REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 76

ZARZĄDZENIE NR 51
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 2 listopada 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie prac nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw w resorcie administracji i cyfryzacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 22 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie prac nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw

w resorcie administracji i cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 35) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Opracowanie uzasadnienia, testu regulacyjnego albo oceny skutków regulacji może nastąpić we współpracy z Zespołem do Spraw Oceny Skutków Regulacji.”;

2) w § 11:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komórki organizacyjne, Departament Prawny, urzędy obsługujące organy nadzorowane przez Ministra, jednostki organizacyjne i Zespół do Spraw Ocen Skutków Regulacji zgłaszają uwagi do projektu w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu, chyba że został wyznaczony krótszy termin na zgłaszanie uwag i został on szczegółowo uzasadniony.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W ramach uzgodnień projektu w resorcie administracji i cyfryzacji komórka organizacyjna kieruje projekt do Zespołu do Spraw Oceny Skutków Regulacji w celu ustalenia zakresu, sposobu i czasu trwania konsultacji publicznych, zgodnie z zasadami prowadzenia konsultacji publicznych określonymi w rozdziale 4, oraz w celu zaopiniowania uzasadnienia, testu regulacyjnego albo oceny skutków regulacji.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Zespół do Spraw Oceny Skutków Regulacji uzgadnia treść informacji, o której mowa w ust. 5.”,

d) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Uzgodniona z Zespołem do Spraw Ocen Skutków Regulacji treść informacji, o której mowa w ust. 5, jest przekazywana do Biura Ministra w celu opracowania jej ostatecznej redakcji.”;

3) w § 14 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w dokumentacji, o której mowa w ust. 1, Departament Prawny nie kieruje projektu do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania do czasu ich uzupełnienia, o czym informuje komórkę organizacyjną. Departament Prawny nie kieruje projektu do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania także w przypadku braku uzgodnionej z Zespołem do Spraw Oceny Skutków Regulacji i Biurem Ministra informacji, o której mowa w § 11 ust. 5.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 listopada 2015 r.

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI: wz. – Stanisław Huskowski

Metryka

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA