektach i przedsięwzięciach realizowanych ze środków publicznych i dotyczących e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego oraz rozwoju kompetencji cyfrowych, w celu efektywnego wykorzystania środków publicznych oraz zapewnienia nienakładania się zakresu projektów;

4) wymiana informacji o planowanych inicjatywach, działaniach i rozwiązaniach prawnych lub standardach interoperacyjności podejmowanych i przyjmowanych w obszarze e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego oraz rozwoju kompetencji cyfrowych na szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym;

5) proponowanie właściwym instytucjom lub beneficjentom właściwej kolejności realizacji projektów;

6) monitorowanie efektów polityki państwa z uwzględnieniem wpływu polityki spójności w obszarze e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego i rozwoju kompetencji cyfrowych oraz formułowanie rekomendacji w tym zakresie;

7) współpraca w celu zapewnienia i monitorowania interoperacyjności systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do realizacji usług publicznych, w szczególności realizowanych drogą elektroniczną, i udostępniania informacji sektora publicznego realizowanych w ramach projektów;

8) monitorowanie efektów i wpływu projektów finansowanych w ramach polityki spójności na realizację polityki państwa w zakresie informatyzacji, w tym przekazywanie informacji o planowanych do wdrożenia na szczeblu centralnym działaniach strategicznych;

9) identyfikacja i wsparcie usuwania barier, w szczególności prawnych, organizacyjnych lub finansowych, w realizacji projektów;

10) identyfikacja i rozpowszechnianie dobrych praktyk zarządczych i technologicznych;

11) współpraca na rzecz tworzenia bazy projektów w obszarze rozwoju kompetencji cyfrowych;

12) współpraca w celu zapewnienia komplementarności rozwiązań wdrażanych na poziomie krajowym i regionalnym, w szczególności w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i regionalnych programów operacyjnych;

13) identyfikacja możliwości realizacji komplementarnych przedsięwzięć i projektów w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych finansowanych z udziałem środków publicznych, w szczególności w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz regionalnych programów operacyjnych;

14) proponowanie właściwym instytucjom lub beneficjentom działań naprawczych w przypadku zidentyfikowania problemów związanych z brakiem interoperacyjności lub nakładaniem się zakresów projektów.

§ 4.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Posiedzenie Zespołu może być również zwołane na wniosek członka Zespołu.

2. Przewodniczący organizuje pracę Zespołu oraz przewodniczy jego posiedzeniom.

3. Nie później niż w terminie 7 dni przed dniem posiedzenia Przewodniczący zawiadamia członków Zespołu o miejscu, terminie i porządku posiedzenia.

4. W razie nieobecności Przewodniczącego posiedzeniom przewodniczy wskazany przez niego Zastępca Przewodniczącego, bądź wyznaczony przez Przewodniczącego członek Zespołu.

5. Z posiedzenia Zespołu sekretarz sporządza protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu.

§ 5.

1. Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zespołu. Uchwały zawierające rekomendacje są przekazywane właściwym instytucjom lub podmiotom realizującym projekty dofinansowywane ze środków publicznych.

2. Przewodniczący Zespołu zapewnia komunikację i współpracę Zespołu z innymi gremiami wykonującymi zadania w zakresie e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego oraz rozwoju kompetencji cyfrowych.

3. Zespół rozpatruje sprawozdania z podejmowanych działań w zakresie koordynacji realizacji projektów w poszczególnych obszarach tematycznych, w szczególności w zakresie e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego, zdrowia, infrastruktury informacji przestrzennej, kultury i dziedzictwa narodowego, nauki i kompetencji cyfrowych, przedstawiane przez właściwych członków Zespołu. Sprawozdania powinny zawierać informacje o stanie wdrażania projektów, występujących w tym zakresie problemach, podjętych lub planowanych do podjęcia środkach zaradczych, sposobach zapewnienia interoperacyjności systemów teleinformatycznych i komplementarności projektów.

4. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin przyjęty przez Zespół zwykłą większością głosów na pierwszym posiedzeniu.

§ 6.

1. Zespół przygotowuje sprawozdania za każdy sześciomiesięczny okres swojej działalności.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, są przekazywane Międzyresortowemu Zespołowi do spraw Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, Komitetowi Koordynacyjnemu do spraw Polityki Rozwoju, Komitetowi Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Komitetowi Monitorującemu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

§ 7.

Obsługę administracyjno-biurową Zespołu zapewnia urząd obsługujący Ministra Administracji i Cyfryzacji.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

– Andrzej Halicki

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA