reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 10
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 1 lutego 2013 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Karkonoskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się zadania ochronne dla Karkonoskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na 2013 r.
§ 2.
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną oraz krajobrazową, które określa załącznik nr 4 do zarządzenia;

5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych, z podaniem maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, które określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 985 oraz z 2013 r. poz. 7.

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ ICH SKUTKÓW]

Załączniki do zarządzenia nr 10 Ministra Środowiska
z dnia 1 lutego 2013 r.

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Erozja gleb

1. Utwardzenie nawierzchni szlaków turystycznych oraz dróg wewnętrznych.

2. Zabezpieczenie poboczy szlaków turystycznych i dróg wewnętrznych przed wydeptywaniem.

3. Zabezpieczenie nartostrad i tras wyciągów przed erozją.

4. Zabudowa przeciwerozyjna dawnych szlaków po których zrywano drewno

2

Podatność drzewostanów Parku na uszkodzenia od czynników abiotycznych i biotycznych na skutek zniekształcenia struktury gatunkowej i przestrzennej drzewostanów

1. Przebudowa gatunkowa i strukturalna drzewostanów.

2. Renaturalizacja ekosystemów leśnych.

3. Restytucja rzadkich i zagrożonych ekotypów drzew i krzewów.

4. Kontrola stanu sanitarnego sztucznych monokultur świerkowych

3

Presja zwierzyny płowej na ekosystemy leśne

1. Współpraca z sąsiadującymi nadleśnictwami oraz Karkonoskim Parkiem Narodowym po czeskiej stronie w zakresie regulacji liczebności jelenia (Cervus elaphus) i sarny (Capreolus capreolus) na całym obszarze Karkonoszy i Gór Izerskich.

2. Wykonywanie ogrodzeń upraw.

3. Zakładanie na drzewka osłon indywidualnych.

4. Zabezpieczanie drzewek repelentami.

5. Odstrzał redukcyjny jeleni (Cervus elaphus)

4

1. Zachwianie równowagi stanu populacji zwierząt.

2. Zanik rzadkich oraz zagrożonych gatunków zwierząt.

3. Ubytek naturalnych ostoi gatunków

1. Restytucja i reintrodukcja gatunków.

2. Kontrola liczebności i struktury populacji.

3. Odłowy lub redukcja przegęszczonych populacji.

4. Czasowe wyłączanie wybranych obszarów Parku z udostępnienia turystycznego.

5. Odbudowa biotopów dla zapewnienia optymalnych warunków dla zagrożonych populacji zwierząt

5

1. Wymieranie gatunków.

2. Zmniejszanie liczebności rzadkich i zagrożonych gatunków roślin.

3. Zanikanie zbiorowisk

1. Zachowanie zasobów genowych rzadkich i zagrożonych gatunków roślin.

2. Restytucja i reintrodukcja gatunków.

3. Ograniczanie wejść na obszar występowania zagrożonych gatunków

6

Lokalne i okresowe przekroczenia dopuszczalnej liczby osób mogących przebywać na danym odcinku szlaku turystycznego

1. Ograniczanie wejść na zagrożony obszar Parku.

2. Limitowanie liczby przewożonych turystów przez koleje linowe.

3. Monitorowanie oddziaływań na zasoby przyrodnicze.

7

Rozbudowa infrastruktury obsługującej ruch turystyczny

1. Uzgadnianie warunków realizacji inwestycji w ramach wydanych decyzji administracyjnych.

2. Nadzorowanie realizacji działań kompensacyjnych.

3. Monitoring oddziaływania inwestycji na środowisko

8

Zakłócenia walorów krajobrazowych poprzez budynki i budowle

Rozbiórka obiektów i rekultywacja obszarów wykorzystywanych na cele gospodarcze i mieszkalne na terenie Parku

 

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

1. Zanieczyszczenia:

1) powietrza,

2) wód,

3) gleb.

2. Naruszenie przepływów wód w potokach i ekosystemach Parku

1. Kontrola niskiej emisji ze źródeł lokalnych oraz gospodarki wodno-ściekowej w schroniskach, obiektach administracyjnych.

2. Docelowo odprowadzanie ścieków poza obszar Parku.

3. Monitorowanie realizacji pozwoleń wodnoprawnych

2

Presja rozbudowy infrastruktury technicznej obsługującej ruch turystyczny

Uzgadnianie projektów oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

3

Przekształcanie funkcji istniejących obiektów związanych z obsługą ruchu turystycznego (schroniska) na obiekty o charakterze gastronomiczno-hotelowo-infrastrukturalnym

1. Przejęcie w użytkowanie lub wykup gruntów.

2. Ograniczanie rozbudowy i przekształcania obiektów.

3. Limitowanie swobody prowadzenia działalności gospodarczej

4

Ingerencja zamierzeń inwestycyjnych w zasoby przyrodnicze na obszarach Natura 2000

1. Oceny oddziaływania na środowisko planów, strategii i zamierzeń inwestycyjnych na obszarach Natura 2000.

2. Uzgadnianie planów, strategii i zamierzeń inwestycyjnych na terenie Parku.

3. Występowanie do właścicieli gruntów, zarządców, o zaniechanie działań mogących pogorszyć stan zasobów przyrodniczych objętych ochroną obszarową Natura 2000

 

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Nadmierny ruch turystyczny

1. Czasowe zamykanie szlaków turystycznych.

2. Czasowe wyłączanie zagrożonych obszarów z udostępnienia.

3. Regulacja natężenia ruchu turystycznego.

4. Poprawa stanu nawierzchni szlaków turystycznych.

5. Ustawianie infrastruktury informacyjno-edukacyjnej

2

Powstawanie barier w migracji Zwierząt pomiędzy Parkiem i otoczeniem

1. Wyznaczenie korytarzy ekologicznych.

2. Występowanie do organów administracji publicznej z wnioskami o zachowanie wyznaczonych korytarzy w miejscowym planowaniu przestrzennym

3

Uszkadzanie siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i zwierząt poprzez penetrację osób przebywających lub mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie Parku

1. Podejmowanie przez Park działań w kierunku wykupu gruntów przylegających do Parku.

2. Wnioskowanie do władz samorządowych o umieszczenie stosownych zapisów w studiach uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dotyczących ograniczania zabudowy na gruntach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Parku.

3. Edukacja społeczności lokalnych

 

4

1. Zaśmiecanie.

2. Hałas.

3. Płoszenie zwierząt.

4. Niszczenie roślin i grzybów.

5. Nielegalna penetracja

1. Ustawianie tablic informacyjnych.

2. Kontrola i nadzór obszaru Parku przed nielegalnym wstępem i penetracją przez turystów.

3. Edukacja przyrodnicza

5

Uszkodzenia drzewostanów przez zjawiska atmosferyczne (wiatr, opady)

1. Usuwanie części drzew powalonych.

2. Zwiększanie odporności drzewostanów w ramach zabiegów pielęgnacyjnych

6

Synantropizacja roślinności

1. Eliminowanie roślinności synantropijnej w najbardziej zagrożonych miejscach Parku.

2. Używanie materiałów rodzimego pochodzenia do wykonywania remontów szlaków i dróg

 

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Przenikanie gatunków obcych i niepożądanych, w tym inwazyjnych

1. Regulacja liczebności tych gatunków na terenie Parku.

2. Współpraca z lokalnymi społecznościami dla podniesienia świadomości zagrożeń

2

Utrata walorów krajobrazowych.

1. Wnioskowanie o ograniczanie budowy nowych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej w bezpośrednim sąsiedztwie Parku, w tym na terenie otuliny Parku.

2. Występowanie do organów administracji samorządowej o umieszczanie postanowień o ochronie walorów krajobrazowych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, strategiach rozwoju regionalnego

3

Zanieczyszczenia:

1) powietrza,

2) wód,

3) gleb

1. Monitorowanie źródeł i poziomu zanieczyszczeń.

2. Podjęcie ewentualnych działań w celu eliminacji lub ograniczania zanieczyszczeń

 

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.

Załącznik 2. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ]

Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony ścisłej

A. Ochrona przyrody nieożywionej i gleb

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

Remont szlaków turystycznych

Do 3600 m

Oddziały – 25, 90, 94, 95, 171, 172

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Monitoring zagrożonych gatunków roślin w ramach projektu „Ochrona najcenniejszych gatunków flory KPN – Żywy Bank Genów Jagniątków”

Teren potencjalnego występowania gatunków roślin objętych projektem w strefie ochrony ścisłej Parku

Obwody ochronne – Śnieżka, Przełęcz, Szrenica

2

Monitoring efektów wykonywanych zabiegów ochronnych w ramach projektu „Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego etap IV”

Otoczenie szlaków turystycznych objęte remontami (szlak niebieski od Rozdroża pod Wielkim Szyszakiem do skrzyżowania z szlakiem czerwonym „granicznym”)

3

Inwentaryzacja grzybów wielkoowocnikowych (Macromycetes) Parku

Cały teren Parku objęty ochroną ścisłą

4

Monitoring ekosystemów nieleśnych Parku

Cały teren Parku objęty ochroną ścisłą

5

Przycinanie pędów kosodrzewiny (Pinus mugo) w miejscach zarastania dróg i szlaków turystycznych dla eliminacji wydeptywania nowych ścieżek omijających przeszkody

Odcinki dr óg i szlaków turystycznych wymagające odsłonięcia spod pędów kosodrzewiny (Pinus mugo)

 

II. Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony czynnej

A. Ochrona przyrody nieożywionej i gleb

 

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

Remont szlaków turystycznych

Do 10100m

Oddziały – 16, 17, 18, 64, 65, 72, 73, 74, 162, 175, 194, 195, 201, 213, 215

2

1. Zabezpieczenie szlaków turystycznych i dróg wewnętrznych od zniszczeń spowodowanych przez opady atmosferyczne.

2. Usuwanie uszkodzeń nawierzchni

W miarę potrzeb stwierdzonych w wyniku inwentaryzacji zagrożeń, szkód

Obwody ochronne – Przełęcz, Szrenica, Śnieżka

3

Zabudowa przeciwerozyjna (zapory z drewna i kamieni spowalniające spływ wód opadowych i zapobiegające erozji gleb

250 m (długość rynny erozyjnej podlegającej zabudowie)

Obwody ochronne – Przełęcz, Śnieżka

 

B. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Zbiór szyszek, nasion i pędów do szczepień z lokalnych ekotypów drzew i krzewów z drzewa i krzewy rodzimego pochodzenia

W miarę potrzeb i urodzaju nasion

Wydzielone drzewostany

2

Hodowla sadzonek

Do 100 000 sztuk

Szkółka leśna, oddział 118d

3

Zbiór ściółki dla zaszczepienia grzybów korzeniowych (mikoryz) na produkowanych sadzonkach

Do 80 metrów przestrzennych

Obwody ochronne – Śnieżka, Przełęcz, Szrenica

4

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach (cięcia rozluźniające)

Do 9,4 ha

Oddziały – 34j, 45i, l , 5li, 47p, 118l, m, 122a, 128j, 140a

5

Usunięcie części drzew w pododdziale w celu poprawy warunków wzrostu dla młodego pokolenia (cięcia na rzecz odnowienia)

Do 43 ha

Oddziały – 29b, 31c, 31g, 33j, 34f, 36d, 36g, 45g, 46f, 47a, g, d, k, m, n, 51g, 51h, 52b, 53a, b, c, 109d, 111c, 117c, 121d, 122b, 129i, 130a, 130b, 130c, 131b, 135i, 141c, 143b, 143c, 146a, 146b, 178c, 179f, 179d, 180c, 185b, 186a, 189b, 189a, 213b, 214i, 215b, 215f

 

6

Przebudowa drzewostanów w reglu dolnym sadzenie drzewek jodły pospolitej (Abies alba), rzadkich ekotypów drzew i krzewów

Do 89 000 sztuk sadzonek

Obwody ochronne – Śnieżka, Przełęcz, Szrenica

7

Kształtowanie strefy ekotonu – sadzenie sadzonek krzewów na obrzeżach lasu

Do 1 000 sztuk sadzonek

8

Wzbogacanie bazy pokarmowej cietrzewia (Tetrao tetrix) poprzez sadzenie sadzonek drzew stanowiących bazę pokarmową

Do 10 000 sztuk sadzonek

9

Zabezpieczanie szczepów jodły pospolitej (Abies alba) gałęziami na okres zimowy w archiwach genetycznych, pielęgnacja szczepów, nawożenie mineralne

Do 6200 sztuk

10

Wykaszanie roślin wokół sadzonek drzew na uprawach leśnych

Do 15 ha

11

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew na uprawach leśnych i młodnikach (czyszczenia wczesne, czyszczenia późne)

Do 90 ha

12

Poprawa warunków bytowania populacji cietrzewia (Tetrao tetrix), poprzez zmniejszenie zagęszczenia drzew w młodnikach w reglu górnym

Do 24 ha

13

Kontrolne poszukiwania owadów zasnui świerkowej (Cephalia abietis)

Do 60 prób

Obwody ochronne – Śnieżka, Przełęcz, Szrenica

14

Wykładanie oraz korowanie drzew pułapkowych na kornika drukarza (Ips typographus)

Do 150 sztuk pułapek

15

Wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych) na:

1) kornika drukarza (Ips typographus),

2) rytownika pospolitego (Pityogenes chalcographus),

3) drwalnika paskowanego (Trypodendron lineatum),

4) brudnicę mniszkę (Lymantria monacha),

5) wskaźnicę modrzewianeczkę (Zeiraphera griseana)

Do 500 sztuk pułapek

 

16

Korowanie drewna zasiedlonego przez owady w drzewostanach zagrożonych masowym występowaniem kornika drukarza (Ips typographus) i gatunków jemu towarzyszących

1300 ha, w miarę potrzeb i stopnia rozwoju owadów, z pozostawieniem większości drewna okorowanego do mineralizacji

 

17

Cięcia sanitarne – wycięcie drzew powalonych, złamanych oraz zasiedlonych przez owady dla ograniczenia masowego rozwoju owadów zagrażających zdrowotności drzewostanów, z pozostawieniem drzew niezasiedlonych

1300 ha, w miarę potrzeb i stopnia zagrożenia przez owady

18

Zabezpieczanie upraw leśnych przed uszkodzeniami przez jelenia (Cervus elaphus) i sarnę (Capreolus capreolus), poprzez ogrodzenia upraw podokapowych

Do 6450 m

19

Naprawy istniejących ogrodzeń upraw leśnych dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami przez jelenia (Cervus elaphus) i sarnę (Capreolus capreolus)

W miarę potrzeb (stwierdzanych uszkodzeń ogrodzeń przez śnieg, złamane drzewa, konary drzew, niszczenie przez osoby trzecie)

20

Kompleksowe naprawy ogrodzeń powierzchniowych (obejmujące wymianę słupków oraz częściową wymianę siatki ogrodzeniowej)

Do 2500 m

21

Demontaż ogrodzeń upraw leśnych

Do 1000 m długości siatki ogrodzeniowej w obszarach niewymagających dalszej ochrony przed zgryzaniem przez zwierzynę z uwagi na wielkość drzewek

22

Zabezpieczanie upraw leśnych przed uszkodzeniami przez jelenia (Cervus elaphus) i sarnę (Capreolus capreolus) stosowanie indywidualnych osłon z siatki

Do 3000 sztuk przestawionych lub naprawionych osłon

 

23

Zabezpieczanie spiralami drzewek przed uszkodzeniami przez jelenia (Cervus elaphus) i sarnę (Capreolus capreolus) zakładanie na pędy szczytowe osłonek winidurowych

Do 107 ha upraw leśnych

24

Zabezpieczanie drzewek przed uszkodzeniami przez jelenia (Cervus elaphus) i sarnę (Capreolus capreolus) – stosowanie na pędy szczytowe środków zapachowych (repelentów)

Do 83 ha upraw leśnych

25

Zabezpieczanie mechaniczne drzewek przed spałowaniem przez jelenia (Cervus elaphus) za pomocą osłon indywidualnych i środków zapachowych (repelentów)

Do 1000 sztuk

26

Ochrona odnowień przed zwierzyną, poprzez odstrzał redukcyjny jelenia (Cervus elaphus)

Jeleń (Cervus elaphus) – do 36 sztuk

 

C. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Wykaszanie łąk wraz z usunięciem biomasy

Do 30 ha

Obwody ochronne – Śnieżka, Przełęcz, działka 168 AM3 Obręb Sobieszów

2

Wycinanie nalotów drzew i krzewów

Do 3 ha

3

Nawożenie organiczne

Do 3,0 ha

Obwody ochronne – Śnieżka, Przełęcz

4

Usuwanie owocostanów szczawiu alpejskiego (Rumex alpinus) na Hali pod Łabskim Szczytem, na Hali Szrenickiej

Do 4,5 ha

Obwód Ochronny Szrenica

5

Prowadzenie Ogrodu Karkonoskich Ziół i Krzewów przy Centrum Informacyjnym w Karpaczu, w tym:

1) zbiór nasion i roślin z terenu Parku, w celu uzupełnienie kolekcji roślin o właściwościach leczniczych i gatunków rzadkich, do prezentacji edukacyjnych,

2) utrzymanie zebranych roślin w uprawie

0,3 ha

Obwód Ochronny Śnieżka

6

Założenie i prowadzenie ogrodu roślin karkonoskich w Karkonoskim Banku Genów w Jagniątkowie, w tym:

1) zbiór nasion i roślin z terenu Parku w celu uzupełnienia kolekcji roślin, do prezentacji edukacyjnych,

2) utrzymanie zebranych roślin w uprawie

0,5 ha

Obwód Ochronny Przełęcz

 

7

Prowadzenie pokazowego torfowiska w Karkonoskim Banku Genów w Jagniątkowie, w tym:

1) zbiór nasion i roślin z terenu Parku w celu uzupełnienia kolekcji roślin, do prezentacji edukacyjnych,

2) utrzymanie zebranych roślin w uprawie

0,2 ha

 

8

Monitoring zagrożonych gatunków roślin w ramach projektu „Ochrona najcenniejszych gatunków flory KPN – Żywy Bank Genów Jagniątków”

Teren Parku objęty ochroną czynną

Obwody ochronne – Śnieżka, Przełęcz, Szrenica

9

Monitoring efektów wykonywanych zabiegów ochronnych w ramach projektu „Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego etap IV”

Otoczenie szlaków turystycznych objętych remontami (odcinki szlaków – czarnego od Sowiej Przełęczy do granicy Parku, żółtego od Polany Bronka Czecha do Pielgrzymów, niebieskiego od Rozdroża pod Wielkim Szyszakiem do granicy Parku)

10

Inwentaryzacja grzybów wielkoowocnikowych (Macromycetes) Parku

Teren Parku objęty ochroną czynną

11

Monitoring ekosystemów nieleśnych Parku

 

1) Podział na oddziały oznaczone liczbą oraz pododdziały oznaczone literą podano zgodnie z mapą przeglądową drzewostanów Karkonoskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu w skali 1:25 000, według stanu na dzień 1.01.2002 r. Mapa znajdują się w siedzibie Karkonoskiego Parku Narodowego w miejscowości Jelenia Góra.

Załącznik 3. [OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT]

Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

I. Ochrona czynna gatunków roślin

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Czosnek siatkowaty (Allium victorialis)

Zachowanie in situ i ex situ

1. Zbiór nasion i części roślin.

2. Hodowla sadzonek w Gospodarstwie Szkółkarskim w Jagniątkowie (GSJ).

3. Przechowywanie nasion w Leśnym Banku Genów Kostrzyca (LPG)

2

Czosnek syberyjski (Allium sibiricum)

 

 

3

Modrzewnica zwyczajna (Andromeda polifonia)

 

1. Zbiór nasion i części roślin.

2. Hodowla sadzonek w GSJ

4

Zawilec narcyzowy (Anemone narcissiflora)

 

 

5

Gęsiówka alpejska (Arabis alpina)

 

1. Zbiór nasion i części roślin.

 

 

 

2. Hodowla sadzonek w GSJ.

 

 

 

3. Przechowywanie nasion w LBG

6

Arnika górska (Arnica Montana)

 

1. Zbiór nasion i części roślin.

2. Hodowla sadzonek w GSJ

7

Wełnianeczka alpejska (Baeothryon alpinus)

 

 

8

Dzwonek karkonoski

 

1. Zbiór nasion i części roślin.

 

(Campanula Bohemia)

 

2. Hodowla sadzonek w GSJ.

3. Przechowywanie nasion w LBG

9

Rzeżucha gorzka Opiza (Cardamine amara subsp. Opinii)

 

 

10

Rzeżucha rezedolistna (Cardamine resedifolia)

 

1. Zbiór nasion i części roślin.

 

2. Hodowla sadzonek w GSJ.

 

3. Gromadzenie wyhodowanych roślin ex situ.

 

4. Zachowanie na terenie Parku in situ.

 

5. Przechowywanie nasion w LBG

11

Turzyca patagońska (Carex magellanica)

 

1. Zbiór nasion i części roślin.

 

2. Hodowla sadzonek w GSJ.

 

3. Przechowywanie nasion w LBG

12

Irga pospolita (Cotoneaster integerrimus)

 

1. Zbiór nasion i części roślin.

 

2. Hodowla sadzonek w GSJ

13

Zmienka górska (Cryptogramma crispa)

 

 

14

Wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum)

 

 

15

Rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia)

 

 

16

Bażyna obupłciowa (Empetrum hermaphroditum)

 

 

 

17

Bażyna czarna (Empetrum nigrum)

 

 

 

18

Świetlik maleńki

 

1. Zbiór nasion i części roślin.

 

 

(Euphrasia minima)

 

2. Hodowla sadzonek w GSJ.

 

 

 

 

3. Przechowywanie nasion w LBG

 

 

 

 

 

 

19

Przytulia sudecka (Galium sudeticum)

 

 

 

20

Goryczuszka polna (Gentianella campestris)

 

 

 

21

Kuklik górski (Geum montanum)

 

1. Zbiór nasion i części roślin.

 

 

 

 

2. Hodowla sadzonek w GSJ.

 

22

Szarota drobna

 

1. Zbiór nasion i części roślin.

 

 

(Gnaphalium supinum)

 

2. Hodowla sadzonek w GSJ.

 

 

 

 

3. Przechowywanie nasion w LBG

 

23

Jałowiec pospolity halny

 

1. Zbiór nasion i części roślin.

 

 

(Juniperus communis subsp. Alpina)

 

2. Hodowla sadzonek w GSJ

 

24

Żurawina drobnolistkowa (Oxycoccus microcarpus)

 

 

 

25

Żurawina błotna (Oxycoccus palustris)

 

 

 

26

Czeremcha skalna (Padus petraea)

 

 

 

27

Dziewięciornik błotny (Parnassia palustris)

 

 

 

28

Gnidosz sudecki (Pedicularis sudetica)

 

1. Zbiór nasion i części roślin.

 

 

2. Hodowla sadzonek w GSJ.

 

 

3. Przechowywanie nasion w LBG

 

29

Biedrzeniec mniejszy (Pimpinella saxifraga subsp. Rupestris)

 

 

 

30

Żebrowiec górski (Pleurospermum austriacum)

Zachowanie in situ i ex situ

1. Zbiór nasion i części roślin.

 

 

2. Hodowla sadzonek w GSJ

 

31

Różeniec górski (Rhodiola rosea)

 

1. Zbiór nasion i części roślin.

 

 

2. Hodowla sadzonek w GSJ.

 

 

3. Przechowywanie nasion w LBG

 

32

Porzeczka skalna (Ribes petraeum)

 

1. Zbiór nasion i części roślin.

 

 

2. Hodowla sadzonek w GSJ

 

33

Malina moroszka (Rubus chamaemorus)

 

 

 

34

Wierzba zielna (Salix herbacea)

 

 

 

35

Wierzba lapońska (Salix lapponum)

Zachowanie in situ i ex situ

1. Zbiór nasion i części roślin.

 

 

2. Hodowla sadzonek w GSJ.

3. Przechowywanie nasion w LBG

 

36

Skalnica mchowata (Saxifraga bryoides)

 

 

 

37

Skalnica bazaltowa (Saxifraga moschata subsp. Basaltica)

 

 

38

Skalnica śnieżna (Saxifraga nivalis)

 

1. Zbiór nasion i części roślin.

 

2. Hodowla sadzonek w GSJ.

 

3. Gromadzenie wyhodowanych roślin ex situ, zachowanie na terenie Parku in situ, przechowywanie nasion w LBG

39

Skalnica naprzeciwlistna (Saxifraga oppositifolia)

 

1. Zbiór nasion i części roślin.

 

2. Hodowla sadzonek w GSJ.

 

3. Przechowywanie nasion w LBG

40

Borówka bagienna

 

1. Zbiór nasion i części roślin.

 

(Vaccinium uliginosum)

 

2. Hodowla sadzonek w GSJ

41

Przetacznik alpejski

 

1. Zbiór nasion i części roślin.

 

(Veronica alpina)

 

2. Hodowla sadzonek w GSJ.

 

 

 

3. Przechowywanie nasion w LBG

42

Kalina koralowa

 

1. Zbiór nasion i części roślin.

 

(Viburnum opulus)

 

2. Hodowla sadzonek w GSJ

43

Rozrzutka alpejska

 

1. Zbiór zarodników lub części roślin.

 

(Woodsia alpina)

 

2. Hodowla sadzonek w warunkach laboratoryjnych metodą in vitro.

 

 

 

3. Gromadzenie wyhodowanych roślin w GSJ oraz ogrodach botanicznych ex situ.

 

 

 

4. Gromadzenie wyhodowanych roślin na terenie Parku in situ

44

Rodzaj Torfowce

 

1. Zbiór płatów roślin.

 

(Sphangnum sp)

 

2. Szczepienie torfowców w specjalistycznym namiocie torfowiskowym.

 

 

 

3. Hodowla w GSJ

45

Bartsia alpejska (Bartusia alpina)

Zachowanie in situ i ex situ

1. Zbiór nasion i części roślin.

 

 

 

2. Hodowla sadzonek w GSJ

46

Bliźniczka psia trawka (Nardus stricte)

Hodowla ex situ

 

47

Wełnianeczka darniowa (Baeothryon caespitosum)

 

 

48

Wełnianka pochwowata (Eriophorum vaginatum)

 

 

49

Wełnianka wąskolistna (Eriophorum angustifolium)

 

 

50

Fiołek błotny (Viola palustris)

 

 

51

Fiołek dwukwiatowy (Viola bilora)

 

 

 

52

Sit cienki (Juncus filiformis)

 

 

53

Turzyca dzióbkowata (Carex rostrata)

 

 

54

Turzyca bagienna (Carex limosa)

 

 

55

Turzyca pospolita (Carex nigra)

 

 

56

Pierwiosnka maleńka (Primula minima)

Zachowanie in situ i ex situ

 

 

II. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Gatunki ptaków (Aves)

Inwentaryzacja i monitoring przyrodniczy

1. Inwentaryzacja znanych stanowisk wybranych gatunków i poszukiwanie miejsc ich występowania.

 

 

 

2. Monitorowanie stanu populacji.

 

 

 

3. Badanie sukcesu lęgowego w znanych miejscach gniazdowania

 

 

Inwentaryzacja i kontrola skrzynek lęgowych

1. Kontrola zasiedlenia skrzynek lęgowych.

 

 

 

2. Czyszczenie skrzynek lęgowych.

 

 

 

3. Rozwieszanie nowych skrzynek lęgowych.

 

 

 

4. Uzupełnienie bazy danych o rozmieszczeniu skrzynek lęgowych

2

Nietoperze (Chiroptera)

Monitoring występowania, inwentaryzacja i kontrola sztucznych schronień (skrzynek dla nietoperzy (Chiroptera))

1. Kontrola zasiedlenia skrzynek.

2. Czyszczenie skrzynek.

3. Rozwieszanie nowych skrzynek.

4. Uzupełnienie bazy danych o rozmieszczeniu skrzynek w terenie

 

 

1. Prowadzenie badań składu gatunkowego nietoperzy (Chiroptera) z użyciem detekcji ultradźwiękowej.

Ustalenie różnorodności gatunkowej nietoperzy w poszczególnych siedliskach (Działania w ramach projektu „Fauna Karkonoszy”)

 

 

2. Prowadzenie monitoringu w kryjówkach letnich i zimowych

 

3

Pilchowate (Gliridae)

Inwentaryzacja i kontrola skrzynek dla pilchowatych (Gliridae)

1. Kontrola zasiedlenia skrzynek.

2. Czyszczenie skrzynek.

3. Rozwieszanie nowych skrzynek.

4. Uzupełnienie bazy danych o rozmieszczeniu skrzynek

 

4

Jeleniowate (Cervidae)

Monitoring zwierzyny płowej na terenie Karkonoszy z użyciem telemetrii satelitarnej

Badanie migracji i przestrzennych wymagań jelenia (Cervus elaphus) w Karkonoszach (działania w ramach projektu „Fauna Karkonoszy”)

5

Kuraki leśne – cietrzew (Tetrao tetrix)

Prowadzenie odstrzałów redukcyjnych lisa (Vulpes vulpes) i jenota (Nyctereutes procyonoides) w obrębie obszaru występowania cietrzewia (Tetrao tetrix)

Odstrzał redukcyjny drapieżników w ilości:

1) lis (Vulpes vulpes) – do 25 sztuk,

2) jenot (Nyctereutes procyonoides) –każdy pojawiający się na terenie Parku osobnik

 

 

Oczyszczanie tokowisk

Powstrzymywanie sukcesji roślinności drzewiastej, zarastającej tokowiska cietrzewia (Tetrao tetrix) (trzy lokalizacje)

 

 

Badania telemetryczne

Badania telemetryczne karkonoskiej populacji cietrzewia (Tetrao tetrix) (odłów 4 osobników, założenie nadajnika GPS)

6

Bezkręgowce (Invertebrata)

Motyle (Lepidoptera) –niepylak Apollo (Parnassius apollo)

1. Tworzenie warunków do bytowania i rozwoju.

2. Hodowla i reintrodukcja gatunku.

3. Hodowla rośliny żywicielskiej (Sedum maximum) w Karkonoskim Banku Genów (KBG)

 

 

Motyle (Lepidoptera) –hodowla w motylarni

1. Hodowla motyli (Lepidoptera) w motylarni hodowlano-pokazowej w KBG.

 

 

 

2. Odłów gatunków motyli
(Lepidoptera)
do celów hodowlanych

 

 

Motyle (Lepidoptera) dzienne – badanie rozmieszczenia oraz wielkości populacji poszczególnych gatunków (działania w ramach projektu „Fauna Karkonoszy”)

1. Inwentaryzacja występowania.

2. Hodowla w warunkach kontrolowanych.

3. Odłów gatunków motyli do celów dokumentowania obserwacji

 

 

Bezkręgowce (Invertebrata) rozwijające się w drewnie

1. Poprawa warunków bytowania i tworzenie miejsc rozwoju.

2. Wycięcie pojedynczych drzew i pozostawienie do mineralizacji drewna.

3. Pobieranie wycinków pni dla hodowli w warunkach kontrolowanych bezkręgowców (Invertebrata) saproksylicznych, drapieżnych i pasożytniczych.

4. Stosowanie pułapek Barbera, izolatorów do łapania owadów (Insecta) w celu rozpoznania składu entomofauny na wyznaczonych powierzchniach badawczych w ramach tematu „Badania nad biocenozami związanymi z drewnem w lasach Karkonoskiego Parku Narodowego – owady saproksyliczne, drapieżne i pasożytnicze.”

5. Przetrzymywanie, oznaczanie, preparowanie bezkręgowców (Invertebrata) w ramach dokumentowania prac badawczych

1) Podział na oddziały oznaczone liczbą oraz pododdziały oznaczone literą podano zgodnie z mapą przeglądową drzewostanów Karkonoskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu w skali 1:25 000, według stanu na dzień 1.01.2002 r. Mapa znajduje się w siedzibie Karkonoskiego Parku Narodowego w miejscowości Jelenia Góra.

Załącznik 4. [OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ]

Załącznik nr 4

OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ

Lp.

Rodzaj ochrony

Lokalizacja1)

Powierzchnia ogółem w ha

1

Ochrona ścisła

Oddziały - 5, 8d, f, 9f, g, 10d, f, 19b, 20b, 22c, 24, 25, 67j, k, l, m, n, 67p, 69n, o, 71l, o, 74j, k, 84f, g, h, j, k, l, 85f, h, i, k, l, 87-97, 98b, d, f, g, h, 99, 100-103, 160i, 164f, g, 165i, 166j, l, 169-173, 175f, 196c, 197c, 208, 209b, d, g, h, i, k, l, m, o,210, 211

1726,09

2

Ochrona czynna

Oddziały -1- 4, 6, 7, 8a, b, c, 9a, b, c, d, 10a, b, c, 11-18, 19a, 20a, 21, 22a, b, 23, 26 - 29, 30a, b, c, d, f, g, h, j 31a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, o 32, 33, 34a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n 35a, b, c, d, f, g, h, i, j, 36 - 66, 67a, b, c, d, f, g, h, i, n, o, 68, 69a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, 70, 71a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, m, n, 72, 73, 74a, b, c, d, f, g, h, i, l, m, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, 83, 84a, b, c, d, i, 85a, b, c, d, g, j, 86, 98a, c, 104, 105a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m 106 -113, 114a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, 115, 116, 117, 118a, b, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, r, s, t, y, 119, 120a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, 121 - 159, 160a, b, c, d, f, g, h, 161, 162, 163, 164a, b, c, d, 165a, b, c, d, f, g, h, 166a, b, c, d, f, g, h, i, k, 167, 168, 174, 175a, b, c, d, 176 - 195, 196a, b, 197a, b, 198 - 207, 209a, c, j, f, n, 212a, b, c, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, t, w, x, y, z, ax, bx, ex, dx, fx, gx, hx, ix, 213a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, r, s, t, w, x, ax, bx, fx, gx, hx, ix, jx, kx, lx, 214a, b, c, d, f, g, h, i, 215a, b, c, d, f, g, działka numer 168 AM

3 Obręb Sobieszów

3835,72

3

Ochrona krajobrazowa

1. Oddziały - 30i, k, 31n, p, 34o, p, 35k, 43i, j, 105n, o, 114l, m, n, 118c, d, p, w, x, 120l, 212d, 213y, z, cx, dx, mx, nx, 214j, k, 215h, i, j, k, l, m, n, o.

22,37

 

 

2. Działki o numerach - 457/2, 354, 469, 470, 473, 474, 472, 456, 399, 240, 307 324, 332, 357, 342, 355, 369, 352, 356, 471, 128, 372

 

Razem

5584,18

1) Podział na oddziały oznaczone liczbą oraz pododdziały oznaczone literą podano zgodnie z mapą przeglądową drzewostanów Karkonoskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu w skali 1:25 000, według stanu na dzień 1.01.2002 r. Mapa znajduje się w siedzibie Karkonoskiego Parku Narodowego w miejscowości Jelenia Góra.

Załącznik 5. [USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH, Z PODANIEM MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH]

Załącznik nr 5

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH, Z PODANIEM MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

I. Miejsca udostępniane w celach naukowych

Miejsce udostępniane

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

Cały teren Parku

50

 

II. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych

Lp.

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie, oddział 215

100

2

Ośrodek Muzealno – Edukacyjny w Jeleniej Górze

50

3

Centrum Informacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego w Karpaczu – dwa obiekty, oddziały – 31, 71

80

4

Kaplica Św. Wawrzyńca działka nr 128, Obręb Ochronny Karpacz 3, Gmina Karpacz

100

 

III. Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Lp.

Miejsce udostępniane

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Wąwóz i Wodospad Kamieńczyka, oddział 184

50

2

Miejsce odpoczynku – Tabaczana Ścieżka, oddział 6b

30

3

Miejsce odpoczynku – Sowia Przełęcz, oddział 18d

40

4

Miejsce odpoczynku – Droga Urszuli, oddziały - 29a, 29b (2 miejsca odpoczynku)

40

5

Miejsce odpoczynku – przy Schronisku nad Łomniczką, oddział 48b

30

6

Miejsce odpoczynku – przy Śląskiej Drodze, oddział 52k

30

7

Miejsce odpoczynku – oddziały – 52g, 63b, (2 miejsca odpoczynku)

40

8

Miejsce odpoczynku – Spalona Strażnica, oddział 92f

40

9

Miejsce odpoczynku – Słonecznik, oddział 96

25

10

Miejsce odpoczynku koło Orlinka, oddział 45a

40

 

11

Miejsce odpoczynku – Strażnica Karkonoskiego Parku Narodowego „Domek Myśliwski”, oddział 71m

40

12

Miejsce odpoczynku – Polana, oddział 56a, 56b, 56d (3 miejsca odpoczynku)

60

13

Miejsce odpoczynku – przy Drodze B. Czecha, oddział 35d

25

14

Miejsce odpoczynku – enklawa Chojnik, oddział 213i, 213s

30

15

Miejsce odpoczynku – Petrówka, oddziały – 104d, 123h (2 miejsca odpoczynku)

25

16

Miejsce odpoczynku – Koralowa Ścieżka, oddział 119a

30

17

Miejsce odpoczynku – Koralowa Ścieżka przy III Drodze, oddział 146a

40

18

Miejsce odpoczynku – Śnieżne Kotły, oddział 171r

50

19

Miejsce odpoczynku – Wodospad Kamieńczyka, oddział 184j

50

20

Miejsce odpoczynku – przy szlaku czerwonym na Halę Szrenicką, oddział 190g

40

21

Miejsce odpoczynku – oddziały – 180b, 181a (2 miejsca odpoczynku)

25

22

Miejsce odpoczynku – Kukułcze Skały, oddział 168g

40

23

Miejsce odpoczynku – Wodospad Szklarki, oddział 215a

50

24

„Schronisko Nad Łomniczką”, Gmina Karpacz, Obręb Ochronny Karpacz 4, działka nr 473

30

25

„Schronisko Górskie Dom Śląski”, Gmina Karpacz, Obręb Ochronny Karpacz 4, działka nr 471

80

26

„Restauracja na Śnieżce”, Gmina Karpacz, Obręb Ochronny Karpacz 3, działka nr 128

120

27

Schronisko „Strzecha Akademicka”, Gmina Karpacz, Obręb Ochronny Karpacz 4, działka nr 470

180

28

Schronisko „Samotnia”, Gmina Karpacz, Obręb Ochronny Karpacz 4, działka nr 469

100

29

Schronisko „Odrodzenie”, Gmina Podgórzyn, Obręb Ochronny Przesieka, działka nr 456

127

30

Schronisko „Pod Łabskim Szczytem” (2 budynki), Gmina Szklarska Poręba, Obręb Ochronny Szklarska Poręba 8, działka nr 369

80

31

Schronisko „Szrenica”, Gmina Szklarska Poręba, Obręb Ochronny Szklarska Poręba 8, działka nr 356

100

32

Schronisko „Na Hali Szrenickiej”, Gmina Szklarska Poręba, Obręb Ochronny Szklarska Poręba 8, działka nr 352

200

33

Schronisko „Kochanówka”, Gmina Piechowice, Obręb Ochronny Michałowice, działka nr 240

30

34

Schronisko „Na Zamku Chojnik”, Gmina Jelenia Góra, Obręb Ochronny Sobieszów 1, działka nr 399

56

35

Bufet w budynku górnej stacji kolei linowej na Kopę, Gmina Karpacz, Obręb Ochronny Karpacz 4, działka nr 472

50

 

IV. Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

Strefa wypoczynkowa, Chojnik, oddziały – 2012, 213, działka nr 168 Arkusz Mapy nr 3 Obręb Ochronny Sobieszów

50

 

V. Miejsca udostępniane w celach sportowych

Lp.

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Obszary w Kotle Małego Stawu (od Szerokiego żlebu do żlebu Wrota Przemytników), oddziały – 93, 94

12

2

Obszary w Wielkim Śnieżnym Kotle (od żlebu Mokrego do Rynny Świętego Elma), oddział – 171

12

3

Stanowisko dla paralotni na zboczach Kopy

5

 

1) Podział na oddziały oznaczone liczbą oraz pododdziały oznaczone literą podano zgodnie z mapą przeglądową drzewostanów Karkonoskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu w skali 1:25 000, według stanu na dzień 1.01.2002 r. Mapa znajduje się w siedzibie Karkonoskiego Parku Narodowego w miejscowości Jelenia Góra.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Biznes na Plus

Specjalizuje się w przeprowadzaniu procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama